Driemaandelijkse nieuwsbrief Oostrem vzw | okt - nov - dec|www.oostrem.be
 
Een woordje van de directeur ...
Het zijn turbulente tijden. De tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten zijn net achter de rug, maar de resultaten zorgen er niet voor dat president Trump zijn voornemens en brutaal taalgebruik enigszins tempert.
De Brexit houdt ons in spanning en het resultaat blijft volledig ongekend. Ondanks het feit dat 700.000 mensen de straat opgingen om een tweede referendum te eisen, wordt er niet naar hun stem geluisterd. Politiekers à la Nigel Farage en Boris Johnson blijven met hun leugens weg komen.
De gemeenteraadsverkiezingen in ons eigen land hebben er voor gezorgd dat alle partijen zich ingraven en zich al volop voorbereiden op de Vlaamse en Federale verkiezingen van mei 2019. De volgende maanden zal er nog maar weinig bestuurd worden, terwijl er zeer belangrijke dossiers op tafel liggen.
Nochtans zijn heel wat burgers de polariserende discours en beleidsstijl, zowel nationaal als internationaal, grondig beu. Zij geraken hun geloof in de beleidsmakers kwijt en beginnen zich meer en meer zelf te organiseren. Burgerbewegingen starten op en er ontstaan verbindende, lokale projecten wars van de politiek.
Ook wij worden daarmee geconfronteerd. Meer en meer personen die de zorg dragen voor personen met een beperking zijn het wachten beu en starten zelf dagbestedings- en wooninitiatieven op. Tim Asperges promoot al jaren autodelen in Herent. ECoOB is een jonge cooperatieve die meewerkt aan een klimaatneutrale samenleving.
Wij geloven in de kracht van deze burgerbewegingen die allen, op verschillende domeinen, het wachten beu zijn en initiatieven ontwikkelen. Zij zullen in Oostrem een partner vinden zowel als het gaat om één van onze aangepaste busjes in het autodeelproject in te schrijven, onze grote platte daken vol te leggen met zonnepanelen, om eigen regieprojecten van ouders mee levensvatbaar te maken, …
Misschien daagt het de politici dat de burgers die zij vertegenwoordigen vaak al veel verder vooruit denken en een lange termijnvisie hebben.
Oostrem houdt er aan om jullie allemaal een prettig jaareinde te wensen en prachtige, verbindende vooruitzichten in 2019.    
 
Mario Vanhaeren
 
 
 
Zonnestroom voor Oostrem

Op 31 januari 2018 organiseerde ECoOB, een zeer jonge coöperatie in oprichting, een info-avond in CC De Wildeman. Een achttal, zeer enthousiaste, Herentenaars willen de gemeente en omliggende regio klimaatneutraal maken. Eén van de initiatiefnemers is Frans Van Hulle, een ingenieur gebeten door groene stroom.

Bedoeling is om grote daken uit te rusten met zonnepanelen, lichtplannen op te maken (bv. grote spots van voetbalvelden te vervangen door energiezuinige leds) en na te gaan waar windturbines kunnen geplaatst worden.
Onze interesse was gewekt. Wij lieten hen onderzoeken of zij het dak van De Wilg konden uitrusten met zonnepanelen. Het jaarlijkse verbruik van deze werking bedraagt ongeveer 50 000kWh. Zij berekenden dat er 142 panelen kunnen geplaatst worden met een verwachte jaarlijkse zonneproductie van 39 000 kWh, waarvan 20 000 kWh voor rechtstreeks verbruik.

In oktober gaf de Raad van Bestuur van Oostrem groen licht om een samenwerking met ECoOB op te starten. Dat betekent dat het dak van De Wilg in het voorjaar 2019 vol gelegd wordt met zonnepanelen en dat kandidaat-aandeelhouders worden aangezocht. We houden jullie op de hoogte over de wijze waarop dit verder zal uitgerold worden.
Intussen kochten wij enkele honderden led TL lampen aan om de oude TL’s in al onze werkingen te vervangen. Recent werden de daken van onze woningen in Wilsele ook al voorzien van zonnepanelen. Het dak van het gebouw in de Bijlokstraat, Herent wordt grondig aangepakt en geïsoleerd. Het glas van de bewonerskamers zal vervangen worden door hoogrendementsglas.   
 
 
KWB – Oostrem
Ik kreeg de wat merkwaardige vraag wat een organisatie zoals KWB voor Oostrem betekent. Voor onze voorziening voor volwassenen met meervoudige beperking is een samenwerking met middenveldorganisaties namelijk evident.
In 1966 werd het dagcentrum ‘Home voor Gehandicapten’, het huidige Oostrem, in Leuven opgericht. Er bestond nog geen wettelijk kader en ouders legden geld samen om een kleinschalig daginitiatief uit de grond te stampen. Subsidies volgden pas in 1974. Onder meer door de zeer beperkte middelen werd er geïnvesteerd in het aantrekken van vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn en waren vaak het gemakkelijkst te bereiken via de, overwegend Christelijke, middenveldorganisaties.
Na de verhuis van Oostrem in 1986 werd er alles aan gedaan om Oostrem zo goed mogelijk in te bedden in de lokale gemeenschap. KWB leverde hierbij niet alleen spandiensten zoals hulp bij opendeurdag, sponsoracties, marktbezoeken, e.d., maar zocht ons ook aan om kritisch te reflecteren over de uitbouw van de zorg. KWB Herent is op dat vlak een geduchte medestander. Zij pikken onze besognes op en laten niet na om politici op hun verantwoordelijkheid te wijzen.   Als kers op de taart werd Oostrem mee uitgenodigd om als één van de middenveldpartners deel te nemen aan het lokale verkiezingsdebat in oktober 2018.
Het gevaar bestaat dat organisaties zoals KWB het moeilijker krijgen om nieuwe leden aan te trekken. Ten onrechte, want KWB heeft zeer veel expertise te bieden wanneer het gaat over het opzetten van burgerinitiatieven. Daar waar politici zich vaak bezighouden met problemen van het verleden, pakken burgerinitiatieven de toekomst aan.
 
In memoriam
Op 4 september overleed Natalie Verbruggen op 30-jarige leeftijd, zus van Annelies, logistiek medewerkster, na een slepende ziekte.
 
Op 3 oktober overleed André Wouters, vader van Diane Wouters, dagcentrumgebruikster.
 
Ook overleed op 13 november Lilian Hanssens, moeder van Ingrid De Weert, bewoonster     De Wilg
 
Op 26 november overleed Wim Mommens, bewoner Home Wilsele.
 
Wij wensen de nabestaanden onze oprechte deelneming
Officiële kick-off van Toontjeshuis
Drongen, 13 september 2018 –
De officiële kick-off van Toontjeshuis
 
Wat als ik er niet meer ben, wie gaat er dan voor Toon zorgen?” Met die vraag worstelde Joost Callens, CEO van Durabrik en vader van Toon, al geruime tijd. Toon, 16 jaar, heeft een beperking die hem niet toelaat om volledig zelfstandig te leven. De ellenlange wachtlijsten voor een plaats in een aangepaste voorziening biedt weinig perspectief. Ondanks alle  inspanningen van de Vlaamse Regering ziet het er niet naar uit dat de wachtlijsten snel zullen weggewerkt worden. Daarom richtten Toontjeshuis op: een sociale onderneming die ontstaan is uit de grote behoeft aan aangepaste zorg met een beperking, aangevuld met een flinke dosis goesting en ondernemerschap.
Op vraag van voornamelijk oudergroepen willen wij op verschillende plaatsen in Vlaanderen een Toontjeshuis bouwen, betaalbaar en duurzaam, rekening houdend met veranderende noden van de doelgroep. Ieder Toontjeshuis zal bestaan uit 5 tot 15 private studio’s, met een gemeenschappelijke ruimte afhankelijk van de behoefte hieraan. De huurprijs bedraagt maximaal € 450 per maand. De bewoners kiezen mee met wie, waar en hoe ze willen samenwonen.
Toontjeshuis is meer dan enkel betaalbaar en duurzaam bouwen. In samenwerking met 10 regionale ervaren en vergunde zorgpartners wordt ook zorg en ondersteuning geboden. Deze lokale partners, niet toevallig bijna allemaal KWAITO leden, zullen de zorg faciliteren maar nemen niet over. De bedoeling is om de omgeving en het netwerk van bewoners in hun kracht te zetten en hen te ondersteunen waar nodig. Om Toontjeshuizen levensvatbaar te maken, worden middelen in solidariteit ingebracht.
Toontjeshuis koos voor partners die bekend staan voor een persoonsgerichte en inclusieve manier van werken. Elk Toontjeshuis zal bijgestaan worden door een host die als gastheer en coördinator het huis ondersteunt en faciliteert. Hij staat in voor de dagelijkse exploitatie van het huis, de organisatie en de coördinatie van de ondersteuning, de verankering met de eigen buurt en de afstemming tussen de verschillende stakeholders.
Samengevat kunnen personen die een eigenregieproject willen opstarten de vraag stellen om een Toontjeshuis te bouwen. Er wordt een vergunde zorgpartner aangewezen die het project mee levensvatbaar maakt en de exploitatie wordt toevertrouwd aan een host die coördineert en faciliteert.

 
De vraag rijst waarom vergunde zorgpartners vertrouwde paden verlaten en in dit verhaal meestappen? De invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) heeft zeker voor een omwenteling gezorgd. Los van alle terechte kanttekeningen bij de implementatie van de PVF laat deze financieringsvorm toe dat personen met een beperking en hun ouders zelf initiatief kunnen ontwikkelen en mee regie voeren. De samenleving verandert, personen eisen terecht meer inspraak en regie. De voorzieningen moeten inspelen op deze evolutie en zich heruitvinden. Daarbij mag niet vergeten worden dat het eigen initiatief in het DNA van een aantal voorzieningen zit. Vaak werden voorzieningen 40 à 50 jaar geleden opgericht vanuit een maatschappelijke noodzaak, met een pionier aan het roer, wars van regelgeving en erkenning.
Uiteraard stelt de evolutie naar inspraak en regie de vergunde zorgpartners voor talrijke uitdagingen. Wat kunnen zij betekenen voor personen en netwerken die geen vraag hebben naar eigen regie of niet in staat zijn eigen regie te voeren? Wat met personen die geen of ontoereikende budgetten toegekend krijgen? Op welke manier kan een waardevolle hulpverleningsrelatie uitgebouwd worden wanneer gebruikers, cliënten de rol van klant aangemeten krijgen en er meer en meer sprake is van een klant-leveranciersrelatie? Hoe kan er zo kwalitatief en kostenefficiënt mogelijk gewerkt worden met weinig middelen?
De zorgaanbieders die de voorkeur van Toontjeshuis genieten, willen op zoek gaan naar een evenwichtige verhouding tussen bewoners, hun natuurlijke netwerk, de ruimere omgeving, de bouwsector en de zorgsector. Zij willen vorm geven aan een open organisatie die meebouwt en deel uitmaakt van de ruimere samenleving.
De opdracht is ambitieus. Het gaat om een dubbele missie, nl. het ondersteunen van kwetsbare personen en meebouwen aan een open en ontvankelijke samenleving.
De vergunde zorgaanbieders willen in het verhaal van Toontjeshuis coöperatief samenwerken, co-produceren, co-creëren. Het zijn misschien allemaal dure woorden, maar er wordt hard gewerkt om deze begrippen concreet inhoud te geven.
 
 

U was weer geweldig!!
 
We mochten een cheque van 7300 € in ontvangst nemen van Bremt Kermis en enkele organisatoren die een grote fuif opzetten omwille van hun zestigjarige verjaardag (1958 wordt 60).
 
Daarnaast kwam er een zeer mooi bedrag binnen via de Kattenbosvrienden en de jaarlijkse memorial André Vleminckx.
 
We kregen zeer mooie ontvangsten via twee jubilea en persoonlijke giften.
Ook Johan De Smedt, de man die van Herent naar Finisterra (Spanje) stapte, riep heel wat sympathisanten op om Oostrem te steunen.
 
Oostrem prijst zich gelukkig met het grote draagvlak waarop het kan rekenen.
 
Website Oostrem en Alezi in een nieuw kleedje
Wie de website van Oostrem de laatste weken heeft bezocht, zal gemerkt hebben dat deze er helemaal anders uitziet. Ook de website van Alezi, het netwerk waarvan Oostrem een van de partners is, is vernieuwd.
 
Een website is een van de uithangborden van een organisatie. Daarom is het noodzakelijk om een website regelmatig te vernieuwen. In samenwerking met de firma Zenjoy uit Leuven werd de huidige website grondig aangepakt. Zo werd er onder andere voor gezorgd dat de website goed leesbaar is op mobiele apparaten. Je kan er informatie over de werkingen en achtergrondinformatie over de organisatie terugvinden. Daarnaast kan je lezen hoe je Oostrem kan steunen of hoe je vrijwilliger kan worden binnen Oostrem.
 
Daarnaast is er een koppeling tussen de website van Oostrem en die van Alezi. We bundelen op deze website de vacatures en de open plaatsen van de verschillende partners van Alezi. Voor deze open plaatsen verwijzen we door naar de Zorgpoort. Ga dus gerust een kijkje nemen naar deze websites. www.oostrem.be www.alezi.org
 
 
Een terugblik op Mannheim
De buitenlandse sponsoractie naar Mannheimligt al weer enkele maanden achter ons, maar we blikken er toch graag op terug.130 deelnemers leefden zich van vrijdag 24 tot maandag 27 augustus uit in de regio Mannheim– Heidelberg – Ladenburg – Speyer. De accommodatie van de jeugdherberg was ronduit schitterend. We kregen de hele jeugdherberg ter beschikking en iedereen had de gevraagde kamer met eigen sanitair. De maaltijden en de picknicks voor onderweg waren zeer goed. De bar bleef tot in de late uurtje sopen en de glazen werden rijkelijk gevuld. Onze Westmalle mocht uiteraard niet ontbreken. Er werden weer heel wat bakken geledigd voor ‘het goede doel’. Iedereen genoot van de gekozen programma’s. De fietsers, zowel recreatief als sportief, smeerden ’s morgens hun benen in om de omgeving te ontdekken. Hetzelfde gold voor de vele wandelaars en de deelnemers aan de Joëlettetocht. Anderen kozen dan weer voor het evenwichtig uitgebouwde recreatieve programma. De chauffeurs van Multiobus waren enorm behulpzaam en brachten ons met de glimlach naar alle aankomst- en vertrekpunten. Wat maakt deze acties zo uniek? Iedereen sluit met zeer veel goesting aan en zoekt mekaar op.Van bij aanvang hangt er een sfeer van kameraadschap, wordt er gelachen, zorgen gedeeld, en heel veel plezier gemaakt. Evaluatie leert dat de deelnemers telkens opnieuw verrast worden door het ongelooflijke verbindende karakter.Vooroordelen ten opzichte van personen meteen beperking smelten weg en nieuwe engagementen worden uitgesproken. De aanwezigen beseffen dat deze acties ook bedoeld zijn om de giftenrekening te spijzen. Deze actie bracht 22 000 euro op. Dat laat Oostrem toe om weer nieuwe initiatieven te ontwikkelen. En zoals jullie weten, staan er nog heel wat projecten in de steigers. Het gaat dan o.m. over de renovatie van het gebouw in de Bijlokstraat Herent, de uitbouw van het rechtergedeelte van de Benedictushoeve tot dagcentrum en … Het Molenhuis. We weten intussen dat de bouwvergunning voor het Molenhuis (9 studio’s binnen sociale huisvesting te Herent) en Zavelhuis (15 studio’s) afgeleverd werd en dat de bouw (achter het gemeentehuis De Kouter) vermoedelijk in het voorjaar 2019 van start gaat. Hierover later meer. Deelnemers, die graag een fotoboek Mannheim ontvangen, kunnen een exemplaar aanvragen via info@oostrem.be. Personen die ons graag verblijden met een eindejaarsgift, kunnen dit doen op giftenrekening BE 18 7430 2825 1565 van Oostrem, Oostremstraat 26, 3020 Herent.
Wie uitkijkt naar de sponsoractie 2020 zal nog even geduld moeten uitoefenen!