Nieuwsbrief Oldtimer Club Leusden
Beste ,
 
Herinnering! Je komt tocht ook?
Zaal open en registratie leden vanaf 19.30 uur.
 
Algemene Leden Vergadering donderdag 12 januari 20.00 locatie wijkcentrum Antaris aanvang 20.00 uur.
Bijgaand de agenda voor onze eerste ALV 2017.
Het rooster van aftreding laat zien dat alle bestuursleden tegelijk aftreden in december 2018. Dit lijkt ons geen wenselijke situatie en daarom zal Hans Zuidema per ingaande aftreden als penningmeester. Zijn nevenfuncties zijn webmaster, beheerder ledenadministratie en (mede) organisator van evenementen. Hij is tijdens de ALV  gelijk weer voor drie jaar herkiesbaar, zodat het aftreden van bestuurders in de teokomst wat meer gefaseerd zal gebeuren.
Indien je jezelf als kandidaat voor deze functie wilt voorstellen verzoeken wij je dit aan het bestuur door te geven. Je beknopte CV zien wij gaarne tegemoet via info@oldtimerclubleusden.nl E.e.a. uiteraard ruim voor 12 januari a.s. zodat  hier tijdens de ALV over gestemd kan worden.
Bijlagen:
Agenda ALV
Huishoudelijk reglement
Uitslag Enquête
Notulen oprichtingsvergadering
Rooster van aftreding
Met "oldtimer" groeten,

Oldtimer Club Leusden
Anja Ikking
Bart Birkhoff
Hans Zuidema

FEHAC lidnummer 2016350