PPO Post, 13 oktober 2016
BLOG NICOLE
Ik herinner me het nog als de dag van gisteren. Mijn zoon van vier voor het eerst naar school. Zijn klamme handje in de mijne. Een beetje schuchter, maar opeens zijn verlegenheid opzij zettend laat hij los. “Ga maar mama, ik kan het zelf.” En hop daar stapte hij de klas in, gaf de juf een hand en zocht zijn plekje. Dat noem ik nou lef.
 
Afgelopen maand bezocht ik samen met een heleboel collega’s uit VO en PO de tweedaagse conferentie ‘Samen werken aan transformatie.’ De conferentie bestond uit een aaneenschakeling van nuttige workshops, co-creatie sessies, interessante dialogen en toespraken met als rode draad hoe nu verder.
 
Na de enorme stelselwijziging die zowel passend onderwijs als jeugdzorg voor hun kiezen kregen is het nu tijd voor de volgende stap. Toch lijkt passend onderwijs daarin te aarzelen. Bekneld door regels en gedemotiveerd door veel papier. Hoe gaat passend onderwijs de omslag maken van samenwerkende besturen naar samenwerking in en rond de school? Naar mijn mening begint dat met een stevige portie lef.
 
Door Faber aan de slag met eerste opdracht
Door Faber, procesleider Passend Onderwijs, is begin deze maand gestart bij PPO met de opdracht een vervolg te geven aan het implementatieplan “Waardevol veranderen met zelfsturing”. 
    
PPO wil haar ondersteunende dienstverlening verbeteren. We willen de tevredenheid van klanten vergroten door te zorgen dat expertise en advieskracht binnen PPO nog beter aansluiten op de behoeften van het werkveld. Hiervoor is samenwerking en afstemming van mensen, middelen, activiteiten en processen nodig tussen de gemeente Rotterdam, PPO en de scholen. Procesleider Door Faber gaat hiermee aan de slag en zo verder met wat Jacqueline Scheidsbach al in gang heeft gezet.
 
Concreet valt de opdracht, die loopt van oktober 2016 t/m mei 2017, uiteen in drie aandachtspunten:
 • De implementatie van de verbetervoorstellen over het functiehuis en de klanttevredenheid, welke uit het plan “Waardevol veranderen met zelfsturing” komen.
 • Het verbeteren van onze dienstverleningsprocessen zodat de aansluiting met het werkveld efficiënter en klantgerichter wordt. 
 • Een gerichtere manier van verantwoording afleggen aan alle betrokkenen in de gemeente Rotterdam. 
Door Faber heeft er zin in: "Het is goed om de blik van buiten naar binnen te brengen. Ik wil deze implementatie leiden door met mensen in gesprek te gaan en documenten te analyseren. De uitdaging zal zijn om het ondersteuningsplan en de plannen van de OAT’s naar elkaar toe te brengen en deze plannen zichtbaar en haalbaar te maken. Zorgen voor draagvlak is natuurlijk onmisbaar.
 
Ik wil de externe blik versterken, dienstverlening voorop stellen en bovenal dat we beter aansluiten bij elkaar. En dit alles met één doel: Het nog sneller en passender hulp bieden aan de kinderen in Rotterdam. Ik hoop dat mijn ruime ervaring met Rotterdamse scholen en opgedane kennis kunnen bijdragen aan een werkbaar totaaloverzicht en breder perspectief.”
 
Door Faber is op maandag, dinsdag en donderdag -ochtend aanwezig op het kantoor van PPO. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06-26542083 of per mail: d.faber@pporotterdam.nl.
Pilotgroep Hoogbegaafdheid is gestart!
Middels de 1-jaar durende pilot Hoogbegaafdheid in de wijken Hillegersberg en Schiebroek onderzoekt PPO of met een deeltijdvoorziening passend onderwijs geboden kan worden aan hoogbegaafde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
 
Dinsdag 13 september 2016 is de pilotgroep van start gegaan in het door OBS de Wilgenstam beschikbaar gestelde lokaal. De leerlingen kenden elkaar al een beetje, want donderdagavond 8 september 2016 was er voor hen een kennismakingsbijeenkomst samen met hun ouders.
’s Middags was er een informatiebijeenkomst voor de bij de pilot betrokken professionals.
 
Onderwijsaanbod
Begaafde leerlingen kunnen door allerlei redenen belemmerd raken in hun ontwikkeling. Soms is dat een samenspel van verschillende factoren die elkaar kunnen versterken: demotivatie, gebrekkige executieve vaardigheden of (onbewuste) overtuigingen. Het onderwijsaanbod in de pilot bestaat daarom uit de volgende onderdelen:
 1. Talentontwikkeling: om de motivatie van leerlingen opnieuw te kunnen opbouwen, zoeken we actief naar de aanknopingspunten vanuit de talenten en interesses van de leerling.
 2. Executieve vaardigheden: door een coachende, oplossingsgerichte houding stelt de leerkracht steeds het proces centraal, waardoor leerlingen zich bewust worden van hun eigen rol daarin. De leerkracht zorgt voor transfer van oefensituaties (spellen en oefeningen) naar andere situaties (schoolwerk/ projecten).
 3. Psycho-educatie: het kan voor hoogbegaafde kinderen heel verhelderend zijn om uitleg te krijgen over waarom ze zijn zoals ze zijn. Zo kunnen kinderen anders naar zichzelf en de wereld gaan kijken. 
Voorbeelden van activiteiten zijn een sova training, debat, gezelschapsspellen, smartgames, boeken over hoogbegaafdheid, creatieve opdrachten en 21 century skills via een online platform. Het onderwijsaanbod in de groep is thematisch, elke periode start er een nieuw thema.  
 
Evaluatie
Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van negen weken. Aan het eind van elke periode worden de doelen geëvalueerd en wordt er bekeken of de leerling de volgende periode in de groep zal blijven. Dit doen we samen met de leerling, ouders, school en de schoolcontactpersoon van PPO. Ook de opzet van de pilot wordt elke periode geëvalueerd met de betrokkenen via klankbordgroepen.
 
Vervolgstappen
De komende periode worden onder andere de volgende zaken verder uitgewerkt: het proces rondom nieuwe aanmeldingen, ambulante begeleiding binnen de pilot voor de leerlingen en hun groepsleerkracht en professionalisering van de scholen.
 
Heeft u vragen over de pilot? U kunt contact opnemen met Ingeborg Steenwinkel, beleidsadviseur binnen PPO Rotterdam met de portefeuille Hoogbegaafdheid of Sanneke Dubbelt, projectleider van deze pilot.
Dullaert over thuiszitters: “In Rotterdam gaat het goed!”
Op maandag 3 oktober werd kinderombudsman Marc Dullaert geïnterviewd op Radio 1 naar aanleiding van het artikel Thuiszitters uit de Volkskrant van diezelfde ochtend.
 
Hoewel Dullaert zich in het artikel kritisch uitlaat over de werkwijze van scholen en gemeenten met betrekking tot de Thuizittersproblematiek, sprak hij tijdens het interview positief over hoe het er in Rotterdam aan toe gaat.
 
Dullaert: “Rotterdam heeft de juiste instelling, daar staat één ding centraal en dat is de onderwijsbehoefte van het kind”.
 
Benieuwd naar het hele interview? 
U kunt het terugvinden op de website van NPO Radio1, het interview is uitgezonden op 3 oktober, rond 8:35 uur.
 
 
 
Bestuursrapportage 2e kwartaal goedgekeurd in ALV
Op donderdag 29 september jl. is tijdens de Algemene Ledenvergadering onze Bestuursrapportage tweede kwartaal goedgekeurd.
Bekijk de rapportage hier.
Basisbudget goedgekeurd in ALV
In de Algemene Ledenvergadering van donderdag 29 september is ook het Basisbudget goedgekeurd. In ons Ondersteuningsplan 2016-2020 hebben we afgesproken de mogelijkheden van het Basisbudget verder uit te werken. Na een eerste verkenning en voorstel kon het budget voor akkoord worden gegeven.
 
Het Basisbudget is gestoeld op een aantal keuzes die in de voorverkenning zijn gemaakt:
 • Een Basisbudget Passend Onderwijs is een goed middel om scholen te ondersteunen bij het realiseren van passend, thuisnabij onderwijs;
 • Het Basisbudget wordt gevormd door het samenvoegen van structurele middelen en eenmalige middelen. Het gaat om 1,2 miljoen in totaal per jaar;
 • De middelen worden verdeeld op basis van een 60/40 verhouding: 60% voor de schoolbesturen, 40% voor het dekkend netwerk in de wijk;
 • De gewichtenregeling wordt meegenomen in de berekening;
 • De regeling geldt gedurende de ondersteuningsplan periode (4 jaar)
Het inmiddels goedgekeurde voorstel van het ALV is als volgt:
 1. Het bedrag dat voor schoolbesturen wordt bestemd     (€ 720.000), wordt verdeeld op basis van leerlingaantal. Dit komt neer op een bedrag van € 14,00 per leerling per jaar, gedurende 4 jaar.
 2. Het bedrag dat voor het dekkend netwerk in de wijk wordt bestemd (€420.000), wordt verdeeld aan de hand van een gewichtenregeling (sociale index). Hiervoor wordt op dit moment een berekening gemaakt. Deze is na de herfstvakantie gereed.
Bekijk hier de notitie over het Basisbudget dat door de ALV is goedgekeurd.
PPO Themamiddagen
Ook in het schooljaar 2016/2017 biedt PPO Rotterdam themamiddagen aan. Deze middagen bieden leerkrachten handvatten voor de begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
 
Wij nodigen Rotterdamse leerkrachten van harte uit voor de volgende themamiddagen:
 1. 26-10-2016 Themamiddag: zeer moeilijk lerend(ZML), leerlijnen voor schriftelijke taal
 2. 02-11-2016 Themamiddag: Autisme in de klas
 3. 02-11-2016 Themamiddag: Ouders, wat moet je ermee
 4. 09-11-2016 Themamiddag: Oplossingsgericht leren omgaan met faalangst
 5. 23-11-2016 Themamiddag: Groepsdynamica - een moeilijke groep
Meer informatie over de programma's en/of aanmelden?
Klik op de links hierboven.
 
De themamiddag Groepsdynamica is een extra ingelaste themamiddag.
 
Vanwege het te grote aantal inschrijvingen op de eerste themamiddag is deze toegevoegd. U vindt deze datum dan ook niet terug op de ‘PPO Kalender Themamiddagen'.
Pilot Ambulante Begeleiding Jonge Kinderen
Ons OAT in Charlois is dit schooljaar gestart met een pilot voor de ambulante begeleiding van jonge kinderen uit de groepen 1 en 2.
 
In deze pilot bieden wij leerkrachten een netwerk, extra ondersteuning en kennisoverdracht door ze in contact te brengen met andere leerkrachten en professionals vanuit het SO, SBO en specialisten op spraaktaalgebied.
 
De nieuwe werkwijze zal bestaan uit een combinatie van individuele coaching en begeleiding in intervisiegroepen van ongeveer drie leerkrachten van verschillende basisscholen. De intervisiegroepen worden ingedeeld op basis van drie onderwerpen:
 • het jonge kind met ontwikkelingsachterstand
 • het jonge kind met werkhoudings- en/of gedragsproblematiek
 • het jonge kind met spraaktaalproblematiek
In overleg wordt de leerkracht ingedeeld bij de groep met het onderwerp dat het beste aansluit op de hulpvraag.
Er hebben al gesprekken plaatsgevonden met IB-ers en leerkrachten. Tevens zijn er al toezeggingen vanuit Meester Schats-Zuid en Sbo de Sonnevanck.
 
Binnen Auris is de pilot enthousiast ontvangen en staan er gesprekken gepland om tot concrete afspraken te komen. Ook gesprekken met de Koppeling en de Archipel staan nog op de agenda. De eerste intervisie bijeenkomsten zullen na de herfstvakantie gaan plaatsvinden.
 
Voor meer informatie over deze pilot kunt u zich wenden tot onze ambulant begeleider Mirjam Koch.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nteeuwen
 
Let's get Linked!
Volg ons op YouTube!
Schiekade 34, 3032AJ Rotterdam - Postbus 22171, 3003 DD Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl