'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest
  
 30 januari 2019
 
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
4de zondag door het jaar - C-jaar 2019
"Een teken van tegenspraak"
 
Jer. 1,4-5.17-19  -  1 Kor. 12,31-13,13  -  Lc. 4,21-30
"De weg van Jezus is niet gemakkelijkste weg"
Vandaag nodig ik je uit – zegt God,
om naar het voorbeeld van Jezus
ook zelf profeet te zijn
en mijn liefde voelbaar te maken
voor mensen om je heen,
vooral voor armen en kleinen.
 
Het zal je geen succes opleveren.
Het kan zelfs zijn dat mensen
je scheef zullen bekijken
en dat ze veel moeite zullen hebben
met jouw manier van leven.
 
Maar weet dan
dat Jezus dat ook heeft meegemaakt
en dat zijn mateloze liefde
Hem zelfs het leven heeft gekost.
Als je christen wilt zijn,
kies je zeker niet voor de gemakkelijkste weg,
maar het zal je wel gelukkig maken.
Erwin Roosen
        
Jer. 1, 4-5.17-19 — "Ik ben bij u om u te redden"
      
In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, kende Ik u; voordat ge geboren werd, heb Ik u mij voorbehouden, tot profeet voor de volken heb Ik u bestemd. Omgord dan uw lenden; sta op en zeg tot het volk alles wat Ik u opdraag. Laat u door hen niet afschrikken; anders jaag Ik u voor hun ogen de schrik op het lijf. Ikzelf maak u heden tot een versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land, voor de koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers van het land. Zij zullen u bestrijden, maar niets tegen u vermogen. Want Ik ben bij u om u te redden.”
1 Kor. 12, 31-13,13 — "De grote drie: geloof, hoop en liefde"
Broeders en zusters,
Gij moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles. Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave der profetie, al kon ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb baat het mij niets. De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer.  De gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt heeft het onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind was sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; en nu ik man geworden ben heb ik het kinderlijke afgelegd. Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele maar dan zal ik ten volle kennen zoals God mij kent. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde de grote drie; maar de liefde is de grootste.
    
Lc. 4, 21-30 — "Is dat dan niet de zoon van Jozef?"
In die tijd begon Jezus in de Synagoge te spreken: “Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan.” Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: “Is dat dan niet de zoon van Jozef?” Hij zei hun: “Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord voorhouden: Geneesheer, genees uzelf: doe al wat, naar wij vernamen, in Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad.” Maar Hij gaf er dit antwoord op: “Voorwaar, Ik zeg u: geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël; toch werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot een weduwe te Sarepta, in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naäman.” Toen ze dit hoorden werden allen die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen Hem de stad uit en dreven Hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem daar in de afgrond te storten. Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.
"Een teken van tegenspraak"
Wie voor het eerst in het publiek optreedt is min of meer verplicht zichzelf voor te stellen en zijn programma kenbaar te maken.
 
Op een vrijdagavond heeft zich in de synagoge van Nazareth iets dergelijks voorgedaan toen Jezus voor het eerst in het openbaar verscheen en zich als predikant aanbood in de synagoge van zijn vaderstad. Meteen maakte hij zijn levensprogramma kenbaar met te zeggen dat met hem de Schriftwoorden uit de boekrol van de profeet Jesaja, waaruit hij had voorgelezen (vorige zondag), in vervulling gingen. De reacties van de toehoorders waren achtereenvolgens bewondering, verbijstering en woede.
 
Bij het beschrijven van deze reacties op Jezus optreden heeft de evangelist Lucas zich laten beïnvloeden door wat hij zelf, jaren later, in de jonge kerkgemeenschap zag gebeuren. Eerst bewondering en daarna afwijzing. Duidelijk vind je dat ook terug bij wat de apostel Paulus meemaakte op zijn missietochten. Hij ging altijd eerst naar de synagoge. Aanvankelijk luisterden de joden met instemming. Maar wanneer er zich enkelen bekeerden, werden ze na-ijverig en joegen hem de stad uit, en dan richtte hij zich tot de heidenen.
 
Lucas projecteert die missionaire ervaringen van de jonge kerk in dit eerste optreden van Jezus in de synagoge van Nazareth.
 
Het inzicht dat mensen kunnen veranderen, dat het ongeluk dat wij onszelf en anderen aandoen geen doem of noodlot is, dat inzicht is het beginsel van Israëls verwachting. En die verwachtingen kwam Jezus inlossen. Er was bewondering omwille van de hoopgevende en bevrijdende boodschap. Het is goed nieuws en kan niet anders dan worden toegejuicht.
Maar de stemming verandert in verbijstering en woede zodra ze horen dat zijn stadsgenoten niet moeten denken dat zij een voetje voorhebben op anderen. God laat zich niet omkopen. Een echte profeet laat zich dan ook door niemand monopoliseren, ook niet door bloedverwanten of volksgenoten. Jezus maakt hun dat duidelijk met een spreuk waardoor hij laat verstaan dat geen enkele profeet zijn vaderstad begunstigt, en dit in de betekenis van voortrekken ten nadele van iemand anders.
 
Deze princiepsverklaring heeft Jezus geïllustreerd met het voorbeeld van twee oudtestamentische profeten. Elia en Elisa hebben in hun eigen land geen wonderen gedaan, maar wel in de omliggende heidense gebieden. Welnu, die verhalen van weleer maken opnieuw geschiedenis. Buiten de eigen beperkte kring vind je authentiek geloof en gebeuren wondere dingen.
 
Zo zie je dat Jezus een teken wordt van tegenspraak. Zoals elke profeet komt hij weerbarstig over, omdat wat hij zegt vaak haaks staat op wat mensen denken en willen. Dat is het lot van ieder profeten waar ook Jeremia innerlijk door verscheurd werd. Tegen wil en dank was hij profeet, en toch kon hij niet anders dan die taak op zich nemen, want van de moederschoot af was hij geroepen om sterk te staan in de dienst voor recht en gerechtigheid.
 
‘Ik zal je sterk maken als een ijzeren zuil, een koperen muur, een versterkte stad.’ Suggestieve beelden die de grondstructuur bloot leggen van elke mens die gedreven wordt en intens verbonden leeft met God.
 
Een soortgelijke innerlijke stevigheid en zielenkracht stelde Jezus in staat midden tussenzijn tegenstanders door te gaan, zoals Lucas zegt op het einde van het evangelieverhaal. Daarmee wordt gesuggereerd dat Jezus spijts zijn verwerping en kruisdood uiteindelijk in Gods hand gebleven is. Hij is de Levende die tot op vandaag zijn bevrijdend woord tot ons richt.
 
@preekvdw
"Geen profeet in eigen land"
        
 Zijn wonderen geschieden elders,
zijn visioenen vinden aandacht
bij de heidenen.
 
Zijn eigen volk
schenkt geen geloof
aan wat Hij zegt en doet.
 
Zij degraderen Hem
tot het formaat
dat bij hen geldig is.
 
Hij mag hun oude wereldje
een beetje repareren.
Zij dulden niet
dat Hij de schone schijn ontmaskert
en voor een nieuwe wereld pleit.
 
Timmerman mag hij zijn,
geen profeet.
Peer Verhoeven
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je dus verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je hieronder alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
We zijn ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal
sturen we onze 'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Verantwoordelijke uitgever: Pater Marcel Braekers o.p. - Vicaris. E-mail: klik hier
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.