Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  20 januari 2019
Nieuwsbrief 2019-1

In deze nieuwsbrief:

Het sociaal minimum moet omhoog!
Column Raf Janssen, Kerstmis 2018
 
Rond Sinterklaas en Kerst worden overal in het land acties op touw gezet om geld en goederen in te zamelen voor medeburgers die het minder getroffen hebben. Heel veel mensen doen daaraan mee. Dat is een teken dat er sterke gevoelens van solidariteit en mededogen leven onder de bevolking. Het helpt armen en geeft niet-armen voldoening. Tegelijk groeien echter de tegenstellingen in de samenleving tussen rijk en arm. Armen helpen is kennelijk onvoldoende om mechanismen in de samenleving die armoede veroorzaken bloot te leggen en te bestrijden. Naast noodzakelijke hulp aan armen moeten condities worden gecreëerd die mensen met lagere inkomens in staat stellen zelf het initiatief te nemen om hun bestaanszekerheid veilig te stellen. Voor zichzelf en voor mensen om hen heen. Een van die condities is het kunnen beschikken over voldoende inkomen. In twee artikelen die ik deze week las, wordt dat treffend verwoord.
 
Klik hier om de column te lezen.
 

Alleen als collectief kunnen we het goede leven bevorderen
Column Raf Janssen, 3 januari 2019
 
Een van de boeken die ik afgelopen jaar heb gelezen, is een boek van Andrew Cumbers, professor in de politieke economie aan de universiteit van Glasgow. Het boek is een zoektocht naar collectief eigenaarschap. Het draagt de titel 'Reclaiming Public Ownership'. Dat zijn drie interessante woorden, die meer inhoud bevatten dan op het eerste oog lijkt.
 
Klik hier om de column te lezen.
 

Werkgevers pleiten voor meer zekerheid en betere betaling van arbeid
Column Raf Janssen, 13 januari 2019
 
De Sociale Alliantie pleit al jaar en dag voor een verhoging van het minimuminkomen. Dat is ver achtergebleven bij de welvaartsontwikkeling en de prijsinflatie. Om die opgelopen achterstand in te halen en om de groeiende maatschappelijke kloof tussen rijk en arm in de samenleving te verkleinen is het dringend nodig dat er een inhaalslag komt wat betreft de hoogte van het minimuminkomen. Werkgeversorganisaties steunen dit pleidooi. Dat is geen nieuws. Wat wel nieuw is, is dat in werkgeverskringen gepleit wordt voor meer zekerheid en betere betaling van arbeid.
 
Klik hier om de column te lezen.
 

Als je er wat op te zeggen hebt…
In december 2018 bracht het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging een verkennend onderzoek naar precair werk uit, onder de titel 'Als je er wat op te zeggen hebt… Individuele en collectieve arbeidsrelaties van precair werkenden in beeld'. Gekeken wordt naar wie te maken hebben met flexibel en onzeker werk, waar de problemen zitten, hoe mensen het zelf ervaren, en waar het in de toekomst naartoe zou moeten.
Ger Ramaekers bespreekt deze publicatie.

Overspannen democratie opgelost in verborgen macht van algoritmes
Er is te veel democratie. De mensen worden daar overspannen van. Toch is er behoefte aan democratie en roepen mensen zo mogelijk om nog meer democratie. De filosoof Gijs van Oenen weet een uitweg uit deze klemsituatie: de overheid regelt voortaan namens de burgers het politiek bestuur. Dankzij algoritmes ontzorgt de overheid haar burgers met een verbeterde versie van democratische interactie. Dat is letterlijk de oplossing van de overspannen democratie: ze verdwijnt in het zwarte gat van algoritmes. In deze bijdrage plaatst Raf Janssen enkele kanttekeningen bij het boek Overspannen democratie. Hoge verwachtingen, paradoxale gevolgen van Gijs van Oenen, docent sociale en politieke filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 
Klik hier om meer te lezen.
 

Ab Harrewijn Prijs zoekt genomineerden voor 2019
De jury van de Ab Harrewijn Prijs zoekt ook in 2019 initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen of initiatieven om samen vooruit te komen te organiseren. Iedereen die een inspirerend initiatief kent wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen.
 
Klik hier om meer te lezen en kandidaten te nomineren.
 
De uitreiking vindt zoals ieder jaar plaats op 13 mei, de sterfdag van Ab Harrewijn. De aanvangstijd is 15.00 uur. De locatie is de Pauluskerk te Rotterdam.