NVP Nieuwsbrief 135  
Juli 2017 
 
Beste NVP Nieuwsbrief-abonnee,
Dit is de vijfde NVP nieuwsbrief van 2017. Inmiddels is de langste dag alweer geweest. De pluimveesector heeft de eerste hete dagen gelukkig vrij goed doorstaan. Met zijn allen zijn we nog in afwachting van een nieuw kabinet, waardoor menig onderwerp controversieel is verklaard, zodat demissionair Staatssecretaris van Dam daar geen nieuw beleid meer over kan invoeren of andere besluiten over kan laten nemen. Maar de sector moet en wil verder ontwikkelen, verduurzamen. De NVP werkt op veel dossiers goed samen met andere ketenpartners. Maar de NVP zou de NVP niet zijn, als we op sommige onderwerpen niet extra kritisch en volhardend zouden zijn. Hieronder een greep uit de onderwerpen waar we momenteel volop mee bezig zijn, of die we graag onder uw aandacht brengen.  
 
 
In deze nieuwsbrief:
1.    Toekomstgericht Verduurzamen
2.    Inventarisatie NVWA welzijnsacties
3.    Uitloopeieren: handelsnormen en compensatie bij ophokplicht
4.    Coaching
5.    Oproep: medewerking monitoring Salmonella
6.    Tweede VGO rapport
7.    Vraagtekens prijsontwikkeling vleeskuikenhouderij
8.    Goed voorbereid op controles NVWA
9.    Dag van de Boerin
 
Toekomstgericht verduurzamen
Invoering van het pluimveerechtenstelsel waartoe de Nederlandse Overheid in 2000 besloot, heeft geleid tot 93% afzet van pluimveemest buiten de Nederlandse landbouw. Afschaffing van dit productierechtenstelsel was in het verschiet gesteld. De pluimveesector is echter in een impasse beland, waarbij pluimveehouders niet meer het vertrouwen hebben dat hen door de overheid ontwikkelruimte wordt geboden, ondanks dat zij de vanaf 2014 wettelijk verplichte mestverwerking al jaren geleden ruimschoots hebben weten te realiseren. Maar zowel voor pluimveehouders, overheid, maatschappij, banken en ketenpartners is deze impasse een onhoudbare situatie. De NVP werkt aan een oplossingsrichting die maakt dat er weer toekomstgericht kan worden verduurzaamd door de sector. De ideeën zijn verwerkt in een notitie die eerst intern breder wordt getoetst op draagvlak en haalbaarheid. Daarna zullen ook ketenpartners worden benaderd hun visie te geven. Na de zomer hopen wij u hier meer over te kunnen berichten. Want bedrijfsontwikkeling moet mogelijk blijven om naar de toekomst verduurzamingsvragen vanuit politiek en maatschappij te kunnen blijven invullen.
 
Inventarisatie welzijnsacties NVWA
Voor overleg met NVWA en EZ hebben we graag een actueel en compleet beeld van de welzijnsacties waar u als pluimveehouder mee te maken heeft. Via de Sector Advies Commissies (SAC) houden we al een vinger aan de pols. Vanuit hen is geopperd om aanvullend de ervaringen breder te inventariseren. Heeft u recent te maken gehad met welzijnsacties van de NVWA, dan ontvangen we graag een korte terugkoppeling met daarin: onderwerp (wat werd gecontroleerd), uw ervaringen (hoe trad de NVWA op) en de uitkomst/conclusie (bevindingen van de NVWA). Uw reactie kunt u mailen naar info@nvpluimveehouders.nl
 
Uitloopeieren, handelsnormen en compensatie bij ophokplicht

De op 9-11-2016 preventief ingestelde ophok- en afschermplicht voor pluimvee, heeft de vrije uitloop hennenhouders vanaf 2-2-2017 t/m 19-4-2017 zwaar in de portemonnee getroffen. Bij Staatssecretaris van Dam is nog steeds geen bereidheid om medewerking te verlenen aan een Nederlands compensatieverzoek bij de Europese Commissie voor geleden marktschade. De NVP probeert de Staatssecretaris nog van gedachten te laten veranderen, door een voorstel aan hem voor te leggen conform de compensatieaanvraag die Frankrijk al eerder heeft gedaan.
25% van het marktsegment van vrije uitloopeieren is in Nederland nog niet weer terug ‘gewonnen’. Voor het segment en de Freilandhouders is het daarom heel belangrijk dat er een structurele EU-oplossing komt voor de 12 weken termijn. De EU-handelsnorm voor vrije uitloopeieren moeten daarvoor worden aangepast, maar nog niet alle lidstaten zijn het met elkaar eens over nut, noodzaak en haalbare mogelijkheden. Op dit deel van het vrije uitloopdossier wordt door de sectorpartijen (incl. Anevei) goed samengewerkt met medewerkers van het Ministerie van EZ en ook Nederlandse Europarlementariërs bieden proactief steun voor een structurele oplossing. Voor de hele pluimveesector is het namelijk essentieel dat er draagvlak blijft voor preventief ophokken. 
 
Coaching
Als pluimveehouder ben je ook ondernemer. Als je ondernemersvragen hebt, zijn er financieel adviseurs en andere erfbetreders met wie jij deze vragen bespreekt.
Maar als het gaat om meer persoonlijke aspecten, zoals hoe om te gaan met alle veranderingen die op de sector (en daarmee ook jouw bedrijf af komen), dan zijn de mogelijkheden vaak beperkter. In huiselijke kring, met een goede vriend of collega binnen een studieclub, worden deze dingen besproken.
Een agrarisch coach kan als objectieve buitenstaander helpen bij bedrijfsveranderingen en persoonlijke dilemma’s.
Vandaag even stilstaan om morgen weer een stap te zetten. Je kunt een (agrarisch) coach inzetten als spiegel, als sparring partner. Antwoorden geven op je vragen? Dat doet een coach niet, die liggen in jezelf en het DNA van je eigen bedrijf.
Liza Simons is een agrarisch coach die de komende maanden een blog schrijft voor de NVP. Herken jij je in haar voorbeelden en heb jij behoefte aan meer inzicht en overzicht? Ga dan eens vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan met Liza of een van haar collega’s in het land, met wie zij jou in jouw eigen regio in contact kan brengen. Lees meer in de bijgevoegde bijlage.
 
Oproep: Medewerking monitoring Salmonella    
De afgelopen periode is een achterstand ontstaan in de monitoring in het kader van het Nationaal Controle Programma Salmonella (NCPS). Om te voorkomen dat wordt gekort op de cofinanciering vanuit de EU (ca. €800.000,-) is het van belang dat iedereen meewerkt de achterstanden in te halen. De cofinanciering wordt ingezet voor vergoeding van vervroegd geslachte moederdieren, vernietigde broedeieren, officiële monitoring en toegediende vaccins 
 
Tweede VGO rapport
Afbeeldingsresultaat voor vgo rapport
Het tweede VGO rapport geeft geen nieuwe inzichten en bevestigd dat in gebieden met pluimvee extra gevallen van longontsteking voorkomen (0,119 per 100 inwoners), zonder dat er een direct causaal verband gelegd wordt. Ten opzichte van het eerste VGO rapport is de kans op extra gevallen van longontsteking substantieel lager gerekend over 2009-2013, met een zeer sterke daling (-/-70%)  in 2012 en 2013. Enkele belangrijke constateringen en aanbevelingen uit het tweede VGO rapport:
“De bijdrage van veehouderijsectoren aan stofconcentratie is zeer beperkt, slechts enkele procenten, veel andere bronnen zijn belangrijker.”
“Aanbevolen wordt om effect van emissie verminderende maatregelen op de omvang van te behalen gezondheidswinst nader te onderzoeken.”
“Het advies is om systematische diagnostiek in te zetten bij patiënten met longontsteking, zolang de oorzaak van een hoger risico op een kans op longontsteking niet bekend is.”
“Endotoxineconcentraties zijn niet direct te linken aan pluimveelocaties.”
“Veel is nog onbekend over endotoxinen en ziekteverwekkende micro-organismen.”
“In de ontwikkelde verspreidingsmodellen voor endotoxinen zijn aspecten onvoldoende bekend, bijvoorbeeld als het gaat om afsterving in de buitenlucht.”
“De ontwikkelde modellen (LUR) kunnen maximaal 64% van de endotoxine concentratie verklaren in het onderzoeksgebied. Het is van belang dit model ook in andere gebieden te toetsen. Op dit moment is het voorspellend vermogen van de modellen bij niet bemeten locaties nog onnauwkeuriger.”
“Gemeten stofconcentraties in de buitenlucht zijn merendeels lager dan de detectielimiet.” 
Wat NVP betreft is de route simpel. Laat de overheid in nauw overleg met de sector en deskundigen reële, zinvolle en haalbare grenswaarden vaststellen voor emissies (voor een deel zijn die er al op Europees niveau) en de sector zal daaraan voldoen. We hebben al vaker bewezen zaken voortvarend te regelen. Zoals de opzet van mestverwerking, inmiddels het bruine goud. En wat te denken van het terugdringen van antibioticagebruik of de omschakeling naar andere welzijnsvriendelijke houderij systemen. Ondertussen gaat de Regiegroep namens de sector verder en kijkt met belangstelling naar de uitkomsten van Praktijkcentrum Emissiereductie veehouderij, Meten is Weten en andere initiatieven, om te komen tot zinvolle, haalbare en betaalbare technieken passend bij een integrale visie op de bedrijfsvoering en emissiereductie zoals verwoord in de Toekomstvisie van de sector.
 
 
Vraagtekens prijsontwikkeling vleeskuikenhouderij
De producentenprijzen (BCP en VCN) in de vleeskuikenhouderij bewegen mondjesmaat, de consumentenprijs is sterker gestegen en loopt steeds verder uit de pas met de producentenprijs (klik hier),  terwijl de vraag aanhoudend goed is. Deze ontwikkelingen roepen vraagtekens op, waardoor het onderwerp inmiddels op de agenda van de NVP staat om nader uit te zoeken. Wordt vervolgd. 
 
 
Goed voorbereid op controles NVWA
Op basis van de inspectieresultaten NVWA 2015 in de vleeskuikenhouderij blijkt dat het nalevingspercentage omhoog kan door vooral te letten op: lichtsterkte (20 Lux), lichtschema’s, registratie uitval, strooisel en tijdige verstrekking koppelgegevens aan RVO. De administratieve zaken vormen gemakkelijke verbeterpunten. Bij de lichtschema’s en lichtsterkte is het soms schipperen tussen voldoende licht en temperen van groei. Het droog en rul houden van strooisel kan een hele uitdaging zijn. Toch is het van belang hier aandacht aan te blijven schenken. Loopt u tegen onmogelijke situaties aan, laat het ons dan weten zodat we de uitdagingen in de praktijk kunnen delen met de NVWA en EZ.  
 
 
Dag van de Boerin
Dag van de Boerin is in 2013 ontstaan om speciaal de boerinnen in het zonnetje te zetten. Boerinnen sturen elkaar middels een "boerinnenswap" een verrassingspakket, zonder dat ze elkaar kennen. Op de tweede zaterdag in september mogen de pakketjes worden opengemaakt. Dit jaar doet men voor het eerst een oproep aan iedereen met een warm hart voor de agrarische sector om een kaartje (of bloemen o.i.d.) naar een boerin te sturen, de mogelijkheid om namen in te sturen van boerinnen die (om welke reden dan ook) wel een hart onder de riem kunnen gebruiken en de oproep om een verwenpakketje voor een boerin te maken, zonder daarvoor iets terug te verwachten.
Aanmelden kan tot 10 augustus, waarna uiterlijk 18 augustus iedereen een boerin toegewezen krijgt waarvoor een pakketje gemaakt kan worden.
Twitter: @DagVanDeBoerin
Facebook: Dag van de Boerin  @dagvandeboerin
Instagram: dagvandeboerin  
Afbeeldingsresultaat voor dag van de boerin
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
                      Afbeeldingsresultaat voor volg ons op twitter en facebook
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 591, 3770 AN Barneveld
  
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame
toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
 
 
 
De NVP kan haar werk doen dankzij
de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
 
 
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
 
 
  
Broederijen:
 Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen:
V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel:
Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - Coppens diervoeding te Helmond
Voeding overig:
Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos Diervoeding te Ederveen -
P. Bos te Ederveen -
For Farmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting:
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld
Diversen:
Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks  te Heerde - PRECIA Molen te Breda
Agraplan-Animal Health Products te Hardenberg