'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

11 juli 2018
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
15de zondag door het jaar - B-jaar 2018.
"Apostel zijn"
 
Amos 7,12-15  -  Ef. 1, 3-14  -  Mc. 6, 7-13
"Ik wil de stok zijn - zegt God"
Ik heb je nodig als ‘profeet’ voor mijn mensen
– zegt God –
als ‘ziener’ die beseft waar het om gaat
en die zich bemind weet.

Ik leg mijn droom in je hart
en Ik wil mijn liefde met je delen.
Maar hou die droom en die liefde
alsjeblieft niet voor jezelf!

Geef ze door
aan om het even welke mens
die je op je levensweg tegenkomt.

Veel heb je daarvoor niet nodig,
geen geld, geen reistas, geen voedsel,
alleen de zekerheid dat Ik met je ga.
Ik wil de stok zijn – zegt God –
waarop je kunt uitrusten als je er nood aan hebt.
 
Erwin Roosen
 
Am. 7,12-15 "Ga als profeet naar mijn volk"
In die tijd zei Amasja (de priester van Betel) tegen Amos: `Ziener, maak dat u wegkomt! Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren! Hier in Betel mag u niet meer profeteren, want dit heiligdom is van de koning en dit gebouw is van het rijk.’ Amos antwoordde Amasja: `Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde, ik ben veehoeder en vijgenkweker. Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald en de Heer heeft mij gezegd: `Ga als profeet naar mijn volk Israël.”
Ef. 1, 3-14 — "Het woord van de waarheid... het evangelie van uw redding"
Broeders en zusters,
Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. Want in Hem heeft Hij ons uitgekozen, al voor de grondlegging van de wereld, om heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in liefde. Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden door Jezus Christus, volgens zijn wilsbesluit, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begiftigd heeft in de geliefde. In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonden, dankzij zijn rijke genade. Daarmee heeft Hij ons overladen in al zijn wijsheid en inzicht. Want Hij heeft ons het geheim van zijn wil bekend gemaakt, overeenkomstig het besluit dat Hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid van de tijden: alles in Christus onder één hoofd samen te brengen, alles in de hemelse regionen en alles op aarde, in Hem. In Hem hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beslissing van Hem die alles tot stand brengt naar zijn wilsbesluit, opdat wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gevestigd, tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. In Hem hebt ook u het woord van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding; in Hem bent u ook tot het geloof gekomen; u bent verzegeld met de beloofde heilige Geest, het voorschot op onze erfenis, tot verlossing van het volk dat Hij zich verworven heeft, en tot lof van zijn heerlijkheid.
 
Mc. 6, 7-13 — "Gezonden, twee aan twee"
Jezus riep de twaalf bij zich, en begon hen twee aan twee uit te zenden, en Hij gaf hun macht over de onreine geesten. Hij gebood hun om niets mee te nemen voor onderweg dan een stok – geen brood, geen reistas, geen geld in de beurs – wel sandalen aan te doen, maar geen twee stel kleren aan te trekken. Hij zei tegen hen: `Als je bij iemand onderdak krijgt, blijf daar dan tot je weer verder reist. En als je ergens niet ontvangen wordt, en ze luisteren niet naar jullie, ga daar dan weg, en stamp het zand van je voeten: een getuigenis tegen hen!’ Ze gingen op weg en riepen op tot bekering. Ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.
"Apostel zijn"
Vandaag zit er vaart achter de verkondiging van Marcus. In nauwelijks zeven regels wordt de uitzending van de twaalf apostelen afgedaan. Als we het zo horen waait het over onze hoofden heen. Woorden in de wind? Neen. Woorden met Bijbelse inslag. En dus moeten we er wat dieper op ingaan. Dan worden het woorden die ons iets te zeggen hebben.
 
Jezus riep de twaalf bij zich. Twaalf staat voor de twaalf stammen van Israël. De apostelen waren de nieuwe stamvaders. Zij moesten het volk Israël verzamelen en vormen tot de nieuwe Jezus-gemeenschap van het Rijk Gods. Twee aan twee werden ze uitgezonden. Anders had hun boodschap, volgens de bijbel, geen getuigeniskracht. Apostel betekent 'gezondene'. Dat ze werden uitgestuurd is dus wezenlijk. Daartoe werden ze geroepen. Jezus gebood hen geen eten, geen geld, geen kleding en geen reistas mee te nemen. Geen bagage dus. Alleen een 'stok en sandalen'. Ook weer een bijbels gezegde. Het betekent dat er haast mee gemoeid is. Ja, er moest vaart in de verkondiging zitten. Ze eiste geen uitstel. De boodschap was dringend.
 
Als je niets bij je hebt, zelfs geen geld, ben je totaal afhankelijk van de gastvrijheid. Maar in Jezus’ tijd waren er oeroude regels van gastvrijheid voor reizigers en vreemdelingen. Dat kon best meevallen. Ter verwelkoming werden zelfs je voeten gewassen. Dat was nodig. Men liep barrevoets in de sandalen en op stoffige wegen. Maar het kon ook dat je de deur gewezen werd. Dan mocht je het stof van je voeten schudden als getuigenis tegen die dwarsliggers.
En de twaalf trokken op weg. Ze riepen op tot bekering, dreven boze geesten uit en genazen zieken. Tot zover het verhaal van de uitzending met de typische Bijbelse items.
 
En welke impact heeft dit verhaal op ons leven nu? Moeten we er ook vaart achter zetten en er twee aan twee op uit trekken? De getuigen van Jehova en de Mormonen doen dat. Ook de fraters van Tibériade van Lavaux-Sainte Anne in de Ardennen. Die nemen wel een ezel mee. Om de aandacht te trekken. Anders loopt iedereen hen zomaar voorbij. En hier en daar worden er tijdens de vakantiemaanden - in het kader van de zogenaamde ‘Stadsevangelisatie’ - diverse initiatieven opgezet: podia met muziek, theater en getuigenissen, voordrachten in kerken.
 
Maar hoe zit het met ons die luisteren naar dit evangelie en bijhorende preek? Ik denk dat het niet zo’n vaart neemt en velen van ons niet dadelijk geneigd zijn op weg te gaan.
Toch worden ook wij als christenen 'gezonden'. We worden uitgestuurd. En wel 'twee aan twee'. Het is niet mogelijk op 'ons eentje' christen te zijn. Omdat de getuigeniskracht van het christen-zijn in de liefde zit. We leven in relatie. In alles wat we met mensen hebben, in onze liefdes en vriendschappen, met onze buren, met lastige vreemdelingen, verre familie, omringende menigte, vluchtige voorbijganger, willen we proberen iets te laten zien van een stijl van leven die de gedachte oproept aan een andere, nieuwe wereld van evangelische liefde. Eventueel doet dit mensen nadenken over 'ommekeer' of 'bekering'. Daartoe worden we gezonden.
‘Met stok en sandalen’ geldt ook voor ons. Want de boodschap duldt geen uitstel. Onze wereld die vol is van 'boze geesten', van mensen die bezeten zijn door geld, macht, seks, drugs, prestige, winstbejag enz. snakt naar de heilige Geest die Jezus bezielde. Zo velen zoeken steun, begrip, troost, sterkte. Een steunstok of een 'praatpaal'. De lang gezochte schouder om uit te huilen. Er zijn zoveel mensen die op de een of andere manier ziek zijn. Betekenen wij iets voor hen? Is het zo dat wij soms voelen dat we 'als geroepen' komen bij iemand in grote nood? We moeten 'voeling' hebben met de realiteit, met het reële leven van mensen. We moeten het stof voelen op de levensweg van mensen. We moeten ons gezonden weten om ze te ontmoeten. Om niet te 'moeten' omgaan met hen. Om gratuit, geheel belangeloos, hen te bejegenen. Dat is dan dikwijls ruimte maken voor het onverwachte. Voor mensen die ongelegen komen. Die onze dagorde in de war sturen. Die onze kostbare tijd benemen.
Als we veel bagage meezeulen, vol zijn van alles en nog wat, zien we de medemens in nood niet. We hebben dan te veel aandacht en energie nodig om onze 'bagage' in handen te houden. Vooral ons geld. En onze zorg om op tijd te consumeren. Jezus vraagt eigenlijk dat we zouden leven met lege handen en lege zakken om andere handen tot steun te kunnen zijn en mensen te helpen die ver 'gezakt' zijn.
 
Het kan zijn dat we nu en dan mogen ervaren dat mensen ontvankelijk zijn voor wat we zeggen en doen. Dat we mensen tot voelbare steun mogen zijn. Het kan ook zijn dat we nu en dan tegenwind krijgen. Maar we blijven gezondenen, apostelen. En we weten wie ons uitstuurt en met ons meegaat. We komen trouwens hier samen om te vieren, brood te delen. Opdat Hij, de Verrezen Jezus, ons voedsel zou zijn voor onderweg…, onderweg naar mensen in nood.
@preekvdw
"De zeepfrabikant en de priester"

Een Portugese zeepfabrikant
zei tegen een priester:
‘Het christendom heeft niets bereikt.
Het wordt al tweeduizend jaar verkondigd,
maar de wereld is er niet beter op geworden.
Er is nog steeds zoveel kwaad
en er zijn nog steeds
zoveel harde egoïstische mensen.'

De priester wees op een buitengewoon vuil kind,
dat op straat in de modder speelde,
en merkte op:
‘Zeep heeft niets bereikt.
Er is nog steeds modder
en nog steeds zijn er
smerige mensen op de wereld.’

‘Zeep’, zei de fabrikant,
‘helpt alleen als het aangewend wordt.’

‘Christendom ook,’ antwoordde de priester.

Federatie Kana
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je dus verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je hieronder alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
We zijn ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal
sturen we onze 'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Verantwoordelijke uitgever: Pater Marcel Braekers o.p. - Vicaris. E-mail: klik hier
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.