WETGEVING 5 - 18 oktober 2018
 
 
Elektronische communicatie met Justitie - nieuw KB en MB over DPA-Deposit

Juridische tweedelijnsbijstand – vergoeding aan advocaten – subsidie BJB’s

Nederlandstalige kamer van de aanvaardingscommissie – oproep kandidaatstelling niet-permanente leden vertalers/tolkers en gerechtsdeskundigen

Erratum nummering Codex Deontologie voor Advocaten – samenwerkingsverbanden

Wet ‘elektronische handtekening’ en ‘duurzame gegevensdrager’
Verkoop onroerend goed per e-mail mogelijk vanaf 20 oktober 2018 (nieuw artikel XII.15 WER)


Registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen

Consumentenkrediet - Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's).

Model voor forensisch psychiatrisch deskundigenverslag bij internering

Vereenvoudigde tarifering voor psychiatrische onderzoeken bij interneringsprocedure

Verkeersrecht: invoering van de schoolstraat

Gevangeniswezen – samenlevingsvoorwaarden

Nieuwe regeling voor aanleggen en bijhouden kadastrale documentatie en aanvragen kadastrale uittreksels vanaf 1 november 2018

Fiscale aftrek woning:  nieuwe modellen ‘jaarlijks attest hypothecaire lening’ en ‘jaarlijks attest individuele levensverzekering’

Reorganisatie ‘Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen’


Reorganisatie bij ‘Administratie van de Patrimoniumdiensten’

Drie manieren om zich te registreren als orgaandonor: via gemeentebestuur, erkend huisarts of door middel van zelfregistratie langs digitale weg

Statuut van de provinciale mandataris

Beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen

PUBLIEK RECHT

PROVINCIAAL EN LOKAAL BESTUUR

Statuut van de provinciale mandataris
7 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de provinciale mandataris, BS 11/10/2018, bl. 76947
Inwerkingtreding 3 december 2018

Beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
7 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, BS 11/10/2018, bl. 76961

JEUGDRECHT

Jeugd- en kinderrechtenbeleid
7 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid, BS 11/10/2018, bl. 76956

GEZONDHEIDSRECHT

Drie manieren om zich te registreren als orgaandonor: via gemeentebestuur, erkend huisarts of door middel van zelfregistratie langs digitale weg
21 MAART 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen wat de mogelijkheden om zich te registreren als orgaandonor post mortem betreft, BS 12/10/2018, bl. 77079

GERECHTELIJK RECHT

Elektronische communicatie met Justitie
9 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 16/10/2018, bl. 78265

Bepaling inwerkingstelling e-Box netwerk en e-Deposit systeem – Advies RvS
9 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 16/10/2018, bl. 78272

Juridische tweedelijnsbijstand – vergoeding aan advocaten – subsidie BJB’s
9 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand, BS 16/10/2018, bl. 78271

Erratum nummering Codex Deontologie voor Advocaten - samenwerkingsverbanden
Nummering Hoofdstuk V.1. `Samenwerkingsverbanden tussen advocaten en eenpersoonsvennootschappen van advocaten' van de Codex Deontologie voor Advocaten. - Erratum, BS 10/10/2018, bl. 76838

Nederlandstalige kamer van de aanvaardingscommissie – oproep kandidaatstelling niet-permanente leden vertalers/tolkers en gerechtsdeskundigen
Oproep tot kandidaatstelling met het oog op het opstellen van een lijst van niet-permanente leden vertalers, tolken en vertalers-tolken, voor de Nederlandstalige kamer van de aanvaardingscommissie bevoegd voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, BS 12/10/2018, bl. 77949
Oproep tot kandidaatstelling met het oog op het opstellen van een lijst van niet-permanente leden deskundigen voor de Nederlandstalige kamer van de aanvaardingscommissie bevoegd voor beëdigd gerechtsdeskundigen, BS 12/10/2018, bl. 77950

 
FINANCIEEL RECHT

Anti-terrorisme - bevriezing tegoeden en financiële middelen
8 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten, BS 10/10/2018, bl. 76760

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 17/10/2018, bl. 79222

Consumentenkrediet - Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's).
Bericht. - Consumentenkrediet - Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's). - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten, artikel 12, BS 18/10/2018, bl. 79366
 
STRAFRECHT

Model voor forensisch psychiatrisch deskundigenverslag bij internering
25 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, BS 12/10/2018,  bl. 77103

Vereenvoudigde tarifering voor psychiatrische onderzoeken bij interneringsprocedure
5 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het forfaitair tarief voor de prestaties bij het psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure, BS 12/10/2018, bl. 77121

Gevangeniswezen – samenlevingsvoorwaarden
3 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden met betrekking tot de samenlevingsvoorwaarden, BS 12/10/2018, bl. 77121

VERKEERSRECHT

Invoering van de schoolstraat
2 SEPTEMBER 2018. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van de schoolstraat betreft, BS 10/10/2018,  bl. 76748

Wijzigingen voorlopig rijbewijs
5 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen betreffende het voorlopig rijbewijs, BS 12/10/2018, bl. 77089

FISCAAL RECHT

Nieuwe regeling voor aanleggen en bijhouden kadastrale documentatie en aanvragen kadastrale uittreksels vanaf 1 november 2018
30 JULI 2018. - Koninklijk besluit betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels, BS 09/10/2018, bl. 76420

Belastingvoordeel en/of –vermindering - modellen attesten inzake hypothecaire leningen
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een gewestelijk belastingvoordeel en/of op een federale belastingvermindering, BS 12/10/2018, bl. 77928

Belastingvoordeel en/of –vermindering - modellen attesten inzake levensverzekeringscontracten
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de verzekeraars met betrekking tot individuele levensverzekeringscontracten waarvan de premies recht kunnen geven op een gewestelijk belastingvoordeel en/of op een federale belastingvermindering, BS 12/10/2018, bl. 77938

Reorganisatie ‘Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen’
26 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van de diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en tot intrekking van het besluit van de Voorzitter van het directiecomité van 16 oktober 2014 tot oprichting van de nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en het besluit van de Voorzitter van het directiecomité van 27 januari 2015 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de hulpkantoren van de Administratie Enig Kantoor - Geïntegreerde Verwerking van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, en tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van de nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, BS 12/10/2018, bl. 77681

Reorganisatie bij ‘Administratie van de Patrimoniumdiensten’
5 OKTOBER 2018. - Besluit tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie van de Patrimoniumdiensten is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten, BS 15/10/2018, bl. 78074

 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2018-139


11-10-2018

Vordering tot schorsing
Wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde (art. 5)

Verwerping van de vordering tot schorsing

Rolnummer(s): 6956
Gerechtelijk recht - Gebruik der talen in gerechtszaken - Stelsel van de nietigheden
2018-138


11-10-2018

Prejudiciële vraag
Wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld (art. 18, zoals gewijzigd bij art. 19, 1°, van het decreet van het Waalse Gewest van 27 maart 2003 en vóór de vervanging ervan bij art. 10 van het decreet van het Waalse Gewest van 19 september 2013)

Schending

Rolnummer(s): 6932
Fiscaal recht - Waals Gewest - Kijk- en luistergeld - Uitstel
2018-137


11-10-2018

Vordering tot schorsing
Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid (wijzigingen van art. 38 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968) (art. 11 en 26)

Verwerping van de vordering tot schorsing

Rolnummer(s): 6931
Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Recidiverende beklaagde - Nieuwe regeling
2018-136


11-10-2018

Beroep tot vernietiging
Wet van 9 april 2017 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en ertoe strekkende de vrije keuze van een advocaat of iedere andere persoon die krachtens de op de procedure toepasselijke wet de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen in elke fase van de rechtspleging te waarborgen in het kader van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst

Stellen van prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie

Rolnummer(s): 6752
Verzekeringsrecht - Rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst - Vrije keuze van de advocaat - Bemiddelingsprocedures
2018-135


11-10-2018

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 851)

Schending - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling tot aan de inwerkingtreding van een wet die aan de in B.11 vastgestelde ongrondwettigheid een einde maakt en uiterlijk tot 31 augustus 2019

Rolnummer(s): 6744
Gerechtelijk recht - Borgstelling ter voldoening aan het vonnis - Vrijstelling - Omvang
2018-134


11-10-2018

Prejudiciële vraag
Wetboek van strafvordering (art. 187) en wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 (art. 40)

Schending (art. 187 van het Wetboek van strafvordering, zoals van toepassing vóór de vervanging ervan bij artikel 83 van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, in zoverre het niet voorziet in de verplichting om een vonnis bij verstek gewezen jegens een persoon die onder bewind staat te betekenen aan die persoon en aan de woonplaats of de verblijfplaats van de bewindvoerder) - Schending (art. 40 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in zoverre het niet bepaalt dat bij de kennisgeving van het verval van het recht tot sturen, dat is uitgesproken in het kader van een procedure bij verstek, melding moet worden gemaakt van de rechtsmiddelen die openstaan tegen een verstekvonnis, van de termijnen om die aan te wenden en van de na te leven vormvereisten)

Rolnummer(s): 6718
Strafrecht - Strafrechtspleging - Persoon die onder bewind staat - Veroordeling bij verstek - 1. Betekening van het vonnis bij verstek - 2. Kennisgeving van het verval van het recht tot sturen
2018-133


11-10-2018

Prejudiciële vraag
Wetten betreffende het personeel in Afrika, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 21 mei 1964 (art. 1)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6716
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Leden van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika - Nationaliteitsvereiste
2018-132


11-10-2018

Prejudiciële vraag
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 (art. 38, § 6, tweede en derde lid, zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij de wet van 6 maart 2018)

Geen schending

Rolnummer(s): 6684
Strafrecht - Politie over het wegverkeer - Verkeersmisdrijven - Zware overtredingen - Recidiverende beklaagde - Verval van het recht tot sturen - Voorwaarden

 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 05/10/2018
Benoemingen/machtigingen diverse magistraten
Benoemingen/pensionering griffies en parketten
Rechtbank van koophandel te Antwerpen
Vacante betrekking. - Oproep tot kandidaten magistraat voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Franstalige magistraat van het openbaar ministerie)

BS 10/10/2018
Oproep tot kandidaatstelling voor plaatsvervangend voorzitter van de Commissie "Kunstenaars"

BS 11/10/2018
Arbeidshof van Gent

BS 12/10/2018
Hof van Cassatie – hernieuwing aanwijzing sectievoorzitter

BS 18/09/2018
Vacante betrekkingen griffiers en secretarissen. – Erratum BS 27/09/2018
Vacante betrekkingen griffiers en secretarissen. – Erratum BS 28/09/2018
Arbeidsrechtbank Gent Beschikking houdende aanvulling van het bijzonder regelement van de arbeidsrechtbank Gent
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be