NVP Nieuwsbrief 129  
November 2016  
 
Beste NVP Nieuwsbrief-abonnee,
 
 
Risico op AI
Laag Pathogene vogelgriep was eind oktober vastgesteld bij een bedrijf met fazanten, eenden en kalkoenen in Deurne. Ondertussen is in Hongarije, Polen, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zwitserland en Nederland onder relatief grote groepen wilde watervogels HPAI H5N8 vastgesteld. In ledenberichten en via AVINED zijn de actieve pluimveehouders in Nederland geïnformeerd.
 
Inmiddels is door het ministerie van EZ een ophokplicht ingesteld. De dreiging wordt als zo serieus gezien, dat de Nederlandse overheid zich genoodzaakt ziet deze maatregel te nemen. De NVP juicht dit besluit toe, maar ontheft pluimveehouders niet van hun plicht om zelf zo goed en veel als mogelijk te zorgen dat hygiënemaatregelen worden toegepast en insleep van AI en andere ziektes en zoönoses wordt voorkomen.
 
Let extra op ongedierte, dat in deze tijd van het jaar bijzonder graag naar binnen wil. Neem hiertegen adequate maatregelen (wering en bestrijding). Houd uw erf schoon. Wilde vogels zijn overal en loop niet zelf de besmetting met uw schoeisel naar binnen. Observeer eens uw erfbetreders/chauffeurs hoe deze op uw bedrijf komen, waar melden zij zich? Door eens heel bewust te kijken naar uw eigen bedrijfssituatie, zijn er vaak kleine verbeteringen mogelijk met grote hygiënevoordelen. Meer tips vindt u op: Praktische tips ter voorkoming insleep AI
 
Fosfaatplafond pluimveehouderij
Een van de voorwaarden voor de derogatie is dat de totale Nederlandse fosfaatproductie niet hoger mag zijn dan de totale fosfaatproductie in 2002 (het fosfaatproductieplafond). De verschillende veehouderijsectoren hebben het nationale fosfaatproductieplafond vertaald naar sectorale fosfaatplafonds. In 2015 is het pluimveeplafond, net als het melkvee- en varkensplafond, overschreden. Voor pluimvee betrof het 0,9 miljoen kg (3,5 procent).
 
In onderstaande tabel is de definitieve fosfaatproductie in 2015 in de pluimveehouderij en een vergelijking met 2002 opgenomen (bron: CBS).  
Berekening fosfaatproductie EZ en CBS over 2015:
Diercategorie
Fosfaatplafond
2002
Berekening 
CBS 2015
2015
Verschil
Mln. kg
Fosfaat
Legpluimvee 16,1 mln. kg 20,4 mln. kg meer 4,3 mln. kg
Vleespluimvee 11,3 mln. kg 8 mln. kg minder 3,3 mln. kg
Totaal Pluimvee 27,4 mln. kg 28,3 mln. kg meer 0,9 mln. kg
 
De Staatssecretaris van EZ (Martijn van Dam) heeft aangegeven vervolgoverleg met de sector te willen over de invulling van maatregelen waarmee de overschrijding van het sectorale fosfaatplafond door de pluimveehouderij kan worden weggenomen. Van Dam plaatste alvast een 'haakje in het wetsvoorstel fosfaatrechten' om te kunnen overgaan tot intrekken van tijdelijke ontheffingen (zoals POR) en/of generiek korten van pluimveerechten.
Daarop hebben NVP en LTO/NOP samen schriftelijk aan EZ laten weten dat de overschrijding in 2015 als een incidentele overschrijding moet worden gezien.
 Na het nodige rekenwerk komen NVP en LTO/ NOP tot de inschatting dat in 2016 de pluimveesector 0,5 miljoen kilo fosfaat onder het fosfaatproductieplafond uit zal komen (met een verder dalende trend). Dit wordt bereikt door marktomstandigheden en omschakeling naar trager groeiende rassen in de vleeskuikensector. Daarmee is zowel kwalitatief als kwantitatief onderbouwd waarom 2015 als een incidenteel jaar moet worden gezien.
 
De discussie loopt nog; het gevaar is nog niet geweken. Politieke steun is er gelukkig van CDA (Jaco Geurts) en CU (Carla Dik-Faber).
 
 
Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025
Op 25 oktober hebben de voorzitters van de belangenbehartigers van de primaire pluimveesector: Hennie de Haan (NVP) en Eric Hubers (LTO/NOP) de toekomstvisie, die in gezamenlijkheid is opgesteld door beide organisaties, aan staatssecretaris Van Dam aangeboden. Het document met als titel “Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025” is op de website van de NVP te downloaden en heeft een windhaan als symbool; om op de vitale toekomstkoers te kunnen blijven, is het wenselijk niet te veel harde tegenwind te krijgen (o.a. vanuit Brussel en Den Haag).

 
De koers geeft een situatieschets van waar de sector staat en welke kansen en uitdagingen de sector voor zichzelf ziet. Oplossingsrichtingen voor deze uitdagingen worden geschetst, alsook randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan, om de ambities waar te kunnen maken. 

Al kort na het uitbrengen van deze koers kunnen we in gesprekken met de overheid merken dat we als gesprekspartner serieuzer worden genomen. We zeggen niet alleen dat we als sector maatschappelijk geaccepteerd willen zijn en blijven, maar durven ook op te schrijven wat we zelf inschatten wat daarvoor nodig is. Om bestaansrecht te kunnen blijven houden, is meer transparantie noodzakelijk en deze koers is daarbij een mooie eerste stap (en geeft leidraad, waar keer op keer naar kan worden verwezen). 
 
 
Veehouderij en Humane Gezondheid
Het rapport "Veehouderij Gezondheid Omwonenden' (VGO) heeft inmiddels heel wats tof doen opwaaien. De NVP neemt op diverse wijzen en plaatsen deel aan overleg, discussies etc. over dit onderwerp. Zo ook op 14 oktober in de Brabanthallen, op het 2e symposium van het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid. Thema was “Hoe komen we samen tot oplossingen”? Er waren ruim tweehonderd aanwezigen op dit symposium. Veel bestuurders van o.a. overheid, provincies, gemeentes, onderzoeksinstellingen, omgevingsdiensten, agrarische belangenbehartigers en bovenal (verenigingen van) burgers. Doel is kennisuitwisseling tussen Veehouderij en Humane Volksgezondheid, voor iedere Nederlander.
 
Met het uitkomen van het VGO-rapport is de veehouderij niet bepaald positief in het nieuws gekomen. Als totale veehouderij moeten wij volksgezondheid zeker ernstig nemen en doen dat ook. Veranderingen in houderijsystemen brengen echter ook veranderingen in milieu-impact met zich mee. Soms ten goede en soms lijkt het een stap terug. Als pluimveehouderij is door verhogen van het dierenwelzijn (met name voor leghennen door de komst van scharrelstallen) de emissie van fijnstof aanzienlijk toegenomen. Voor emissiereductie zijn oplossingsmogelijkheden voor de toekomst, maar op korte termijn zijn deze nog beperkt beschikbaar (en betaalbaar). De sector streeft daarbij naar integrale oplossingen (voor alle emissievarianten) en gericht op verbeteren van het stalklimaat. Zogenaamde 'end of pipe'-oplossingen verbeteren wel de omgevingslucht, door uitsluitend fijnstofuitstoot te reduceren, maar doen niets aan een gezond werk- en leefklimaat voor pluimveehouders en hun dieren.  
 
Dergelijke symposia zijn een waardevolle manier om feitelijke kennis te delen en aanvullende onderzoeksbehoeften af te stemmen.
Daarvoor zou het goed zijn als bij een volgend symposium meer veehouders aanwezig zijn. Dit was de conclusie van de niet-veehouderijgroep, die zeer ruim vertegenwoordigd was.
De NVP houdt leden op de hoogte om in de toekomst naar een dergelijke bijeenkomst te kunnen gaan. Belangstellenden kunnen dat ook kenbaar maken via het NVP-secretariaat. Het Kennisplatform Veehouderij is voor iedereen vrij toegankelijk. klik hier voor meer informatie over Kennisplatform veehouderij.
 
 
Wet dieraantallen
Staatssecretaris van Dam is voornemens de Wet op dieraantallen in te laten voeren. Dit als reactie op het onderzoeksrapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO).
In het onderzoek zijn ook positieve effecten gemeten, maar die horen we nauwelijls. De focus ligt op de 10% grotere kans op longontsteking en meer luchtwegproblemen bij mensen die binnen een straal van een kilometer van 15 (of meer) dierhouderijbedrijven wonen. Vervolgonderzoek is op een aantal punten noodzakelijk omdat bepaalde effecten nog geen eenduidige verklaring hebben. 
 
De wet op Dieraantallen is naar mening van de NVP niet de oplossing. Het beperken van een bedrijfsomvang maakt investeren in stalverbetering moeilijker, omdat hogere kosten veelal niet terug te verdienen zijn (aangezien Nederland alleen deze extra maatregelen eist van haar boeren en andere EU-lidstaten niet).
De NVP zal zich mede inzetten om deze wet niet in te voeren. Deze wet zou een middelvoorschrift betreffen zonder echte oplossingen. De innovatieve en bereidwillige Nederlandse pluimveesector verdient een doelvoorschrift en een vitaal toekomstperspectief.
 
NVP en LTO/NOP zijn samen in overleg met de Ministeries I&M en EZ om tot werkbare, betaalbare oplossingen te komen die niet (alleen) 'end of pipe' zijn, maar wel de luchtkwaliteit verbeteren. Het is zoeken naar betaalbare integrale (combinaties) van technieken en oplossingen. Meten is weten en experimenteerruimte maakt dat technieken die nog niet op de rav-lijst staan wel in de praktijk op haalbaarheid en kwaliteit kunnen worden getest. Maatregelen zullen naar verwachting voor nieuwbouw verder gaan dan het nu geldende voorschrift huisvestingsbesluit (per 1-7-2015) van 30% reductie fijnstof. Voor bestaande stallen zijn op dit moment te weinig Best Betaalbare Technieken (BBT's) om percentages over af te kunnen spreken.
 
 
 
6e nitraatactieprogramma
Het fosfaatproductieplafond en de derogatie zijn de afgelopen weken in de agrarische sectoren een veelbesproken onderwerp. Beide houden verband met het 6e nitraatactieprogramma (a.g.v. de Nitraatrichtlijn 1991), welke elke EU-lidstaat verplicht een actieprogramma op te stellen ter bescherming van grond- en oppervlaktewater (dat laatste is een nieuw accent). Het actieprogramma moet in het voorjaar van 2017 gereed zijn, daarna volgen pas de derogatieonderhandelingen. Omdat maar liefst 93 procent van de Nederlandse pluimveemest buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet, heeft de primaire pluimveesector niet veel te winnen bij concrete initiatieven die onder het actieprogramma kunnen worden gebracht. De NVP volgt e.e.a. uiteraard nauwgezet en vindt dat vanaf 2018 de tonnages fosfaat (maar ook nitraat, etc.) die worden verwerkt, afgetrokken moeten mogen worden van de tonnages die worden geproduceerd. Daarmee zou eindelijk een beloning voor de voortvarende aanpak van mestverwerking door de pluimveesector komen. Wij houden u op de hoogte.
   
  Nieuwe leden betalen 1e kwartaal 2017 geen contributie 
  Tijdens de LIV-beurs in Hardenberg is de NVP een najaarsactie gestart voor nieuwe leden. Voor pluimveehouders die daar ter plekke en de komende maand lid worden, geldt 25 procent korting op het lidmaatschap in 2017. Met een zo groot mogelijke achterban kan een belangenbehartiger (i.c. de NVP) een sterker geluid richting landelijke politiek en maatschappij laten klinken. Sinds het opheffen van het Productschap Pluimvee en Eieren is belangenbehartiging belangrijker dan ooit tevoren. Bent u nog geen NVP-lid? Wordt dat dan nu en vul het aanmeldformulier op onze website www.nvpluimveehouders.nl in. Bent u werkzaam in de periferie en vindt u het voorbestaan van de primaire sector belangrijk, ondersteun ons werk dan financieel door adverteerder te worden. Voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen met penningmeester Iris Odink: i.odink@nvpluimveehouders.nl
    
    
   Drielandentreffen
   De NVP neemt jaarlijks deel aan een zogenaamd Drielandentreffen. Belangenbehartigers, bestuurders, ambtenaren, wetenschappers en anderen die nauw betrokken zijn bij ontwikkelingen in de primaire pluimveesector in Nederland, België en Duitsland, kunnen deelnemen. Op 3 en 4 november 2016 is door 35 deelnemers (uit de drie landen) een bezoek gebracht aan Nordrhein Westfalen, waar een afwisselend en interessant programma was voorbereid over: snavelbehandelverbod, verantwoorde uitloopmogelijkheden, ontwikkelingen rond langzamer groeiende vleeskuikenrassen, Pflanzenkohle (‘plantaardige steenkool’), lichtsterkte en type verlichting voor pluimvee. Om collega’s uit de ons omringende landen te spreken, is zeer waardevol, niet in de laatste plaats omdat bepaalde ontwikkelingen in Duitsland sneller en verder gaan dan in Nederland (maar ook het omgekeerde is aan de orde). Zo kunnen we leren van de ervaringen van een ander. 
     
     
    Doorsturen?
     
    Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
    Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
     
     
    Wijzigen?
     
    Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
    NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
    E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen
     
    Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
    Postbus 591, 3770 AN Barneveld
     
     
    De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
     
     
    De NVP missie is een vitale en duurzame
    toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
     
     
     
     
    De NVP kan haar werk doen dankzij de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
     
    Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
     
     
     
    Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven: 
     
     
     
    Broederijen:
    Agromix Broederij en Opfokintegratie te Lunteren- Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
    Pluimveeslachterijen:
    V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Gebr. Heijs te Leek - Remkes te Epe
    Levend & geslacht pluimvee:
    Ven Poultry BV te Lierop
    Eierhandel:
    Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
    Pluimveehandel:
    Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
    ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - AgruniekRijnvallei te Wageningen - Coppens diervoeding te Helmond - Vitelia Voeders te Venray
    Voeding overig:
    Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos te Ederveen - P. Bos te Edervee - ForFarmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
    Huisvesting:
    Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld - Van Pijkeren Systeembouw te Dalfsen - Prinzen Machines te Aalten - Tulderhof Ventilatie te Eindhoven
    Diversen:
    Van den Broek Pluimveeservice te Renswoude - Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Distrimest te Zuidwolde - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks te Heerde - Gemril Pluimveeservice te Arnhem - Arend Otten Makelaar te Fluitenberg - PRECIA Molen te Breda