WETGEVING 29 juni - 19 juli 2018
 
 
De wet Diverse Bepalingen Burgerlijk Recht I en alternatieve vormen van geschillenoplossing is in Staatsblad gepubliceerd op 2 juli en meteen van kracht

Omzendbrief wet Diverse Bepalingen Burgerlijk Recht I: procedure verandering voornamen

Omzettingstabellen vruchtgebruik

Reglement OVB Witwaspreventie

Familierechtbank -  omgangsrecht grootouders - minnelijke schikking

Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken


De niet-ondertekening van een bevel tot aanhouding door de onderzoeksrechter die het verleent en de niet-motivering van dat bevel zijn ongrondwettig
Arrest Grondwettelijk Hof 91/2018 van 5 juli 2017

Gedeeltelijke vernietiging Potpourri III-wet (internering)
Arrest Grondwettelijk Hof 80/2018 van 28 juni 2018

Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof


De elektronische publicatie van parlementaire stukken op de website wordt termijn aanvang ronddeling

KB en MB betreffende verkoop van pakketreizen
 
PUBLIEK RECHT

BEGROTING

Eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018
11 JULI 2017. - Wet houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, BS 16/07/2018, bl. 56623

Eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018
11 JULI 2018. - Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, BS 18/07/2018, bl. 57127

OMGEVINGSRECHT

Wijzigingen bepalingen inzake milieubeleid en Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
8 JUNI 2018. - Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, BS 02/07/2018, bl. 53574

Samenwerkingsakkoord tussen Federale Staat, Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake Belgische klimaat- en energiedoelstellingen periode 2013-2020
12 FEBRUARI 2018. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020, BS 12/07/2018, bl. 55650
15 JUNI 2018. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020, BS 12/07/2018, bl. 55650
8 JUNI 2018. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020, BS 12/07/2018, bl. 55738.

VERKIEZINGEN

Verkiezing voor het Europese Parlement is vastgelegd op zondag 26 mei 2019
15 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement, BS 03/07/218, bl. 53781

Vaststelling modellen van oproepingsbrieven lokale en provinciale verkiezingen
29 MEI 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de oproepingsbrieven voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018, BS 09/07/2019, bl. 54882

PARLEMENTAIR RECHT

De elektronische ronddeling van parlementaire stukken
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijzigingen, BS 06/07/2018, bl. 54691
De elektronische publicatie op de website wordt aanvang ronddeling

VREEMDELINGENRECHT

Wijziging werking en rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
27 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, BS 11/07/2018, bl. 55413

 • de burgerlijke stand
 • het naamrechtstelsel
 • het nationaliteitsrecht
 • het adoptierecht
 • de mede-eigendom
 • de uitvoering van de Europese verordening inzake de inbeslagnemingen
 • de zakelijke zekerheden op roerende goederen
 • de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
 • projecten rond kennisbeheer Justitie
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Wet diverse Bepalingen Burgerlijk recht I en  alternatieve vormen van geschillenoplossing
18 JUNI 2018. - Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 02/07/2018, bl. 53455
Wijzigingen betreffende:
 • de burgerlijke stand
 • het naamrechtstelsel
 • het nationaliteitsrecht
 • het adoptierecht
 • de mede-eigendom
 • de uitvoering van de Europese verordening inzake de inbeslagnemingen
 • de zakelijke zekerheden op roerende goederen
 • de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
 • projecten rond kennisbeheer Justitie
Omzendbrief Wet diverse Bepalingen Burgerlijk recht I en  alternatieve vormen van geschillenoplossing – procedure verandering voornamen
11 JULI 2018. - Omzendbrief betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure ervan worden geregeld, BS 18/07/2018, bl. 57657

Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof
Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof (artikel 11, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals het is gewijzigd door het Protocol van 10 juni 1981 tot wijziging van artikel 1 van genoemd Verdrag, door het Protocol van 23 november 1984 tot wijziging en aanvulling van genoemd Verdrag en door het Protocol van 15 oktober 2012 tot wijziging van genoemd Verdrag), BS 16/07/2018, bl. 56853

Reglement OVB Witwaspreventie
Reglement tot wijziging van Afdeling III.1.2. - Witwaspreventie, BS 19/07/2018, bl. 58181

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2018
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2018, BS 29/06/2018, bl. 53356

KB en MB betreffende verkoop van pakketreizen
27 JUNI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de transactie bij inbreuken op de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, BS 04/07/2018, bl. 53912
27 JUNI 2018. - Ministerieel besluit tot aanduiding van het centraal contactpunt bedoeld in artikel 62 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, BS 04/07/2018, bl. 53913
27 JUNI 2018. - Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn aan de daders van inbreuken op de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, de transactie bedoeld in artikel 84, van de voornoemde wet, voor te stellen, BS 04/07/2018, bl. 53913
27 JUNI 2018. - Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambte-naren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken op de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, BS 04/07/2018, bl. 53914

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 04/07/2018,  bl. 54022

Vlaamse steun aan projecten van collectief onderzoek/ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding
25 MEI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan projecten van collectief onderzoek en ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding, BS 10/07/2018, bl. 55189

Instemming Protocol wijziging Benelux-Verdrag inzake intellectuele eigendom
22 JUNI 2016. - Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 21 mei 2014, BS 19/07/2018, bl. 57711

Wet houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde
8 JULI 2018. - Wet houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde, BS 19/07/2018, bl. 57724
 
FINANCIEEL RECHT

Administratie Rechtszekerheid – Erratum: vervanging tabel
15 JUNI 2018. - Besluit van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegd-heden en de zetel van haar operationele diensten. - Erratum, BS 13/07/2018, bl. 56182

Centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest8 JULI 2018. - Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, BS 16/07/2018, bl. 56680

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 19/07/2018, bl. 58196
 
STRAFRECHT

Erkenning centra opvang slachtoffers mensenhandel

22 JUNI 2018. - Koninklijk besluit betreffende het verlenen van erkenning aan de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden, BS 04/07/2018, bl. 54169

Strafuitvoeringsrechtbanken – erkenning verenigingen die slachtoffers kunnen bijstaan
Strafuitvoeringsrechtbanken. – Erkenning (Antwerpen), BS 09/07/2018, bl. 55053
Strafuitvoeringsrechtbanken. – Erkenning (West-Vlaanderen), BS 09/07/2018, bl. 55053

Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken
11 JULI 2018. - Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken , BS 18/07/2018, bl. 57582
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Strafwetboek
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 6. - Wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis
HOOFDSTUK 7. - Wijziging van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel
HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen
HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
HOOFDSTUK 10. - Wijzigingen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
HOOFDSTUK 11. - Bekrachtiging van besluiten genomen met toepassing van art. 6, tweede lid, van de programmawet (II) van 27 december 2006 inzake gerechtskosten


FISCAAL RECHT

Verkeersbelasting Brussels Hoofdstedelijk Gewest – nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2018
Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WIGB). Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2018 (geldig voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest)., BS 02/07/2018, bl. 53708

Revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens aanslagjaar 2019
24 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens , BS 03/07/2018, bl. 53781

WIB 1992 - schaal van de administratieve geldboetes bij overtredingen
29 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 445, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve boetes wat de verrekenprijzen betreft en hun toepassingsmodaliteiten, BS 09/07/2018, bl. 54805

Wijziging aanduiding leden college dienst "voorafgaande beslissingen in fiscale zaken
3 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 2004 houdende oprichting van de dienst "voorafgaande beslissingen in fiscale zaken" bij de Federale Overheidsdienst Financiën, BS 13/07/2018, bl. 56180

Wet tot wijziging van de belastingmaatregelen ten voordele van het zeevervoer
3 JULI 2018. - Wet tot wijziging van de belastingsmaatregelen ten voordele van het zeevervoer, BS 19/07/2018, bl. 57720

SOCIAAL RECHT

Leefloon en toelage verleend aan OCMW
22 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon en tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie, BS 04/07/2018, bl. 53914

Aanvullende pensioenrechten – mobiliteit werknemers tussen EU-lidstaten
27 JUNI 2018. - Wet inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten, BS 05/07/2018, bl. 54106

Buitenlandse werknemers - ‘Europese blauwe kaart’
1 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde procedure, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een "Europese blauwe kaart", BS 09/07/2018, bl. 54836

Oprichting interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen
30 MEI 2018. - Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen, BS 09/07/2018, bl. 54953

Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 15 mei 2018
Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 15 mei 2018, BS 10/07/2018, bl. 55304

Instemming samenwerkingsakkoord inzake studentenovereenkomst
22 JUNI 2018. - DECREET houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 29 december 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die door een leerovereenkomst verbonden zijn, BS 12/07/2018, bl. 55739
 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
 
2018-114


19-07-2018

Beroep tot vernietiging
Decreet van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuter onderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving (art. 39, § 3, derde tot achtste lid), en decreet van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs (art. 43bis, §§ 2 en 5), zoals die artikelen respectievelijk vervangen en ingevoegd zijn bij de artikelen 5 en 14 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2016 betreffende de invoering van een cursus filosofie en burgerzin in het basisonderwijs en betreffende het behoud van de alternatieve pedagogische begeleiding in het secundair onderwijs

Vernietiging (art. 39, § 3, zesde tot achtste lid, zoals ingevoegd bij art. 5 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 juli 2016) - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling tot het einde van het schooljaar 2018 2019 - Verwerping van het beroep voor het overige

Rolnummer(s): 6547
Onderwijs - Franse Gemeenschap - 1. Invoering van een cursus filosofie en burgerzin in het basisonderwijs - 2. Behoud van de alternatieve pedagogische begeleiding in het secundair onderwijs - Vrije et gesubsidieerde scholen
2018-113


19-07-2018

Beroep tot vernietiging
Arrest van het Hof van Beroep te Brussel

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6921
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Getoetste normen - Klaarblijkelijke onbevoegdheid
2018-112


19-07-2018

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 632bis)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 6914
Gerechtelijk recht - Procedure tot erkenning van de status van staatloze - Prejudiciële vraag - Nut
2018-111


19-07-2018

Prejudiciële vragen
Koninklijk besluit van 22 juli 1977 tot bescherming van kweekproducten (art. 46 en 47)

Onbevoegdheid van het Hof om kennis te nemen van de prejudiciële vragen

Rolnummer(s): 6894
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Getoetste normen - Klaarblijkelijke onbevoegdheid
2018-110


19-07-2018

Vordering tot schorsing
Wet van 7 februari 2018 houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen

Verwerping van de vordering tot schorsing

Rolnummer(s): 6887
Fiscaal recht - Taks op de effectenrekeningen
2018-109


19-07-2018

Prejudiciële vraag
Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers

Gedeeltelijke schending

Rolnummer(s): 6885
Kansspelen - Uitbatingsvergunningen van onderscheiden klassen - Cumulatie - Online spelen en weddenschappen via dezelfde domeinnaam en de daaraan verbonden URL's
2018-108


19-07-2018

Beroep tot vernietiging
Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers

Gedeeltelijke vernietiging

Rolnummer(s): 6881
Kansspelen - Uitbatingsvergunningen - Cumulatie - Verschillende houders - Online spelen en weddenschappen op een gemeenschappelijke internetsite
2018-107


19-07-2018

Vordering tot schorsing
Decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (art. 68 en 69)

Schorsing

Rolnummer(s): 6873
Ruimtelijke ordening - Vlaams Gewest - Omgevingsvergunning - Ontginningsgebieden of gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen
2018-106


19-07-2018

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 1382 en 1383)

Geen schending

Rolnummer(s): 6686
Aansprakelijkheidsrecht - Fout van de publiekrechtelijke rechtspersoon - Voorwaarden - Vergelijking met de fout van de privaatrechtelijke rechtspersoon
2018-105


19-07-2018

Beroep tot vernietiging
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 november 2016 betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM overeenkomsten, ingesteld door de openbare instelling met rechtspersoonlijkheid « het Gemeenschapsonderwijs » (art. 5 tot 12)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6678
Onderwijs - Vlaamse Gemeenschap - Alternatieve financiering van schoolinfrastructuur - DBFM-overeenkomsten
2018-104


19-07-2018

Beroep tot vernietiging
Vlaams decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.15.4 en B.16.3)

Rolnummer(s): 6676
Huisvesting - Vlaams Gewest - Hervormingen
2018-103


19-07-2018

Prejudiciële vraag
Wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (art. 6, §§ 1 en 2)

Geen schending

Rolnummer(s): 6673
Sociale bijstand - Inkomensgarantie voor ouderen - Verhoogd bedrag - Samenwoning
2018-102


19-07-2018

Prejudiciële vraag
Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (art. 14, § 2), wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (art. 23, tweede lid) en wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (art. 35, § 3, eerste lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6664
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsovereenkomsten - Uitvoerende kunstenaars - Socialezekerheidsbijdragen - Vergoeding voor de overdracht van vermogensrechten
2018-101


19-07-2018

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 20 juli 2016 tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling (de woorden « en op het uitbreidingsgebied van het verblijfspark » in artikel D.II.63, eerste lid, 3°, vervat in artikel 1 van het decreet)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6659
Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Waals Gewest - Gewestplannen - Uitbreidingsgebieden van het verblijfspark
2018-100


19-07-2018

Prejudiciële vraag
Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (art. 38, § 3sexies)

Geen schending

Rolnummer(s): 6648
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Financiering - Responsabiliseringsbijdrage met betrekking tot het jaar 2012 - Toepassingscriteria en -voorwaarden die, voor dat jaar 2012, zijn vastgesteld bij een wet van 30 juli 2013 - Terugwerkende kracht
2018-099


19-07-2018

Prejudiciële vraag
Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (art 8, tweed lid, en art. 23, vierde lid, eerste zin)

Schending

Rolnummer(s): 6624
Wapens - Misdrijven - Verbeurdverklaring - Zaken die toebehoren aan derden te goeder trouw die niet bij het misdrijf betrokken zijn
2018-098


19-07-2018

Prejudiciële vragen
Wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen (art. 119, § 2, 120 en 121)

Geen schending

Rolnummer(s): 6620
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Gewaarborgd minimumbedrag - Alleenstaande gepensioneerde - Feitelijke scheiding
2018-097


19-07-2018

Prejudiciële vraag
Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering (art. 19 tot 75)

Geen schending

Rolnummer(s): 6616
Rechterlijke beslissingen tot internering - Tenuitvoerlegging - Gebrek aan verjaringsregeling
2018-096


19-07-2018

Beroepen tot vernietiging
Wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie

Stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie - Opschorting van het onderzoek van de zaken totdat het Hof van Justitie uitspraak zal hebben gedaan in de zaken C 207/16 Ministerio Fiscal en C 623/17 Privacy International / Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e.a.

Rolnummer(s): 6590 • 6599 • 6601
Telecommunicatie - Elektronische communicatie - Verzameling en bewaring van de gegevens
2018-095


19-07-2018

Prejudiciële vragen
Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie (art. 35 en 111, derde lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6554
Bestuursrecht - Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Waals Gewest - Gewestplannen - Agrarisch gebied - Afwijkingen alleen beperkt tot die installaties die gebruik maken van een energiebron die uitsluitend solair is
2018-094


19-07-2018

Prejudiciële vraag
Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen (art. 20)

Geen schending

Rolnummer(s): 6535
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenstelsel van de plaatselijke besturen - Responsabiliseringsbijdrage ten laste van de lokale besturen - Berekening
2018-093


19-07-2018

Prejudiciële vragen
Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (art. 4/1, 5 en 8, § 1)

Geen schending

Rolnummer(s): 6488
Vreemdelingenrecht - Arbeid - Arbeidskaart - Vorige machtiging tot verblijf
2018-092


19-07-2018

Beroepen tot vernietiging
Wet van 2 december 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistigen betreft (art. 2, 4, 5 en 6) en wet van 14 december 2015 tot wijziging van artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 3)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 6451 • 6455 • 6470
Vreemdelingenrecht - Machtiging tot verblijf - Opeenvolgende verzoeken - Vermoeden van afstand
2018-091


05-07-2018

Beroep tot vernietiging
Wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord (art. 7, 4° en 5°)

Vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen ten aanzien van alle bevelen tot aanhouding die op grond van die bepalingen zijn verleend vóór 1 september 2018

Rolnummer(s): 6667
Voorlopige hechtenis - Bevel tot aanhouding - Vereiste vermeldingen en ondertekening
2018-090


05-07-2018

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 24 november 2016 houdende wijziging van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijk openbaar wegen- en waterwegendomein en diverse bepalingen betreffende het vervoer over de weg

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6661
Verkeersveiligheid - Waals Gewest - Inbreuk op de wetgeving - Overlading van een voertuig - Sancties
2018-089


05-07-2018

Prejudiciële vraag
Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars (art. 2, § 1, en 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6656
Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Betaalde sportbeoefenaars - Loon - Loongrens
2018-088


05-07-2018

Prejudiciële vragen
Gerechtelijk Wetboek (art. 1017, 1018 en 1022, zevende lid)

De eerste twee prejudiciële vragen behoeven geen antwoord - Geen schending (art. 1017 en 1018, gelet op hetgeen in B.17.2 is vermeld)

Rolnummer(s): 6623
Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - Uitgaven en kosten - Btw op de prestaties van gerechtsdeurwaarders
2018-087


05-07-2018

Beroep tot vernietiging
Vlaams decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtscolleges betreft

Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.13.2, B.27 en B.29)

Rolnummer(s): 6615
Bestuursrecht - Vlaamse bestuursrechtscolleges - Optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging
2018-086


05-07-2018

Beroep tot vernietiging
Wet van 21 juillet 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (art. 3 en 5 tot 12)

Vernietiging (art. 3 en 6, 2°) - Verwerping van het beroep voor het overige

Rolnummer(s): 6611
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Recht op maatschappelijke integratie - 1. Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie - 2. Gemeenschapsdienst
2018-085


05-07-2018

Prejudiciële vraag
Wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid (art. 64, eerste lid, f)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 6610
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Overzeese sociale zekerheid - Koloniaal stelsel - Werknemers uit de privésector - Pensioenen - Berekening - Militaire dienstplicht
2018-084


05-07-2018

Prejudiciële vraag
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

Geen schending

Rolnummer(s): 6570
Ambtenarenzaken - Personeel in dienst genomen bij arbeidsovereenkomst - Ontslag - Uitdrukkelijke motivering
2018-083


05-07-2018

Prejudiciële vraag
Veldwetboek (art. 37, vierde lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6485
Veldwetboek - Erfdienstbaarheden van beplantingen - Verkrijgende verjaring - Onverjaarbaar karakter van het recht van de nabuur om de wortels weg te hakken of de takken te doen snijden - Vergelijking met de erfdienstbaarheden van lichtopeningen en van uitzichten
2018-082


28-06-2018

Vordering tot schorsing
Wetboek van strafvordering (art. 479, 480 en 482bis)

Verwerping van de vordering tot schorsing

Rolnummer(s): 6879
Strafrechtspleging - Rechtsplegingen van bijzondere aard - Voorrecht van rechtsmacht van de magistraten (en van hun mededaders en medeplichtingen) wegens de misdaden en wanbedrijven gepleegd door hen buiten hun ambt en in de uitoefening ervan
2018-081


28-06-2018

Beroep tot vernietiging
Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie (art. 81)

Verwerping van het beroep, rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.6.4 en B.6.5 en onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.5.3

Rolnummer(s): 6698
Gerechtelijk recht - Kosten van het geding - Nutteloze kosten
2018-080


28-06-2018

Beroepen tot vernietiging
Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie

Vernietiging (in de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, zoals gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016): art. 22/1 en 27; art. 76, tweede lid; art. 77, § 1, eerste lid; in art. 77/8, § 1, de woorden : « , met dien verstande dat de geïnterneerde veroordeelde uitsluitend geplaatst kan worden in een inrichting vermeld in artikel 3, 4°, b) of c), aangewezen door de kamer voor de bescherming van de maatschappij. Indien hij de toelaatbaarheidsdatum voor een voorwaardelijke invrijheidstelling zoals bedoeld in artikel 25 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, heeft bereikt, kan hij ook worden geplaatst in een inrichting vermeld in artikel 3, 4°, d) »; art. 77/8, § 2, eerste lid - Verwerping van de beroepen voor het overige, rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.14, B.21.3 en B.22.1

Rolnummer(s): 6538 • 6539
Internering - Voorwaarden en modaliteiten - Hervormingen


RECHTERLIJKE ORDE

BS 29/06/2018
Benoemingen/pensioneringen griffiers/stagiairs
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - vredegerecht van het elfde kanton Antwerpen – vredegerecht eerste kanton Ieper - vredegerecht van het tweede kanton Waver - vredegerecht van het kanton Torhout - hof van beroep te Gent - mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Hof van beroep te Brussel - parket Halle-Vilvoorde

BS 03/07/2018
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidshof van Antwerpen
Vredegerecht eerste kanton Hasselt - hof van beroep te Antwerpen - rechtbank van koophandel te Antwerpen - vredegerecht van het derde kanton Gent - vredegerecht van het kanton Roeselare - rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk - rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Ieper
Openstaande plaats werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Openstaande plaats werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Antwerpen

BS 05/07/2018
Arbeidshof van Antwerpen (eervol ontslag)
Arbeidshof van Antwerpen (openstaande plaats)

BS 06/07/2018
Rechtbank van koophandel te Gent, afd. Gent en Kortrijk - politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Sint-Niklaas - rechtbank van eerste aanleg te Leuven - parket Halle-Vilvoorde - rechtbank van koophandel te Gent, afd. Gent, Dendermonde, Oudenaarde, Brugge en Kortrijk
Hof van beroep te Brussel - Hof van beroep te Gent - Arbeidshof te Antwerpen - Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Tongeren - Rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Ieper, Brugge, Kortrijk en Gent

BS 09/07/2018
Benoeming assessor afdeling Wetgeving van de Raad van State
Benoeming assessor afdeling Wetgeving van de Raad van State
Hoge Raad voor de Justitie -aanwerving van auditors (voor het Nederlands en Frans kader)
Parketjurist (A1) bij parket Antwerpen: 1 (Nederlandstalig) (erratum BS 13/07/2018)

BS 12/07/2018
Benoeming assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State
Benoeming assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State

BS 13/07/2018
Benoemingen/pensioneringen (plaatsvervangende) vrederechters
Aanwijzing kamervoorzitter Hof van beroep te Brussel

BS 19/07/2018
Aanwijzing eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State
Aanwijzing eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg (eervol ontslag)
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg (openstaande plaats)
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Orde van Advocaten Antwerpen