RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
25 april - 16 mei 2023

Covid-19: isolatieverplichting na positieve test niet langer vereist in Vlaanderen: inwerkingtreding 26 april 2023

Het Grondwettelijk Hof verwerpt vrijwel volledig de beroepen tot vernietiging van de COVID Safe Ticket wetgeving, met uitzondering van de Vlaamse regeling voor residentiële opvang van kwetsbare personen

Arrest Grondwettelijk Hof inzake weigering tot terugkeer – gedeeltelijke schending

Vijfde verlenging van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen

Vaststelling van de site `PFAS 3M - Zwijndrecht'

Wet bekrachtiging van acht koninklijk besluiten inzake energie

Anti-witwas beperking van het gebruik van contanten aangaande antiquairs en kunstgalerijen, veilinghuizen, entrepots en organisatoren van beurzen en salons

Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht

Implementering eenheidsoctrooi en het eengemaakte octrooigerecht – inwerkingtreding in België op 1 juni 2023

Verdragen tussen België en Congo:  wederzijdse rechtshulp in strafzaken en overbrenging van gevonniste personen: inwerkingtreding verdragen op 18 mei 2023

KB vaststelling evaluatieregels voor de kraakwet

Represaillewet: voorziet een uitgebreide bescherming tegen represailles inzake discriminatie

Verplichte inschrijving bij de VDAB voor alle Oekraïners met het statuut van tijdelijk ontheemden

Meer gelijkheid bij opzeggingstermijnen

Wijzigingen inzake de duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten

De koopkrachtpremie van maximum 750 euro wordt toegekend tussen 1 juni en 31 december 2023

Bewegingen in de rechterlijk orde

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN
 
KAMER

Wetsontwerp tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de oprichting van het eDossier-platform
Parlementair Document 55K3259
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 11 mei 2023

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken III
Parlementair Document 55K3322
Indieningsdatum: 25 april 2023
Het ontwerp bevat onder andere:
1° wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering (onderzoek a decharge in het kader van het opsporingsonderzoek, psychologisch deskundigenonderzoek, mogelijkheid tot het opleggen van een hersteltraject);
2° wijzigingen van het Strafwetboek (invoeren van een gerechtelijk verbod om deel te nemen aan protestbijeenkomsten, omzetting van Richtlijn (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld);
3° wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek (wettelijke verankering milieumagistraat);
4° wijzigingen van het Wetboek van de Belgische nationaliteit;
5° wijzigingen van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen (met betrekking tot Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders);
6° wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
7° wijziging van de organieke wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen en veiligheidsdiensten (BIM-commissie);
8° wijzigingen van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (o.a. administratieve sanctie door kansspelcommissie en G1-vergunning wordt uit de kansspelwet geschrapt);
9° wijzigingen van de wet van wet van 23 maart 2019 betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van strafvordering (structuur taxatiebureaus);
10° wijzigingen van de wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht (er wordt een bijzondere bevoegdheid
gegeven aan Child Focus om een rechtsvordering in te stellen in eigen naam of in naam van slachtoffers);
11° subsidiëring van verschillende erediensten;
12° bekrachtiging van verschillende koninklijke besluiten

Wetsvoorstel tot oprichting van holistische advocatenkantoren (HAK's)
Parlementair Document 55K3329
Indieningsdatum: 14 februari 2023
Dit wetsvoorstel beoogt holistische advocatenkantoren (HAK’s) op te richten voor mensen in moeilijke situaties die hun rechten niet goed kennen. In die kantoren werken advocaten nauw samen met maatschappelijk werkers, met psychologen en eventueel met elke beoefenaar van een ander beroep waarmee de kwetsbare rechtzoekenden optimaal geholpen kunnen worden

Wetsontwerp houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht
Parlementair Document 55K3132
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 27 april 2023
Dit ontwerp strekt ertoe een nieuw boek XIX “Schulden van de consument” in te voegen in het Wetboek van economisch recht. Dit boek geeft enerzijds omkadering aan bepaalde gevolgen van de betalingsachterstand van de schulden van een consument ten aanzien van ondernemingen. Anderzijds behandelt en actualiseert het de minnelijke invordering van schulden van de consument door de schuldeiser of door een derde.

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht en van het Gerechtelijk Wetboek, onder meer ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
Parlementair Document 55K3219
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 27 april 2023

Wetsontwerp betreffende het Centraal register van bestuursverboden
Parlementair Document 55K3218
Het register moet een bijkomend instrument zijn tegen frauduleus gedrag of ander wangedrag, door de benoeming als bestuurder van een vennootschap te weigeren van een persoon met een strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 27 april 2023

Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973
Parlementair Document 55K3220
Inhoudelijke hervorming van de afdeling wetgeving en van de afdeling bestuursrechtspraak
Aangenomen in plenaire vergadering Kamer op 27 april 2023

MINISTERRAAD

Omzetting van de Europese richtlijn inzake de bescherming van de klokkenluiders binnen de federale publieke sector
Ministerraad 12 mei 2023

Diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken
Ministerraad 12 mei 2023

Hervorming van het eerste boek van het Strafwetboek - Tweede lezing
Ministerraad 12 mei 2023

Vastlegging van het maximum aantal aan te werven magistraten in opleiding
Ministerraad 12 mei 2023

Verplichtingen van de telecomoperatoren rond de ‘Bel me niet weer’ databank
Ministerraad 12 mei 2023


PUBLIEK RECHT
 
GEZONDHEIDSRECHT

Covid-19: isolatieverplichting na positieve test niet langer vereist in Vlaanderen
28 APRIL 2023. - Decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat de opheffing van de bepalingen over de tijdelijke afzondering in het kader van COVID-19 betreft, BS 08/05/2023, bl. 44563
Inwerkingtreding 26 april 2023

Buitenwerking stellen van de mondmaskerplicht in de Vlaamse zorginstellingen
17 APRIL 2023. - Ministerieel besluit tot buitenwerking stellen van de mondmaskerplicht in de zorginstellingen, BS 28/04/2023, bl. 43162
Inwerkingtreding 23 maart 2023

Het Grondwettelijk Hof verwerpt vrijwel volledig de beroepen tot vernietiging van de COVID Safe Ticket wetgeving, met uitzondering van de Vlaamse regeling voor residentiële opvang van kwetsbare personen
GwH 68/2023 van 27 april 2023
Rolnummer(s): 7668 • 7669 • 7671 • 7672 • 7676 • 7677 • 7678 • 7681 • 7682 • 7687 • 7691 • 7692 • 7694 • 7739 • 7743
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): 1) Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 29 oktober 2021 « over het COVID Safe Ticket »
2) Decreet van het Waalse Gewest van 15 juli 2021, decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 19 juli 2021, decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2021, decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2021, ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 juli 2021 en decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 2021 « houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België »
- Wet van 20 juli 2021 « houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF, en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België »
3) Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 30 september 2021, decreet van het Waalse Gewest van 30 september 2021, decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 30 september 2021, decreet van de Franse Gemeenschap van 30 september 2021, decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 oktober 2021 en wet van 1 oktober 2021 « houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 27 september 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België »
- Decreet van het Waalse Gewest van 28 oktober 2021, decreet van de Franse Gemeenschap van 28 oktober 2021, ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 29 oktober 2021, decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 29 oktober 2021, decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 29 oktober 2021 en wet van 29 oktober 2021 « houdende instemming met het [wetgevend] samenwerkingsakkoord van 28 oktober 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België »
4) Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 oktober 2021 « betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie »
- Decreet van het Waalse Gewest van 21 oktober 2021 « betreffende het gebruik van het COVID Safe Ticket en de mondmaskerplicht »
- Decreet van het Waalse Gewest van 24 november 2021 « tot wijziging van de artikelen 2, 5 en 8 van het decreet van 21 oktober 2021 betreffende het gebruik van het COVID Safe Ticket en de mondmaskerplicht en tot invoeging van een artikel 10/1 »
- Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 januari 2022 « tot verlenging van het temporele toepassingsgebied van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie »
Trefwoorden: Gezondheidszorg - COVID-19-pandemie - Initiatieven om de verspreiding van COVID-19-besmettingen tegen te gaan - Samenwerkingsakkoord - COVID Safe Ticket (CST) - 1. Exhaustieve opsomming van de plaatsen waarvoor het voorleggen van het CST kan worden vereist - 2. Verwerking van de in het CST opgenomen persoonsgegevens
Beschikkend gedeelte: - Vernietiging (artikel 3 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 29 oktober 2021, in zoverre het niet voorziet in criteria en uitzonderingen die het voor de bezoekers van de in die bepaling vermelde voorzieningen voorzienbaar maken of het gebruik van een CST al dan niet verplicht is)
- Verwerping van de beroepen voor het overige

Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-068n-info.pdf

VREEMDELINGENRECHT

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Benoemingen
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Benoemingen, BS 16/05/2023, bl. 46368

Arrest Grondwettelijk Hof inzake weigering tot terugkeer
GwH 72/2023 van 27 april 2023
Rolnummer(s): 7823
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 15 december 1980 « betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen » (artikel 19, § 1, laatste lid)
Trefwoorden: Vreemdelingenrecht - Toegang en verblijf - Recht van terugkeer - Verlies van het recht op verblijf - Vreemdeling die in België is geboren of die vóór de leeftijd van twaalf jaar op het grondgebied is toegekomen
Beschikkend gedeelte: - Schending (artikel 19, § 1, laatste lid, van de wet van 15 december 1980, in die zin geïnterpreteerd dat het, in de in B.1.4 beschreven situatie, toelaat dat een beslissing tot weigering van een terugkeervisum genomen ten aanzien van een vreemdeling die in België is geboren of die vóór de leeftijd van twaalf jaar op het grondgebied is aangekomen en die er sindsdien hoofdzakelijk en regelmatig heeft verbleven, wanneer die beslissing eenzelfde draagwijdte heeft als een beslissing tot beëindiging van het verblijf, wordt genomen om eender welke reden van openbare orde of van nationale veiligheid)
- Geen schending (diezelfde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat zij, in de in B.1.4 beschreven situatie, de mogelijkheid om een beslissing tot weigering van terugkeer te nemen ten aanzien van een vreemdeling die in België is geboren of die vóór de leeftijd van twaalf jaar op het grondgebied is aangekomen en die er sindsdien hoofdzakelijk en regelmatig heeft verbleven, wanneer die beslissing eenzelfde draagwijdte heeft als een beslissing tot beëindiging van het verblijf, beperkt tot de redenen van terrorisme of zeer ernstige criminaliteit)


VLAAMSE CODEX WONEN 2021

Voortgangtoets 2022 – vaststelling lijst van gemeenten
10 FEBRUARI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van gemeenten, vermeld in artikel 5.78 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, in het kader van de voortgangstoets van 2022, BS 16/05/2023, bl. 46188

Wijziging Vlaamse Codex Wonen 2021inzake tegemoetkoming renoveren bestaande woningen of realiseren nieuwe woningen en andere maatregelen betreffende wonen
23 DECEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de tegemoetkoming voor te renoveren of te verbeteren bestaande woningen of voor te realiseren nieuwe woningen, de financiële aspecten van kamerwoningen, hernieuwbare energie, onderbezetting, huurprijsberekening en groepsgebouw, BS 28/04/2023, bl. 43133

OMGEVINGSRECHT

Decreet Milieubeleid - handhaving
20 JANUARI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 16/05/2023, bl. 46163

Vijfde verlenging van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen
21 APRIL 2023. - Ministerieel besluit tot vijfde verlenging van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen, BS 28/04/2023, bl. 43163

Vaststelling van de site `PFAS 3M - Zwijndrecht'
31 MAART 2023. - Vaststelling van de site `PFAS 3M - Zwijndrecht', BS 28/04/2023, bl. 43176.
Het Sitebesluit Vlaamse Regering Zwijndrecht treedt in werking op 30 april 2023
https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/zwijndrecht/saneringsverbond/sitebesluit-vlaamse-regering-zwijndrecht

ENERGIERECHT

Wet bekrachtiging van acht koninklijk besluiten inzake energie
7 APRIL 2023. - Wet tot bekrachtiging van acht koninklijke besluiten inzake energie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2022 tot instelling van een mechanisme van staatswaarborg voor bepaalde kredieten afgesloten door leveranciers en tussenpersonen van aardgas en elektriciteit ten gevolge van de energiecrisis, BS 02/05/2023, bl. 43338HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
 
Indexcijfer van de consumptieprijzen april 2023
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2023, BS 28/04/2023,, bl. 43217

ANTI-WITWAS

Anti-witwas – beperking van het gebruik van contanten aangaande organisatoren van beurzen en salons
19 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande organisatoren van beurzen en salons, BS 08/05/2023, bl. 4455

Anti-witwas – beperking van het gebruik van contanten aangaande veilinghuizen
19 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande veilinghuizen, BS 08/05/2023, bl. 44540

Anti-witwas - beperking van het gebruik van contanten, aangaande antiquairs en kunstgalerijen
19 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande antiquairs en kunstgalerijen, BS 02/05/2023, bl. 43341

Anti-witwas - beperking van het gebruik van contanten, aangaande entrepots van kunstwerken of roerende goederen van meer dan 50 jaar oud
19 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande entrepots, BS 02/05/2023, bl. 43358

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Geconsolideerde jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
16 APRIL 2023. - Koninklijk besluit op de geconsolideerde jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, BS 11/05/2023, bl. 45274

INTELLECTUELE EIGENDOM

Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht
27 MEI 2014. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 februari 2013. - Addendum, BS 27/04/2023, bl. 42912
Lijst gebonden staten – inwerkingtreding 1 juni 2023

Implementering eenheidsoctrooi en het eengemaakte octrooigerecht – inwerkingtreding in België op 1 juni 2023
19 DECEMBER 2017. - Wet houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht. - Addendum, BS 27/04/2023, bl. 42913

TRANSPORTRECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg, BS 03/05/2023, bl. 44049 (februari 2023)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 26/04/2023, bl. 41460 (november 2022)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 26/04/2023, bl. 41460 (januari 2023)


FINANCIEEL RECHT
 
Terrorisme - toevoeging twee personen aan de lijst van personen en entiteiten inzake beperkende maatregelen
25 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, BS 11/05/2023, bl. 45246

Goedkeuring reglement Nationale Bank van België
1 MEI 2023. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 24 januari 2023 tot oplegging van een tier 1-kernkapitaalbuffer voor het systeemrisico dat verbonden is aan blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen ten aanzien van natuurlijke personen, die gedekt zijn door in België gelegen niet-zakelijk onroerend goed, BS 11/05:2023, bl. 45244
 
STRAFRECHT
 
Verdragen tussen België en Congo:  wederzijdse rechtshulp in strafzaken en overbrenging van gevonniste personen
3 JUNI 2014. - Wet houdende instemming met volgende internationale akten : 1° het verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Congo, gedaan te Brussel op 29 april 2009; en 2° het verdrag tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Congo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 29 april 2009, BS 08/05/2023, bl. 44474
De verdragen treden in werking op 18 mei 2023

KB vaststelling evaluatieregels voor de kraakwet
27 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de evaluatieregels in uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed, BS 27/04/2023, bl. 42933

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 27/04/2023, bl. 42950
 
FISCAAL RECHT

KB houdende uitvoering van art. 147, vierde lid, van het WIB 1992 voor het aanslagjaar 2024 (Aanvullende vermindering voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten)
25 APRIL 2023. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor het aanslagjaar 2024, BS 11/05/2023, bl. 45242
Erratum BS 16/05/2023
 
SOCIAAL RECHT

Verplichte inschrijving bij de VDAB voor alle Oekraïners met het statuut van tijdelijk ontheemden
21 APRIL 2023. - Decreet tot toeleiding van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne naar (beroeps)opleidingen en naar de arbeidsmarkt via de verplichte inschrijving bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, BS 15/05/2023, bl. 45980

Represaillewet: voorziet een uitgebreide bescherming tegen represailles inzake discriminatie
7 APRIL 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de bescherming tegen nadelige maatregelen betreft, BS 15/05/2023, bl. 46110

Behoud loon van werknemers voor afwezigheidsdagen wegens familiegebeurtenissen
1 MEI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van werknemers voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, BS 15/05/2023, bl. 45962

De Federale Adviesraad voor Ouderen wordt voortaan samengesteld uit organisaties
6 APRIL 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen, BS 10/05/2023, bl. 44976

Codex welzijn op het werk - wijziging
1 MEI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van titel 3 van boek I van de codex over het welzijn op het werk, wat betreft de informatie aan de werkgever over de bescherming tegen nadelige maatregelen in het kader van de interne procedure, BS 01/05/2023, bl. 45963

Codex welzijn op het werk – dienstboden en huispersoneel
7 MEI 2023. - Koninklijk besluit tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende het welzijn op het werk van dienstboden en huispersoneel in boek X van de codex over het welzijn op het werk, BS 15/05/2023, bl. 45964

Verhoging pensioenen
8 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden, BS 15/05/2023, bl. 45967

Gezinsbijslagen
27 JANUARI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, wat betreft de schorsing van de gezinsbijslagen als het kind een sociale uitkering ontvangt, BS 10/05/2023, bl. 45022
7 JANUARI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, wat betreft de verhoging van de toegelaten uren studentenarbeid voor 2023 en 2024, BS 10/05/2023,  bl. 45018

Meer gelijkheid bij opzeggingstermijnen
20 MAART 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen voor wat de aanpassing van de wettelijke maximale opzeggingstermijnen in het geval van opzegging door de werknemer betreft, BS 28/04/2023, bl. 43002

Wijzigingen inzake de duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten
20 MAART 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten, BS 28/04/2023, bl. 43003

Tewerkstelling buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden
24 APRIL 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, BS 28/04/2023, bl. 43032

De koopkrachtpremie van maximum 750 euro wordt toegekend tussen 1 juni en 31 december 2023
23 APRIL 2023. - Koninklijk besluit betreffende de koopkrachtpremie, BS 28/04/2023, bl. 43033

Uitkerings- en moederschapsverzekering zelfstandigen
7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 25/04/2023, bl. 41229

Adoptie-uitkering voor zelfstandigen
7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen, BS 25/04/2023, bl. 41230

Uitkering pleegouderverlof voor zelfstandigen
7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen, BS 25/04/2023, bl. 41231

Aanpassingen bepaalde uitkeringen voor zelfstandigen
7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in het sociaal statuut van de zelfstandigen, BS 24/04/2023, bl. 40902

Valorisaties van minimumpensioen, vakantiegeld, IGO werknemers voor juli 2023 en januari 2024
7 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers, BS 21/04/2023, bl. 40631
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 25/04/2023
Oproep tot kandidaten magistraat voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

BS 26/04/2023
Parket bij het arbeidshof te Gent.- erratum BS 05/04/2023

BS 28/04/2023
Benoemingen rechters in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, .de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en de Nederlandstalige politierechtbank te Brussel – benoeming vrederechters kanton Westerlo, kanton Sint-Truiden, kanton Diest en tweede kanton Leuven en aanwijzing mandaten eerste substituut procureur des Konings parket Brussel
Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid als plaatsvervangend magistraat in de Nederlandstalige Gemengde Raad van Beroep van de Orde der dierenartsen
Instituut voor Gerechtelijke opleiding (IGO) - aanwerving van een attaché voor de dienst opleiding

BS 02/05/2023
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
Benoeming vrederecht derde kanton Leuven
Grondwettelijk Hof - Vacature van een ambt van Franstalige rechter

BS 04/05/2023
Benoemingen griffies en parketten

BS 05/05/2023
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Benoemingen plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken en interneringszaken – benoeming rechter strafuitvoeringsrechtbank rechtsgebied hof van beroep Antwerpen, benoeming substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken rechtsgebied hof van beroep Brussel, benoeming rechter in strafuitvoeringsrechtbank voor rechtsgebied hof van beroep Gent
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel

BS 08/05/2023
Parket West-Vlaanderen - politierechtbank West-Vlaanderen – hof van beroep Antwerpen - vrederechter van het kanton Beveren - advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie - parket te Brussel - International Association of Prosecutors" (IAP) - ondernemingsrechtbank te Gent - vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen – hof van beroep te Gent - ondernemingsrechtbank te Gent afd. Oudenaarde - parket Antwerpen

BS 10/05/2023
Benoemingen referendarissen, griffiers, attachés en parketsecretarissen
Oproep tot de kandidaten voor een ambt van rechter in het Grondwettelijk Hof

BS 12/05/2023
Politierechtbank Oost-Vlaanderen - hof van beroep te Gent - rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel - advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie - eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Gent - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zelzate - rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen

BS 16/05/2023
Raad van State - Vacatures van Nederlandstalig staatsraad (N)
Griffiers/parketsecretarissen/atachés/parketjuristen – benoemingen/ontslagverleningen/pensioneringen

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Antwerpen
www.balieantwerpen.be - els.haagsman@balieantwerpen.be