'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

3 juli 2019
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
14de zondag door het jaar - C-jaar 2019.
"Christelijke mobiliteit"
 
Jes. 66,10-14  -  Gal. 6,14-18  -  Lc. 10,1-12.17-20
"Ik zal je dragen"
Ook jou heb Ik nodig
om mijn droom zichtbaar
en voelbaar te maken
– zegt God –
en om te werken
aan een nieuwe wereld van
rechtvaardigheid en vrede.
 
Met deze opdracht
wil ik jou op weg sturen,
maar weet wel:
het is geen gemakkelijke weg
waar je voor staat.
 
Toch moet je geen angst hebben.
Ik blijf immers bij je,
waarheen jouw weg je ook leidt.
Op Mij mag je vertrouwen,
heel je leven lang.
Zelfs als je denkt
dat je alleen op de wereld staat,
ook dan wil Ik er zijn om je te dragen.
 
Erwin Roosen
 
Jes. 66,10-14 — "Verheug u met Jeruzalem"
 
Verheug u met Jeruzalem, en juich over haar, allen die haar liefhebben! Neem deel aan haar vreugde, allen die over haar treuren! En laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten vol troost, en u vol genot laven aan haar zo rijke boezem. Want zo spreekt de Heer: “Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe, en als een onstuimige stroom de schatten der volken. Gij zult gezoogd worden, gedragen op de arm, vertroeteld op de schoot! Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: Jeruzalem zelf zal uw troost zijn. Wanneer gij dat ziet zal uw hart zich verheugen, uw beenderen zullen bloeien als het jonge groen, en de dienaren des Heren zullen zijn macht ervaren!”
Gal. 6,14-18 — "Een nieuwe schepping"
Broeders en zusters,
God beware mij ervoor op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets. Het gaat er alleen om een nieuwe schepping te zijn! Vrede en barmhartigheid kome over allen, die naar dit beginsel willen leven, en over heel het volk Gods! Laat voortaan niemand mij lastig vallen, want ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.
 
Lc. 10,1-12.17-20 — "Laat uw eerste woord zijn: Vrede"
In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er te weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren onder de wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. In welk huis ge ook binnengaat, laat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere; in elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken, die er zijn en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij. In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en zegt: Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel: Het Rijk Gods is nabij. Ik zeg u: die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad.” De tweeënzeventig keerden vol blijdschap terug en zeiden: “Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw Naam. Hij zegde tot hen: “Ik zag de satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. Ik heb u macht gegeven op slangen en schorpioenen te treden, te heersen over heel de kracht van de vijand; en niets zal u kunnen schaden. Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheug u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel.”
"Christelijke mobiliteit"
De grote uittocht naar de vele vakantieoorden is volop aan de gang. Je merkt het trouwens aan de verkeersinformatie op de radio. Ook op de luchthavens passeren dagelijks duizenden reislustige en de Belgische en Nederlandse spoorwegen leggen extra treinen in richting kust. Mensen zijn nog nooit zo mobiel geweest. Allemaal gaan ze op weg om ontspanning en rust te vinden, om andere culturen te ontdekken, om zelf enkele weken ongedwongen zonder stress en zorgen te leven. In een ander ritme en een andere stijl.
 
Ook het evangelie gaat over de mobiliteit van de missionaire uitzending, en over de nieuwe levensstijl die christelijke verkondigers uitdragen.
Uitgerekend tweeënzeventig stuurt Jezus er op weg. Niet enkel de twaalf voor de eigen volksgenoten, maar zes keer twaalf. Dat is voor alle volkeren van de wereld.
 
Lucas is bij uitstek de kerk-evangelist. Hij schrijft rond het jaar '80. In die periode had het christendom zich al wonderlijk uitgebreid in het Middellandse Zeegebied. "De oogst is groot." En arbeiders zijn er altijd te weinig. Apostelen zoals Paulus en Petrus, Barnabas, Silas, Judas, Lydia, Prisca en Aquila, Philipus en Stefanus hadden zowat overal al huiskerken gesticht en christelijke gemeenschappen.
Lucas is nog meer enthousiast en optimist dan Jesaja. De profeet liet al de vrede stromen als een onstuimige rivier en de dorre beenderen bloeien als het jonge groei. Hij slaakt juichkreten van vreugde. Ook Lucas laat de tweeënzeventig uitbundig juichen om de duivels die zich aan hen onderwerpen. De satan valt als de bliksem uit de hemel. En slangen en schorpioenen worden met voeten getreden. Blijkbaar kan niets de verkondigers van het Rijk Gods deren!
 
Jezus echter wijst hen op de eigenlijke, de echte bron van hun vreugde: "Jullie namen staan opgeschreven in de hemel." Dat betekent: jullie zijn bemind, eindeloos bemind. Door een overvloedige goddelijke liefde. Jesaja trouwens, beschrijft voor ons die volle moederlijke tederheid. Christenen verkondigen deze blijde boodschap. Het Rijk Gods is nabij. Gods liefde breekt door. Overal waar mensen er voor open staan. Zeker in Jezus en in hen die Hem verkondigen. Een liefde van dienen en delen. Een liefde die het mogelijk maakt de slangen en schorpioenen van sluwheid, corruptie, bedrog, argwaan en bitterheid te vertrappen. Die liefde die de satan van de onmenselijkheid als de bliksem neerslaat. Juist door die nieuwe levensstijl. Daardoor zijn ze "als lammeren onder de wolven".
 
Het lam staat symbool voor weerloosheid. Niet voor lamlendigheid. De leerlingen zijn, zoals hun meester, op een geheel andere wijze 'sterk'. Niet door hun dikke portemonnee, of een volle reiszak, of stevige sandalen. Niet door een uitgebreide en invloedrijke kennissenkring. Ze mogen zelfs "niemand groeten onder weg", staat er. Dat betekent dat ze zich moeten onttrekken aan de oosterse uitgebreide plichtplegingen van onthaal met veel omhaal. Hun tijd is te kostbaar. De prediking van het Rijk Gods is te dringend. Het gaat er om de liefde van Godswege uit te stralen en uit te dragen. Als "een lam onder wolven". Zelf een boodschap zijn. Als een groet van God aan deze wereld. Zijn als Jezus. Authentiek. Puur. Onbevangen; innerlijk vrij; helemaal jezelf. Met een levensstijl die hartveroverend en ontwapenend is. Kortom, totaal het omgekeerde van die Latijnse uitspraak: Homo homini lupus: de ene mens is voor de andere een wolf.
 
De actualiteit van dit evangelie voor ons, is niet ver te zoeken. Christenen worden opnieuw uitgezonden. Wij, hier in onze ontkerstende en geseculariseerde westerse wereld. Het is zoeken naar een nieuwe expansie, een nieuwe evangelisatie. Hoe komt er opnieuw mobiliteit, christelijke beweging? Zoals wee vorig weekend in het evangelie Jezus al hoorde zeggen, mogen we niet achteromkijken en er ons van bewust moeten zijn wat een ballast we vanuit het verleden meeslepen. Mobiliteit vraagt om bevrijding van het krampachtig vasthouden aan vastgeroeste gewoontes. Ook de Jezusbeweging begon als een revolutionaire vernieuwingsbeweging binnen het Jodendom. Ze keerde zich tegen het onrecht van de georganiseerde tempelreligie. Tegen het reinheidsysteem, de strakke wets- en sabbatbeleving waardoor mensen werden vervreemd en uitgebuit. De Jezusbeweging, ook vandaag, is een profetische beweging. Een onstuimige stroom voor vrede en gerechtigheid. Een vitalisering van de evangelische levensstijl. We moeten zoeken hoe we van onze pastorale eenheden, parochie- en geloofskernen dynamische gemeenschappen kunnen maken. Want, zijn we werkelijk een netwerk van echt christelijke eigentijdse vitale groepen die getuigen van een evangelische levensstijl? Durven we de confrontatie aan met de machthebbers, de wolven, van vandaag? Nieuwe evangelisatie is onmogelijk zonder een ernstig debat met de hedendaagse cultuur en samenleving. Onze tijd vraagt om christelijke vrijmoedigheid en een open machtsvrije dialoog. Om een kerk als ontmoetingsplaats en gespreksruimte voor allen die zich inzetten voor een nieuwe samenleving.
 
Ja, tijdens de vakantietijd gaan mensen dikwijls ongebaande wegen en hebben ze verrassende en verrijkende ontmoetingen. Een nieuw missionair elan moet ook ons mobiel maken voor andere wegen. Moet ruimte maken voor het onverwachte. Dat vraagt het risico van loslaten. Dat vraagt de moed om weerloos maar wel evangelisch weerbaar onze wereld in te stappen . Het is de Heer zelf die ons, ook vandaag, uitzendt. De vreugde om zijn nabijheid zou alle pessimisme moeten uitbannen.
@preekvdw
"Evangeliseren is..."
 Wij zijn niet aangesteld
als reizigers in religieuze artikelen,
die geloof aan de man brengen
zoals anderen stofzuigers.
We mogen niet zomaar ergens
onze voet tussen de deur zetten.

Wij moeten onze medemensen
de gelegenheid geven
om de deur in vrijheid voor ons open te doen.
Wij mogen niemand het geloof opdringen.

Evangeliseren is niet:
vanuit de hoogte
een drenkeling toespreken.
Het is:
de ene bedelaar die aan de andere vertelt
waar brood te krijgen is.
 
Okke Jager
 
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
Vanaf nu zijn we ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal sturen we onze
'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.