'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

 
12 januari 2018
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
2de zondag door het jaar - B-jaar 2018.
"Krijg Ik een plaats in jouw leven?"

1 Sam. 3, 3b-10. 19  -  1 Kor. 6, 13c-15a. 17-20  -  Joh. 1, 35-42
"En misschien..."
Ooit ben je in de voetsporen
van mijn Zoon getreden – zegt God –
en heb je zijn droom tot jouw droom gemaakt,
omdat je mocht ervaren dat Hij je gelukkig maakte
en je vrede en vreugde bracht.

Durf dat geluk en die vrede ook te laten zien
en verder te geven in mijn naam.

Durf mensen tot bij Jezus brengen
en een woord van troost en vergeving spreken,
een woord van hoop en toekomst.

En misschien…
misschien ben jij dan degene
in wie zij de Messias mogen ontmoeten,
de Gezalfde, Kind van God.
 
Erwin Roosen
 
1 Sam. 3, 3b-10. 19 "Spreek Heer, uw dienaar luistert"
 
De lamp van God was nog niet gedoofd, en Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer, waar de ark van God stond. Toen riep de Heer: `Samuël!’ Samuël antwoordde: `Hier ben ik.’ Hij liep haastig naar Eli en zei: `Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: `Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen.’ En hij ging en legde zich te slapen. Toen riep de Heer opnieuw: `Samuël!’ Samuël stond op, ging naar Eli en zei: `Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’ Eli antwoordde: `Ik heb niet geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen.’ Samuël kende de Heer nog niet: een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard. En weer riep de Heer Samuël; nu voor de derde keer. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: `Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tegen Samuël: `Ga slapen, en mocht Hij je roepen, dan moet je zeggen: `Spreek, Heer, uw dienaar luistert.” ‘ Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem staan en riep, evenals de vorige keren: `Samuël, Samuël!’ En Samuël antwoordde: `Spreek, uw dienaar luistert.’ Samuël groeide op; de Heer was met hem en liet niet één van zijn woorden onvervuld.
1 Kor. 6, 13c-15a. 17-20 — "Uw lichamen als lichaamsdelen van Christus"
Broeders en zusters,
Het lichaam is er echter niet voor de ontucht, maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heer opgewekt, Hij zal ook ons laten opstaan door zijn kracht. U weet toch dat uw lichamen lichaamsdelen zijn van Christus? Maar wie zich met de Heer verenigt, is met Hem één geest. Vlucht weg van ontucht. Elke andere zonde die een mens bedrijft, gaat buiten het lichaam om; maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam. U weet het: uw lichaam is een tempel van de heilige Geest die in u woont, die u van God hebt ontvangen. U bent niet van uzelf. U bent gekocht en de prijs is betaald. Eer God dus met uw lichaam.
 
 Joh. 1, 35-42 — "Ze zagen waar Hij verblijf hield"
In die tijd stond Johannes daar; met twee van zijn leerlingen. Hij richtte zijn blik op Jezus, die daar langskwam, en zei: `Daar is het lam van God.’ De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden Jezus. Jezus keerde zich om, zag dat ze Hem volgden en sprak hen aan: `Zoeken jullie iets?’ Ze zeiden: `Rabbi - dat betekent: meester - waar houdt U uw verblijf?’ Hij antwoordde: `Kom mee en je zult het zien.’ Ze gingen mee, en zagen waar Hij zijn verblijf hield. En ze verbleven die dag bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die naar Johannes hadden geluisterd en Jezus waren gevolgd. De eerste die hij ging opzoeken was zijn broer Simon. `We hebben de Messias gevonden!’ zei hij. Messias betekent: gezalfde. Daarop bracht hij hem bij Jezus. Jezus richtte zijn blik op hem en zei: `Jij bent Simon, de zoon van Johannes; voortaan zul je Kefas heten.’ Dat betekent: rots.
"Krijg Ik een plaats in jouw leven?"
‘Kom en zie’ zijn, kort samengevat, de kernwoorden van het evangelie van vandaag. Woorden alleen zijn niet voldoende om iemand te leren kennen, je moet de persoon bezig zien in zijn gewone doen. Dan pas weet je met wie je te maken hebt.
‘Kom en zie’ zei Jezus tegen Andreas en zijn maat, die beiden door Johannes de Doper naar Jezus werden verwezen met de bedoeling dat ze Hem zouden leren kennen.
Na een hele dag bij hem gebleven te zijn was het voor hen duidelijk dat ze niet verder moesten zoeken. Ze hadden de vervulling van hun leven gevonden. Zij zeiden hun vorige leven met zijn dagelijkse bezigheden vaarwel en kozen radicaal voor een nieuwe levenswijze waarbij zij Jezus volgen op zijn tocht. Een toevallige ontmoeting met ingrijpende gevolgen, kan je zeggen.
Andreas liep 's anderendaags al naar zijn broer Simon om het nieuws te melden en ook hem bij Jezus te brengen. Simon kreeg van Jezus een nieuwe naam: Kefas, Petrus in het Latijn, steenrots.
 
Zo is de Jezusbeweging op gang gekomen. Het is op zichzelf verbazingwekkend dat tot op vandaag nog altijd over Jezus gesproken wordt en dat miljoenen mensen zich laten inspireren door zijn boodschap en zijn manier van leven.
Het is een vraag die ons blijft bezighouden: wie was die Jezus dan, dat hij ons vandaag nog kan aanspreken? Waarom krijgt hij zo’n centrale plaats in onze geloofsbeleving?
 
De vraag is dan ook hoe je voor mensen van vandaag, die kritisch nadenken, nog geloofwaardig kunt spreken over die Jezus, die de Messias of de Christus wordt genoemd. We mogen daarbij niet blijven zitten met beelden uit onze kindertijd die Jezus voorstelden als een God die vanuit de hemel in mensengedaante op aarde is neergedaald en daar dan met bovennatuurlijke krachten allerlei onverklaarbare dingen heeft gedaan.
 
Er moet en er kan over hem ook ánders gesproken worden. En dat doe je nog het best door uit te gaan van de vraag: wat heeft die man Jezus uit Nazareth bezield? Uit welke ervaringsbron heeft hij inspiratie en kracht geput?
 
Welnu: de bron van waaruit Jezus heeft geleefd was zijn diepe verbondenheid met God, die Hij zijn Vader noemde - één en al liefde. Maar tegelijk was hij ook volop mens, met alle kwetsbaarheid en gebrokenheid die dat inhoudt. Jezus was radicaal ‘God- en mensverbonden’. Zijn verbondenheid met God en zijn verbondenheid met mensen vormden één geheel. De traditie leert ons dat je die twee vormen van verbondenheid niet mág, maar ook niet kán scheiden van elkaar. Het gevaar bestaat dat men, enerzijds, de Godsverbondenheid eenzijdig over beklemtoont en het christendom op die manier herleidt tot een devote Godsverering, en dat men, anderzijds, de medemenselijkheid over beklemtoont en Jezus dan reduceert tot een sociale voorvechter.
 
Nu zijn er zonder twijfel veel mensen die sterk met God verbonden hebben geleefd. En er zijn er ook veel die ontzaglijk veel goed werk hebben geleverd. Veel gewone mensen die in al hun sereniteit ontzag en respect verdienen voor de manier waarop ze in alle eenvoud hebben geleefd vanuit een innerlijke zielskracht van goedheid en trouw aan hun opdracht.
 
Velen onder hen zijn daarbij duidelijk geïnspireerd geweest door de persoon van Jezus van Nazareth. Zij zijn het dan ook die kunnen getuigen van de inspiratie en de kracht die er uit kan gaan van iemand die de boodschap van Jezus bewust betrekt in zijn of haar leven en hem wil navolgen. Christen worden betekent: een persoonlijke keuze maken, en de vraag stellen: krijgt Jezus een plaats in mijn leven, mag hij met mij meegaan? Wil ik zo iemand volgen?
 
We moeten, zoals iemand schreef, mensen worden die leven vanuit een passie; die met het diepste van hun wezen zich inzetten voor dat ene waarvan ze het gevoel hebben dat het hun taak, hun roeping is. Een passie komt van diep binnenin en vervult je helemaal. Een roeping heeft dat ook. Een roeping is die ene opdracht, dat ene doel dat je in jezelf voelt groeien. Dat steeds duidelijker en groter wordt tot het zich niet meer laat negeren. Het eist je wezen op, helemaal. “Als je daarop ingaat, leef je voluit. Niet noodzakelijk gemakkelijker, niet noodzakelijk leuker, maar wel vanuit jouw eigen, diepste zijnskern. Niets in dit leven is zinvoller dan tot de ontdekking te komen van wie je in wezen bent en wat jouw eigen eigenste, unieke roeping is.” (Myriam De Keyser)
 
Zoon van God en kind van mensen, Jezus van Nazareth.
@preekvdw
"Zien en gezien worden"

Geloven kan niemand je opdringen.
Het is een kwestie van zien,
van een bepaalde manier tegen dingen
en tegen mensen aanzien.
 
Geloven is verder zien
dan de horizon van je eigen leven.
Het is: je actief openstellen
voor God en zijn Geest;
je niet afsluiten voor
het getuigenis van anderen.
Het is: rust en stilte vinden
om de samenhang van de dingen
te ontdekken en te bewonderen.
 
Geloven is ook: gezien worden.
God ziet ons aan;
Hij is met ons begaan;
Hij is onze bondgenoot
in goede en kwade dagen.
Hij heeft zijn hand
op ons leven gelegd.
In Hem mogen we ons
geborgen weten.
 
Geloven is echter ook
een opgave, een uitdaging.
Het vraagt van ons,
dat wij op weg gaan,
volgeling worden.
Het zet ons op weg naar mensen,
naar God.
Het roept op tot zorg
voor mens en wereld.
 
Zien en gezien worden:
het zet ons op weg,
op de weg van Jezus van Nazareth.

Wim Holterman
Predikbroeders in woord en daad
Dominicanen in Vlaanderen in de twintigste eeuw
De orde der dominicanen, ook gekend als predikbroeders of predikheren, bestaat in 2016 achthonderd jaar.
Op vraag van de Vlaamse dominicanen heeft de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven een boek samengesteld waarin de recente geschiedenis van de dominicanen in Vlaanderen centraal staat. Onderzoekers van de faculteit hebben origineel werk verricht in verband met figuren en activiteiten die het Vlaamse dominicaanse leven in de twintigste eeuw karakteriseren.
De rode draad in het boek is dan ook de verkondiging of prediking 'in woord en daad', die tot het wezen van het dominicaanse leven behoort. Of het nu gaat om spirituele, theologische, culturele, sociale of politieke kwesties, de dominicanen hebben, tot vandaag, steeds blijk gegeven van wat in hun motto 'Veritas' besloten ligt: ze zijn rusteloze Godzoekers die doorheen de tijd hun leven in dienst stellen van de steeds weer te ontdekken waarheid. De predikbroeders hebben op hun eigen wijze het verhaal van Dominicus gestalte gegeven in de geschiedenis van kerk en maatschappij in Vlaanderen. Hiervan wil dit boek een weerslag bieden.

Met bijdragen van Dries Bosschaert, Marcel Braekers, Mark De Caluwe, Bernard de Cock, Georges De Schrijver, Ignace D'hert, Leo Kenis, Mathijs Lamberigts, Anton Milh, Toon Osaer, Stephan van Erp, Dries Vanysacker en Sander Vloebergs.
 
Als abonnee bij 'Preek van de week' kan u dit boek,
voor de prijs van 25,95euro,
rechtstreek bestellen via de website van uitgeverij 'Halewijn' te Antwerpen: Klik hier. 
Dominicus ontmoeten
Dominicus de gedreven prediker

De Spaanse priester Dominicus stichtte achthonderd jaar geleden de Orde der Predikers, beter bekend als de dominicanen.
Na een moeizaam begin groeide de Orde uit tot een invloedrijke internationale beweging van religieuze mannen en vrouwen, tot op de dag van vandaag.
 
In dit boek leren we Dominicus kennen als een gedreven prediker die voortdurend biddend en denkend contact hield met God. Tegelijk had hij oog voor de concrete noden en vragen die op zijn pad kwamen. Een heilige om na te leven. 

De auteur van het boek, Paul Dominikus Hellmeier ( °1977, Landshut, Duitsland) trad in 1999 in bij de orde van de dominicanen.
Van 2010 tot 2015 was hij werkzaam als docent middeleeuwse wijsbegeerte.
Thans is hij rector van de Theatinerkerk in München en prior van het daaraan verbonden Dominicanenklooster.
Als abonnee bij 'Preek van de week' kan u dit boek,
voor de prijs van 16,50 euro,
rechtstreek bestellen via de website van uitgeverij 'Halewijn' te Antwerpen: Klik hier. 
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je dus verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je hieronder alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
Vanaf nu zijn we ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal sturen we onze
'Preek van de week' de wereld in.

   
Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

 
Klik op het logo... en volg ons.
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Verantwoordelijke uitgever: Pater Marcel Braekers o.p. - Vicaris. E-mail: klik hier
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.