PPO Post, 9 juni 2016
BLOG NICOLE
Passend Onderwijs van de wal af

Ik voel me er niet zo senang bij, de radiostilte rondom Passend Onderwijs. We zijn nog geen twee jaar jong… Waar we voor en direct na de invoering van Passend Onderwijs geen blad, site of congresaankondiging konden openslaan zonder tips, best practices enz. lijkt het onderwerp nu van de radar van de landelijke media te zijn geraakt. Het is beduidend stiller.

Ondertussen gaat er veel wel, maar ook veel niet goed in de wereld van Passend Onderwijs. Wie de moeite neemt om op www.onderwijsgeschillen.nl te kijken, ziet dat een groot deel van de casuïstiek een directe relatie heeft met Passend Onderwijs. En wie de vacatures een beetje in de gaten houdt, ziet wekelijks vacatures voor directeur(-bestuurder)s samenwerkingsverbanden. En dat is niet het gevolg van een toename van het aantal samenwerkingsverbanden, maar mogelijk wel het gevolg van de enorme diversiteit aan verwachtingen rondom Passend Onderwijs.

Lees het volledige blog van directeur Nicole Teeuwen

Deze blog wordt in de loop van week 24 gepubliceerd in PO Magazine.
Top ouders van Zuid
Donderdag 2 juni vond het evenement ‘Top Ouders van Zuid’ plaats in het Nieuwe Luxor theater in Rotterdam. Samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam en Koers VO deelden er een stand.
 
Tijdens dit evenement stond de vraag centraal: ‘Wat is er nodig om mijn kind een succesvolle toekomst te geven op Zuid?’.
 
Informatiemarkt, lezingen & workshops
Op de informatiemarkt waren verschillende organisaties aanwezig, waaronder PPO Rotterdam, Koers VO, het CJG en vele anderen. Ouders konden hier terecht voor een goed gesprek met (onderwijs) professionals of om vragen te stellen aan deskundigen. Buiten de informatiemarkt werden er ook leerzame lezingen en workshops gegeven.
 
Nationaal programma
‘TOP Ouders van Zuid’ is een initiatief van Rotterdam Zuid. Rotterdam Zuid heeft een Nationaal Programma waar scholen, gemeente, bedrijven en zorginstellingen samenwerken voor ouders en verzorgers. Het motto is: ‘op Zuid voeden we onze kinderen samen op.’
Bestuursrapportage 1ste kwartaal  2016 gepubliceerd
De bestuursrapportage over het eerste kwartaal van 2016 is goedgekeurd. Deze kan vanaf nu hier gelezen worden.

In de bestuursrapportage staan alle activiteiten en resultaten van het kwartaal vermeld. Met de bestuursrapportage die ieder kwartaal verschijnt, wordt de ontwikkeling van passend onderwijs in Rotterdam uiteengezet in woord en cijfers. Zo maken wij inzichtelijk wat de effecten van het gevoerde beleid zijn. De bestuursrapportage is voor ons een monitorings- en sturingsinstrument. Hiermee geven we efficiënt en effectief invulling aan de uitvoering op de Wet Passend Onderwijs in Rotterdam. 
Filmpje seminar Van Luit op YouTube
Het filmpje gemaakt n.a.v. van het seminar van professor Van Luit op 11 mei jl. is gepubliceerd op YouTube.
 
De seminars gegeven door professor Van Luit waren bedoeld voor leerkrachten van het PO, het seminar op 11 mei vooral voor leerkrachten van de onderbouw.

Waarom een seminar over dyscalculie?
In de basisondersteuning staat omschreven dat alle Rotterdamse basisscholen per 1 augustus 2016 moeten werken met een ERWD protocol. Met de in totaal 3 seminars willen wij met name leerkrachten voorlichten over dyscalculie en rekenproblemen en hen handvatten bieden om hier in de praktijk goed mee om te kunnen gaan. De seminars worden gefinancierd vanuit de professionaliseringsgelden die PPO beschikbaar heeft gesteld.
Pilot nieuwe werkwijze voor toeleiding Dyslexiezorg
Sinds de decentralisatie van de Jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk voor vergoede dyslexiezorg. Op dit moment moeten scholen via het wijkteam een aanvraag doen voor dyslexiezorg. In overleg tussen gemeente en PPO is besloten tot een pilot waarbij PPO de toeleiding tot dyslexiezorg overneemt van de wijkteams. Het is een pilot van één jaar in de gebieden Overschie, Hoogvliet en Pernis en gaat van start vanaf schooljaar 2016-2017.
 
Ter voorbereiding op de pilot is er in maart een startbijeenkomst geweest tussen de gemeente (wijkteams en projectleider) en PPO, waaronder de stuurgroep lezen. Met een zeer positief gevoel gaat er gestart worden. Op dit moment werken de gemeente en PPO samen aan een projectplan, een werkinstructie en een stappenplan, met als insteek om de kwaliteit van het lezen op de scholen te monitoren en te zorgen voor een goed onderbouwde stap, indien nodig, naar de vergoede zorg.
 
18 mei heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, PPO en alle dyslexiezorg-aanbieders in Rotterdam. De dyslexiezorg-aanbieders spraken hun vertrouwen uit in PPO als betrokkene in de dyslexie-keten. Ieder is bereid tot samenwerken.
 
Binnen PPO heeft de stuurgroep lezen een studiedag georganiseerd voor alle leesbehandelaars en de schoolcontactpersonen uit de pilot-gebieden. Hierin zal geschoold worden op signaleren, ondersteunen van scholen en kwaliteitsverbetering van het leesonderwijs. Deze studiedag vindt 14 juni plaats.
 
Meer informatie over de pilot via Marga Boer, stuurgroep lezen en José Soorsma, projectleider pilot.
Ondersteuningsplanraad zoekt leden
De Ondersteuningsplan Raad (OPR) is in aanvulling op de huidige bezetting, op zoek naar één personeelslid en twee ouderleden van de Grote schoolbesturen (BOOR, RVKO, PCBO, Kind en Onderwijs).

De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband PPO Rotterdam.

De Wet passend onderwijs schrijft voor dat het samenwerkingsverband een ondersteuningsplan-raad instelt. De leden van de ondersteuningsplanraad zijn ouders en personeelsleden van de scholen. Het samenwerkingsverband heeft de voorafgaande instemming van de ondersteuningsplanraad nodig met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.
De ondersteuningsplanraad van PPO Rotterdam bestaat uit 14 leden van wie 7 ouders en 7 personeelsleden. De zetels zijn verdeeld over twee kiesgroepen; 8 zetels voor de kiesgroep grote schoolbesturen (BOOR, RVKO, PCBO, Kind en Onderwijs) en 6 zetels voor de kiesgroep overige besturen (alle overige leden van het samenwerkingsverband).

Meer info over de OPR vind je hier.
Vacature: leerkracht project "Kleuters in Delfshaven"
PPO Rotterdam is op zoek naar een fulltime leerkracht basisonderwijs met de specialismes jonge kind en gedrag voor een pilot in Delfshaven. Het betreft een detachering voor de duur van minimaal 1 schooljaar, afhankelijk van het verloop van de pilot.
 
Wat houdt de pilot in?
Omdat reguliere basisscholen hebben aangegeven ernstige handelingsverlegenheid te ervaren bij kleuters met externaliserend of internaliserend gedrag, starten we in augustus 2016 een pilot in de wijk Delfshaven. Dit doen we daarom ook samen met basisscholen in Delfshaven.  

Met dit project willen we voorkomen dat kleuters al na enkele maanden niet meer kunnen functioneren in een reguliere groep en dat ouders met hun kinderen voor extra ondersteuning en/of zorg naar een locatie buiten de wijk moeten. We halen met dit project de extra zorg/ondersteuning naar de scholen.

Lees de gehele vacature hier.
Vacature: communicatieadviseur 0,6fte
PPO Rotterdam is op zoek naar een communicatieadviseur/web coördinator 0,6 fte.

Die de visie van PPO Rotterdam vorm en inhoud geeft op het gebied van externe communicatie (online en sociale media) gericht op scholen, werkrelaties en interne communicatie gericht op medewerkers. Je wordt communicatieadviseur in het bedrijfsvoeringsteam. Interne opdrachtgevers zijn onder meer beleidsambtenaren, het hoofd bedrijfsvoering, het managementteam en de directeur. Je oefent je vak volledig zelfstandig uit te midden van kritische beleids- en onderwijsprofessionals en deinst daar niet voor terug.
 
Meer info lees je hier. Je schriftelijke sollicitatie kun je sturen naar werving@pporotterdam.nl. De reactietermijn sluit 18 juni 2016. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.
De leraar makes it happen
Rotterdam verdient de beste leraren. En de beste leraren verdienen Rotterdam; een uitdagende stad waar je als leraar écht meerwaarde hebt. Als Rotterdamse leraar zorg je ervoor dat kinderen leren, groeien, spelen, willen en dóen. Denk, praat en werk je in mogelijkheden. Ontwikkel en stimuleer je. En inspireer, motiveer en activeer je. Dat mag gevierd!


Op donderdagavond 16 juni 2016 krijg jij als professional in het Rotterdamse onderwijs een interactief avondje met muziek en sketches cadeau. Hofplein Rotterdam heeft een pakkende voorstelling met veel humor gemaakt over de dagelijkse praktijk op Rotterdamse scholen. Deze voorstelling is speciaal voor jou en al je collega’s die lesgeven in Rotterdam.
 
Wees welkom!
Er liggen 450 toegangskaarten klaar met per kaart 2 munten voor een gratis consumptie.
 
Wat moet je doen om een kaart en munten te krijgen?
Stuur één mail voor de hele school naar leraarmakesithappen@rotterdam.nl met hierin de volgende informatie:
  • Naam en adres van de school
  • Het aantal teamleden dat op 16 juni wil komen naar dit lerarenavondje uit
  • Een lijst met voor- en achternamen van deze teamleden
  • Naam, telefoonnummer en mailadres contactpersoon
  • Toewijzing gebeurt op volgorde van binnenkomst. Hoe eerder je je hebt aangemeld hoe groter de kans op kaarten.
Programma De Rotterdamse leraar makes it happen:
18.30 - 19.30 uur Inloop
19.30 - 21.30 uur Voorstelling, inclusief pauze
21.30 - 21.45 uur Afsluiting door wethouder Hugo de Jonge
21.45 - 22.30 uur Borrel
 
Vragen?
Mail naar leraarmakesithappen@rotterdam.nl Adres: Hofpleintheater, Benthemplein 13 in Rotterdam. In de buurt van het theater is volop (betaald) parkeergelegenheid. Het theater is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nteeuwen
 
Let's get Linked!
Volg ons op YouTube!
Schiekade 34, 3032AJ Rotterdam - Postbus 22171, 3003 DD Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl