WETGEVING 24 NOVEMBER - 7 DECEMBER 2017
Maximale aanhoudingstermijn verdachten voor àlle strafbare feiten opgetrokken tot 48 uur

Nieuwe verklaring van rechten

Grievenformulier hoger beroep strafzaken


Justitie - Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep

Instemming Overeenkomst afgifte meertalige en gecodeerde uittreksels en attesten burgerlijke stand + Omzendbrief


Bewakingsondernemingen – verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Betere consumentenbescherming bij pakketreizen 
PUBLIEK RECHT

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het charter van het Auditcomité van de Federale Overheid
23 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het charter van het Auditcomité van de Federale Overheid, BS 06/12/2017, bl. 107695


BINNENLANDSE ZAKEN

Bewakingsondernemingen – verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid

12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten, de veiligheidsdiensten en de maritieme veiligheidsondernemingen, BS 24/11/2017, bl. 100512

Verlenen vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen
12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen, BS 29/11/2017, bl. 104161

OMGEVINGSRECHT

Aanpassing van watertoetskaart – rechtzetting foute informatie over de Limburgse gemeente Kinrooi
13 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 15 mei 2017 houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid,BS 28/11/2017, bl. 103696.

Lijst gemeenten die over plannen- en vergunningenregister beschikken
Driemaandelijkse bekendmaking in toepassing van artikel 7.6.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, BS 07/12/2017, bl. 108194


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Justitie - Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep
Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep, BS 24/11/2017, bl. 100999
Oproep tot de magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

Goedkeuring huishoudelijk reglement benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders
23 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders, BS 05/12/2017, bl. 107277

Instemming Overeenkomst afgifte meertalige en gecodeerde uittreksels en attesten burgerlijke stand
30 MAART 2017. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014, BS 24/11/2017, bl. 100346
Omzendbrief:
7 JUNI 2017. - Omzendbrief betreffende de inwerkingtreding en de toepassing van de Overeenkomst nr. 34 inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van akten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014, BS 05/12/2017, bl. 107363

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 27/11/2017, bl. 103599

Vergoedingen repografie
20 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het gestandaardiseerde rooster voor ondernemingen in de privésector met minder dan 50 voltijds equivalenten, vastgesteld door Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier, bedoeld in de artikelen XI.235 en XI.318/1 van het Wetboek van economisch recht, BS 30/11/2017, bl. 104382
21 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de aangifteformulieren en van het aan de vergoedingsplichtige gerichte verzoek om inlichtingen, vastgesteld door Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier, bedoeld in de artikelen XI.235 en XI.318/1 van het Wetboek van economisch recht, BS 04/12/2017, bl. 107024

Indexcijfer consumptieprijzen november 2017
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2017, BS 30/11/2017, bl. 104450

Betere consumentenbescherming bij pakketreizen
21 NOVEMBER 2017. - Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, BS 01/12/2017, bl. 106673

Toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen – evenwicht tarieven
Beslissing om de tarieven in evenwicht te brengen in toepassing van artikel 504. - Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, BS 06/12/2017, bl. 107782

Tariferingsbureau Natuurrampen. - Tarief en algemene voorwaarden
Tariferingsbureau Natuurrampen. - Tarief en algemene voorwaarden 2018, BS 06/12/2017, bl. 107856

 
FINANCIEEL RECHT

 
STRAFRECHT

Maximale aanhoudingstermijn verdachten voor àlle strafbare feiten opgetrokken tot 48 uur
Wijziging art. 12 Grondwet -

24 OKTOBER 2017. - Herziening van artikel 12 van de Grondwet, BS 29/11/2017, bl. 104076
Enig artikel. In artikel 12 van de Grondwet wordt het derde lid vervangen als volgt: "Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens een met redenen omkleed bevel van de rechter dat uiterlijk binnen achtenveertig uren te rekenen van de vrijheidsberoving moet worden betekend en enkel tot voorlopige inhechtenisneming kan strekken.".

Wijzigingen voorlopige hechtenis, opsporing ten huize huiszoeking en aanhouding
31 OKTOBER 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding mag worden verricht, de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, BS 29/11/2017, bl. 104136

Nieuwe verklaring van rechten
23 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 23 november 2016 tot uitvoering van artikel 47bis, § 5, van het Wetboek van Strafvordering, BS 29/11/2017, bl. 104139
Bijlagen formulieren verklaring van rechten in Frans en Nederlands
Zie ook FOD Justitie Nieuws 29/11/2017

Grievenformulier hoger beroep strafzaken
23 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering, BS 01/12/2017, bl. 106733
Formulier in Frans en Nederlands


VERKEERSRECHT

De gepersonaliseerde kentekenplaten worden goedkoper
15 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen, BS 24/11/2017, bl. 100523.

Wijzigingen rijbewijs voor voertuigen van categorie B
19 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, BS 01/12/2017, bl. 106705

FISCAAL RECHT

BTW – opeisbaarheid belasting - Met diensten gelijkgestelde handelingen - Invoer - Regeling van actieve veredeling - Vrijstelling van de belasting voor de levering van schepen voor de vaart op volle zee - Technische wijzigingen betreffende de communautaire wetgeving - Technische wijzigingen betreffende de nationale wetgeving
29 NOVEMBER 2017. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, met betrekking tot de opeisbaarheid van de belasting, de met diensten gelijkgestelde handelingen, de regeling van actieve veredeling bij invoer en de vrijstelling van de belasting voor de levering van schepen voor de vaart op volle zee, BS 06/12/2017, bl. 107694

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
 
Instemming dubbelbelastingverdrag + Protocol België en Seychellen
30 JUNI 2015. - Wet houdende instemming met volgende internationale akten :1° Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voor-komen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 27 april 2006;2° Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009 tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voor-komen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 27 april 2006; en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemde internationale akten, BS 24/11/2017, bl. 100315

Instemming Overeenkomst afgifte meertalige en gecodeerde uittreksels en attesten burgerlijke stand
30 MAART 2017. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014, BS 24/11/2017, bl. 100346

Adminstratieve bijstand in fiscale aangelegenheden - Instemming Multilateraal Akkoord uitwisseling landenrapporten
11 AUGUSTUS 2017. - Wet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten inzake de uitwisseling van landenrapporten, ondertekend te Parijs op 27 januari 2016, BS 24/11/2017, bl. 100506

Uitwisseling inlichtingen belastingen tussen België en Antigua en Barbuda
28 FEBRUARI 2014. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009, BS 29/11/2017, bl. 104077

Instemming dubbelbelastingverdrag tussen België en Macedonië

22 JUNI 2016. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 6 juli 2010, BS 29/11/2017, bl. 104087.

Instemming Overeenkomst tussen België en Luxemburg inzake uitwisseling wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie
9 DECEMBER 2015. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie, gedaan te Luxemburg op 9 februari 2012, BS 30/11/2017, bl. 104333

Instemming Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen EU en haar lidstaten en Kazachstan
13 MEI 2017. - Wet houdende instemming met de Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, gedaan te Astana op 21 december 2015, BS 06/12/2017, bl. 107461

 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Voor deze periode geen nieuwe arresten gepubliceerd (update 07/12/2017, 13.50u)
RECHTERLIJKE ORDE    

BS 27/11/2017
Griffies en parketsecretariaten – benoemingen en pensioneringen
Benoemingen diverse magistraten: o.a. substituten-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen en Gent - plaatsvervangend raadsheren  in het hof van beroep te Antwerpen, Gent en Brussel - advocaten-generaal bij het hof van beroep te Brussel – hernieuwing functies van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen
Aanwijzing plaatsvervangende magistraten Hof van beroep te Brussel – aanwijzing  plaatsvervangend magistraat vredegerecht van het derde kanton Brugge

BS 28/11/2017
Adviesraad van de Magistratuur. - Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid of plaatsvervangend lid van de Adviesraad van de magistratuur

BS 04/12/2017
Benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter. - Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement

BS 05/12/2017
Griffiers/parketsecretarissen/parketjuristen/refendarissen – benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen
Vacante betrekkingen griffies/parketsecretariaten/ arbeidsauditoraten

BS 06/12/2017
Benoemingen diverse magistraten
Vacature van een ambt van Nederlandstalig rechter bij het Grondwettelijk Hof
Hof van beroep te Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Gent - 

 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
 
Studiedienst - Bibliotheek - Orde van Advocaten Antwerpen