BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 17 - 30 mei 2013 
     
  
Vereenvoudiging procedure verlenging termijn geschiktheid om te adopteren

Wetboek van economisch recht – Invoeging Boek IX. Veiligheid van producten en diensten

Wetboek van economisch recht – Inwerkingtreding 28 mei 2013 van diverse bepalingen Boek IV. Bescherming van de mededinging en Boek V. De mededinging en de prijsevoluties


Ook kennisgevingsplicht bij bankonderzoek op vraag buitenlandse fiscus
GwH nr. 66/2013, 16/05/2013

Opheffing opdracht van Nationale Bank als centrale depositaris van protesten
  
PUBLIEK RECHT

Vreemdelingen – Vereisten status van langdurig ingezetene
6 MEI 2013. - Bericht in verband met de indexering van de minimumbedragen van de bestaansmiddelen die vereist zijn voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene, voorzien in artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 juli 2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 22/05/2013, bl. 29152.

Vreemdelingen – kosten opsluiting in gesloten centrum, huisvesting, verblijf en gezondheidszorgen
7 MEI 2013. - Bericht betreffende de indexering van de kosten die voortvloeien uit de opsluiting in een gesloten centrum, vastgesteld in artikel 17/7, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en in artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorgen, BS 22/05/2013, bl. 29152.

Wapenwet
21 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, BS 24/05/2013, bl. 33804.

Omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing van de wapenwetgeving. Aanvulling 1, BS 24/05/2013,bl. 33915

Volwassenonderwijs
8 MAART 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs, BS 25/05/2013, bl. 29420

Elektronische-communicatiediensten en -netwerken
25 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronische-communicatiediensten en -netwerken, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronische-communicatiediensten en -netwerken, BS 27/05/2013, bl. 33982

Sociale woningen en kavels – vaststelling technische normen
14 MEI 2013. - Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de technische normen waaraan sociale woningen en kavels moeten voldoen, BS 30/05/2013, bl. 34783

Sportrecht – Betaalde sportbeoefenaar
21 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 30/05/2013, bl. 34764


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Vereenvoudiging procedure verlenging termijn geschiktheid om te adopteren

14 APRIL 2013. - Wet tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren, BS 27/05/2013, bl. 33973


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers kostprijs beroepsgoederenvervoer over de weg

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 22/05/2013, bl. 29138

Wetboek van economisch recht – Invoeging Boek IX. Veiligheid van producten en diensten
25 APRIL 2013. - Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 27/05/2013, bl. 33975

Wetboek van economisch recht – Inwerkingtreding 28 mei 2013 van diverse bepalingen Boek IV. Bescherming van de mededinging en Boek V. De mededinging en de prijsevoluties
21 MEI 2013. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van Boek IV « Bescherming van de mededinging » en van Boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 27/05/2013, bl. 33988


FINANCIEEL RECHT

Opheffing opdracht van Nationale Bank als centrale depositaris van protesten

23 APRIL 2013. - Wet tot opheffing van de opdracht van de NATIONALE BANK VAN BELGIE als centrale depositaris van protesten, BS 17/05/2013, bl. 28153

Prijscourant
 opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven
 De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (-) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand, BS 17/05/2013, bl. 28118


Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Rentenfonds. Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht, BS 21/05/2013, bl. 28871

Verslag over de werking van de Centrale voor kredieten aan particulieren
Verslag over de werking van de Centrale voor kredieten aan particulieren. Jaar 2012, BS 28/05/2013, bl. 34210

Cel voor financiële informatieverwerking
21 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerking, BS 30/05/2013, bl. 34766


FISCAAL RECHT

Bedrijfsvoorheffing

23 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 30/05/2013, bl. 34697


SOCIAAL RECHT

Arbeidsongevallen overheidssector

7 MEI 2013. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, BS 17/05/2013, bl. 28155

SELECTIES ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
 
Ook kennisgevingsplicht bij bankonderzoek op vraag buitenlandse fiscus
Arrestnummer: 66/2013
Arrestdatum: 16/05/2013
Rolnummer(s): 5400
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen (art. 7, 9 en 11)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling - Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Fiscale administratie - 1. Vaststellen van de vermogenssituatie van de belastingplichtige met het oog op de invordering van de belasting - Inwinnen en verwerken van gegevens in verband met rekeningen en financiële transacties - Bevoegdheden van de met de invordering van de belasting belaste ambtenaren - 2. Vraag om inlichtingen bij een financiële instelling - Verplichte kennisgeving aan de belastingplichtige - Vraag uitgaande van een buitenlandse Staat. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - Beperkingen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-066n.pdf

Magistratuur – Pensioenberekening – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 67/2013
Arrestdatum: 16/5/2013
Rolnummer(s): 5440
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (I) (art. 2 tot 4)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Gerechtelijke ambten - Magistratuur - Pensioenberekening - Wijziging van de toepasselijke tantième - Overgangsregeling - Magistraat die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-067n.pdf

Belasting op de omzetting effecten aan toonder – Stellen prejudiciële vraag
Arrestnummer: 68/2013
Arrestdatum: 16/5/2013
Rolnummer(s): 5451
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 61 tot 68 en 69, tweede lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Stellen van prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie
Trefwoorden: Fiscaal recht - Diverse rechten en taksen - Belasting op de omzetting van effecten aan toonder. # Europees recht - Indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal - Verbod - Uitzonderingen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-068n.pdf

Dwangsom – Dubbele aanleg - RvS en rechtscolleges rechterlijke orde – Terugzending zaak
Arrestnummer: 69/2013
Arrestdatum: 22/05/2013
Rolnummer(s): 5295
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (art. 36)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter
Trefwoorden: Publiek recht - Rechtscolleges - Rechtspleging - Dwangsom - 1. Door de rechtscolleges van de rechterlijke orde uitgesproken dwangsom - a. Volle rechtsmacht - b. Dubbele aanleg - 2. Door de Raad van State uitgesproken dwangsom - 3. Bevoegdheid om zich over subjectieve rechten uit te spreken.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-069n.pdf

Verbod reclame voor ingrepen van medische ethestiek – Vernietiging
Arrestnummer: 70/2013
Arrestdatum: 22/05/2013
Rolnummer(s): 5304 • 5305 • 5306 • 5307 • 5310 • 5311
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging
Trefwoorden: Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen - a. Gezondheidsbeleid - b. Culturele aangelegenheden - Radio-omroep en televisie - Reclame - 2. Federale bevoegdheden - Uitoefening van de geneeskunde - Reclame voor geneesmiddelen en medische behandelingen - Verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek. # Gezondheidsrecht - Plastische chirurgie - Verbod op reclame - Toepassingsgebied - 1. Ingrepen van medische esthetiek uitgevoerd door artsen - 2. Ingrepen van medische esthetiek uitgevoerd door andere personen dan artsen - Uitsluiting.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-070n.pdf

Pensioenstelsel plaatselijke besturen – Verwerping van de beroepen
Arrestnummer: 71/2013
Arrestdatum: 22/05/2013
Rolnummer(s): 5391 • 5392 • 5393 • 5394 • 5396 • 5397
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de beroepen
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenstelsel van de plaatselijke besturen - 1. Ambtshalve aansluiting van de besturen die deel uitmaakten van de vroegere pools 1 en 2 bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO - 2. Responsabiliseringsbijdrage - 3. Regularisatiebijdrage - 4. Overdracht van de reserves die zijn opgebouwd in het kader van de aanvullende pensioenstelsels - 5. Specifieke situatie van de politiezones - 6. Specifieke situatie van de ziekenhuizen. # Grondwettelijk recht - Bevoegdheden van de gewesten - Ondergeschikte besturen - Bevoegdheidsvoorbehoud voor de federale Staat - Pensioenstelsels van het personeel.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-071n.pdf

Belasting op de inverkeerstelling – Milieukenmerken – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 72/2013
Arrestdatum: 22/05/2013
Rolnummer(s): 5405
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 17 februari 2012 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken (art. 9)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (onontvankelijkheid van het beroep)
Trefwoorden: Fiscaal recht - Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Belasting op de inverkeerstelling - Berekening van de belasting - 1. Milieukenmerken - 2. Wijziging van de formule - Overgangsregeling. # Rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Niet-ontvankelijkheid - Gebrek aan belang.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-072n.pdf

RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 21/05/2013
Raad van State. - Benoeming tot griffier
KB houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen

BS 22/05/2013
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen

BS 23/05/2013
Eervolle ontslagen plaatsvervangende raadsheren/rechters en hernieuwing functie beslagrechter Tongeren

BS 24/05/2013
Griffiers en parketsecretarissen – Benoemingen-pensioneringen-ontslagnemingen

BS 27/05/2013
Arbeidshof te Antwerpen

BS 28/05/2013
Benoemingen parketsecretarissen
Benoeming substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Benoemingen parketjuristen en juristen op arbeidsovereenkomst
Raad van State. Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad

BS 29/05/2013
Grondwettelijk Hof. Voordracht van een lijst van twee kandidaten door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Benoemingen verschillende substituten-procureur des Konings; benoeming rechter rechtbank van eerste aanleg te Tongeren; benoeming vrederechter van het tweede kanton Antwerpen; benoemingen rechters handelszaken rechtbanken van koophandel

BS 30/05/2013
Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen