Coronavirus HDC, Uppdate 16
Beste ouders
Beste leerlingen 
 
Voorafgaande noot
Voor wie de tel probeert bij te houden: Coronavirus HDC, update 15 had een beperkte doelgroep, met name (ouders van) zesdejaars. Niet iedereen heeft de vorige update dus gekregen, en dat is geen fout. 
 
Inleiding
Als directieteam willen we jullie nog eens veel goede moed toewensen. Het afstandsonderwijs duurt reeds lang. Maar houd vol! Denk aan volgend jaar -- dat zal echt wel een pak makkelijker verlopen als je nu goed blijft werken. Denk aan alle dingen die je precies door de lockdown geleerd hebt. Denk aan alle fijne momenten die er ook nu te beleven vallen. Blijf je dag goed structureren. Wissel het werk voor school af met ontspanning. Sport en beweeg voldoende. Bijt af en toe eens op je tanden – ze gaan daar niet stuk van.   
 
De vraag naar informatie in verband met de examens klinkt luider en luider. Dat is heel begrijpelijk. Hieronder geven we die informatie zo duidelijk mogelijk.
 
Maar de overheid vraagt erbij te vermelden dat deze info voorwaardelijk is: zowel in Vlaanderen/België als in onze eigen school kan de evolutie van besmettingen alles op losse schroeven zetten.
 
Context 
In het draaiboek voor de heropstart van scholen (ministerie van Onderwijs) staan deze adviezen over het evalueren:  
 • Maximaliseer de resterende onderwijstijd. In het gewoon secundair onderwijs betekent dit dat de eventuele examens best enkel in de laatste week van juni georganiseerd worden. 
 • Als er voldoende informatie is voor een degelijke beoordeling, gebruik de onderwijstijd dan niet om examens te organiseren. 
 • Denk na over alternatieve evaluatievormen en over alle informatie waardoor beslist kan worden dat een leerling de nodige kennis en vaardigheden verworven heeft die relevant kan zijn bij de eindbeoordeling. 
 • Kansen op een extra evaluatie gaan prioritair best naar leerlingen voor wie er onvoldoende basis is om te beoordelen op basis van de evaluatieresultaten van vóór 13 maart. 
 
Op dit moment moeten wij ervan uitgaan dat de huidige veiligheidsmaatregelen en voorschriften ook zullen gelden in juni. Dat betekent dat wij als school maar een beperkt aantal examens op school kunnen  organiseren, nl ongeveer 10% van het normale aantal. En dan nog moeten er examens in de namiddag georganiseerd worden.  
 
Op 06/05 keurde het Vlaams Parlement een afzonderlijk nooddecreet goed, dat scholen toelaat af te wijken van de evaluatiemaatregelen die beschreven staan in het schoolreglement.
Deze contextgegevens bepalen de keuzes die we in HDC maakten:
 
Kalender

Donderdag 11 juni, om 18 u: inlevering van alle taken i.v.m. nieuwe leerstof die tijdens het afstandsonderwijs werd aangeboden.
 
Vrijdag 12 juni tot en met donderdag 18 juni: sperperiode voor alle jaren (zie ook verder)
 
Vrijdag 19 juni tot en met donderdag 25 juni: examens voor alle jaren, in de voor- en mogelijks ook in de namiddag
 
Vrijdag 26 juni tot en met dinsdag 30 juni: correctie en deliberaties
 
Dinsdag 30 juni: alle leerlingen hebben vernomen welk attest en welk studieadvies ze krijgen
 
Woensdag 1 juli tot en met vrijdag 3 juli: fysieke afhandeling van rapporten, gesprekken met leerlingen en ouders, inlevering van boeken, definitieve inschrijving in studierichting. (Ook dit zal, tot nader order, georganiseerd moeten worden met  inachtneming van de veiligheidsmaatregelen).
 
Sperperiode 
Dat betekent in deze periode van afstandsonderwijs: geen nieuwe leerstof meer aanbieden. Wel: voorbereiding op examens en spiegelexamens (zie verder).
 
Op vaknieuws verschijnt: leerstofoverzicht, herhalingsoefeningen, live sessies in functie van de verwerking voor de examens …  
 
Klassenraden
In de week van 18-20 mei en 25-29 mei plannen we klassenraden. 
 
Doel van deze klassenraden: beslissen welke leerlingen welke examens afleggen in juni (zie verder).   
 
De klassenraden zullen voorgezeten worden door een directeur, zodat de coherentie van de beslissingen over de klassen heen kan bewaakt worden. 
 
Fysieke examens in juni 
Doelstelling:  
 • Leerlingen kansen geven om alsnog een A- of een B-attest te behalen 
 • Voldoende informatie krijgen (over de competenties van de leerling) voor de uitspraak van het attest. 
Maximum 5 examens per leerling.  
 
Inhoud examen:  
 • leerstof die op punten staat: leerstof tot 13 maart + leerstof uit de pre-teaching die hernomen werd in de klas.
 • bonus: leerstof uit pre-teaching die niet hernomen werd in de klas. Dit deel wordt heel duidelijk afgebakend en kan enkel positief meetellen.  
Mondelinge examens?
 
 •  De veiligheidsmaatregelen maken mondelinge  examens niet onmogelijk. Uiteraard handhaven we dan 1.5 m afstand tussen examinator en leerling, en gebruiken we mondmasker, spatkap of plexi-scherm.
 • We houden nog even een slag om de arm: we moeten bekijken of we in het huidige systeem mondelinge examens ingepland krijgen. Andersom kan het ook zijn dat mondelinge examens de organisatie net makkelijker maken. Dat moeten we nog bekijken.
 
 
Spiegelexamens 
In de examenweek worden ook spiegelexamens voorzien door de vakleerkrachten van meeruurs- en richtingsvakken.
Een spiegelexamen heeft volgende doelen:  
 • Een spiegel voor de leerling en de ouders:  
  • om te weten hoe hij/zij de leerstof heeft verwerkt 
  • om af te toetsen of de beoogde studierichting haalbaar is. 
 • Een spiegel voor de leerkracht:  
  • om op te sporen of er hiaten zijn in de aangeboden leerstof. Dit geeft hij/zij door aan de collega van het volgende jaar 
  • Om gefundeerder advies te kunnen geven over een beoogde studiekeuze 
 • Motiveren om de leerstof in grote gehelen nog eens goed te verwerken. Voor volgend jaar is dat zeker nodig.
 
Inhoud spiegelexamens:
 • Semestervakken: de spiegelexamens omvatten de leerstof van het hele tweede semester, ook van de leerstof die via afstandsonderwijs werd gezien (ook als deze niet in fysieke lessen werd hernomen).
 • Trimestervakken: de spiegelexamens omvatten een gelijke hoeveelheid leerstof als een ‘normaal’ juni examen. De vakleerkracht bakent de leerstof af. Dit kan zowel leerstof uit het 2e als uit het 3e trimester zijn (afhankelijk wat belangrijk is naar een volgend jaar toe), en kan ook leerstof uit het afstandsonderwijs bevatten (ook als deze niet in fysieke lessen werd hernomen) .
 
De klassenraad kan beslissen om een spiegelexamen op te leggen    
 • In functie van studiekeuze 
 • Bij twijfelgevallen over de noodzaak aan een fysiek examen in de huidige omstandigheden 
We bekijken of we de opgelegde spiegelexamens op school kunnen organiseren.
 
In vele gevallen kiezen de leerlingen individueel voor welke richtings- en/of meeruursvakken ze een spiegelexamen afleggen (zie verder). De zelf gekozen spiegelexamens worden thuis afgelegd.
Spelregels:
 • Alle richtings- en meeruursvakken (> 2u) voorzien een spiegelexamen. 
 • De spiegelexamens tellen niet mee bij de bepaling van het attest. Het heeft dus geen enkele zin er een groepswerk of een open-boek-examen van te maken. Integendeel. Het spiegelexamen zal geen juist beeld geven indien handboek of hulp van derden wordt gebruikt. We doen dus een beroep op jullie om de spiegelexamens ernstig te nemen.
 • De punten worden wel meegedeeld aan de leerling en zijn/haar ouders.
 • De leerling schrijft zich op voorhand in voor een spiegelexamen en engageert zich hier goed op voor te bereiden. Enkel dan zal het spiegelexamen relevante informatie geven.
 • Opgelegde spiegelexamens die eventueel op school afgelegd worden zullen uiteraard ook zonder hulpmiddelen worden afgelegd.
 
Totaal aantal examens
De klassenraad kan fysieke examens opleggen, en ze kan spiegelexamens opleggen (zie boven). Ze kan ook een combinatie van beide opleggen.
 
Leerlingen bij wie de som van opgelegde examens (hetzij fysieke, hetzij spiegelexamens, hetzij een combinatie van beide) kleiner is dan 3, vullen hun totaal aantal examens aan tot drie examens. Dat doen ze aan de hand van zelf gekozen spiegelexamens die thuis worden afgelegd.
 
Voorbeelden:
1.       Angela Merkens moet een fysiek examen afleggen voor Nederlands en voor Frans: 1+1=2
De klassenraad legt haar geen spiegelexamen op:  1+1+0=2
Angela kiest dan tussen de richtings- en meeruursvakken nog één spiegelexamen: 1+1+0+1=3.
 
2.       Jacky Indenickx moet geen enkel fysiek examen afleggen. De klassenraad legt hem ook geen enkel spiegelexamen voor een specifiek vak op: 0+0=0
Jacky kiest tussen de richting- en meeruursvakken 3 spiegelexamens: 0+0+3=3
 
3.       De klassenraad legt Eddy Van Mercksem 5 fysieke examens op: 5>3
Eddy beperkt zich tot de opgelegde fysieke examens en kiest zelf geen spiegelexamens. 
 
4.       De klassenraad legt Dominique Lareine geen fysiek examen op, maar wel 1 spiegelexamen: 0+1=1
Dominique kiest tussen de richtings- en meeruursvakken 2 spiegelvakken: 0+1+2=3
 
 
Verdere communicatie
In de week van 1 juni communiceren we wie fysieke examens en/of spiegelexamens moet  afleggen, en welke examens dat dan zijn. In hetzelfde bericht laten we weten hoe je, ter aanvulling van je verplichte examens  zelf je spiegelexamens kan kiezen.
 
Nog vragen?
Dat kan bijna niet anders. Stel ze per mail, gericht aan gunter.meerkens@hdc.ksleuven.
Op basis van jullie vragen, stellen we een FAQ’s op (dat is een lijst van veel gestelde vragen met bijhorende antwoorden) die voor iedereen extra duidelijkheid kan brengen.
 
Succes
We wensen iedereen goede moed toe bij dit einde van het schooljaar dat we voor iedereen zo vruchtbaar en succesvol mogelijk proberen te maken.  
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be