______________________________________________________

20 oktober 2019 – nummer 406

 

Inhoud

·       VIERINGEN

·       GOED OM TE WETEN

·       OMZIEN NAAR ELKAAR

·       ACTIVITEITEN

 

VIERINGEN

Viering zondag 20 oktober

We staan stil bij de gelijkenis rond een onrechtvaardige rechter - een merkwaardig verhaal, wat door twee bijzondere zinnetjes aan het begin en einde ingekleurd wordt door de redacteur van het Lukas-evangelie.

Dienstvoorbereiding

Omdat volgende week zondag 27 oktober ds Marian van Giezen onze gastvoorganger is, is er komende woensdag geen dienstvoorbereiding. De eerstvolgende keer is woensdag 30 oktober om 19.15 uur rond de lezing uit Hebr. 11 over de geloofsgetuigen. Een ieder is dan van harte welkom!

Speciale collecte 27 oktober

Op zondag 27 oktober wordt er gecollecteerd voor de Stichting PIT Pro Rege.
Hulp voor Helden wil het welzijn bevorderen van militairen, veteranen en hun thuisfront. Met diverse projecten geven we hen aandacht, erkenning en steun.
De naam ‘Hulp voor Helden’ bestaat vanaf 2014. Militairen, veteranen én hun thuisfront zien wij als helden, omdat ze staan voor onze vrede en veiligheid.
Stichting Koninklijke PIT Pro Rege ontstond in 2009 uit een samenvoeging van de vereniging Koninklijke Militaire Bond Pro Rege (KNMB, sinds 1874) met stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT, sinds 1947). KNMB Pro Rege richtte zich op de protestantse militaire tehuizen (PMT’s). Bij stichting PIT stond de geestelijke verzorging vanuit protestants-christelijke visie van de Nederlandse krijgsmacht centraal. En het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties en diensten die dit deden. Veel ouderen kennen de PIT-collecte. De gezamenlijke doelstellingen, aandacht vragen voor én verbeteren van het welzijn van Nederlandse militairen, zijn niet veranderd. In de loop van de tijd zijn we daarnaast meer aandacht gaan geven aan het welzijn van veteranen en hun thuisfront. En we zetten ons in voor iedereen!
Voor meer informatie zie website: 
https://www.hulpvoorhelden.nl/

 

2 november Steek een lichtje op

Voorafgaand aan de Gedachteniszondag willen we graag iedereen, kerkelijk of niet-kerkelijk, de gelegenheid bieden om een lichtje op te steken en even stil te staan bij het verlies van een geliefde.
Daarvoor is het kerkelijk Centrum in De Clomp op zaterdag 2 november (Allerzielen) geopend van 15- 18 uur.
U kunt gewoon binnen lopen en als u wilt ook nog een kopje koffie/thee drinken en wat napraten.
Van harte welkom!

Wie helpt mee op 2 november?
We zoeken 2-3 mensen die mee willen helpen de mensen te ontvangen, een kopje koffie te schenken en eventueel een praatje te maken.
Aanmelden bij Hugo Albers (
webmaster@pknzeistwest.nl)

 

GOED OM TE WETEN

Actie Wijkkas weer van start

Deze week krijgt u een brief in de bus met het verzoek voor een bijdrage voor de Wijkkas.
Graag vragen wij u om hieraan aandacht te geven, want het is een belangrijke actie.
Twee maal per jaar kloppen wij bij u aan voor een financiële bijdrage. In januari is er de Actie Kerkbalans en in het najaar is het tijd voor de Actie Wijkkas. Uit de opbrengst van de Actie Kerkbalans worden de vaste lasten van de PKN-gemeente in Zeist betaald, zoals salarissen van de predikanten en het onderhoud van kerkgebouwen.
Maar naast de opbrengst van Kerkbalans heeft elke wijkgemeente ook een eigen wijkkas. In Zeist-West betalen we hieruit de ‘dagelijkse’ zaken zoals bloemen, (kerst)versieringen, jeugdwerk, vorming van ambtsdragers, oecumenische activiteiten, kerkmuziek, koffie na de vieringen en alle andere zaken ten behoeve van de eredienst. Ook de website, de Nieuwsbrief, de kerstattenties voor ouderen en de zomeruitstapjes worden hieruit betaald. Het zijn allemaal zaken die onze wijk tot een levende gemeenschap maken, waarin we omzien naar elkaar.
In de brief staat dit uitgebreider beschreven.
Daarnaast vindt u daar de begroting voor het jaar 2020, zodat u kunt zien waaraan we uw bijdragen besteden.
We hopen ook dit jaar weer op een goede opbrengst.
U kunt de 
brief en begroting ook hier [216 KB] downloaden.

LAATSTE KANS: Kasten van Tineke te koop

Als u nog interesse heeft, laat het dan snel weten. Daarna gaan de spullen in de openbare verkoop of de kringloop!

Na de verhuizing heeft Tineke Dronkert een paar spullen over die ze niet meer nodig heeft en/of niet kan plaatsen.
Ze biedt deze nu tegen schappelijke prijzen ter overname aan.
En de opbrengst is volledig voor de inrichting van de ontmoetingsruimte in het Kerkelijk Centrum.
Lees verder ....

OMZIEN NAAR ELKAAR

Tiny Kleefman

Namens de familie van mevrouw Tiny Kleefman wil ik graag meedelen dat Tiny na 14 dagen ziekenhuisopname vanwege een beroerte, de komende tijd in de Warande verblijft.
Het adres is:
De Warande, kamer 113, Jagersingel 1, 3707 HL Zeist
Zowel post als bezoek is meer dan welkom, want het valt niet mee als je 93 jaar bent!
Bets Hoogteijling

Kledinginzameling

Op zaterdag 19 oktober van 10.00-13.00 uur kunt U voor Mensen in Nood gebruikte en nog bruikbare kleding en schoenen in gesloten plastic zakken inleveren op de volgende locatie:  Winkelcentrum de Clomp.

VerkoopfairTrade producten

Zondag 27 oktober worden na afloop van de dienst weer FairTrade artikelen verkocht. Uiteraard is er dan het gebruikelijke assortiment maar er zijn ook leuke non-food artikelen te koop.
Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens de FairTrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen.

De ZWO-commissie

 

Dringende oproep tot kerkvrijwilligers Bovenwegen

Doordat een mevrouw, die meer dan 40 jaar elke tweede zondag van de maand coördinator is van een groepje kerkvrijwilligers, noodgedwongen moet stoppen, zoeken wij per 12 januari 2020 een nieuwe coördinatrice.
Het werk houdt in dat je in een desbetreffende ruimte de liturgische tafel in gereedheid brengt, de microfoon aanzet en aanspreekpunt bent tussen de geestelijke verzorging en het groepje vrijwilligers dat onder je valt. Ook bijspringen in het halen en brengen van mensen naar de kerkdienst kan bij je taak horen. De tijden zijn van 18.00 tot 19.45 uur op elke tweede zondag van de maand. In de zomer is er een aangepast rooster.
Op de eerste zondag van de maand en wanneer er een vijfde zondag in de maand zit vragen we daarnaast een gewone kerkvrijwilliger die mensen wil halen van de afdeling naar de kerkdienst en vice versa. Daar het om rolstoelen gaat is het wel belangrijk dat fysiek aan te kunnen. Tijd eveneens van 18.10 -19.45. Aanvang dienst 19.00 uur. In de zomer is er een aangepast rooster.
Wie voelt zich geroepen om ons te helpen? Het bestaan van het houden van kerkdiensten in Bovenwegen hangt er een beetje vanaf. Daarom voel ik me vrij, terwijl ik weet dat iedereen het druk heeft, deze oproep te plaatsen. Contact kunt u desgewenst opnemen met ds. Fia Oomen, Geestelijk Verzorger, telefoon 06-25461860Printen Nieuwsbrief voor iemand anders

Helaas heeft niet iedereen e-mail. Maar toch willen ze graag op de hoogte blijven van het nieuws uit onze wijkgemeente.
Diverse mensen krijgen daarom al wekelijk van iemand anders een uitgeprinte versie van de Nieuwsbrief.
Maar af en toe duikt er weer een verzoek op van iemand of dat mogelijk is. Soms regelen ze het zelf, maar dat lukt niet altijd.
We zijn daarom op zoek naar gemeenteleden, die deze zorg voor iemand anders op zich willen nemen. Dan zetten we deze namen op een lijst en als er een verzoek komt kijken we of er iemand in de buurt woont die het zou kunnen doen.
Als u denkt: 'dat kan ik ook wel doen', meld u dan aan bij Kees Manintveld (
k.manintveld@me.com) of bij de webmaster Hugo Albers (webmaster@pknzeistwest.nl).
We zetten u dan op de lijst en laten u weten wanneer we een verzoek ontvangen.
Een kleine moeite en een mooi gebaar in het Omzien naar Elkaar.
Kees Manintveld, Hugo Albers

Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengst van de collectes van zondag 13 oktober 2019 was:

- Werelddiaconaat € 324,58
- Plaatselijke gemeente € 124,40
- Diaconie € 98,50

Opbrengst wijkproject Ghana (deeldoosjes/mandjes)       € 136,73

 

Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* De bloemen van zondag 13 oktober zijn gegaan naar Nicolet van Renselaar.
Zij staat door de week 's avonds klaar voor koffiedienst in de kerk.
Als dank daarvoor krijgt ze de bloemen. Eigenlijk als symbool voor veel vrijwilligers/sters.  

Bedankjes  

* Op zondag 13 oktober kreeg ik de bloemen. Heel hartelijk dank daarvoor!
Nicolet van Renselaar  

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

 

ACTIVITEITEN            

Gesprek over levensverhalen: 'Noem mijn naam'

Wanneer je een verhaal over jezelf vertelt begin je vaak met het noemen van je naam. Je levensverhaal begint bij het geboren worden en een naam krijgen. Tijdens je levensreis kun je op verhaal komen als mensen je zien, je naam noemen en je verhaal aanhoren.
Door het noemen van een naam maak je opnieuw contact met het levensverhaal van deze persoon. Daarom noemen we in de dienst ter gedachtenis aan overleden gemeenteleden met eerbied hun naam. Zo blijft de herinnering levend en worden ze niet vergeten.
Rondom de woorden ‘Noem mijn naam’ gaan we met elkaar na de dienst op zondag 10 november in gesprek over dierbare personen uit ons leven die overleden zijn.
Dit doen we aan de hand van een aantal vragen die in tweetallen of in heel kleine groepjes besproken worden. Door het verhaal te vertellen achter de naam van de overleden dierbare krijgt de overledene een gezicht en wordt zijn/haar betekenis voor de ander duidelijk. Soms is het al heel lang geleden dat iemand overleden is, ook dan is het fijn om herinneringen op te halen, een verhaal te vertellen over het leven van deze persoon en de persoon weer even naar de voorgrond te halen.
U hoeft u niet vooraf aan te melden.

Datum: zondag 10 november
Tijd: 11.45 – ca. 13.00 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum De Clomp

 

Lezing Christa Anbeek

Dinsdag 29 oktober komt Christa Anbeek spreken over haar boek Voor Jozef en zijn broer. Dit boek won de prijs voor Het Beste Spirituele Boek 2019.
Christa Anbeek (1961) is universitair docent Levensbeschouwelijke reflectievaardigheden en boeddhisme aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.
Deze avond wordt georganiseerd op initiatief van de Raad van Kerken Zeist en het Platform Levensbeschouwingen en Religies.

Dinsdag 29 oktober, 20.00 uur, Doopsgezinde kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29A Zeist. Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

 

Zin-in-Film

Hierbij nodigen wij u weer uit voor de nieuwe serie films in het kader van het Forumprogramma "Zin in Film"!
Samen een film bekijken op groot beeld, met nagesprek.
Drie films met het thema: “Past dit bij elkaar?”
U bent van harte welkom, meld u aan!

Donderdag 31-10-19: Fill the void
Shira - de jongste dochter in een streng orthodox joods gezin - kijkt enorm uit naar haar bruiloft. Op het moment dat haar droom bijna wordt verwezenlijkt, slaat het noodlot toe. Haar oudere zus Esther sterft tijdens de geboorte van haar zoon en Shira's huwelijk wordt uitgesteld.
Esthers weduwnaar Yochay wordt voorgesteld te hertrouwen in het buitenland. Shira's moeder wil – na de dood van haar dochter – niet ook haar schoonzoon én kleinkind verliezen en doet een schokkend voorstel: Shira wordt gedwongen te kiezen tussen gehoorzaamheid aan haar familie en haar eigen gevoelens.

Data: donderdag 31-10
Tijd:
 19.30-22.15 uur
Plaats: zaal in de NoorderLichtkerk
Kosten: vrijwillige bijdrage 2 euro + kosten eigen consumptie
Nagesprek o.l.v.: Jolande Knevel
Info/aanmelding: José Horjus
E-mail: 
horjus2003@ziggo.nl

 

Wijkgemeente 'De Bron' presenteert musical Mozes

Vrijdag 1 november(19.30 uur) en zaterdag 2 november (15.00 en 19.30 uur) wordt door gemeenteleden en live-orkest deze musical uitgevoerd.
Het mooie is dat er niet alleen door gemeenteleden uit ‘De Bron’ maar ook uit diverse andere wijkgemeenten enthousiast mee gedaan wordt.
Wij hopen als wijkgemeente met deze Bijbelse musical op een muzikale, creatieve en bevlogen manier de onvoorwaardelijke liefde van God voor ons mensen met u en jou te delen.
Kaarten kosten €10(kinderen t/m 12 jaar €5), incl. consumptie.
Kaarten zijn verkrijgbaar via scribadebron@ziggo.nl (tel. 030 – 6955341)
Van harte uitgenodigd.

 

Uitnodiging presentatie boekje Greet van 't Slot

Rond de viering van het 50-jarig bestaan van De Ark (Amsterdam) in november 2017 werd er gevraagd naar de betekenis en oorsprong van twee ornamenten die al jaren zichtbaar in het gebouw hangen: het ENGELENORNAMENT op de achterwand van het liturgisch centrum en het z.g. KOORHEK, toen aan de achterwand van de ontmoetingshal, nu links in de kerkzaaL
Niemand wist het precies en dat inspireerde Greet van 't Slot (predikant in Noord-Buiksloot van 1975 tot 1984) tot een zoektocht ernaar. Het werd een uitgebreid onderzoek dat meer leek op een creatieve speurtocht en leidde tot navraag bij personen, het duiken in kerkelijke- en stadsarchieven, in de archieven van kunstinstellingen, bouwbedrijf en architectenbureau.
Een verslag hiervan is gebundeld in het boekje KUNST IN DE ARK.
De presentatie vindt plaats in De Ark op zondag 17 november, na de kerkdienst, een dienst van Schrift en Tafel die om 10.00 uur begint en waarbij u uiteraard van harte welkom bent!
Lees hier verder ...

 

Agenda deze week

wo 23 okt      19.15 u     Geen dienstvoorbereiding  

zo 27 okt                       Verkoop Fair Trade artikelen, KC 

zo 27 okt       19.30 u     Ionaviering, Noorderlichtkerk 

 Eerder verschenen

 

Uitvoering binnenruimte KC gaat van start Afgelopen week hebben wij de opstartvergadering gehad voor de verbouw binnen en hebben we de planning van de werkzaamheden besproken. De uitvoering start op 14 oktober met de verbouwing van de toiletgroep en de keuken.

Hartelijke ontvangst bij de moskee De Clomp Op donderdagmiddag 26 september brachten we met een groep van 26 mensen uit Zeist-West en andere wijkgemeenten een bezoek aan de moskee De Clomp.

Kasten van Tineke te koop Na de verhuizing heeft Tineke Dronkert een paar spllen over die ze niet meer nodig heeft en/of niet kan plaatsen. Ze biedt deze nu tegen schappelijke prijzen ter overname aan.

Gespreksgroep Ontmoetingen met God Een jaar of 4 geleden hebben we met een groep gesprekken gevoerd nav het boekje “Ontmoetingen met God”. Toen het boek uit was, bespraken we het fijn te vinden om elkaar en God te blijven ontmoeten, zonder dat het thema de verplichting gaf alle avonden te komen.

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activitieten voor de verschillende leeftijdsgroepen

Berichten Berichten van de afgelopen weken

 

 

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring