Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  5 oktober 2020
Nieuwsbrief 2020-4

In deze nieuwsbrief:
In het voorjaar van 2020 publiceerden het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau het rapport Kansrijk Armoedebeleid. In de vorige nieuwsbrief is al gewag gemaakt van dit rapport.
In deze nieuwsbrief staan we uitvoerig stil bij dit rapport dat circa zestig beleidsvoorstellen doet voor de reductie van armoede. Hub Crijns bespreekt dit rapport en Raf Janssen plaatst er enkele kritische kanttekeningen bij. In aansluiting op deze kanttekeningen laat Ellie Smolenaars haar licht schijnen op de opkomst van een samenleving die niet langer gefocust is op groei.
Hub Crijns bespreekt twee onlangs verschenen onderzoeken: een eerste onderzoek naar huishoudens die reeds problematische schulden hebben en een tweede onderzoek naar huishoudens die verwachten binnenkort schulden te moeten maken vanwege inkomensverlies ten gevolge van de coronacrisis. 
Henk Weijnen, die als maatschappijkritisch wetenschapper vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw achtergestelde groepen ondersteunt met onderzoeken naar achtergronden en tendensen van sociaal beleid, levert in deze nieuwsbrief twee bijdragen over actuele kwesties rond het inkomensbeleid. Het betreft op de eerste plaats een artikel over gemeentelijke maatwerkvoorzieningen voor compensatie van extra zorgkosten in verband met ziekte en handicap. Een tweede artikel behandelt de ongerijmdheid dat ouderen met een langdurig laag inkomen uitgesloten zijn van de individuele inkomenstoeslag. Onlangs is een boek verschenen met een selectie uit de meer dan 250 artikelen die Henk Weijnen in de periode 1966 tot 2020 geschreven heeft over actuele vraagstukken in het sociaal beleid. Raf Janssen bespreekt deze publicatie.
De nieuwsbrief besluit met een bericht over de winnaar van de Ab Harrewijn Prijs.

Zestig voorstellen voor een kansrijk armoedebeleid
Hub Crijns pluist de beleidsvoorstellen uit, die CPB en SCP doen in het rapport 'Kansrijk armoedebeleid'. Een stevig samenvattend overzicht van alle opties uit het rapport.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.
 

Arme mensen geholpen; armoede niet opgelost
Raf Janssen plaatst kritische kanttekeningen bij de beleidsvoorstellen van 'Kansrijk armoedebeleid'. Het rapport blijft netjes binnen de kaders van de gevestigde orde. In zoverre maatschappij-ontwikkelingen aan de orde komen, worden deze besproken op het niveau van personen en niet op het eigen niveau van een samenleving die op zoek is naar een nieuwe ordening, een nieuw sociaal evenwicht. Het is een gedegen, maar braaf beleidsrapport: het ondersteunt het helpen van armen, maar het laat armoede voortbestaan.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.

Post-groei en de post-groei-samenleving
Voortjagen op het pad van economische groei? Of zijn er goede alternatieven, die meer mensen op een gezondere en minder schadelijke manier betrekken bij de economie? Het fenomeen 'post-groei' kan oriëntatie bieden en er is flink wat kennis over beschikbaar. Wat is post-groei? Hoe ziet een post-groei-samenleving eruit? Inclusief goede groei-tips en originele stemmen.
 
Klik hier om dit artikel van Ellie Smolenaars te lezen.

Veel huishoudens raken in nood
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de samenleving, de economie, bedrijven, en ook huishoudens. Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft samen met de Autoriteit Financiële Markten (AMF) een stresstest huishoudens verricht, en de uitkomsten signaleren dat minstens 75.000 en maximaal 150.000 huishoudens binnen drie maanden in financiële problemen komen.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.

Huishoudens met schulden onderzocht

Het CBS heeft in beeld gebracht hoeveel Nederlandse huishoudens in de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2018 te maken hadden met geregistreerde problematische schulden. Het rapport geeft ook een beeld van schulden per gemeente.
 

Gemeentelijke maatwerkvoorzieningen zorgkosten schieten ernstig tekort

Sinds 2014 en 2015 is een aantal landelijke regelingen voor compensatie van extra kosten i.v.m. chronische ziekte of handicap afgeschaft. Gemeenten werden verantwoordelijk gesteld voor het opzetten van nieuwe maatwerkregelingen. De overheveling ging gepaard met een flinke bezuinigingen. Daardoor hebben de meeste gemeenten zich voornamelijk gericht op de (financieel) meest kwetsbare groepen.
 
Klik hier om dit artikel van Henk Weijnen te lezen.

Individuele inkomenstoeslag voor ouderen?
Het niet toekennen van langdurigheidstoeslag, c.q. individuele inkomenstoeslag aan ouderen met een langdurig laag inkomen is niet langer houdbaar, betoogt Henk Weijnen.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.

Een strijdbaar onderzoeker

Onlangs verscheen een opmerkelijke publicatie met als titel '55 jaar onderzoek en strijd om behoud en verbetering van sociale voorzieningen'. Het boek bevat een selectie uit de meer dan 250 artikelen die Henk Weijnen gepubliceerd heeft in de periode 1966 tot en met 2020. Een recensie door Raf Janssen.
 
Klik hier om dit artikel te lezen.

Vrouwen voor Elkaar wint Ab Harrewijn Prijs 2020

De jaarlijkse uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs vond dit jaar door corona niet op 13 mei plaats, maar op 10 september. Vrouwen voor Elkaar werd de winnaar. Het is een plek in Deventer waar vrouwen uit allerlei culturen samenkomen voor verschillende activiteiten en om ervaringen uit te wisselen.