NIEUWSBRIEF 1 E
 
  
Gent, oktober 2018
 
Beste vrienden van Christen Forum Gent,

 
Nu het nieuwe werkjaar in gang is getreden, willen wij eerst kort met u terugblikken op het vorige. Het jaar 2017-2018 was een bewogen jaar. Met het oog op de lezingen mogen we zeker meer dan tevreden zijn. We mochten om te beginnen genieten van een atypische maar erg bevlogen voordracht van Sigiswald Kuijken, rijkelijk met muziek geïllustreerd.
In februari hadden we de eer en het genoegen Khalid Benhaddou als gast te ontvangen en daarmee de eerste spreker van de Islamitische gemeenschap in onze samenleving. Ik denk dat dit voor Christen Forum Gent een belangrijke stap was om ons ook als daadwerkelijke christenen te doen kennen, als mensen die de deur voor niemand dicht doen die aanklopt. Tot slot mochten wij Piet Raes verwelkomen die ons juist dit beeld van de christen in onze moderne samenleving hielp belichten.

 
Tegenover deze succesvolle lezingen staat het verlies van twee belangrijke leden van de stuurgroep. Nog voor het begin van het werkingsjaar 2017-2018 moesten wij op 27 augustus afscheid nemen van E.H. Dirk De Backer, in Gent wel bekend als priester van de O.-L.-Vrouw-Sint-Pieterskerk. Na afloop van ons werkingsjaar, op 30 maart, Goede Vrijdag, overleed Prof. em. Mr. Marcel Storme, medegrondlegger van Christen Forum Gent en een van zijn belangrijkste bezielers. Beiden laten een gat na in onze gelederen maar verhogen ook het besef van de verantwoordelijkheid die wij voelen om hun streven en hun idealen in ere te houden en waardig te blijven. Dat proberen wij met opnieuw een programma waarvan wij denken en hopen dat het Christen Forum Gent eer aandoet.

Op 3 december 2018 verwelkomen we Herman Van de Velde, eigenaar van en drijvende kracht achter een gerenommeerd beursgenoteerd internationaal bedrijf, met roots nabij het Gentse, dat in binnen- en buitenland zijn sporen heeft verdiend. Onder de titel “Globalisering en innovatieve arbeidsorganisaties” belooft hij ons zijn visie te geven op de spanning tussen toenemende globalisering en de klassieke arbeidsorganisatie:
‘In mijn voordracht zal ik eerst uitgebreid het thema van de globalisering behandelen (historische situering, de “drivers” van de globalisering en de invloed van de globalisering op de toenemende ongelijkheid). Vervolgens zal ik toelichten dat de globalisering ons dwingt om de klassieke Tayloristische arbeidsorganisatie te vervangen door een nieuwe organisatievorm. Uiteraard zal ik mijn betoog illustreren met eigen bedrijfservaringen.’
Als erfgenaam van een familiebedrijf dat intussen meer dan een eeuw oud is, zal hij dit ook belichten vanuit de christelijke waarden die hij tijdens zijn loopbaan steeds in praktijk heeft willen brengen.

Op 4 februari 2019 hebben wij het genoegen Lode Van Hecke, abt van de trappistenabdij Orval, als gast te mogen begroeten. Dankzij recente televisie-uitzendingen, o.m. het interview in Wanderlust met Alicja Gescinska, maar ook omdat zijn naam lang fungeerde als een van de mogelijke kandidaten om aartsbisschop Leonard op te volgen, kan de abt van Orval zich tegenwoordig gerust tot de gekendere Vlamingen rekenen. Aangezien het als abt niet evident voor hem is om regelmatig buiten de gemeenschap te spreken, zijn wij bijzonder verheugd dat hij op onze uitnodiging heeft willen ingaan. Hij zal zijn lezing brengen onder de titel “Monnik vandaag?” waarbij hij vanuit zijn eigen ervaring een licht wil werpen op rol en betekenis van het kloosterleven voor onze samenleving. Vertrekkend van de vraag hoe iemand die zeker geen monnik wilde worden het toch werd en dan nog wel in Orval, wil hij onderwerpen aanraken als geloof, gebed, monnik zijn, opvoeden vandaag, wat roeping is en hoe je die ‘vindt’. Daarbij zal hij zeker aandacht besteden aan wat Orval is en hoe je samenleeft in een gemeenschap met mensen uit compleet verschillende
culturen waarvan er verscheidene uit erg moeilijke omstandigheden komen.

We sluiten dit werkingsjaar af op 25 maart 2019 met als gaste Marie Bamutese, samen met haar echtgenoot Peter Verlinden auteur van “Marie – Overleven met de dood” en in 2016 geëerd met de ‘titel’ Vredesvrouw in de Belgische senaat. Zij zal ons onder de titel “Leven als Katholiek in Afrika. Het gaat om het bruto nationaal geluk” vanuit haar ervaringen als vluchtelinge spreken over de rol die het geloof in haar lijdensweg heeft gespeeld: ‘Marie Bamutese getuigt als Afrikaanse hoe bepalend haar katholieke geloof is voor haar geluk. Ondanks haar zwaar parcours als overlevende van eerst de genocide in Rwanda en daarna de jacht op de Rwandese vluchtelingen in Congo is ze nooit haar geloof verloren, wel integendeel. Bij haar Afrikaanse vrienden en familieleden ziet ze hoe ook velen hun geluk vinden in het geloof, zelfs in erg moeilijke omstandigheden, in Afrika of elders in de wereld.’
 
Wij denken hiermee opnieuw een kwalitatief hoogstaand programma aan te bieden dat ingaat op vragen waar Christenen vandaag mee zitten.
We hopen u dan ook bij deze lezingen te mogen verwelkomen die opnieuw zullen plaatsvinden in de Handelsbeurs te Gent, steeds op maandagavond om 20u00.

 
Aangezien er vorig jaar problemen zijn geweest met de correspondentie, zal er dit jaar gericht actie ondernomen worden om ons adressenbestand te actualiseren en bij te werken. Wij streven ernaar zoveel mogelijk naar elektronische verzendingen over te stappen, dit zowel om ecologische als financiële redenen. Wij zullen u dit jaar bij de lezingen maar ook via brieven nadrukkelijk vragen ons mee te delen of u onze zendingen per mail kunt ontvangen en of u ons uw mailadres wilt meedelen. U kunt ons dit meteen laten weten op ons mailadres: info@christenforum.be.
 
Wij willen onze lezingen nog steeds gratis blijven aanbieden. Daarom doen wij opnieuw een beroep op u om ons hierbij te steunen. Dat kan door een overschrijving op BE26 8900 1409 3929 van VZW Christen Forum Gent. Dank hiervoor.
 
Wij danken tevens VDK spaarbank voor haar blijvende structurele ondersteuning.
 
Namens de stuurgroep van Christen Forum,
 
Wim Verbaal 
Voorzitter
 
Christiaan Beyaert
Secretaris
 
U treft de nadere informatie aan op onze website: www.christenforum.be/programma.htm en op https://www.facebook.com/christenforum
  
* * *
 
Christen Forum Gent VZW geniet de structurele steun van VDK Spaarbank.
 
Uw bijdragen zijn welkom op rekeningnr. IBAN BE26 8900 1409 3929 en BIC VDSPBE91
  
 e-mail : info (at) christenforum.be / www.christenforum.be / Christen Forum Gent VZW