'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

18 mei 2017
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
6de zondag van Pasen - A-jaar 2017.
"Een wereld van verschil"
 
Hand. 8,5-8.14-17  -  1 Petr. 3,15-18  -  Joh. 14,15-21
"Een duw in de rug"
Het is niet gemakkelijk, God,
om voor U te kiezen met heel ons hart
en ons leven af te stemmen
op de golflengte van het evangelie.
 
Onze wereld is geïnteresseerd in andere dingen
dan solidariteit en rechtvaardigheid.
 
En toch geloven wij
dat Gij de garantie zijt voor ons geluk.
 
Geef ons daarom een duw in de rug
telkens als onze twijfel
groter dreigt te worden dan ons geloof.
Help ons U en de ander warmhartig lief te hebben
en ons leven te laten inkleuren door uw tederheid.
 
Erwin Roosen
 
Hand. 8,5-8.14-17 — "En ze ontvingen de heilige Geest..."
In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de Messias. Filippus’ woorden oogstten algemene instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de tekenen zagen die hij verrichtte. Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg en vele lammen en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord Gods had aangenomen, vaardigden zij Petrus en Johannes naar hen af, die na hun aankomst een gebed over hen uitspraken, opdat zij de heilige Geest zouden ontvangen. Deze was namelijk nog over niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de Naam van de Heer Jezus. Zij legden hun dus de handen op en ze ontvingen de heilige Geest.
1 Petr. 3,15-18 — "Zorg dat uw geweten zuiver is"
Dierbaren, heiligt in uw hart Christus als de Heer. Weest altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar verdedigt uzelf met zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is. Dan zullen zij, die uw goede christelijke levenswandel beschimpen met hun laster beschaamd staan. Hoeveel beter is het, zo God het wil, te lijden voor het goede dat men doet, dan straf te ondergaan voor misdrijven. Ook Christus is eens voor al gestorven voor de zonden, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de Geest.
 
Joh. 14,1-12 — "De Geest van de waarheid"
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in de Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.”
"Een wereld van verschil"
Twee maal in het evangelie dat we vandaag lezen spreekt Jezus over de wereld in negatieve zin. Volgens hem is de wereld onbekwaam om Jezus te zien, en even onbekwaam om de Geest te ontvangen. Volgens het evangelie zei hij het doodgewoon, zonder enige passie of compassie. "De Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet kent hem niet." En wat verder: "Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien." Deze uitdrukkingen over de wereld klinken verwonderlijk, ongewoon en we voelen ons geneigd om Jezus hierover te ondervragen. Is de wereld dan zo onbelangrijk in zijn ogen? Is het niet tot deze wereld dat de Blijde Boodschap gesproken wordt? Is het niet in deze wereld dat we moeten leven als christen? Is het niet deze wereld die wij moeten omvormen in Jezus' Geest? Moeten we ons dan van deze wereld afkeren, ons eruit terugtrekken en afzonderen?
 
Blijkbaar vormden alleen de leerlingen van Jezus een uitzondering op deze regel van onbekwaamheid. Zij hadden Jezus lief, onderhielden zijn geboden en bleven zo in zijn liefde. Jezus bad voor hen tot zijn Vader opdat Hij hun de Geest van waarheid zou zenden. Van elke leerling zei Jezus dat hij uitverkoren werd en uit de wereld weggenomen is. Hij leeft reeds in de nieuwe wereld van God. Dat is een geschenk van God. Niemand kan er binnengaan op eigen kracht. De leerlingen ontvangen dat nieuwe leven in die nieuwe wereld.
Opvallend in dit evangelie is dus de tegenstelling tussen wat we 'de oude wereld' kunnen noemen en 'de wereld van zijn leerlingen'. Er zit blijkbaar een wereld van verschil tussen beide. De eerste wereld is gekenmerkt door een zekere geslotenheid voor het goddelijke, terwijl de tweede wereld er wel voor openstaat.
 
Eigenlijk is die tegenstelling van alle tijden. Altijd zullen er mensen zijn die wèl in God geloven en anderen die aan God in hun leven geen plaats geven. Er moet een zekere bereidheid zijn om je hart af te stemmen op de golflengte van het evangelie en om de antenne van je leven te richten op de verbondenheid met God. God verplicht je niet in hem te geloven. Hij nodigt alleen uit, in alle vrijheid. Er zijn andere kanalen genoeg om te beluisteren. Door welke geest laten wij ons leiden? Voor welke wereld kiezen wij? Voor die 'oude wereld' van macht en bezit, of voor die 'nieuwe wereld' van solidariteit en rechtvaardigheid? Aan u de keuze.
 
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen die twee werelden? Hoe kunnen we de nieuwe wereld van de Geest op het spoor komen? Het onderscheid is niet gemakkelijk te maken. We lopen het gevaar ons vlug te vergissen. De grens tussen deze twee werelden is niet vast te stellen met het oog van ons verstand of op basis van menselijke criteria. Het zou natuurlijk eenvoudig zijn de wereld op te delen in twee groepen die duidelijk herkenbaar zijn. Het is zo dikwijls gebeurd in de geschiedenis en het gebeurt nog steeds. Ook de kerk en de pausen hebben er zich vaak schuldig aan gemaakt: de opdeling tussen de goeden en de slechten; joden versus heidenen; bokken en schapen; gelovigen en ongelovigen; rechtvaardigen en zondaars; armen en rijken; autochtonen en allochtonen; zieken en gezonden, en ga zo maar door. En wanneer zo'n scheiding gemaakt wordt tussen mensen, volgt al vlug de gedachte: God zij dank, wij staan toch aan de juiste kant, wij zijn de goeden en die anderen kunnen we beter mijden, negeren, afstand houden, ofwel hen bekeren, op andere gedachten brengen en wie niet horen wil, moet voelen: uitstoten en uitroeien desnoods.
 
Als Jezus een opdeling maakte tussen twee werelden dan zeker niet een opdeling zoals ik ze net geschetst heb. Jezus volgde niet de grenzen van onze menselijke opdelingen. Het is ook nog zeer de vraag tot welke wereld wij zelf behoren. Behoren we wel tot die nieuwe wereld van de Geest? Zitten we wel op het goede spoor? Waar blijft bij ons christenen de begeestering? Zijn we wel gegrepen door de Geest, of blijven we hangen in burgerlijke middelmatigheid? Is het niet vaak zo dat die grens tussen twee werelden eigenlijk door onszelf heen loopt? Een christen staat in de wereld, maar is niet van deze wereld. Ik ben ten volle een kind van mijn tijd, maar tegelijk ben ik christen en deze twee werelden botsen in mij. Kunnen we politiek en economie bedrijven met de waarden van de Bergrede? Mijn vijanden beminnen en mijn andere wang aanbieden, makkelijk gezegd, maar begin er eens aan. Onze maatschappij vraagt ons om te presteren, te concurreren, carrière te maken en eerst aan mezelf te denken, mijn geloof nodigt mij uit om steeds voorrang te geven aan de ander, om nederig en dienstbaar te zijn. Er zijn zoveel momenten waarop cultuur en christendom vandaag met elkaar in botsing komen. Er is inderdaad een spanning tussen onze Westerse wereld en het christendom te voelen. En het is een spanning die toeneemt. Mogen we nog uitkomen voor ons geloof, of is geloven louter een privéaangelegenheid?
 
Het is een blijvende uitdaging voor de toekomst: kunnen geloof en moderniteit samengaan? Dat is zowel voor christenen, als voor joden en moslims een groot vraagstuk. Moeten we onze eigenheid beklemtonen en de cultuur en de wereld veranderen en aanpassen aan ons geloof? Of moeten we ons geloof aanpassen aan de moderne verworvenheden van deze wereld, de kerk bij de tijd brengen, zoals Johannes XXIII voorstelde op het concilie? Telkens weer moet ons geloof vorm krijgen in onze eigen wereld, in onze tijd en cultuur. Telkens weer nodigt de Blijde Boodschap ons uit om de tekenen van onze tijd te verstaan en in te gaan op de noden van onze wereld. Maar dat proces van inculturatie is niet eenvoudig. Als we teveel bij het oude blijven, verstarren we en belanden we in fundamentalisme. Als we ons teveel aanpassen, verliezen we onze eigenheid en gaan we verloren. We lopen dan het risico om het kind met het badwater weg te gooien. Christen zijn in deze wereld vraagt blijkbaar veel kunst- en vliegwerk. Daarom worden we in de eerste plaats opgeroepen om Jezus lief te hebben, hem te leren kennen en zijn geboden te onderhouden. Hij zal ons dan de Geest van de waarheid zenden.
 
Laten we ondertussen maar bidden en trachten het goede te doen. Bidden met de woorden van Chesterton misschien: "Heer, geef ons de kracht om de dingen te aanvaarden die onvermijdelijk zijn. Geef ons de moed om de dingen te veranderen die veranderd moeten worden. En geef ons boven alles de wijsheid om beide van elkaar te onderscheiden."
@preekvdw
"Wees een bron van liefde"

Niet haat of nijd,
niet vijandschap of eigenbelang
maakt een mens tot mens.
Niet wat iemand bezit
of de functie die iemand bekleedt,
maakt een mens tot mens.
 
Je bent pas echt iemand,
als er liefde in je groeit,
als je leeft vanuit liefde
voor God, mens en wereld.
 
Liefde is als een bron
met een overvloed aan energie.
Zij geeft kracht
om boven jezelf uit te stijgen.
Door haar worden je grenzen verlegd.
Anderen en ook dé Ander
kunnen bij je binnen komen.
Zij raken je aan
om te zien door hun ogen.
Door hen worden je woorden
in daden omgezet.
Er komt ruimte in je vrij
om nieuwe wegen te gaan,
wegen van solidariteit,
van vrede en geluk.
 
Liefde voor God en mens
is een onuitputtelijke bron
van weldadige energie.
 
Wim Holterman
Predikbroeders in woord en daad
Dominicanen in Vlaanderen in de twintigste eeuw
De orde der dominicanen, ook gekend als predikbroeders of predikheren, bestaat in 2016 achthonderd jaar.
Op vraag van de Vlaamse dominicanen heeft de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven een boek samengesteld waarin de recente geschiedenis van de dominicanen in Vlaanderen centraal staat. Onderzoekers van de faculteit hebben origineel werk verricht in verband met figuren en activiteiten die het Vlaamse dominicaanse leven in de twintigste eeuw karakteriseren.
De rode draad in het boek is dan ook de verkondiging of prediking 'in woord en daad', die tot het wezen van het dominicaanse leven behoort. Of het nu gaat om spirituele, theologische, culturele, sociale of politieke kwesties, de dominicanen hebben, tot vandaag, steeds blijk gegeven van wat in hun motto 'Veritas' besloten ligt: ze zijn rusteloze Godzoekers die doorheen de tijd hun leven in dienst stellen van de steeds weer te ontdekken waarheid. De predikbroeders hebben op hun eigen wijze het verhaal van Dominicus gestalte gegeven in de geschiedenis van kerk en maatschappij in Vlaanderen. Hiervan wil dit boek een weerslag bieden.

Met bijdragen van Dries Bosschaert, Marcel Braekers, Mark De Caluwe, Bernard de Cock, Georges De Schrijver, Ignace D'hert, Leo Kenis, Mathijs Lamberigts, Anton Milh, Toon Osaer, Stephan van Erp, Dries Vanysacker en Sander Vloebergs.
 
Als abonnee bij 'Preek van de week' kan u dit boek,
voor de prijs van 25,95euro,
rechtstreek bestellen via de website van uitgeverij 'Halewijn' te Antwerpen: Klik hier. 
Dominicus ontmoeten
Dominicus de gedreven prediker

De Spaanse priester Dominicus stichtte achthonderd jaar geleden de Orde der Predikers, beter bekend als de dominicanen.
Na een moeizaam begin groeide de Orde uit tot een invloedrijke internationale beweging van religieuze mannen en vrouwen, tot op de dag van vandaag.
 
In dit boek leren we Dominicus kennen als een gedreven prediker die voortdurend biddend en denkend contact hield met God. Tegelijk had hij oog voor de concrete noden en vragen die op zijn pad kwamen. Een heilige om na te leven. 

De auteur van het boek, Paul Dominikus Hellmeier ( °1977, Landshut, Duitsland) trad in 1999 in bij de orde van de dominicanen.
Van 2010 tot 2015 was hij werkzaam als docent middeleeuwse wijsbegeerte.
Thans is hij rector van de Theatinerkerk in München en prior van het daaraan verbonden Dominicanenklooster.
Als abonnee bij 'Preek van de week' kan u dit boek,
voor de prijs van 16,50 euro,
rechtstreek bestellen via de website van uitgeverij 'Halewijn' te Antwerpen: Klik hier. 
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je dus verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je hieronder alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
Vanaf nu zijn we ook te vinden op 'Facebook'. Ook via dat kanaal sturen we onze 'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Google+...
Heb je geen account op 'Facebook', kan je ons ook - zonder account - terugvinden via 'Google+'.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

 
Klik op het logo... en volg ons.
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Verantwoordelijke uitgever: Pater Marcel Braekers o.p. - Vicaris. E-mail: klik hier
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.