Infobrief Diaconie Brugge  Februari 2013, 5de jaargang nr. 26


 
Mensen zijn uitverkoren elkaar te dienen
 
Onder de titel "Verantwoordelijkheid" schreef de joodse filosoof Emmanuel Levinas: "In het feit dat de relatie tot het goddelijke via de relatie tot de mensen verloopt en met de sociale rechtvaardigheid samenvalt, ligt de hele geest van de joodse Bijbel. Mozes en de profeten bekommeren zich niet om de onsterfelijkheid van de ziel, maar om de arme, de weduwe, de wees en de vreemdeling. De relatie tot de mens, waarin het contact met het goddelijke zich voltrekt, is niet een soort "geestelijke vriendschap", maar een vriendschap die zich uit, bewijst en voltooit in een rechtvaardige economie waarvoor iedere mens ten volle verantwoordelijk is. 
Toen in alle christelijke kerken nog heftig gedisputeerd werd over de vraag of het opkomende "horizontalisme", jarenlang "medemenselijkheid" genoemd, wel even belangrijk was als de verticale relatie met God, kwam deze vervolgde, opgejaagde jood met dit statement, in zijn beroemde opstel over het jodendom als godsdienst van volwassenen. Relatie met God? Alleen door je persoonlijk ten volle verantwoordelijk te stellen voor een rechtvaardige economie.
Tegen de stroom van postmodern en neoliberaal ik-denken in, heeft Levinas ons geconfronteerd met de radicaliteit van de bijbelse ethiek, waarin niet ik het uitgangspunt ben maar de andere mens, die mij aankijkt en een beroep op mij doet. Mensen, schrijft hij, zijn "uitverkoren elkaar te dienen".
 
(Huub Oosterhuis, Red hen die geen verweer hebben)


 
2. Welzijnszorg: Oproep campagneprojecten 2014
 
 
                    Klik dan hier.
 

 

3. Armoede, een vlag die nooit de lading dekt

In februari organiseert KWB, de christelijke werknemersbeweging, voor de derde keer het Groot Armoededictee in een pak lokale afdelingen. Via een gericht dictee wil KWB mensen bewust maken van de armoedeproblematiek en tegelijk meewerken aan een beeldvorming die verder kijkt dan de gangbare clichés en vooroordelen. De finale vindt plaats op zaterdag 16 maart in Brusssel. 
Als u wilt weten of er ook in uw buurt een armoededictee wordt georganiseerd, klik dan op het onderstaande logo:
 
 
 
 
 
4. Eindelijk meer vakantiegeld voor invaliden
 

Vanaf mei 2013 zullen invaliden recht hebben op 309 euro vakantiegeld. Dat hebben de sociale partners beslist. De regering zal dit nu uitvoeren. Met deze verhoging komen de sociale partners niet enkel de 260 000 invalide werknemers tegemoet, maar ook de 20 000 invalide zelfstandigen hebben voortaan recht op 100 EUR meer vakantiegeld.

 

 
Met het optrekken van het vakantiegeld komen de sociale partners ook tegemoet aan een wetsvoorstel dat al dateert van 2004. Pas in 2010 kregen invaliden voor het eerst een beperkte som vakantiegeld. 
 
Langdurig zieken hebben ook, en misschien zelfs meer dan gezonde mensen, nood aan vakantie en ontspanning; een adempauze om daarna met nieuwe moed te kunnen vechten tegen hun ziekte.
 
Recent onderzoek, via het Vlaams Patiëntenpanel, wijst uit dat slechts 57% van de langdurig zieken tijdens het voorbije jaar heeft kunnen genieten van een vakantie, tegenover 75% van de doorsnee Vlamingen. De cijfers tonen aan dat chronisch zieken en hun gezin, omwille van een gebrek aan financiële middelen, niet aan vakantie toekomen.
 
Het vakantiegeld voor invaliden werd nochtans  al in 1976 ingeschreven in de wet. De wet werd echter lange tijd niet uitgevoerd. Pas in 2010 kregen invaliden voor het eerst een inhaalpremie van 75 EUR. In mei 2011 werd dit bedrag verhoogd tot 200 EUR. Vanaf dit jaar zullen invaliden aanspraak kunnen maken op 309 EUR vakantiegeld.

Dit extraatje geeft zieken de kans om vakantie te namen met familie en kennissen, wat hun integratie in de maatschappij bevordert. Zieken zijn immers vaak sociaal geïsoleerd.
 
 

 
5. Deurwaarders lappen de wet aan hun laars
 
Het Brussels Steunpunt Schuldbemiddeling voerde een grootschalig onderzoek naar misbruiken tegen de wet op de minnelijke invordering van 2002 bij tal van deurwaarders. Zij kwamen tot onthutsende resultaten bij sommige deurwaarders en maakten hierover een goed gestoffeerd dossier. 
 

 
Het Netwerk tegen armoede stelt hetzelfde fenomeen vast aan Vlaamse kant. Op dit moment voeren het Netwerk nog een grondig onderzoek in tal van dossiers die ze binnenkregen. Maar de resultaten gaan dezelfde richting uit.
 
In de Wet op de minnelijke invordering van 2002 staat dat alleen de hoofdsom van de schuld, de wettelijke interesten en de eventuele schadevergoeding mogen worden ingevorderd.
Sommige deurwaarders die zich met minnelijke invorderingen bezighouden vonden dat ze niet onder deze wet vielen en vroegen exuberante extra kosten als : aanmaningskosten, portkosten, inningskosten, dossierkosten, ….    Sinds 2009 is er geen twijfel meer mogelijk : de deurwaarders moeten zich ook houden aan de bovengenoemde wet. De geest van de wet is dat de schuld van de reeds kwetsbare consument onnodig zou verzwaard worden door allerlei bijkomende kosten.
 
Het Netwerk ziet echter dat sinds 2009 heel wat schuldeisers hun algemene voorwaarden hebben aangepast en ze hebben uitgebreid met strafbedingen waarbij alle kosten voor de invordering ten laste vallen van de debiteur. Op deze manier wordt de wet mooi omzeild.
 
Grote schuldeisers ( telecombedrijven, NMBS, energiebedrijven,… ) kiezen dus graag voor deurwaarderskantoren die allerlei kosten blijven aanrekenen op kap van de debiteur. Een aantal deurwaarders blijven dus erg hoge kosten aanrekenen. Kleine bedragen van 25 euro lopen zo al snel op tot over de 100 euro. Het aanrekenen van dossierkosten, inningskosten, portkosten blijft schering en inslag bij sommige grote kantoren die hun omzet met miljoenen hebben zien stijgen de afgelopen 10 jaar en voor wie het innen van schulden big business is geworden.
 
De enige manier voor de debiteur om deze praktijken aan te vechten is naar de rechtbank trekken en laat dat nu net hetgene zijn wat niemand doet voor zo’n kleine bedragen.
De deurwaarders vallen bovendien niet onder de bevoegdheid van de FOD Economie, terwijl je met klachten over incassobureaus daar wel terecht kan.

 
Het Netwerk tegen Armoede vraagt:
 
  • Dat de wet een plafond stelt aan de schadebedingen en strafbedingen die aan de consument ten laste kunnen worden gelegd
     (zie ook de petitie van De Brug en Netwerk tegen Armoede)
  • Dat de deurwaarders onder de controle kunnen vallen van de FOD economie, want deontologische codes volstaan blijkbaar niet om excessen weg te werken.
 
 
6. EU wil af van bijonvriendelijke pesticiden
 
 
De EU wil drie soorten van de meest gebruikte insectenverdelgers ter wereld verbieden voor een periode van twee jaar. De stoffen worden ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor de snelle achteruitgang van bijenpopulaties.
De Europese Commissie wil de zogenaamde nicotinoïden, insectenverdelgers die volop gebruikt worden in de landbouw, het liefste al in juli van dit jaar verbieden op gewassen die aantrekkelijk zijn voor bijen.
De Commissie denkt daarbij onder meer aan maïs, koolzaad en zonnebloemen. De demarche is opmerkelijk snel, maar de voorbije maanden stapelden de bewijzen tegen de stoffen zich dan ook op.
 
EFSA
Eerder dit jaar waarschuwde het Europese agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) ook al voor de stoffen. Het agentschap sprak van "hoog acute risico's" voor bijen die in aanraking komen met reststoffen van de pesticiden.
Nicotinoïden blijken een belangrijke rol te spelen bij de teloorgang van bijenpopulaties. Die teloorgang is niet alleen een probleem voor het milieu, maar ook voor de land- en tuinbouw: bijen spelen een onmisbare rol bij de bestuiving van ongeveer een derde van de voedselproductie.
Als een meerderheid van de EU-lidstaten voor stemt, gaat het wetsvoorstel eind februari al van kracht. Groot-Brittannië is alvast terughoudend: minister van Leefmilieu Owen Paterson waarschuwde voor een paniekreactie en wil eerst eigen onderzoek afwachten.
 
Belangrijke stap
Milieuverenigingen loven het voorstel van de Commissie. "Dit enorm belangrijke voorstel van de EU belooft een eerste, belangrijke stap om de teloorgang van onze bijen om te keren, en ook de Britse regering moet het steunen", zegt Andrew Pedleton van Friends of the Earth in een persbericht.
"De bewijzen stapelen zich op dat nicotinoïden met de teloorgang te maken hebben. We kunnen ons niet veroorloven de bedreiging te negeren die de stoffen vormen voor cruciale bestuivers."
Volgens Pedleton mogen de bedrijfswinsten van de pesticidenproducenten niet primeren op boeren en het leefmilieu. "Ministers moeten snel actie ondernemen om veilige en effectieve alternatieven voor chemische pesticiden te steunen", zegt hij.
 
 
 
7. Studiedag Duurzame Steden
 
  • klik hier om in te schrijven

 
 
8. "Joseph, de rebel" in Kortrijk
 
 
 
 
 
9. Minister Steven Vanackere over "Geloof en zingeving"
 
 
 

 
10. "Kwetsbaar durven zijn" lezing door Jacques Haers
 
 
 
 
 
11. Sociale prijs voor De Moerbei
 
 
 
 

Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178