WETGEVING 16 - 29 juni 2017
Burgemeester kan over  gaan tot sluiting inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden

Openbaarmaking documenten van de Vlaamse Regering

Lijst gemeenten die tussen 01/12/2016 en 01/04/2017 beschikken over een plannen- en vergunningenregister

Nadere regels tot implementatie omgevingsvergunning

Diverse besluiten overheidsopdrachten

Rechtshulp aan  gerechtspersoneel en  magistraten en schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade – wijziging opschrift en uitbreiding naar refendarissen, assessoren en gerechtelijke stagiairs

Coördinatie deskundigenonderzoek en versnelling procedure i.v.m. bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid

Betekening op elektronische wijze

Invoering van een gereglementeerde boekenprijs vanaf 1 juli 2017

Auteursrechten - multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt

Uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau voor belastingdoeleinden

Verkeersbelasting
 - nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2017 voor Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Overbruggingsrechten ten gunste van zelfstandigen 
 
 

PUBLIEK RECHT

BINNENLANDSE ZAKEN

Burgemeester kan over  gaan tot sluiting inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden
13 MEI 2017. - Wet tot invoeging van artikel 134septies in de Nieuwe gemeentewet, teneinde de Burgemeester toe te staan over te gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden, BS 16/06/2017, bl. 65244
13 MEI 2017. - Wet tot invoeging van artikel 134septies in de Nieuwe gemeentewet, teneinde de Burgemeester toe te staan over te gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden, BS 21/06/2017, bl. 66690 (erratum nota (stuk Kamer) publicatie BS 16/06/2017)

Brusselse Agglomeratie - goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP)

2 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) « voor het risico van terroristische gijzelneming of terroristische aanslag » van de Hoge Ambtenaar in uitoefening van zijn ambt van de Brusselse Agglomeratie, BS 16/06/2017, bl. 65245

Politieraad

31 MEI 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de politieraad betreft, BS 22/06/2017, bl. 67343

Statuut personeelsleden politiediensten
31 MEI 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, BS 22/06/2017, bl. 67346

VLAAMSE OVERHEID

Openbaarmaking documenten van de Vlaamse Regering
5 MEI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, wat betreft de actieve openbaarmaking van de documenten van de Vlaamse Regering, bs 20:06:2017?  bl. 66337

RUIMTELIJKE ORDENING
- OMGEVINGSRECHT

Lijst gemeenten die tussen 01/12/2016 en 01/04/2017 beschikken over een plannen- en vergunningenregister
Ruimte Vlaanderen. - Driemaandelijkse bekendmaking in toepassing van artikel 7.6.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, BS 19/06/2017, bl. 66027

Nadere regels tot implementatie omgevingsvergunning
2 JUNI 2017. - Decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning, BS 22/06/2017, bl. 67357

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdrachten
in de speciale sectoren
18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren, BS 23/06/2017, bl. 67848

Overheidsopdrachten – motivering, de informatie en rechtsmiddelen – datum van inwerkingtreding
22 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, BS 27/06/2017, bl. 68311

Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten
25 JUNI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, BS 29/06/2017, bl. 68974

SOCIALE HUURWONINGEN

Vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen
30 MEI 2017. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiëntvoor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen, BS 19/06/2017, bl. 65971


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Rechtshulp aan  gerechtspersoneel en  magistraten en schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade – wijziging opschrift en uitbreiding naar refendarissen, assessoren en gerechtelijke stagiairs
8 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende rechtshulp aan het gerechtspersoneel en de magistraten en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade, BS 20/06/2017, bl. 66168

Coördinatie deskundigenonderzoek en versnelling procedure i.v.m. bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid
8 JUNI 2017. - Wet betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid, BS 21/06/2017, bl. 66695

Betekening op elektronische wijze
14 JUNI 2017. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 32quater/1, § 1 en 32quater/2, §§ 1 en 6 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22/06/2017,bl. 67347


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT


Uitgifte postwaarden
8 JUNI 2017. - Koninklijk besluit houdende uitgifte van gelimiteerde postwaarden in de loop van het jaar 2018, BS 16/06/2017, bl. 65254
8 JUNI 2017. - Koninklijk besluit houdende uitgifte van post-waarden in de loop van het jaar 2018, BS 16/06/2017, bl. 65255

Gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen – erratum nota BS 12/06/2017
17 MEI 2017. - Wet tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen. - Erratum, BS 22/06/2017, bl. 67347

Maritieme mobiliteit – aansprakelijkheid reder - modelcertificaat  van verzekering -
8 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van certificaat van verzekering of enige andere financiële zekerheid voor repatriëring en het certificaat van verzekering of enige andere financiële zekerheid voor de aansprakelijkheid van de reder, bedoeld in titel 2 van de wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006, BS 23/06/2017, bl. 67932

Invoering van een gereglementeerde boekenprijs vanaf 1 juli 2017

16 JUNI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 houdende de invoering van een gereglementeerde boekenprijs, BS 26/06/2017, bl. 68086

Auteursrechten - multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt
8 JUNI 2017. - Wet tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt, BS 27/07/2017, bl. 68276

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 28/06/2017, bl. 68925


FINANCIEEL RECHT

Centrale effectenbewaarinstellingen – inhouding en vergoeding roerende voorheffing
31 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, BS 16/06/2017, bl. 65249

Prijscourant

OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/06/2017, bl. 66086


Bevriezing tegoeden en andere financiële middelen ingeval van terrorisme
20 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen, BS 22/06/2017, bl. 67352

 

FISCAAL RECHT


Wijzigingen heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen en het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag,
24 MAART 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen en het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, BS 16/06/2017, bl. 65719

Uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau voor belastingdoeleinden
14 JUNI 2017. - Koninklijk besluit dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden vastlegt, met het oog op de toepassing van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden, BS 19/06/2017,  bl. 65897

Vlaamse verkeersbelasting
 - nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2017
9 JUNI 2017. - Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.3.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2017, BS 20/07/2017, bl. 66609

Verkeersbelasting
 - nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2017 voor Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WGB). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2017 (Geldig voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest), BS 21/06/2017, bl. 67304

Voorafbetalingen aanslagjaar 2018
Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. - Aanslagjaar 2018, BS 29/06/2017, bl. 69236


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Verdrag tussen  Benelux en Kazachstan illegale immigratie - terug- en overname personen
14 SEPTEMBER 2016. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek Kazachstan betreffende de terug- en overname, en het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 2 maart 2015, BS 16/06/2017, bl. 65165

Niet-gouvernementele samenwerking – vereenvoudigde kosten
31 MEI 2017. - Ministerieel besluit betreffende de vereenvoudigde kosten voorzien in artikel 38 van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking, BS 16/06/2017, bl. 65242

Instemming overeenkomst politiesamenwerking tussen België en Macedonië
24 FEBRUARI 2017. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering betreffende de politiesamenwerking, gedaan te Brussel op 21 november 2013, BS 23/06/2017, bl. 67840


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF


 
2017-084


22-06-2017

Prejudiciële vraag
Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (art. 3)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6457
Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Ongeval met verscheidene voertuigen - Onmogelijkheid om vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt - Vergoeding door de verzekeraar van de schade aan het voertuig van zijn eigen verzekerde
2017-083


22-06-2017

Beroepen tot vernietiging
Vlaams decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (art. 128 tot 134 en art. 135, 18°)

Vernietiging (art. 129 tot 134 en art. 135, 18°, en decreet van 3 februari 2017 houdende wijziging van artikel 14.1.2 en artikel 14.2.3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009) - Handhaving van de gevolgen voor de heffingsjaren 2016 en 2017

Rolnummer(s): 6353 • 6366 • 6369 • 6419 • 6426
Energiebeleid - Vlaams Gewest - Heffingen - Heffing op de afnamepunten van elektriciteit - Belastbare materie - Eigen fiscale bevoegdheid van de gewesten
2017-082


22-06-2017

Beroep tot vernietiging
Wet van 28 juni 2015 tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie met het oog op het verzekeren van de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie

Stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie

Rolnummer(s): 6328
Kernenergie - Centrales van Doel 1 en Doel 2 - Uitstel van de datum van de desactivering en van het einde van de industriële elektriciteitsproductie - Ontstentenis van een milieueffectrapportering en van een voorafgaande procedure die inspraak van het publiek mogelijk