Afspraken examen Kerstmis 2019, 1e Jaar
Geachte ouder
 
Het eerste trimester loopt reeds op zijn einde. Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van de laatste weken voor de kerstvakantie.
 
1.      Voorbereiding examens
Wij willen uw kind helpen bij de voorbereiding van de examens. Daartoe zal de klasleerkracht uw zoon/dochter begeleiden bij het opstellen van een voorbereidingsschema.
Vanaf maandag 2 december zullen er geen herhalingstoetsen meer gegeven worden en zijn er ook geen toetsen of taken meer.
De invulling van de studienamiddagen in de examenreeks dient planmatig te gebeuren.
Om je zoon/dochter hierbij te helpen, krijgt hij/zij een voorbeeld van een studieschema van de klassenleraar of de vakleerkracht Mens en Samenleving.
 
2.      Einde van de lessen
Vrijdag 6 december: de lessen eindigen om 16.05 uur.
 
3.      Verloop van de examendagen

De voormiddag bestaat uit drie delen:
  • 8.20 u. – 10.00 u.: examen(deel)
  • 10.00 u. – 10.15 u.: pauze
  • 10.15 u. – 11.55 u.: examen(deel) of studie , afhankelijk van het hieronder                    meegedeelde examenrooster.
 
De examens zijn zo opgesteld dat de meeste leerlingen slechts 80% van de voorziene tijd nodig hebben. De 20% resterende tijd geeft aan leerlingen met bijzondere maatregelen de zekerheid dat ze voldoende tijd hebben om het examen af te leggen. Ook andere leerlingen kunnen van die resterende tijd gebruik maken.
 
De leerlingen blijven tot het einde van de aangegeven tijd in het examenlokaal.
Ook na het afgeven van de examenkopij blijven ze stil. Ze kunnen studeren voor een ander vak en/of zelf meegenomen boeken/strips lezen. Om 11.55 u. kan uw zoon of dochter naar huis.
 
In de namiddag kan uw dochter/zoon de examens ook op school voorbereiden. Van 11.55 u. tot 12.00 u. is er pauze. Daarna is er lunchpauze tot 12.40 u. Van 12.40 u. tot 16.05 u. wordt er gestudeerd in blokken van 50 minuten, afgewisseld met pauzes.
 
’s Woendagsnamiddags en ’s avonds is er geen examenstudie voorzien.
 
Gelieve uw zoon/dochter desgewenst voor de examenstudie in te schrijven via deze link, ten laatste op maandag 2 december. Voor verdere afspraken, zie bijlage.
 
4.      Afwezigheid tijdens de examens
Bij ziekte moet de school voor 8.20 uur verwittigd worden (016/22 27 92). Een doktersbriefje is noodzakelijk om de afwezigheid te wettigen.
 
5.      Extra maatregelen tijdens examens
Leerlingen met een leerstoornis kunnen zoals steeds gebruik maken van bijzondere maatregelen bij het afleggen van hun examen. De toezichthoudende leerkrachten weten welke leerlingen gebruik kunnen maken van welke maatregelen.
 
 
 
 
6.      Examenrooster
 
 
ma 9/12
di 10/12
wo 11/12
do 12/12
vr 13/12
ma 16/12
1L1
1L2
1L3
1L4
1L5
1L6
wiskunde
Latijn
aardrijkskunde
+ studie
geschiedenis
+natuur-wetenschappen
Nederlands
Frans
1F1
1F2
1F3
1F4
wiskunde
natuurweten-schappen
+ studie
aardrijkskunde
+ studie
geschiedenis
+ studie
Nederlands
Frans
 
                         De examens zullen worden afgenomen in dezelfde volgorde als in het examenrooster vermeld.
                         
 
7.      Correctie en klassenraden
Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 december:de leerlingen hebben vrijaf.
 
8.      Proclamatie
Vrijdag 20 december:  
08.20 uur tot 9.10 uur : proclamatie
09.20 uur tot 10.30 uur: remediëringsgesprekken voor de leerlingen
10.30 uur tot 16.00 uur: oudercontact op uitnodiging van de klassenraad
 
Wij wensen alle leerlingen veel succes met de examens.
 
 
Met vriendelijke groeten
 
 
Frank Baeyens
Directeur – HDC Leuven
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer ylke.lavigne@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be