'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

8 augustus 2019
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
19de zondag door het jaar - C-jaar 2019.
"Waar ligt onze schat?"
 
Wijsh. 18,6-9  -  Hebr. 11,1-2.8-19  -  Lc. 12,32-48
"Ik hou van je - zegt God"
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn
- zegt God -
 
Wees daarom waakzaam,
bewaar het licht in je hart
opdat je Mij kunt binnenlaten
wanneer Ik voor je deur sta
en in jou wil komen leven.
 
Ik wil je gelukkig maken
en je vrede schenken.
Daarom geef Ik mezelf aan jou,
mijn eigen leven, mijn eigen liefde.
 
Ik hou van je
– zegt God –
zoals een vader en een moeder van hun kind,
en Ik wacht op een antwoord van jou,
een teken van wederliefde.
 
Erwin Roosen
 
Wijsh. 18,6-9 — "Het goede delen..."
 
De nacht van de uittocht uit Egypte was aan onze voorvaderen tevoren aangekondigd. Zo konden ze vol vreugde de vervulling verwachten van de beloften waarop ze vertrouwden. Zo kon uw volk ook uitzien naar de redding der rechtvaardigen en de ondergang van hun vijanden. De straf, die Gij onze vijanden deed ondergaan werd voor ons, uitverkorenen, een zege. Want de kinderen der vromen hadden in stilte het offermaal gebruikt, en zich met een heilige belofte verplicht, dat ze gelijkelijk het goede zouden delen en de gevaren trotseren, en daarom hadden de vromen reeds hun oude liederen aangeheven.
Hebr. 11,1-2.8-19 — "Het geloof is als een vaste grond..."
Broeders en zusters,
het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. Om hun geloof zijn de oudsten met ere vermeld. Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roeping van God, en ging hij op weg naar een land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen. Door het geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd in het land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaäk en Jakob, die dezelfde belofte erfden; want hij zag uit naar de stad met de fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwer is. Door het geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang voorbij was, de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen, want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan, zijn woord zou houden. Daarom is dan ook aan één man, en nog wel in zijn hoge ouderdom, een nageslacht gegeven, talrijk als sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee. In het geloof zijn allen gestorven zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was. Zij hebben het heil alleen uit de verte gezien en begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en passanten op aarde genoemd. Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen, dat zij op zoek zijn naar een vaderland. Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst, dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren, maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich niet hun God genoemd te worden, want Hij heeft voor hen een stad gebouwd. Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd, Isaäk ten offer gebracht. Hij, die de beloften had ontvangen, stond op het punt zijn enige zoon te offeren, de zoon van wie hem gezegd was: “Alleen zij die van Isaäk afstammen, zullen gelden als uw nageslacht.” Want Abraham was ervan overtuigd, dat God zelfs de macht heeft om doden ten leven te wekken; en uit de dood heeft hij, om zo te zeggen zijn zoon ook teruggekregen.
 
Lc. 12,32-48 — "Wees niet bevreesd, kleine kudde"
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Weest niet bevreesd, kleine kudde; het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken. Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen; verschaft u beurzen, die niet verslijten, en verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief komt en geen mot hem bederft. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Houdt uw lendenen omgord en de lampen brandend! Gedraagt u als mensen, die wachten op de terugkomst van hun heer, die naar de bruiloft is om, als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen. Gelukkig de dienaars, die de heer bij zijn komst wakende zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen. Al komt hij ook in de tweede of de derde nachtwake, gelukkig die dienaars, die hij zo aantreft. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen, zou hij niet laten inbreken in zijn huis. Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.” Petrus vroeg Hem nu: “Heer, bedoelt Gij deze gelijkenis voor ons of voor iedereen?” De Heer sprak: “Wie zou die trouwe en verstandige beheerder wel zijn, die de heer over zijn dienstvolk zal aanstellen om hun op de gestelde tijd hun rantsoen koren te geven? Gelukkig de knecht, die de heer bij zijn aankomst daarmee bezig vindt. Waarlijk, Ik zeg u: Hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar zegt die knecht bij zichzelf: Mijn heer blijft nog wel een poosje weg, en begint hij de knechten en dienstmeisjes te slaan, en gaat hij zich te buiten aan spijs en drank, dan zal de heer van die knecht komen op een dag, dat hij hem niet verwacht en op een uur, dat hij niet kent; en hij zal hem met het zwaard straffen en hij zal hem zo het lot doen ondergaan van de ontrouwen. De knecht, die de wil van zijn heer kende, maar geen beschikkingen trof noch handelde volgens diens wil, zal zwaar getuchtigd worden. Wie echter in onwetendheid dingen heeft gedaan, die tuchtiging verdienen, zal slechts licht gestraft worden. Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist; en van hem aan wie veel is toevertrouwd, zal des te meer worden gevraagd.”
"Waar ligt onze schat?"
"Weest niet bevreesd, kleine kudde." Toen Lucas dit schreef, waren er al op veel plaatsen gemeenschappen van christenen, maar overal vormden ze een kleine minderheid die blootstond aan bedreigingen van buitenaf en leed onder interne verdeeldheid. Maar ze hadden goede redenen om niet bevreesd te zijn. God had hun een grote schat geschonken: niets minder dan zijn koninkrijk. Vroeg of laat zou het hen te beurt vallen. Naar die schat moesten ze hun hart laten uitgaan.

“Weest niet bevreesd, kleine kudde”, het kon ook vandaag geschreven zijn. Op veel plaatsen vormen christenen, en zeker kerkgetrouwe katholieken, een klein geworden minderheid. Ze moeten niet vrezen voor bedreigingen van buitenaf, ze vrezen voor hun toekomst. Volgens menselijke maatstaven ziet die er somber uit. Maar volgens het evangelie hebben ze geen redenen om te vrezen, als ze tenminste oog en hart hebben voor de kostbare schat van Gods koninkrijk. Daar komt het op aan.

Gods koninkrijk: we nemen die woorden gemakkelijk in de mond, sommige predikanten om de haverklap. Ik ook trouwens. Maar wat stellen we er ons bij voor? Meestal waarschijnlijk niets. Het staat nochtans in het onzevader, als we er even over nadenken. Gods koninkrijk is het gebied waarbinnen zijn naam wordt geheiligd en zijn wil wordt gedaan. Dat gebeurt uiteraard in zijn ‘hemel’, maar ook binnen de ruimte waarin we nu leven, waar bij wijze van spreken de hemel op aarde komt.

Misschien denkt u daarbij: ‘als dat al gebeurt, valt er toch weinig of niets van te bespeuren’. Volgens het evangelie zien we het niet omdat we er niet met een onverdeeld hart op betrokken zijn. Waar je met je hart bent, daar is je schat. Maar als er gesproken wordt over een hemel op aarde zullen weinig mensen denken aan Gods koninkrijk. De meesten zullen denken aan die landen die volgens de statistieken de rijkste landen ter wereld zijn. Daar is de hemel op aarden te vinden. Ik vraag me af of alle mensen in die landen dan ook de gelukkigste zijn.

Volgens Matteüs (13,44) is Gods koninkrijk een verborgen schat. Je moet er een fijne neus - een fijngevoelig hart - voor hebben om hem te ontdekken. Alleen wie zuiver van hart is kan God zien waar hij zich toont en aan het werk is (Matteüs 5,8). Lucas zegt het anders. Hij spreekt van verwachten, wachten en waakzaamheid. Wie met heel zijn hart op Gods koninkrijk staat afgestemd, geeft niet zomaar toe aan de ontmoediging omdat er van dat rijk nog niet al te veel te merken is. Hij wordt het wachten niet beu en zit intussen zijn tijd niet te verdoen. Hij blijft er met brandende lampen gespannen naar uitkijken en herkent dan ook de tekenen waarin het verschijnt.

Veel moeilijker ligt het met de radicale uitspraak van Lucas over materiële rijkdom: alles verkopen en als aalmoes weggeven. Maar er zit een diepe waarheid in. Als je je hart aan Gods koninkrijk hebt verpand, zal je het losmaken van zijn gehechtheid aan alle andere schatten die minder waard zijn. Je zal ze waarderen en er gebruik van maken in het licht van die ene overtreffende schat. Dat noemt het evangelie het wijze rentmeesterschap. Het is een lastige opgave en het zal je wel nooit helemaal lukken, maar je probeert met vallen en opstaan te volharden.

Waar ligt onze schat? Het is goed dat we het ons regelmatig afvragen. Het hangt af van de gerichtheid van ons hart. Daarom is het goed in eigen hart te kijken. In ieder mensenhart zit verdorvenheid. Een vertroebeld hart maakt doof en blind. Het verstopt de toegang tot God en de medemens. We moeten ons hart willen zuiveren en zijn richting bijsturen. Een zuiver en liefhebbend hart ziet scherper dan een nuchter verstand. Als we het zuiver afstemmen op Gods koninkrijk, zien we scherper waar zijn naam wordt geheiligd en zijn wil wordt gedaan. Dat gebeurt op veel plaatsen en veel manieren. Niet alleen in de kerk waar gelovigen 'Heilig, heilig, heilig' zingen en waar de voorschriften van de kerkelijke moraal worden nageleefd. Het gebeurt overal waar mensen er zich op toeleggen Gods naam te heiligen en zijn wil te doen, ook als ze zijn naam niet noemen.
Als we met ons hart bij Gods koninkrijk zijn en het onzevader blijven bidden, mogen we erop vertrouwen dat zijn tekenen zullen herkennen waar het gebeurt. We kunnen ze ook tonen aan anderen die door vrees en ontmoediging bevangen zijn. En we zien ook hoe we er het onze kunnen toe bijdragen opdat Gods naam wordt geheiligd en zijn wil wordt gedaan.
 
@preekvdw
"Waakzaam zijn is...."
Waakzaam zijn is niet passief afwachten.
Niet een houding van
met-de-armen-over-elkaar
en wel zien wat er gaat gebeuren.
Het is eerder een actief uitzien naar,
alert zijn op mensen en gebeurtenissen.
 
Waakzaam zijn zet ons in beweging,
maakt ons gespitst op het Rijk van God.
Het zegt iets over ons geloven,
dat het eens waar zal worden:
vrede, liefde, recht,
voor alle mensen van goede wil.
Het doet ons op het puntje
van onze stoel zitten
om het zo vlug mogelijk te realiseren.
 
Waakzaam uitzien naar dat Rijk
brengt ons in beweging
om te doen wat nog niet kan,
om te vieren wat nog niet is.
 
We realiseren soms al even
dat ideaal van Jezus.
We kunnen niet wachten,
het niet over ons heen laten komen.
Daarom laten we ons niet afleiden
door allerlei bijkomstigheden.
Want we weten, dat slechts één ding
noodzakelijk is in de ogen van God:
wie we zijn voor elkaar,
hoe we omgaan met onze wereld,
of we God de ruimte geven
om orde te brengen in de chaos.
 
Waakzaam zijn: dat is
oog hebben wat echt belangrijk is
en daaraan ook willen werken,
met overtuiging en van harte.
 
Wim Holterman
 
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
Vanaf nu zijn we ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal sturen we onze
'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.