WETGEVING 6 - 19 OKTOBER 2017

Oprichting van de Commissie tot hervorming van het burgerlijk wetboek

Nieuwe witwaswetgeving

Benoeming leden Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders


Omzendbrief VLABEL invoering kilometerheffing en stopzetting heffing eurovignet

Vastgoedmakelaar – erkenning van beroepskwalificaties


Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

  
PUBLIEK RECHT

Aanloop  naar gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 – Omzendbrief  voor de lokale en provinciale besturen inzake ‘algemene regels van behoorlijk bestuur’ die zij in het jaar van de verkiezingen  in acht moeten nemen.

27 SEPTEMBER 2017. - Omzendbrief BB 2017/4. - Omzendbrief betreffende beslissingen tijdens het jaar van de gemeenteraads-, stadsdistrictsraads- en provincieraadsverkiezingen en het gebruik van informatiemiddelen, BS 19/10/2017, bl. 94740


OMGEVINGSRECHT


Omzendbrief vergunningsaanvragen die grote impact hebben op speciale beschermingszones
6 SEPTEMBER 2017. - Omzendbrief/OMG/2017/01. - De toepassing van de op grond van artikel 36ter, § 3 en § 4, van het Natuurdecreet opgelegde beoordeling van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijk betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones, bs 12/10/2017, bl. 92442

BURGERLIJK RECHT

Oprichting van de Commissie tot hervorming van het burgerlijk wetboek
30 SEPTEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende oprichting van de Commissie tot hervorming van het burgerlijk wetboek, BS 09/10/2017, bl. 91600

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Vacante betrekkingen
FINANCIEEL RECHT

Voorkoming witwassen van geld en financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
 De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 juli 2016, wordt opgeheven.
De artikelen 69 tot 71 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I), gewijzigd bij de wet van 15 juli 2013, worden opgeheven
18 SEPTEMBER 2017. - Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 06/10/2017, bl. 90839
19 SEPTEMBER 2017. - Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft, BS 06/10/2017bl. 90898

Strijd tegen financiering terrorisme - lijst personen en entiteiten waartegen beperkende maatregelen zijn getroffen
9 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maat-regelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, BS 12/10/2017, bl. 92105

Consumentenkrediet - Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's)

Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's). - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet-overeenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten, artikel 12, BS 12/10/2017, bl. 92440

SOCIAAL RECHT

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
30 AUGUSTUS 2017. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 16/10/2017, bl. 93963
Erratum BS 19/10/2017: wijziging afkondigingsdatum in 30 september 2017
 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2017-126


19-10-2017

Vordering tot schorsing
Wet van 19 maart 2017 tot wijziging van de wetgeving tot invoering van een statuut voor pleegzorgers

Onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing

Rolnummer(s): 6721
Burgerlijk recht - Pleegzorg - Statuut
2017-125


19-10-2017

Beroep tot activering van btw-nummers
Niet beschikbaar.

Verwerping van de vordering

Rolnummer(s): 6715
BTW - Reactivering van btw-nummers - Klaarblijkelijke onbevoegdheid
2017-124


19-10-2017

Prejudiciële vraag
Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving (art. 28, § 2)

Geen schending

Rolnummer(s): 6533
Onderwijs - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Ontslag van een personeelslid dat blijkens een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest van het arbeidsgerecht onrechtmatig werd ontslagen - Verlies van de weddetoelage - Vrijheid van onderwijs
2017-123


19-10-2017

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 331ter)

Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter

Rolnummer(s): 6531
Burgerlijk recht - Afstamming - Vorderingen met betrekking tot de afstamming - Verjaringstermijn
2017-122


19-10-2017

Prejudiciële vragen
Decreet van het Vlaamse Gewest van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (art. 27ter, § 2, eerste lid, en § 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6529
Bescherming van het leefmilieu - Vlaams Gewest - Verontreiniging door meststoffen - Heffing - Gemotiveerde verzoeken om dading, kwijtschelding, vermindering of uitstel van betaling van geldboeten - 1. Termijn voor een beslissing van de door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren - Aanvang van de termijn - Datum van afgifte ter post van de aangetekende brief - 2. Ontstentenis van beslissing binnen de bepaalde termijn - Gegrond geacht verzoek - Beperking van de toepassing tot administratieve geldboeten inzake mestheffing
2017-121


19-10-2017

Prejudiciële vragen
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport (art. 9, 46 en 47)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6528
Preventie en bestrijding van doping in de sport - Vlaamse Gemeenschap - Disciplinaire sancties - Definitieve tuchtrechtelijke veroordeling wegens substanties verboden volgens de lijsten bedoeld in het Vlaamse Antidopingdecreet en de federale Drugswet - 1. Strafuitsluitende verschoningsgrond - Federale bevoegdheid - 2. Vergelijking met rechtsonderhorigen die niet aan een tuchtregeling onderworpen zijn
2017-120


12-10-2017

Prejudiciële vraag
Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 40bis, § 2, 2°, zoals dat artikel werd vervangen bij art. 8 van de wet van 8 juli 2011)

Geen schending

Rolnummer(s): 6562
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Recht op gezinshereniging - Familieleden van een Belg - Buitenlandse onderdaan met wie een Belg overeenkomstig een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten - Bewijs van een duurzame en stabiele partnerrelatie
2017-119


12-10-2017

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 39, 40 en 1056)

Geen schending

Rolnummer(s): 6540
Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Rechtsmiddelen - Hoger beroep - Betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen - Hoger beroep ingesteld bij gerechtsdeurwaardersexploot dan wel bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het gerecht in hoger beroep - Niet-inachtneming, door de appellant, van de woonplaats die in Belgïe is gekozen door een in het buitenland gevestigde geïntimeerde partij
2017-118


12-10-2017

Prejudiciële vraag
Wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 19 december 1939 (art. 42, § 1)

Geen schending (art. 42, § 1) - Schending (het ontbreken van een wettelijke bepaling die toelaat, voor het bepalen van de rang van kinderen, de last in aanmerking te nemen die daadwerkelijk door elk van de ouders wordt gedragen voor de huisvesting en de opvoeding van hun kinderen uit een vorig huwelijk, wanneer die kinderen op een gelijkmatig verdeelde wijze door de ouders worden gehuisvest)

Rolnummer(s): 6509
Kinderbijslag - Berekening van het bedrag - Rangbepaling van de kinderen - Niet bijslagtrekkende ouder - Gescheiden ouders die het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen - Het niet in aanmerking nemen van kinderen uit een vorig huwelijk
2017-117


12-10-2017

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 1338 en 1340)

Geen schending

Rolnummer(s): 6504
Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Bijzondere rechtsplegingen - Summiere rechtspleging om betaling te bevelen - Geschrift dat van de schuldenaar uitgaat
2017-116


12-10-2017

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 319, eerste lid) en Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (art. 63, eerste lid)

Geen schending (rekening houdend met hetgeen in B.16 is vermeld)

Rolnummer(s): 6503
Fiscaal recht - Vestiging en invordering van de belastingen - Onderzoek en controle - Bewijsmiddelen en controlemaatregelen - Vrije toegang van de belastingadministratie tot de beroepslokalen en de lokalen waar de werkzaamheden worden uitgeoefend
2017-115


12-10-2017

Prejudiciële vraag
Veldwetboek (art. 35, 36 en 37)

Geen schending (onder voorbehoud van interpretatie)

Rolnummer(s): 6499
Veldwetboek - Afstand voor beplantingen - Niet-toepassing op de beplantingen van een terrein dat deel uitmaakt van de openbare weg
2017-114


12-10-2017

Prejudiciële vragen
Koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten (art. 1, 15°) en gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (art. 35bis)

Vaststelling van het einde van de rechtspleging

Rolnummer(s): 6458 • 6479
Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Prijsstelling van geneesmiddelen - Afstand
2017-113


12-10-2017

Prejudiciële vragen
Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (art. 147, derde lid) en Gerechtelijk Wetboek (art. 100/1 en 100/2, ingevoegd bij de art. 33 en 34 van de voormelde wet van 1 december 2013)

Schending

Rolnummer(s): 6450
Gerechtelijk recht - Rechterlijke organisatie - Organen van de rechterlijke macht - Hoven en rechtbanken - Leden van de rechterlijke orde - Gerechtelijk arrondissement Eupen - Mechanisme van mobiliteit door benoeming in subsidiaire orde
2017-112


12-10-2017

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 132bis)

Geen schending

Rolnummer(s): 6428
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Belastingvrije som - Toeslagen voor kinderen ten laste - Verdeling over de ouders die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin - Voorwaarde - Ouders die gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen over hun gemeenschappelijke kinderen en er het gezamenlijke hoederecht over hebben - Bewijs
2017-111


12-10-2017

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 134)

Schending

Rolnummer(s): 6393
Fiscaliteit - Inkomstenbelastingen - Koppels waarvoor een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd - Aanrekening van de verhoging van de belastingvrije som wegens kind ten laste bij de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen, zelfs wanneer dat inkomen is vrijgesteld krachtens een internationaalrechtechtelijke bepaling die voorziet in de vrijstelling ervan onder progressievoorbehoud, waardoor dat fiscale voordeel verdwijnt
2017-110


05-10-2017

Beroep tot vernietiging
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming (art. 27)

Afstand

Rolnummer(s): 6697
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Hervormingen
2017-109


05-10-2017

Beroep tot vernietiging
Wet van 21 april 2016 houdende wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (art. 2)

Vernietiging (art. 2, in zoverre het niet van toepassing is op de plaatselijke diensten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad)

Rolnummer(s): 6536
Gebruik van de talen in bestuurszaken - Plaatselijke openbare diensten - Kennis van de taal van het gebied - Bewijs - Plaatselijke diensten in het Duitse taalgebied - Gelijkwaardigheid tussen de door Selor uitgereikte taalcertificaten en die uitgereikt in de andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte en in de Zwitserse Bondsstaat - Kandidaten voor een ambt of betrekking in de plaatselijke diensten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en personeelsleden van die diensten - Niet-toepassing
2017-108


05-10-2017

Beroep tot vernietiging
Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie (art. 8 tot 17, 123 en 126)

Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van wat in B.11.4 en B.15.3 is vermeld)

Rolnummer(s): 6444
Gerechtelijk recht - Algemene beginselen - Betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen - 1. Betekening op elektronische wijze - 2. Centraal register van gedematerialiseerde authentieke


RECHTERLIJKE ORDE    

BS 06/10/2017
Werkende en plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken en interneringszaken – verlening verlof wegens opdracht rechter rechtbank van koophandel te Antwerpen – hernieuwing functie rechter in de familie- en jeugdrechtbank rechtbank van eerste aanleg te Leuven
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Gent - Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Gent
Vacante betrekkingen griffiers en parketsecretarissen   (Erratum BS 13/10/2017)

BS 09/10/2017
Benoeming leden wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Hernieuwing aanwijzing afdelingsvoorzitter Hof van Cassatie

BS 11/10/2017
Griffiers/parketsecretarissen – benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen
Hernieuwing  mandaat lid (in de hoedanigheid van magistraat)  van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens

BS 12/10/2017
Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, te Leuven, te Gent, afd. Gent, rechtbank van koophandel te Gent, afd. Kortrijk, Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel – benoemingen werkende assessoren  strafuitvoeringszaken en interneringszaken

BS 16/10/2017
Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

BS 18/10/2017
Benoemingen griffiers en parketsecretarissen

 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
 
Studiedienst - Bibliotheek - Orde van Advocaten Antwerpen