NVP Nieuwsbrief 136  
September 2017 
 
Beste NVP Nieuwsbrief-abonnee,
Dit is de 6e NVP nieuwsbrief van 2017. De afgelopen periode heeft grotendeels in het teken gestaan van de fipronil crisis. Meer dan 200 pluimveehouders zijn slachtoffer geworden van illegale handelingen van een frauderend bedrijf. Het maakt duidelijk hoe kwetsbaar we zijn als producent van eieren en vlees voor de consument en voedingsmiddelenindustrie. Hoe kunnen we voorkomen dat dit nogmaals gebeurt en welke rol spelen sector en overheid hierin? Vragen die de komende tijd beantwoord zullen worden. Ondertussen is de schade en het leed bij gedupeerde collega’s groot. We leven met hen mee en pleiten dagelijks voor oplossingen die maken dat de boel snel op de rit komt. Ondertussen knokken we voor steun naar voorbeeld van België en trekken we samen met LTO/NOP op bij de dagvaarding van de NVWA. Hieronder een greep uit de onderwerpen waar we momenteel volop mee bezig zijn, of die we graag onder uw aandacht brengen. In het bijzonder vraag ik u aandacht voor het eerste bericht.  
 
In deze nieuwsbrief:
 
1.    Laat gedupeerde pluimveehouders voelen dat ze niet alleen staan!
2.    Illegale filmopnamen
3.    Uitloopeieren: handelsnormen en compensatie bij ophokplicht
4.    Update AVV
5.    Positieve ontwikkelingen VZL
6.    Actieve leden gezocht
7.    Vogelgriep, blijf alert
8.    Tik veilig een lekker NL eitje, ook in Duitsland
 
Laat gedupeerde pluimveehouders voelen dat ze niet alleen staan!
De Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders (NVP) trekt samen met LTO Nederland/NOP op bij de dagvaarding tegen de NVWA, vanwege haar optreden in de fipronil kwestie. Het juridische deel wordt verzorgd door BarentsKrans Advocaten in Den Haag. De kosten worden in beginsel gedragen door gedupeerden, al dan niet via hun rechtsbijstandverzekering. Om zeker te zijn dat we voldoende middelen hebben, doen we een beroep op alle anderen partijen in de pluimveeketen (pluimveehouders, dienstverleners,  toeleveranciers en afnemers) om zich vanuit solidariteit garant te stellen voor een financiële bijdrage (zie bijlage).
 
Het ligt in de lijn van de verwachting dat dekking vanuit de rechtsbijstandverzekering van gedupeerden (en/of een eenmalige bijdrage van gedupeerden zonder rechtsbijstandsverzekering) de collectieve dagvaarding en rechtsgang bekostigd kunnen worden. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan wil de NVP zeker zijn van voldoende middelen voor ‘haar’ aandeel in de kosten  Daarvoor verzoeken wij uw bedrijf om garant te staan voor een vast bedrag, als solidariteitsbijdrage. Op deze garantstelling wordt door de NVP alleen aanspraak gemaakt, indien de dekking vanuit de gedupeerden onvoldoende blijkt.
 
De NVP ziet reacties met belangstelling tegemoet. En vergeet niet dat persoonlijke belangstelling en een helpende hand ook enorm worden gewaardeerd door gedupeerde pluimveehouders.
 
Illegale filmopnamen
Dierenrechtenactivisten hebben maandenlang illegaal opnamen gemaakt in een eenden stal. Volstrekt absurd dat wildvreemden zich ongeoorloofd toegang verschaffen op uw bedrijf, met alle risico’s van dien, want in dit geval gebeurde dit te midden van de vogelgriepperiode. Reële gevaren zijn insleep dierziekten, of illegale aftap van elektriciteit met kans op stalbrand. Wat de NVP betreft moeten deze dierenactivisten worden vervolgd voor hun onverantwoord en illegaal handelen.
 
Uitloopeieren, handelsnormen en compensatie bij ophokplicht

Een schadecompensatie voor de Freilandhouders voor de 10 weken dat zij dit voorjaar hun eieren als scharrelei moesten afzetten a.g.v. de ophokplicht gaat niet lukken. Het zogenaamde potje van Hogan, is een optie waar de Nederlandse overheid niet aan mee wil of kan werken. Voorwaarde voor een EU-vergoeding voor marktschade is namelijk dat een gelijk nationaal deel wordt betaald en er sprake is van disproportionele schade en marktontwrichting. Beide criteria konden niet worden aangetoond. Daarnaast zouden de andere deelsectoren moeten meebetalen via DGF voor de misgelopen inkomsten van de Freilandhouders, wat niet reëel is om van collega pluimveehouders te verlangen.
De EU-handelsnormen worden echter waarschijnlijk dit najaar wel al aangepast, zodat voortaan na 16 weken (i.p.v. 12 weken) ophok de uitloopstatus vervalt, gerekend vanaf de datum van opzet. De NVP doet wel een dringend beroep op de retail om nu alvast afspraken te maken over verpakking en aanbieden van uitloopeieren bij een eventuele overschrijding van de 16 weken periode, zodat het kwetsbare marktsegment ten tijde van een langere periode met hoge volgelgriepdruk behouden kan blijven. Samen met sectorpartijen, EZ en de Dierenbescherming (DB) is recent een strategische bijeenkomst gehouden om de kans op introductie van volgelgriep te verkleinen. De definitie van ‘buiten lopen’ is breder uit te leggen, dan een onoverdekte uitloop. Ook de DB wil daar wel in meedenken. De komende maanden wordt verder gewerkt aan een volledig plan van een toekomstaanpak voor preventie, monitoring en bestrijding van AI. 
 
Update AVV
 
Na 2,5 jaar voorbereiding en politieke tegenwerking wordt de AVV-aanvraag door OVONED en PLUIMNED voor de pluimveesector deze maand ingediend bij het Ministerie van EZ. Deze AVV is nodig voor collectieve financiering voor onderzoek naar:
  1. Diergezondheid inclusief dierenwelzijn
  2. Voedselveiligheid & volksgezondheid
  3. Verminderen milieu-emissies
Om als Nederlandse pluimveesector een vitaal toekomstperspectief te kunnen blijven behouden is onderzoek en innovatie essentieel. Maar onderzoek moet wel relevant zijn en op effectieve en  efficiënte wijze worden gecoördineerd en uitgevoerd. De ALV van de NVP heeft in 2016 ingestemd met opstellen en indienen van een (raamwerk) AVV-aanvraag mits er goede betrokkenheid en inspraak vanuit de praktijk (pluimveehouders) geborgd kon worden. Concrete projecten en onderzoeken maken onderdeel uit van dat raamwerk, waar nog keuzemomenten voor de sector volgen. Na goedkeuring van dit raamprogramma zal de NVP een oproep doen aan pluimveehouders die een actieve bijdrage willen leveren aan een goede uitvoering van onderdelen van het raamprogramma. Het is het geld van pluimveehouders en daarmee is het aan ons om mee te bepalen hoe het wordt uitgegeven. Samen met AVINED wordt gekeken naar een systematiek waarbij pluimveehouders geconsulteerd kunnen worden.
 
Positieve ontwikkelingen VZL       
In de periode 2011 t/m 2016 is de gemiddelde voetzoollaesies score (VZL) gedaald van 74 naar 47, dat is een daling van 36% gebaseerd op 7.000 tot 14.000 waarnemingen per jaar. Deze positieve ontwikkeling is terug te vinden in een sterk teruglopende groep met hogere scores (>120), van 21% naar 8% van het totaal. Het aandeel met scores >150 is in 6 jaar tijd met 66% gedaald tot 4% van het totaal aantal waarnemingen. Inspanningen op gebied van fokkerij, voeding, huisvesting/klimaat en management werpen kennelijk hun vruchten af. Niettemin blijft VZL in individuele gevallen een lastig probleem, waarbij moeilijk de vinger op de zere plek kan worden gelegd. We hebben nu eenmaal te maken met levende dieren en meerdere factoren die van invloed zijn. ’t Zou mooi zijn als de positieve trend zich voortzet. 
 
Actieve leden gezocht
 
De NVP is op zoek naar leden die een actieve rol willen vervullen binnen de Sector Advies Commissie vlees en/of het Landelijk Bestuur. Daarnaast zoekt het DB vrijwilligers die aan de slag willen met ledenwerving, ledencommunicatie, sponsorwerving of een inhoudelijk dossier (zoals bijvoorbeeld fijnstof, DGF, vogelgriep of provinciaal beleid). Het DB is drie ‘man’ sterk en met de frequentie van crisissen in de pluimveesector is het ondoenlijk om alles wat belangrijk is de aandacht te geven die nodig is voor een vitale toekomst van de pluimveesector in Nederland. Samen staan we sterk, dus meld je bij Aalt den Herder (06 247 880 76, a.denherder@NVPluimveehouders.nl) wanneer je een actieve(re) rol wilt spelen in  belangenbehartiging. 
 
Vogelgriep, blijf alert
Nog regelmatig worden in omringende landen besmettingen met het AI virus gevonden. Naar aanleiding van deze informatie wijzen wij op het belang om consequent te blijven in het strikt naleven van de hygiënemaatregelen. Ter herinnering hierbij de link naar het landelijke hygiëneprotocol (https://www.nvwa.nl/documenten/export/veterinair/ks-documenten/vogelgriep-2016/hygieneprotocol-behorende-bij-de-regeling-maatregelen-preventie-vogelgriep-2016) om pluimveestallen te kunnen bezoeken.  
 
Tik veilig een lekker NL eitje, ook in Duitsland
 
De Nederlandse eierstromen zijn geborgd. De lijst met ei-codes van stallen waar te hoge waarden fipronil zijn aangetroffen zal over enkele weken van de website van de NVWA worden gehaald. Eierstromen zijn teruggehaald en nieuwe aanvoer van eieren is pas weer mogelijk na vrijgave door de NVWA. Het is van belang dat consumenten, retailers en industrie weer volledig vertrouwen dat eieren uit Nederland veilig zijn. 
De markt herstelt zich geleidelijk en de binnenlandse vraag is weer op peil. Momenteel kunnen distributiecentra nog niet altijd voldoen aan de vraag van  filialen. Bij enkele Duitse supermarktketens ontbreekt echter het Nederlandse ei nog in hun assortiment. De NVP hoopt dat daar snel verandering in komt, doordat ook de Duitse consument weer een lekker Nederlands eitje tikt, dat aan de strengste controles is onderworpen en dus 100% veilig. Samen met sectorpartijen wordt gewerkt aan activiteiten om herstel van vertrouwen te bespoedigen, op het juiste moment en passende wijze. EZ heeft al eerder toegezegd haar steentje te willen bijdragen. 
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
                      Afbeeldingsresultaat voor volg ons op twitter en facebook
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
  
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame
toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
 
 
 
De NVP kan haar werk doen dankzij
de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 
 
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
 
 
  
Broederijen:
 Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen:
V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel:
Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - Coppens diervoeding te Helmond
Voeding overig:
Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos Diervoeding te Ederveen -
P. Bos te Ederveen -
For Farmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting:
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld
Diversen:
Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks  te Heerde - PRECIA Molen te Breda
Agraplan-Animal Health Products te Hardenberg