Verdiepingsdagen Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad
 
 
Als Ambtelijk Secretaris, Cliëntenraadondersteuner of coach van cliëntenraden in de zorg, bevindt je je vaak op het snijvlak
van de zorginsgtelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent
daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. 
Hoe geef je vorm aan die rol? En zie je door de bomen het bos nog?

NCZ biedt twee dagen voor verdieping van de praktische en theoretische basis(training) van waaruit de functie, taken en rol van
Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven. 

Tijndes deze twee verdiepingsdagen zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Governance, invalshoeken (middels risicobenadering), persoonlijke competenties, teamrollen en financiën. 
 
Governancecode Zorg (2017): Door mevrouw Hans Jonkman
Wat is Governancecode en hoe is deze ontstaan? Hoe kijk je aan tegen de randvoorwaarden die de organisatie schept voor cliëntmedezeggenschap?
Vind je dat de organisatie adequate invloed voor C/CR voldoende waarborgt?

Cirkel van invloed en betrokkenheid: Door mevrouw Hans Jonkman
Wat wordt bedoeld met de cirkel van invloed en betrokkenheid en hoe vergroot je je invloed?
Oefening met de cirkel van invloed en betrokkenheid

Creatief blijven denken: Door Richard Raaphorst
Regelmatig vergaderen met een vaste groep mensen kan het creatief blijven denken bemoeilijken. De denkhoeken van Bono stimuleren
om problemen vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Met behulp van praktijksituaties van cursisten worden de Denkhoken van Bono uitgeprobeerd. 

Instemmingsrecht: Door Richard Raaphorst
Een manier om naar een aanvraag te kijken is onder andere middels een zgn. kansen en risico-inventarisatie. Doel is om middels een praktische
methode te kijken naar effecten van beleid. Wat betekenen keuzes op korte- en op langere termijn? Vanuit welke perspectieven kan naar het belang van de 
cliënt gekeken worden? Hoe kun je al deze afwegingen op inzichtelijke wijze ordenen en tot een goed besluit komen?

Jaarrekening / begroting: Door Hans van Dinteren
Door cliëntenraden wordt in primcipe ook gekeken naar de jaarrekening / begroting. Maar met welk doel en uitgangspunt doe je dat 
als cliëntenraad eigenlijk? Middels een praktische opdracht kijken we naar financiën als middel om kwaliteit van zorg te bieden. Hoe 
komt het cliëntenperspectief daarin terug? Hoe zorg je dat je uit de rol van accountant blijft en primair
reageert vanuit cliëntenperspectief? 

Voor wie zijn deze verdiepingsdagen bedoeld?
De verdiepingsdagen zijn gebaseerd op deelnemers met een hbo werk- en denkniveau en zijn bedoeld voor ambtelijk secretarissen, 
cliëntenraadondersteuners en coaches van cliëntenraden in de zorg. Ervaring met rollen, taken en functie van de Ambtelijk Secretaris zijn vereist. 
Bij voorkeur is de leergang of basisopleiding van NCZ, of een opleiding elders, afgerond.  

Wat zijn de kosten?
De kosten voor deze verdiepingsdagen bedragen € 599,- 
(Dit is een introductieprijs, deze verdiepingsdagen gaan onderdeel uitmaken van de gehele opleiding en zullen dan duurder zijn). 

Bijzonderheden:
Deze verdiepingsdagen, of onderdelen hiervan, kunnen ook intern worden gegeven voor één of meedere AS-en binnen een organisatie. Dit heeft
als meerwaarde dat de ondersteuners vanuit een zelfde basis hun werk kunnen doen. 

Plaats en data:
 De verdiepingsdagen worden gehouden op 18 december 2018 en op 15 januari 2019, telkes van 09.00 - 16.00 uur te Duiven. 
Inclusief koffie, thee en lunchbuffet.


 
 
 
 
 
 
 
Symposium Van Inspraak naar Invloed 08-11-18 Soest
 
 
 

 
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, trends en nieuwe en aangepaste regels en wetten die in het voordeel zijn van cliënten en cliëntenraden.
Met als bedoeling de rol en stem van ‘de cliënt’ te versterken bij het zorgproces. 

Trefwoorden zijn participatie, inspraak, zeggenschap en medezeggenschap. Beleidsmakers, zorgverleners en toeleveranciers van de zorg zijn er maar druk mee. Adviseurs, coaches, digitale toepassingen of nieuwe plannen. Een klachtwet die voorziet in een laagdrempelige gang naar een geschillencommissie. Een wet
die inzage in het eigen patiëntendossier toelaat, een wet die de privacy beschermt. Daarnaast een conceptwet die clientenraden instemming moet geven
en een ambtelijk concept voor een nieuwe zorgverzekeringswet die cliënten invloed moet geven op hun zorgverzekering.
 
Dat klinkt goed, zou je zeggen.. Maar weten cliënten dit ook? Behalve de verdwaalde cliënt op Twitter of de cliënt die toevallig een familielid heeft die
in de materie thuis is? Het antwoord is ‘nee.’ Cliënten weten niet of nauwelijks wat hun rechten zijn. Maar zitten cliënten daar eigenlijk wel op
te wachten?
Willen zij niet gewoon een goede (vertrouwens)relatie en een professionele behandeling door hun arts en ‘that’s it?’
 
Cliëntenraden zijn de schakel tussen zorgorganisatie en cliënt. Zij hebben de plicht hun achterban, de cliënten, te informeren over wat er speelt, welke
rechten cliënten hebben en waar zij naartoe kunnen met klachten. Ook hebben zij de plicht hun achterban te betrekken bij adviezen aan de organisatie
en dus goed te weten wat er bij de achterban leeft en speelt.
 
Dit symposium onder leiding van dagvoorzitter Frank van Wijck gaat deels over wettelijke kaders die de rechten van cliënten en cliëntenraden moeten versterken.
En deels over de  praktijk van alledag van cliënten en cliëntenraden. Er is een programma samengesteld met theoretische presentaties en met
verhalen uit de praktijk.
 
Er is voldoende ruimte voor discussie en om vragen te stellen. Na afloop is er een drankje en een hapje en gelegenheid om te netwerken met andere clientenraden.
 
Het voorlopige programma is als volgt:
 
Dagvoorzitter: Frank van Wijck, medisch journalist voor o.a. Arts en Auto
 
9.30 – 10.00 uur: inloop met een kopje koffie/thee
 
10.00 uur: Yvonne Nijhuis, Advocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving. Zal een presentatie houden over de wettelijke kaders die de rechten van
cliënten versterken. Rechters doen uitspraken op verzoek van cliënten, waar rekening mee dient te worden gehouden i.v.m. belangrijke wetten die de mede-zeggenschap positie en invloed geven. Trefwoorden zijn maatwerk en vernieuwende mede-zeggenschap door directe participatie van de cliënt. Het gaat zoal om:
 
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (WGBO)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wet Medezeggenschap Cliëntenrechten Zorg (WMCZ) (concept)
Ambtelijk concept Zorgverzekeringswet (verzekerdeninvloed)
 
11.00 uur: Dr Lineke Verkooijen, gezondheidswetenschapper en lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Windesheim Flevoland in Almere.
(Dr Verkooijen is gepromoveerd op het proefschrift ‘Eigen Regievoering en Vraaggestuurde Zorg) zal de presentatie Van Inspraak naar echte Invloed,
houden; over de rol van cliëntenraden bij het bewerkstelligen van patiënten participatie.
 
12.00 – 13.00 lunch
 
13.00 – 13.45 uur: Fred Stortelers, voorzitter centrale cliëntenraad Stg. Marga Klompé Zorg zal een presentatie houden met als titel “De houdbaarheidsdatum
van de medezeggenschap in de zorg”
 
13.45 – 14.30 uur: Désirée Hairwassers (the case of Dees) zal over haar eigen ervaringen met klachten in de zorg vertellen. Haar presentatie luidt “Een
klacht is een kans” (en alles wat niet leidt tot een echte klachtenprocedure is in het belang van cliënt, familie en organisatie)
 
14.30 – 15.30 uur: Marika Biacsics, netwerkvoorzitter Netwerk Cliëntenraden Zorg, geeft achtergrondinformatie en de highlights van de nieuwe Wmcz en
vertelt over de kansen die de Wkkgz biedt voor cliënten en cliëntenraden.
 
15.30 – 16.30 uur: Gelegenheid tot napraten met een drankje en een hapje.
 
Wijzigingen op het programma zijn voorbehouden, tijden zijn indicatief en een meer nauwkeurige invulling volgt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl