Driemaandelijkse nieuwsbrief    •    december 2019    •    www.oostrem.be    


 
Woordje van de directeur

Het is intussen 30 jaar geleden dat wij een deel van de gemeenteschool Wijgmaal in gebruik namen. We konden er beschikken over vier grote klaslokalen om extra dagopvang te realiseren. Al snel groeide deze plek uit tot een zeer dynamische omgeving waar ingezet wordt op creatieve activiteiten, vorming, expressie, spraak- en taalontwikkeling en sport. Het is vanuit deze werking dat onze jaarlijkse deelname aan Special Olympics groeide. Recent werd dit gebouw opgenomen op de erfgoedlijst. Het heeft een architecturale waarde als exemplarisch voorbeeld van een modernistisch schoolgebouw in de context van Wijgmaal, een dorp met stedelijk karakter, waar deze stijl weinig voorkomend is. De originele indeling van de gevels en de plattegrond alsook het materiaalgebruik bleef in hoge mate bewaard. Het vormt een beeldbepalend geheel langs de Baron Descampslaan vanwege de gestroomlijnde vorm parallel met de straat. Opvallend is de zakelijke esthetiek, met een sterke nadruk op de horizontale geleding, refererend aan het modernisme die het gebouw een sterke architecturale erfgoedwaarde geeft. Het gebouw op zich heeft nog steeds een zeer grote functionaliteit en is nog altijd in een zeer goede staat. Dat kan spijtig genoeg niet gezegd worden van de buitengevel langs de staatzijde en de vroegere speelplaats. Wij hopen dat de stad Leuven de waarde van dit gebouw erkent en een aantal investeringen plant om dit gebouw terug in volle glorie te laten verrijzen.

 
Mimi

De laatste weken namen wij allen op een zeer serene manier afscheid van Myriam Verheyden, ons Mimi. Het verdriet voor haar overlijden was zeer goed voelbaar in alle werkingen van Oostrem, bij haar familie en op de afdeling Intensieve zorgen van Gasthuisberg.
Het verdriet werd verzacht door de enorme samenhorigheid en verbondenheid. In die sfeer van verbondenheid kon Mimi op een rustige manier van ons heen gaan.
Wat overblijft, zijn de vele herinneringen aan een jonge vrouw van 61 jaar, die meer dan 38 jaar deel uitmaakte van de Oostremfamilie; eerst jarenlang als dagcentrumgebruiker, nadien als bewoner.
Samen verliezen wij een dierbaar familielid, maar de mooie anekdotes die wij nog zeer veel zullen oprakelen, houden haar levend.
 
 
Bengaalse Tijger

De Bengaalse tijger is de op één  na grootste tijgersoort. Hij heeft een lichtoranje of gelig vacht met zwarte strepen. Beroemde kleurvariaties zijn de witte tijger en de gouden tijger
 
Geschat aantal dieren (2015 ): ± 2600.
Gewicht M 275 kg, v 140 kg.
Lengte incl staart : M3 , 1 m, v 2,5 m
Dieet: Zwijnen, herten , stekelvarken,
hazen vogels.
Paartijd : Hele jaar.
Aantal welpen 2-4.
Zelfstandig na: 24 maanden
wordt vervolgd
 
Artikel van Guy DeKoninck
 
 
 
Er wachten ons drastische besparingen
 
Het Vlaamse regeerakkoord blijkt voor welzijn vooral een besparingsakkoord te worden. De kaasschaaf wordt voor de zoveelste keer boven gehaald en de middelen worden weer maar eens ingeperkt.  Voor het wegwerken van de wachtlijsten wordt € 270 miljoen uitgetrokken, waarvan de gehandicaptensector zelf € 42 miljoen moet betalen. Volgens het Vlaams Agentschap was minstens € 650 miljoen nodig en zelfs € 1,6 miljard om de wachtlijsten volledig weg te werken. Het Vlaams Agentschap pleitte voor Open-End financiering, maar die komt er niet.

Een eerste beleidsdaad van minister Beke was correctiefase 2, met de bedoeling aan iedereen met een gelijke zorgzwaarte gelijke budgetten toe te kennen. Bij de eerste inschaling in het kader van de persoonsvolgende financiering (2016) bleek dat Oostrem recht had op de subsidies die zij ontvingen en er zelfs op vooruit zou moeten gaan. Sommige voorzieningen ontvingen tot 40 % te veel, andere tot 40 % te weinig; een onrechtvaardige situatie die terecht rechtgetrokken moest worden.  Aangezien de hele operatie budgetneutraal moest zijn, werd het inschalingsinstrument verder verfijnd, parameters aangepast en ontving iedereen recent een brief met zijn nieuwe budget. Voor Oostrem betekent dat toch wel een verlies, gespreid over acht jaar, van ongeveer € 350 000 op jaarbasis. Voor heel wat personen met een beperking houdt dat de boodschap in dat zij hun zorggebonden budget zien verminderen, maar … de voorziening moet zorggarantie waarborgen. Daarbij komt dat de organisatiegebonden middelen die voorzieningen ontvangen ook met een kwart zullen verminderen. Het ordewoord is dat voorzieningen dit moeten oplossen door schaalvergroting en efficiëntiewinsten.

Intussen wordt er gepleit voor intersectorale samenwerking en sociaal ondernemerschap. Daar zijn wij 100 % voorstander van, maar dan moeten de spelregels wel duidelijk zijn. Anders bestaat het gevaar dat voorzieningen zich meer en meer ingraven en enkel nog met zelfbehoud bezig zijn.

Helpt dat de personen met een beperking vooruit?
 
 
 
De Gebruikersraad
 
Oostrem hecht al van bij de start van de vzw zeer veel belang aan inspraak. Deze inspraak werd geformaliseerd door de oprichting van de gebruikersraad, het Collectief Overleg. Vroeger maakten enkel ouders deel uit van dit overleg, maar gaandeweg werd de plaats van de gebruiker zelf steeds prominenter. De gebruikers overleggen geregeld tijdens de bewoners- en dagcentrumvergaderingen. In een tussenvergadering zetelen afgevaardigden vanuit alle werkingen. Hier worden de onderwerpen bepaald die meegenomen worden naar het Collectief Overleg. Tijdens de vorige twee Gebruikersraden werd heel wat tijd besteed aan het thema ‘Tijd voor een luisterend oor en een praatje in Oostrem’ en ‘Omgaan met, en aanvaarding van een beperking’. De gebruikers geven aan dat zij het belangrijk vinden dat er voldoende tijd voor hen wordt vrijgemaakt en dat er met hen wordt gesproken. Zij vragen uitdrukkelijk om als volwassenen gezien en gerespecteerd te worden. Zij houden niet van verkleinwoorden, overdreven bemoederen, het praten over hun hoofden heen of té nieuwsgierige vragen. Kortom, zij vragen om een normale en volwassen benadering. Logisch toch?
 
U was weer geweldig!

De opbrengsten van de feestelijke opening van het nieuwe labo van Borginsole werden integraal aan Oostrem gestort en leverden € 3170 op. De gerenommeerde kaas- en wijnavonden waren goed voor een netto opbrengst van € 2800. Daarnaast waren er ook nog de memorial André Vleminckx en enkele mooie individuele giften. Er was The Empty Shop (www.curieus.be), maar daarvan zullen de resultaten later bekend worden.
 
Gratienne Sioncke en Paul Borgions, zaakvoerders Borginsole
 
Ook de kersthappening voor de warmste week was een succes!
Bedankt aan allen die aanwezig waren!

 
 
 
Zorgtuin De Wilder

Een tijdje geleden maakten wij, via Begeleid Werken, kennis met Zorgtuin De Wilder, Erps Kwerps. Het gaat om een privé-initiatief waarbij een zeer geëngageerde dame, Anne van Emelen, haar huis en tuin ter beschikking stelt om zinvolle activiteiten aan te bieden aan personen met een beperking. Zij kan rekenen op enkele super vrijwilligers. De Wilder zocht samenwerking met Oostrem op en wij gingen daar met zeer veel enthousiasme op in. Samen zoeken wij naar manieren om de toekomst van De Wilder op langere termijn te waarborgen en bieden wij professionele ondersteuning zonder aan de kern van het initiatief te raken. Deze ondersteuning bestaat o.m. uit de betrokkenheid van de sociale dienst bij aanmeldings- en intakegesprekken, adviesverlening vanuit de orthoagogische dienst en het mee nadenken over initiatieven die De Wilder versterken (www.zorgtuindewilder.com). In het verleden zetten wij ook al een samenwerking op met MeeGaan vzw Herne (www.meegaan.be).

Knappe initiatieven van knappe mensen!
 
 
Aarzel zeker niet om in te schrijven voor onze sponsoractie in Blankenberge, eind augustus 2020, via onze website www.oostrem.be of om ons te vergasten met een eindejaarsgift! De fiscale aftrekbaarheid van giften vanaf € 40 wordt gelukkig behouden maar dat geldt niet voor de duolegaten. Die gaan vanaf 2021 op de schop.  Snel zijn is dus de boodschap!
 
Zonnedakfeest 21 september 2018
Oostrem werkte samen met ECoOB (Energie Coöperatie Oost-Brabant) om het dak van De Wilg uit te rusten met 148 zonnepanelen, ongeveer 10 keer zoveel als een gemiddeld zonnedak op een gezinswoning. Deze installatie dekt ongeveer 40% van het jaarlijkse stroomverbruik van De Wilg. De investering werd bijeengebracht door een 50-tal coöperanten, vrienden van Oostrem en omwonenden. Dit dak werd officieel ingehuldigd in aanwezigheid van gewezen minister Koen Vandenheuvel, burge-meester Astrid Pollers en verschillende schepenen van Herent en Leuven.

Er werd gekozen voor burgerparticipatie omdat dit de beste manier is om vaart te krijgen in de energietransitie die essentieel is voor de gezondheid van onze planeet. De coöperatieve formule maakt het mogelijk om de winning van lokale energie efficiënt en democratisch in handen van de burgers te geven. Hernieuwbare energie is per definitie lokaal, ze is omgevingsenergie. Oogsten van deze lokale bron door de lokale burgers: Is er een betere match denkbaar?

Oostrem is fier dat zij het allereerste samenwerkings-project zijn van deze nieuwe energiecoöperatie. Intussen hebben ECoOB en Ecopower cvba de toezegging van de stad Leuven om 11 publieke gebouwen te voorzien van zonnestroominstallaties.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alle info en weetjes over Oostrem kunnen gevolgd worden via www.facebook.com/oostrem of via www.oostrem.be.

Giften blijven absoluut noodzakelijk. Elke gift, maandelijks of éénmalig,
is welkom: Oostrem vzw, Oostremstraat 26, 3020 Herent op rekeningnummer BE18 7430 2825 1565 – BIC KREDBEBB
met vermelding ‘Een Hart voor Oostrem’.