WETGEVING 22 februari - 7 maart 2019
 
 
Vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst

Modellen van uittreksels en afschriften van akten burgerlijke stand


Wijziging van de dienst voor alimentatievorderingen inzake uitvoerbare titel

Opmaak akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan


Aanpassing van de registratie van het geslacht – vaststelling informatiebrochure

Statuut pleegzorgers - Vernietiging art. 387octies BW door Grondwettelijk Hof

Grondwettelijk Hof: Ook verwerpingsarresten van Raad van State stuiten verjaring

Hoge Raad voor de Justitie:  Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. - Oproep tot de kandidaten


Bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons

Raad van State vernietigt de weigering van de minister van Justitie om de Commissie voor de Gerechtskosten samen te stellen.

Nieuwe regels voor teruggave rijbewijs na afleggen herstelexamens en afgifte rijbewijs met weekendrijverbod

Nieuwe btw-regels voor vouchers

Wijzigingen btw-regels voor telecommunicatiediensten,  radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht voor niet-belastingplichtigen


Nog plaats voor deze vorming in onze bibliotheek:
12.03.2019 : Frank Delporte : Het onderhandelen van vastgoeddeals (12 tot 14 u, stille leeszaal bib): alle info hier.
 
PUBLIEK RECHT

VERKIEZINGEN

Model verslag uitgaven verkiezingspropaganda
8 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 94ter van het Kieswetboek dat bestemd is voor het vastleggen van de uitgaven voor verkiezingspropaganda die gedaan zijn door de kandidaten en de politieke partijen in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, BS 26/02/2019, bl. 18710

Model schriftelijke verklaring aangifte verkiezingsuitgaven
8 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken, BS 26/02/2019, bl. 18718
8 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de kandidaten zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de kandidaten gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de kandidaten gebruikt hebben om die uitgaven te dekken, BS 26/02/2019, bl. 18746

Verkiezingen 26 mei 2019
25 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen, BS 04/03/2019, bl. 21491

VLAAMSE OVERHEID

Organisatie Vlaamse administratie en Vlaams personeelsstatuut
25 JANUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie en het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de aanpassing aan het Bestuursdecreet van 7 december 2018, BS 22/02/2019, bl. 18076

Goedkeuring lijst definitieve onderverdeling gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2018
14 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2018, BS 22/02/2019, bl. 18082

Organisatie van een provinciale volksraadpleging
30 NOVEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van een provinciale volksraadpleging, BS 26/02/2019, bl. 18775

Wijziging Energiebesluit -  sloop- en heropbouwpremie
1 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een sloop- en heropbouwpremie, BS 26/02/2019, bl. 18834

Wijziging Energiebesluit – verlenging periode niet-afsluiting toevoer elektriciteit en aardgas
22 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot verlenging van de periode waarin gedurende de winter 2018-2019 de toevoer van elektriciteit en aardgas niet mag worden afgesloten, BS 27/02/2019, bl. 19692

OMGEVINGSRECHT

Algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
11 JANUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering inzake de herziening of de opheffing van stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepassing van artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, BS 25/02/2019, bl. 18532

Wijziging bijlage 2 bij de VLAREME
11 JANUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 2 bij de VLAREME van 28 oktober 2016, BS 04/03/2019, bl. 21536.

VREEMDELINGENRECHT

Vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst
15 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, § 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst, BS 01/03/2019, bl. 21164

BS 15/02/2019:
Vaststelling modellen van uittreksels en afschriften van akten burgerlijke stand

3 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand, BS 15/02/2019, bl. 13581

Vaststelling model van aangifte huwelijk en model van aangifte van erkenning
30 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van aangifte van huwelijk en het model van aangifte van erkenning, de wijze van verzending van documenten en de wijze waarop meldingen gebeuren, BS 15/02/2019, bl. 13654
Vaststelling nadere regels voor de opmaak van akte van adoptie en voor afgifte van het bewijs ervan
30 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelijk bewijsstuk bedoeld in artikel 368-2 van het Burgerlijk Wetboek, BS 15/02/2019, bl. 13666)

PERSONEN EN FAMILIERECHT

Wijziging van de dienst voor alimentatievorderingen inzake uitvoerbare titel
11 FEBRUARI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft, BS 25/02/2019, bl. 18519.

Opmaak akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan
18 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelijk bewijsstuk bedoeld in artikel 368-2 van het Burgerlijk Wetboek, BS 27/02/2019, bl. 19732

Aanpassing van de registratie van het geslacht – vaststelling informatiebrochure
17 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de informatiebrochure bedoeld in artikel 135/1, § 3, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek, BS 01/03/2019, bl. 21186

Statuut pleegzorgers - Vernietiging art. 387octies BW door Grondwettelijk Hof
GwH 2019/036, 28 februari 2019

VERJARING

Ook verwerpingsarresten van Raad van State stuiten verjaring
Vernietiging van het woord « vernietigde » in artikel 2244 van het BW
GwH 2019/040, 28 februari 2019

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

JUSTITIE

Hoge Raad voor de Justitie
Bericht. - Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. - Oproep tot de kandidaten,  BS 04/03/2019, bl. 21596

Bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons
27 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons, BS 05/03/2019,  bl. 23760

Raad van State vernietigt de weigering van de minister van Justitie om de Commissie voor de Gerechtskosten samen te stellen.
RvS 28 februari 2019, nr. 243.847

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 27/02/2019, bl. 19764

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2019
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2019, BS 28/02/2019, bl. 21085

Vaststelling huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
22 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, BS 05/03/2019,bl. 23764

SOCIAAL RECHT 

Uitzondering discriminatieverbod – bepaling voorwaarden inzake positieve acties
11 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties, BS 01/03/2019, bl. 21169

PENSIOENEN

Verhoging grensbedragen van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen
17 FEBRUARI 2019. - Wet houdende de verhoging van de grensbedragen van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen, BS 28/02/2019, bl. 19859

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF2019-040


28-02-2019

Beroep tot vernietiging
Burgerlijk Wetboek (art. 2244, § 1, derde lid : het woord « vernietigde »)

Vernietiging (het woord « vernietigde » in art. 2244, § 1, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek)

Rolnummer(s): 7044
Burgerlijk recht - Vordering tot schadevergoeding - Verjaring - Stuiting - Beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State - Ontstentenis van stuitende werking wanneer het beroep niet tot een vernietigingsarrest leidt
2019-039


28-02-2019

Beroep tot vernietiging
Wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten (art. 23 tot 25)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6852
Financieel recht - Garantiefonds voor financiële diensten - Depositobescherming - Bijdragen van de kredietinstellingen - Verandering van het bijdragepercentage
2019-038


28-02-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Vlaamse Gewest van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw (art. 96 en 97)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6812
Bescherming van het leefmilieu - Vlaams Gewest - Regeling van het gebruik van pesticiden - Gebruiksverbod - Machtiging aan de uitvoerende macht - Draagwijdte
2019-037


28-02-2019

Beroep tot vernietiging
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 7 december 2017 tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6806
Leefmilieu - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Lage-emissiezone
2019-036


28-02-2019

Beroep tot vernietiging
Wet van 19 maart 2017 tot wijziging van de wetgeving tot invoering van een statuut voor pleegzorgers

Vernietiging (art. 387octies van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij art. 10 van de wet van 19 maart 2017) - Handhaving de gevolgen van de vernietigde bepaling voor wat betreft de rechterlijke beslissingen die zijn uitgesproken tot de bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad - Verwerping van het beroep voor het overige (onder voorbehoud van wat is vermeld in B.23.1)

Rolnummer(s): 6721
Burgerlijk recht - Pleegzorg - Statuut - 1. Recht op persoonlijk contact met het kind voor de ouders of de voogd - 2. Delegatie van het ouderlijke gezag
2019-035


28-02-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 3 februari 2017 betreffende de reintegratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent (art. 6, 7 en 17 tot 21) en bijzonder decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 3 februari 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen (art. 32)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6719
Ziekenhuizen - Reïntegratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent - Statuut van de ziekenhuisartsen en overlegstructuren binnen het UZ Gent
2019-034


28-02-2019

Beroep tot vernietiging
Vlaams decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen (art. 34 en 35: wijziging van de art. 2.7.1.0.6 en 2.7.3.2.8 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6705
Fiscaal recht - Vlaams Gewest - Successierechten - Prestaties uit een levensverzekeringsovereenkomst - Impact van een schenking van die overeenkomst op het verschuldigd zijn van de erfbelasting op de door de begunstigde verkregen levensverzekeringsprestaties
2019-033


28-02-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 20 juli 2016 tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling (art. D.II.28, tweede lid, D.II.36, § 2, tweede lid, D.II.37, § 1, zesde lid, en D.IV.11 vervat in art. 1)

Afstand (in zoverre het beroep betrekking heeft op art. D.IV.11 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling) - Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6662
Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Waals Gewest - Bestemming en algemene voorschriften van de gebieden - Toepassing op de op datum van inwerkingtreding van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling geldende gewestplannen - Wetgevende procedure - Niet-toepassing van de regels betreffende de voorafgaande beoordeling van de effecten op het milieu
2019-032


28-02-2019

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 20 oktober 2016 houdende wijziging van het decreet van 10 juli 2013 tot invoering van een kader om te komen tot een pesticidengebruik dat verenigbaar is met duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw (art. 2, 3 en 4)

Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de in B.21 vermelde interpretatie)

Rolnummer(s): 6658
Bescherming van het leefmilieu - Waals Gewest - Regeling van het gebruik van pesticiden - Gebruiksverbod - Machtiging aan de uitvoerende macht - Draagwijdte
2019-031


28-02-2019

Vordering tot uitlegging
Arrest nr. 35/2018 van 22 maart 2018

Uitlegging (bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling)

Rolnummer(s): 7074
Strafrechtspleging - Rechtsplegingen van bijzondere aard - Voorrecht van rechtsmacht van de magistraten (en van hun mededaders en medeplichtingen) wegens de misdaden en wanbedrijven gepleegd in de uitoefening van hun ambt - Ontstentenis van een procedure van regeling van de rechtspleging door een onderzoeksgerecht
2019-030


28-02-2019

Prejudiciële vragen
Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie (art. 14, § 1ter en § 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6824 • 6825 • 6826 • 6827 • 6828 • 6829
Strafrecht - Opschorting, uitstel en probatie - Uitstel - Herroeping - Verkeersmisdrijf - Voorwaarden


RECHTERLIJKE ORDE

BS 22/02/2019
Griffiers – parketsecretarissen - parketjuristen
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen
IGO – vacature  bode
IGO – vacature lid wetenschappelijk comité
Vacature lid commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling
Vacature lid vaste commissie voor de erkenning van Belgische en buitenlandse bemiddelaars, en van lid vaste commissie voor de erkenning van opleidingen en de opvolging van de permanente vorming van de Federale bemiddelingscommissie
Hof van beroep te Antwerpen - hof van beroep te Brussel - ondernemingsrechtbank te Gent - politierechtbank te Leuven

BS 27/02/2019
Benoeming Nederlandstalig effectief lid (magistraat) van de Hoge Raad voor de Justitie: Karel Van Cauwenberghe

BS 28/02/2019
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Vacante betrekkingen: raadsheer in het Hof van Cassatie - hof van beroep te Antwerpen, Brussel en Gent - substituut-procureur des Konings bij het parket te Antwerpen en Brussel - rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen en Leuven - rechter in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel - rechter in de politierechtbank te Leuven en West-Vlaanderen - vrederechter van het kanton Bilzen, Etterbeek, Ganshoren en Brugge
Vacante betrekkingen : plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Antwerpen, Limburg, Brussel Nederlandstalig, Brussel Franstalig, Halle-Vilvoorde, Leuven, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

BS 01/03/2019
Pensionering auditeur-generaal bij de Raad van State
Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel - rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren - referendaris bij het Hof van Cassatie  - plaatsvervangend rechters in het vredegerecht van het kanton Pelt
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Gent - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen - Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel - Ondernemingsrechtbank te Leuven - Ondernemingsrechtbank te Gent - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg

BS 04/03/2019
Arbeidsrechtbank Antwerpen
Arbeidsrechtbank Antwerpen

BS 07/03/2019
Raad van State. - Onverenigbaarheid
Raad van State. - Inrustestelling
Nog plaats voor deze vorming in onze bibliotheek:
12.03.2019 : Frank Delporte : Het onderhandelen van vastgoeddeals (12 tot 14 u, stille leeszaal bib): alle info
hier.
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be