BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 31 mei - 13 juni 2013 
     
  
Advocatenakte

Inwerkingtreding op 1 juli 2013 van de nieuwe wetgeving rond overheidsopdrachten


Daden van nucleair terrorisme
– wijzigingen strafwetboek

Omzendbrief uittreksels van het strafregister

Erkenning van vonnissen en probatiebeslissingen  en toezicht op niet-vrijheidsbenemende straffen of maatregelen op grondgebied ander EG-lidstaat

Benoemingen tengevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel

Veroordelingsrecht
GwH 80/2013, 06/06/2013
In zoverre het het bedrag van het veroordelingsrecht vaststelt op 3 pct. van het samengevoegde bedrag, in hoofdsom, van de uitgesproken veroordelingen, schendt artikel 142 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. In zoverre het verplicht tot het betalen van het veroordelingsrecht naar aanleiding van een voorwaardelijke veroordeling waarbij blijkens een rechterlijke beslissing de voorwaarde niet in vervulling is gegaan en waarbij het niet in vervulling gaan van die voorwaarde leidt tot een resultaat dat gelijk is aan dat van het afwijzen van een verzoek, schendt artikel 142 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet

Nieuw recht op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit -
Nieuwe vrijstelling van het recht op vergunningen tot verandering van naam of van voornamen

Circulaire nr. 6/2013 (AFZ nr. 6/2013) dd. 28.05.2013
De administratie publiceert een circulaire dd.28.05.2013 betreffende het nieuw recht op de procedures tot verkrijging van de Belgische nationaliteit en de vrijstelling van het recht op vergunningen tot verandering van naam of van voornamen

Indexcijfer consumptieprijzen mei 2013
 
 
  
PUBLIEK RECHT

Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) – Zendtijd voor levensbeschouwelijke verenigingen
29 MAART 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2013 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen, BS 04/06/2013, bl. 35367

Inwerkingtreding op 1 juli 2013 van de nieuwe wetgeving rond overheidsopdrachten
2 JUNI 2013. - Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan, BS 05/06/2013, bl. 35534


Bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
22 FEBRUARI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wat de voorwaarden betreft voor het indienen en aanvaarden van verzoeken tot opschorting van de heffing voor bepaalde onroerende goederen en tot aanpassing van sommige voorwaarden voor de aanvraag en de uitbetaling van financiële steun voor saneringswerkzaamheden, BS 05/06/2013, bl. 35546.


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Advocatenakte
29 APRIL 2013. - Wet betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte, BS 03/06/2013,  bl. 35123

Gevonden fietsen  - bewaartermijn 3 maanden
8 MEI 2013. - Wet tot wijziging van artikel 2 van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, wat de bewaring van fietsen betreft, BS 03/06/2013, bl. 35124


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers kostprijs beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 05/06/2013, bl. 35734

Benelux-verdrag  intellectuele rechten
Protocol houdende intrekking van het Protocol II van 8 december 2011 en aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), BS 10/06/2013, bl. 36205
Protocol tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), BS 10/06/2013, bl. 36207.

Indexcijfers kostprijs beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 13/06/2013, bl. 37136


FINANCIEEL RECHT

Toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
29 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke staten van de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, BS 13/06/2013, bl. 36930.

29 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke staten van de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, BS 13/06/2013bl. 36987.

Staatsbon
5 JUNI 2013. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2013-2018 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2013-2021, BS 13/06/2013, bl. 37043.


STRAFRECHT

Daden van nucleair terrorisme – wijzigingen strafwetboek
23 MEI 2013. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de Wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag, BS 06/06/2013,  bl. 35789.

Omzendbrief uittreksels van het strafregister
Omzendbrief nr. 204. Betreft : Uittreksels van het strafregister, BS 10/06/2013, bl. 36323.

Wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen EG-lidstaten
21 MEI 2013. - Wet inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op de probatievoorwaarden en de alternatieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de Europese unie, BS 13/06/2013, bl. 36896.

Bescherming verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport
3 MEI 2013. - Decreet betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport, bs 13:06:2013?  bl. 37091


SOCIAAL RECHT

Werkloosheidsreglementering
21 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31/05/2013, bl. 34910

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon

23 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 78 van de programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 31/05/2013, bl. 34911.

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
8 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 06/06/2013, bl. 35819

Procedure erkenning van de beroepskwalificaties gezondheidsberoepen ander EG-lidstaat
14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de beroepskwalificaties betreffende de gezondheidsberoepen verworven in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België, BS 10/06/2013, bl. 36219


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Luchtvervoersovereenkomst tussen de VS en de EG en haar lidstaten  - Inwerkingtreding Protocol
3 MEI 2013. - Decreet houdende instemming met het protocol, ondertekend in Luxemburg op 24 juni 2010, tot wijziging van de luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ondertekend op 25 en 30 april 2007, BS 31/05/2013,  bl. 34912

Luchtvervoersovereenkomst tussen de VS en de EG en haar lidstaten , IJsland en Noorwegen – instemming overeenkomst en  de aanvullende overeenkomst
3 MEI 2013. - Decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde, IJsland, en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen, ondertekend in Luxemburg op 16 juni 2011 en in Oslo op 21 juni 2011, en 2° de aanvullende overeenkomst tussen ten eerste, de Europese Unie en haar lidstaten, ten tweede, IJsland, en ten derde, het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de toepassing van de overeenkomst vermeld onder 1°, ondertekend in Luxemburg op 16 juni 2011 en in Oslo op 21 juni 2011, BS 12/06/2013,  bl. 36724

Overeenkomst gemeenschappelijke luchtvaartruimte – EG-lidstaten en Georgië
3 MEI 2013. - Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte, ondertekend in Brussel op 2 december 2010, BS 12/06/2013, bl. 36725

Overeenkomst gemeenschappelijke luchtvaartruimte – EG-lidstaten en diverse landen
3 MEI 2013. - Decreet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte, ondertekend te Luxemburg op 9 juni 2006, bl. 37089.

Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada  en EG en haar lidstaten
3 MEI 2013. - Decreet houdende instemming met de luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ondertekend in Brussel op 17 december 2009, BS 13/06/2013, bl. 37090

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF


Regulator Belgische post- en telecommunicatiesector – Geen schending
Arrestnummer: 73/2013
Arrestdatum: 30/05/2013
Rolnummer(s): 5409
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post  en telecommunicatiesector (art. 2 en 3)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Bestuursrecht - Rechtscolleges - Vernietigingsprocedure - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde handeling - 1. Beroep tot nietigverklaring voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - 2. Beroep tot vernietiging van een besluit van het BIPT voor het Hof van Beroep te Brussel.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-073n.pdf

Monumenten en landschappen – verbod aanplakking plakbrieven – Geen schending
Arrestnummer: 74/2013
Arrestdatum: 30/05/2013
Rolnummer(s): 5413
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek diverse rechten en taksen (art. 200 en 2011, eerste lid) - Wet van 1 mei 1939 waarbij aan de Koning bepaalde machten worden toegekend voor het gezondmaken en in evenwicht brengen van de openbare financiën, het bekomen van gunstiger voorwaarden voor de ontwikkeling van 's lands economie en het voorzien in andere dringende noodwendigheden
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending - De tweede, de derde, de vierde en de vijfde prejudiciële vraag behoeven geen antwoord
Trefwoorden: Bestuursrecht - Bescherming van de schoonheid van gebouwen, monumenten, zichten en landschappen - Verbod tot aanplakking van plakbrieven op sommige plaatsen - 1. Aanbrengen en behouden van plakbrieven en reclame- en publiciteitsmiddelen - 2. Wettigheidsbeginsel in strafzaken - a. Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten - b. Machtiging aan de Koning. # Rechten en vrijheden - Eigendomsrecht - Beperkingen. # Grondwettelijk recht - 1. Federale bevoegdheden - Fiscale bevoegdheid - 2. Bevoegdheden van de gewesten - a. Ruimtelijke ordening - Monumenten en landschappen - Bescherming van de schoonheid van gebouwen, monumenten, zichten en landschappen - b. Accessoire bevoegdheden - Strafzaken - Aanwijzing van ambtenaren die toezien op de naleving van de belasting voor aanplakking.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-074n.pdf

Lokale belastingen – vrijstelling NMBS-Holding – Geen schending – Schending (lacune in de wetgeving)
Arrestnummer: 75/2013
Arrestdatum: 30/05/2013
Rolnummer(s): 5423
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (art. 204) -  Wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen (art. 14)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending - Schending (lacune in de wetgeving)
Trefwoorden: Fiscaliteit - Lokale belastingen - Vrijstelling - Goederen die nodig zijn voor de uitvoering van de openbare dienst - 1. N.M.B.S. Holding - 2. Infrabel - 3. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Uitsluiting.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-075n.pdf


Onteigening ten algemene nutte – Geen schending
Arrestnummer: 76/2013
Arrestdatum: 30/05/2013
Rolnummer(s): 5449 • 5450
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte (art. 6)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Bestuursrecht - Onteigening ten algemenen nutte - Vordering tot onteigening - Ontoelaatbaar - Hoger beroep - Termijn - Aanvangspunt - Uitspraak. # Rechten en vrijheden - 1. Jurisdictionele waarborgen - Recht op toegang tot de rechter - 2. Eigendomsrecht - Onteigening - Billijke en voorafgaande schadeloosstelling.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-076n.pdf

Welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk – Geen schending
Arrestnummer: 77/2013
Arrestdatum: 6/06/2013
Rolnummer(s): 5436
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (art. 87, 1° en 8°)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (eerste en tweede prejudiciële vraag) - Terugzending naar de verwijzende rechter (derde en vierde prejudiciële vraag)
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht - Welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - 1. Overtredingen - Strafbaarstellingen - Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid - 2. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de bouwplaatscoördinator.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-077n.pdf

Rijden onder invloed – Ademanalyse – Geen schending
Arrestnummer: 78/2013
Arrestdatum: 06/06/2013
Rolnummer(s): 5483
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968 (art. 63, § 3)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Rijden onder invloed - Ademanalyse - Alcoholintoxicatie - Recht op een tegenexpertise door middel van een bloedproef - Beperking tot gevallen van alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht.
zie ook 77/2010
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-078n.pdf

Verkeersmisdrijven – Onbevoegdheid van het Hof
Arrestnummer: 79/2013
Arrestdatum: 06/06/2013
Rolnummer(s): 5493
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen (art. 4, § 1) - Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Onbevoegdheid van het Hof
Trefwoorden: Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - 1. Overladen van een in België ingeschreven voertuig - 2. Overladen van een in het buitenland ingeschreven voertuig - Uitsluiting.
Prejudiciële vraag - Onbevoegdheid van het Hof - Getoetste norm - Koninklijk besluit.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-079n.pdf

Hypotheek- en griffierechten – Geen schending - Schending
Arrestnummer: 80/2013
Arrestdatum: 06/06/2013
Rolnummer(s): 5503
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek der registratie , hypotheek  en griffierechten (art. 142)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending – Schending
Trefwoorden: Fiscaal recht - Registratierechten - Vonnissen en arresten - 1. Evenredig veroordelingsrecht - 2. Voorwaardelijke veroordeling waarbij de voorwaarde niet in vervulling is gegaan.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-080n.pdf

Pensioenen van de openbare sector – Schrapping van de rol onder voorwaarde
Arrestnummer: 81/2013
Arrestdatum: 6/06/2013
Rolnummer(s): 5438
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 85 en 88)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schrapping van de rol onder voorwaarde
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen van de openbare sector - Verhoging van de pensioenleeftijd - Uitzonderingen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-081n.pdf
RECHTERLIJKE ORDE

BS 31/05/2013
Griffiers/parketsecretarissen/juristen – benoemingen/pensioneringen
Benoemingen rechters in handelszaken in de rechtbanken  van koophandel  van Turnhout en Hasselt
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen. Belangrijke mededeling

BS 04/06/2013
Vredegerecht van het kanton Brasschaat
Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie voor de werving van assistenten voor de hoven en rechtbanken
Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie voor werving van griffiers en secretarissen voor de hoven en rechtbanken
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie voor werving van griffiers en secretarissen voor de hoven en rechtbanken
Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie voor de werving van assistenten voor de hoven en rechtbanken

BS 05/06/2013
Rechtbank van koophandel te Antwerpen - rechtbank van eerste aanleg te Hasselt - vredegerecht van het tweede kanton Aalst - arbeidsrechtbank te Gent  - Hof van Cassatie - arbeidsrechtbank te Dendermonde - arbeidsrechtbank te Luik - rechtbank van koophandel :
te Mechelen - - rechtbank van koophandel  te Leuven


BS 06/06/2013
Hof van beroep te Gent - rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde - rechtbank van eerste aanleg te Mechelen - hof van beroep te Brussel - rechtbank van koophandel  te Antwerpen – rechtbank van koophandel te Brussel
 Hof van beroep te Brussel - Arbeidsrechtbank te Gent - Rechtbank van koophandel te Hasselt - Rechtbank van koophandel te Leuven

BS 07/06/2013
Hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel:
benoemingen tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Halle-Vilvoorde – benoemingen tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Halle-Vilvoorde – benoeming tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Halle-Vilvoorde – opdracht tot  ambt van substituut-procureur des Konings bij het parket te Halle-Vilvoorde


Benoemingen/pensioneringen griffiers en parketsecretarissen

Oproep tot de kandidaten met het oog op de aanwerving van een Franstalige administrateur bij de Hoge Raad voor de Justitie

BS 10/06/2013
Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren - Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

BS 12/06/2012
Voorlopige benoemingen griffiers bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel - voorlopige benoeming  griffier bij de politierechtbank te Brussel  - benoeming secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Halle-Vilvoorde
Rechtbank van koophandel  te Oudenaarde  en Brugge – benoeming referendaris bij het Hof van Cassatie
Arbeidshof te Antwerpen
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen. Belangrijke mededeling

 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen