NVP Nieuwsbrief 132 
Februari 2017 
 
Beste NVP Nieuwsbrief-abonnee,
 
De tweede NVP nieuwsbrief van 2017. Er spelen de laatste maand ontzettend veel zaken. In deze nieuwsbrief praten we u bij waar we als bestuur en sector adviescommissies (SAC’s) de afgelopen weken veel tijd en energie in hebben gestoken.
 
 
LIV Venray, standnummer 356 NVP
Van dinsdag 14 t/m donderdag 16 maart is de LIV-beurs in de evenementenhal in Venray. Hennie de Haan is dagvoorzitter op de bijeenkomst: Reductie fijnstof en endotoxinen uit pluimveestallen op dinsdag 14 maart, aanvang 13:30 uur. U bent allen van harte welkom. Het volledige programma vindt u hier.
 
 
Eierhandel wil ophokplicht opheffen
De eierhandel wil de ophokplicht zo snel mogelijk opheffen. De NVP is van mening dat de commissie van deskundigen een zorgvuldige afweging maakt waarbij de ontwikkeling van de virusdruk vanuit de natuur bepalend is voor wanneer het risico aanvaardbaar wordt geacht om de ophokplicht in te trekken. Anevei  maakt zich grote zorgen over de korte en lange termijn gevolgen dat eieren van Nederlandse vrije uitloop hennen tijdelijk scharrelei genoemd moeten worden. De EC wil voor de lange termijn een oplossing voor het knelpunt van de maximale duur van de 12 weken ophokperiode. Gedacht wordt aan overdekte buitenuitloop en het formaliseren van de Nederlandse zienswijze dat de eieren van jonge hennen (jonger dan 141 dagen) nog als vrije uitloopei mogen worden vermarkt. Daar wordt nu binnen de EU verschillend over gedacht en dat levert bij export problemen op. De (on)mogelijkheden voor compensatie van de geleden marktschade (Brusselse) cofinanciering worden bekeken. De nationale financiering (50%) kan mogelijk ook vanuit het Diergezondheidsfonds (DGF) komen. We moeten bekijken voor welke deelsector compensatie aannemelijk kan worden gemaakt. Op 7 maart komt de commissie van deskundigen weer bijeen. Tot die tijd blijft de ophokplicht in elk geval van kracht.
 
 
Supermarkt slaat slaatje uit ophokplicht
De NVP heeft 21 februari 2017 via een persbericht opgeroepen tot maatschappelijke verontwaardiging omdat Nederlandse supermarkten momenteel extra winst over de rug van consumenten en pluimveehouders maken. Er is geconstateerd dat pluimveehouders door de aanhoudende vogelgriepdreiging en ophokplicht gemiddeld 35% minder betaald krijgen voor hun vrije uitloopeieren, die tijdelijk niet zo mogen heten. Deze eieren worden echter voor de reguliere prijs van vrije uitloopeieren in de supermarkt verkocht. De handel wordt zo beter aan de crisis van de boeren. Fair trade is bij eierhandelaren en grootgrutters blijkbaar ver te zoeken. Meer informatie leest u in het Persbericht.
De landelijke pers heeft het goed opgepikt. NVP-voorzitter Hennie de Haan was te gast bij diverse radio-uitzendingen. We hopen op een positief resultaat. Het feit dat Albert Heijn consumenten € 0,20  terugbetaalt als zij met hun bonnetje naar de winkel terug komen en aankondigt de prijzen te gaan verlagen, is een goed begin van een betere verhouding tussen de inkoop- en verkoopprijs van consumenteneieren.
 
Bedrijfsinspecties NVWA
De NVP en andere ketenpartners hebben kennis genomen van het persbericht van de NVWA over de naleving van welzijnsregels voor vleeskuikens. De sector is verbaasd over de resultaten en herkent zich niet in het geschetste beeld dat op de helft van de vleeskuikenbedrijven het welzijn niet op orde is. Als tijdens een inspectie op een bedrijf blijkt dat de veehouder de dierenwelzijnsregels niet goed naleeft, legt de NVWA een bestuurlijke boete op en kan de NVWA als dit nodig is acute bestuursdwang toepassen.
De NVP vindt dat de pluimveesector bij de NVWA teveel onder een vergrootglas ligt en betreurt de gespannen sfeer en het niet nakomen van overleg. Diverse sectoren worden met elkaar vergeleken wat niet terecht is. Voor de vleeskuikensector gelden meer  welzijnsvoorschriften vergeleken met andere sectoren.
De NVP is tot de conclusie gekomen dat de NVWA in haar persbericht over de handhavingsresultaten ten onrechte een negatief beeld van de vleeskuikensector schetst. De Nederlandse vleeskuikenhouderij is nog steeds wereldwijd toonaangevend en wil dat graag blijven.
 
 
POR en fijnstofemissiereductie
Op 4 februari heeft NVP, in samenwerking met NVV, LTO, een persbericht verstuurd vanwege de bekendmaking door Staatssecretaris van Dam om de POR-regeling na 31 december niet te verlengen. Lees hier het persbericht. Helma Lodders en Jaco Geurts dienden daarna een motie in om de POR-regeling niet te schrappen. Die is door de Tweede Kamer aangenomen. Van Dam wil nu in het najaar bekijken of er ruimte is voor verlenging van de POR-ontheffingen  
NVP en LTO/NOP hebben in een gezamenlijke brief aan Staatssecretaris van Dam laten weten zijn vergaande ambities voor fijnstof emissie reductie niet los te kunnen zien van zijn besluit de POR niet te willen verlengen na 31-12-2017.
Als na evaluatie van de Meststoffenwet (politiek) wordt besloten het stelsel van pluimveerechten ongewijzigd te behouden en de POR niet te verlengen verdwijnen geleidelijk bijna 2,5 miljoen pluimveerechten. Met name voorhoedebedrijven hebben dan ca. € 50.000.000,- minder te besteden aan investeringen in emissiearme technieken. Het SER-rapport voor versnelling verduurzaming veehouderij adviseert de voorhoede te versterken. Die kans is nog niet verkeken als de sector haar huidige productieruimte kan behouden en een oplossing wordt geboden aan het onnodig wegvloeien van sectorgeld naar productierechten. Lees het volledige bericht op onze website. 
 
 
Diergezondheidsheffing
Vanwege een noodzakelijke (en deels ook door de sector zeer gewenste) wetwijziging kan pas vanaf 2018 de diergezondheidsheffing weer per opgezet aantal dieren en niet per gemiddeld aanwezig dier geheven worden. Dan gaat de sector inlopen op de tekorten die vanaf 2015 zijn ontstaan door de gewijzigde heffingssystematiek. Ook differentiatie in de tarieven is dan mogelijk. De komende tijd wordt berekend welk scenario de beste oplossing is voor de noodzakelijke stijging van de heffing. De heffing zal vanaf 2018 per deelsector verschillend zijn, maar nu al is duidelijk dat alle sectoren fors meer moeten gaan betalen.
 
VCN voegt niets toe
De NVP heeft met enige gereserveerdheid kennisgenomen van het ontstaan van de VCN (Vernieuwde Contract Notering) als alternatief voor de BCP. Er verandert namelijk weinig. Immers, slachterijen geven anoniem prijzen door die als basis worden gebruikt voor het tot stand komen van de VCN. NVP vindt het een goede ontwikkeling dat Slachterij Esbro en Clazing hun slachterij uitbetalingsprijs inmiddels ook publiceren.
 
ALV
Heeft u 24 april in uw agenda genoteerd? Dan houdt NVP haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in Zaal de Bongerd te Heteren.
Tijdens deze avond kunt u afscheid nemen van Jan Brok die aftreedt als secretaris. De uitnodiging volgt z.s.m.
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
  
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame
toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
 
 
 
De NVP kan haar werk doen dankzij
de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 
 
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
 
 
 
  
Broederijen:
 Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen:
V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel:
Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - Coppens diervoeding te Helmond
Voeding overig:
Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos Diervoeding te Ederveen -
P. Bos te Ederveen -
For Farmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting:
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld
Diversen:
Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks  te Heerde - PRECIA Molen te Breda
Agraplan-Animal Health Products te Hardenberg