'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

 
20 december 2017
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
4de zondag van de Advent - B-jaar 2017.
"De roepingsgeschiedenis van Maria"

2 Sam. 7,1-5.8b-11,16  -  Rom. 16,25-27  -  Lc. 1,26-38
"Schenk ook ons uw heilige Geest, God"
Wil ook mij uw heilige Geest schenken, God,
net zoals Ge toen bij Maria deed.

Laat uw liefde mij overschaduwen en in mijn hart
een bron van vreugde doen ontspringen.

Maak van mij een enthousiaste
en warmhartige christen.

Geef mij de durf heel mijn leven
door U te laten bepalen
en met alles wat ik heb en wie ik ben
“ja” te zeggen op uw uitnodiging
om Jezus in mij te laten geboren worden.
Erwin Roosen
 
2 Sam. 7,1-5.8b-11,16 "De Heer zal voor u een huis oprichten"
 
Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis, en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden, in heel de omtrek, hem met rust lieten, zei hij tegen de profeet Natan: `Nu moet u eens zien! Ik woon in een paleis van cederhout en de ark van God staat onder tentdoek!’ Natan zei tegen de koning: `Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij.’ Diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Natan: `Zeg tegen mijn dienaar David: `Zo spreekt de Heer: U wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen? `Zo spreekt de Heer van de machten: “Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan, om vorst te zijn over mijn volk Israël. Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan, al uw vijanden heb Ik vernietigd, uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten van de aarde. Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven en het daar geplant om er te wonen, zonder nog opgeschrikt of onderdrukt te worden door boosdoeners, zoals vroeger, in de tijd dat Ik over mijn volk Israël rechters had aangesteld. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. De Heer kondigt u aan dat de Heer een huis voor u zal oprichten. Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht blijven bestaan voor altijd; uw troon staat voor eeuwig vast.”
Rom. 16,25-27 — "Aan de enige alwijze God zij de heerlijkheid"
 Broeders en zusters,
Aan Hem die de macht heeft u sterk te maken -volgens het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, volgens de openbaring van het geheim dat eeuwenlang verzwegen bleef maar nu is onthuld, en dat aan de hand van profetische geschriften krachtens de opdracht van de eeuwige God is meegedeeld aan alle heidenvolken, om hen te brengen tot gehoorzaamheid aan het geloof – aan Hem, de enige, alwijze God, zij de heerlijkheid, door Jezus Christus tot in alle eeuwigheid! Amen.
 
 Lc. 1,26-38 — "Voor God is niets onmogelijk"
In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazareth, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: `Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: `Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ ‘Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel. `Ik heb geen omgang met een man.’ De engel antwoordde haar: `Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk.’ Toen zei Maria: `Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ Toen ging de engel van haar weg.
"De roepingsgeschiedenis van Maria"
In Firenze is een beroemd fresco van de dominicaan Fra Angelico te bewonderen waarop de boodschap van de engel aan Maria staat afgebeeld. Het is een lieflijk, bevallig en innig tafereel. Maria met blauwe mantel en wit kleed, op een zitbankje, de armen gekruist. Ontvankelijk luisterend. Gabriël, de gevleugelde kleurrijke engel neigend naar Maria. De ontmoeting gebeurt naast een bloemrijke tuin in een soort prieel met sierlijke bogen en versierde kolommen. Het brengt je in een onaardse hemelse sfeer. Met dit vertederend idyllisch beeld voor ogen kan je het evangelie van de aankondiging lezen als vrome, mooie poëzie.
Het evangelie is echter geen vrijblijvende poëzie om alleen maar mooi te vinden. Het is ook geen beschrijvende reportage van feiten. Dit evangelie is een geloofsverhaal over de roepinggeschiedenis van Maria en die is aangrijpend en ingrijpend. Ook voor ons: 'blijde boodschap' voor ons leven nu.
 
Al vrij vroeg besefte Maria dat haar zoon Jezus wel heel bijzonder was. Reeds als kind bleef hij achter in de tempel om in 'het huis van zijn Vader' te zijn. Eenmaal volwassen trad hij op als profeet, maar een speciale profeet. Hij hield zich op met het uitschot, met prostituees, tollenaars, armen en zieken en hij nam het voor hen op. Hij geraakte telkens opnieuw in de clinch met de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën. Hij sprak anders over God dan die godsdienstige leiders. Uit liefde voor mensen in nood durfde hij de sabbatswet overtreden. Knallend met een zweep zuiverde hij het tempelplein van kooplui en geldwisselaars. Hij waste de voeten van zijn leerlingen.
 
Voor de eenvoudige joodse vrouw Maria was het niet gemakkelijk haar zoon zomaar te volgen. Maar ze vertrouwde hem en bleef in hem geloven. Ze werd daarin gesteund door de leerlingen en de andere vrouwen die Jezus volgden. Wellicht heeft iemand - Johannes misschien of een van de vrouwen - veel indruk gemaakt op Maria en haar attent gemaakt op haar roeping de moeder van de Messias te worden. Zo iemand was een 'engel', want dat betekent boodschapper: boodschapper namens God. Gabriël betekent 'man van God'. Ook wij kunnen een 'engel' ontmoeten die ons bewust maakt dat God ons roept tot een bepaalde levensopdracht. Dan ontstaat er een ommekeer, net zoals bij Maria. Ze werd de moeder van Jezus-Messias, de Godsgezant. Ze stond achter hem. Ze leefde in zijn Geest. Die Geest bleef haar volgen als een schaduw; overschaduwde haar. Ook aan de voet van het kruis. Ze droeg de pijn van de verachting en de afschuwelijke foltering als een zwaard in haar hart. Zo was ze de eerste christen gelovige, en was ze is in het cenakel bij de apostelen en leerlingen in afwachting van Pinksteren. Ze getuigt samen met hen in geestdrift en bewogenheid, dat Jezus de Heer is en 'Zoon van God'.
 
Lucas kende Maria's geschiedenis. Vijftig jaar na de dood en de verrijzenis van Jezus schreef hij zijn evangelie. Hij tekende Maria als de 'begenadigde', als de 'dienstmaagd van de Heer' die leefde naar het woord van God dat haar telkens weer opriep Jezus in geloof te volgen. Daar gaat het om. Ook voor ons. Jezus volgen die als Messias bij God is opgenomen. Hij is het menselijk evenbeeld van God. Hij is door Lucas en de eerste christenen 'Heer' en 'Zoon van God' genoemd. Zo noemde men in die tijd koningen en keizers. Lucas, Maria, de eerste christenen, gaven deze eretitels aan de gekruisigde en verrezen Jezus. Voor hen was hij de echte 'Heer' en 'Zoon van God'. Voor hen was hij ook veel méér dan de profeten van het Oude Testament. Om dit duidelijk te maken verkondigde Lucas dat Jezus geboren is uit de maagd Maria, omdat Jezus allen overtreft. Keizers en koningen, zo zei men toen, werden wonderlijk geboren. De Egyptische Farao werd geboren uit de geestgod Amon-Re en een maagdelijke koningin. In de Griekse mythologie gaan goden 'heilige huwelijken' aan met vrouwen uit wie dan godenzonen voortkomen. De grote profeten uit het Oude Testament werden geboren uit oude, onvruchtbare vrouwen. Denk maar aan Sara, de vrouw van Abraham, de moeder van Izaak. Ook Samuël werd geboren uit een hoogbejaarde vrouw. Ook Elisabeth, de moeder van Johannes de doper, was onvruchtbaar.
Jezus die we belijden als 'Gods rechterhand', Gods evenknie, Gods lievelingszoon, is bij uitstek een godsgeschenk. Het is Gods Geest die Jezus maakt tot wie hij is. Daarom zei Lucas dat hij nog wonderlijker geboren is dan keizers, koningen en profeten. Je kan niet weten wie Jezus is door in het bevolkingsregister te gaan kijken. Jezus is zoveel méér dan de zoon van Maria en Jozef. Hij is bovenal 'Zoon van God'. Het evangelie gaat niet over gynaecologie. Het gaat wel over het mysterie van Gods Liefde die zichtbaar menselijk werd in Jezus van Nazareth. Hijzelf is het grote wonder! Maria heeft zich geheel toegewijd aan haar zoon. Ze was totaal beschikbaar om te leven vanuit zijn Geest. De dienstmaagd des Heren die leefde naar zijn woord.
 
Kunnen wij christenen zeggen dat we ons leven geheel ten dienste stellen van het evangelie? Kunnen wij de woorden van Maria: "Laat het met mij gebeuren volgens uw woord", tot de onze maken? Hoezeer laten we ons soms beïnvloeden door andere woorden. Door woorden van roddeltantes misschien. Of door holle reclamewoorden op de tv en in allerlei blaadjes. En protesteren we, als christenen, tegen woorden die kwetsen en mensen uitsluiten? Woorden die mensen onrecht aandoen? Christenen willen woorden spreken van bevrijding, verbondenheid, gerechtigheid, inzet, en proberen ernaar te leven.
 
Dat is ook de diepere betekenis van Maria's maagdelijkheid. Vol zijn van genade, van barmhartigheid en mededogen. Maagdelijkheid is zuiverheid. Zuiver leven zonder de pollutie van zondig egoïsme, grimmige wrok of stekelige jaloersheid. Zonder lamlendige onverschilligheid. Maar met die aanstekelijke geestdrift. Dat enthousiasme. Dat vuur van de Geest in ons, waardoor wij mensen kunnen doen ontvlammen, zodat ze gebrand zijn om Jezus Christus na te volgen. De aankondiging aan Maria is een verkondiging die ons moet aangrijpen en in ons leven moet ingrijpen. We kunnen ons niet met hart en ziel verhangen aan een lieflijk schilderij of een poëtisch verhaal; wel aan Jezus en Maria die ons voorgaan in vruchtbare, evangelische liefde.
@preekvdw
"Maria"

Zij was een kind
en kon nog dromen van geluk
zo teer en zuiver
als het morgenlicht.
 
Kind van mensen uit de straat
werd zij door God bestemd
werd zij beleefd gevraagd
of zij,
die teer en zuiver was
als morgenlicht,
de Zoon van alle mensen
zou willen dragen,
voeden en verwarmen...
 
Zij voelde leven
en bewegen in haar schoot,
maar kon niet weten
dat haar Kind
de hele mensheid
zou bewegen,
dat Hij de wereld
een hart,
een ander aangezicht
zou geven.
 
Zij was een kind
en nauwelijks van school,
kon zij niet vermoeden
dat zij, de eeuwen door,
zoveel mensen
zou plezieren
met haar droom van geluk,
zo teer en zuiver
als het morgenlicht.
Manu Verhulst
Predikbroeders in woord en daad
Dominicanen in Vlaanderen in de twintigste eeuw
De orde der dominicanen, ook gekend als predikbroeders of predikheren, bestaat in 2016 achthonderd jaar.
Op vraag van de Vlaamse dominicanen heeft de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven een boek samengesteld waarin de recente geschiedenis van de dominicanen in Vlaanderen centraal staat. Onderzoekers van de faculteit hebben origineel werk verricht in verband met figuren en activiteiten die het Vlaamse dominicaanse leven in de twintigste eeuw karakteriseren.
De rode draad in het boek is dan ook de verkondiging of prediking 'in woord en daad', die tot het wezen van het dominicaanse leven behoort. Of het nu gaat om spirituele, theologische, culturele, sociale of politieke kwesties, de dominicanen hebben, tot vandaag, steeds blijk gegeven van wat in hun motto 'Veritas' besloten ligt: ze zijn rusteloze Godzoekers die doorheen de tijd hun leven in dienst stellen van de steeds weer te ontdekken waarheid. De predikbroeders hebben op hun eigen wijze het verhaal van Dominicus gestalte gegeven in de geschiedenis van kerk en maatschappij in Vlaanderen. Hiervan wil dit boek een weerslag bieden.

Met bijdragen van Dries Bosschaert, Marcel Braekers, Mark De Caluwe, Bernard de Cock, Georges De Schrijver, Ignace D'hert, Leo Kenis, Mathijs Lamberigts, Anton Milh, Toon Osaer, Stephan van Erp, Dries Vanysacker en Sander Vloebergs.
 
Als abonnee bij 'Preek van de week' kan u dit boek,
voor de prijs van 25,95euro,
rechtstreek bestellen via de website van uitgeverij 'Halewijn' te Antwerpen: Klik hier. 
Dominicus ontmoeten
Dominicus de gedreven prediker

De Spaanse priester Dominicus stichtte achthonderd jaar geleden de Orde der Predikers, beter bekend als de dominicanen.
Na een moeizaam begin groeide de Orde uit tot een invloedrijke internationale beweging van religieuze mannen en vrouwen, tot op de dag van vandaag.
 
In dit boek leren we Dominicus kennen als een gedreven prediker die voortdurend biddend en denkend contact hield met God. Tegelijk had hij oog voor de concrete noden en vragen die op zijn pad kwamen. Een heilige om na te leven. 

De auteur van het boek, Paul Dominikus Hellmeier ( °1977, Landshut, Duitsland) trad in 1999 in bij de orde van de dominicanen.
Van 2010 tot 2015 was hij werkzaam als docent middeleeuwse wijsbegeerte.
Thans is hij rector van de Theatinerkerk in München en prior van het daaraan verbonden Dominicanenklooster.
Als abonnee bij 'Preek van de week' kan u dit boek,
voor de prijs van 16,50 euro,
rechtstreek bestellen via de website van uitgeverij 'Halewijn' te Antwerpen: Klik hier. 
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je dus verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je hieronder alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
Vanaf nu zijn we ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal sturen we onze
'Preek van de week' de wereld in.

   
Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

 
Klik op het logo... en volg ons.
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Verantwoordelijke uitgever: Pater Marcel Braekers o.p. - Vicaris. E-mail: klik hier
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.