NVP Nieuwsbrief 145  
April/Mei 2018  
 
Beste NVP nieuwsbrief lezers,
 
 
In deze nieuwsbrief:
  1. DGF heffingen 2018 en 2019
  2. Onderzoek naar ziekteverwekkers vleeskuikenhouderij
  3. Overleg met NVWA over Integrale Risicoanalyse pluimveevleesketen
  4. Vernieuwing stelsel omgevingsrecht
  5. Fipronilmest
  6. Informatieavond ‘schadeclaims & risico management’ in de pluimveehouderij
  7. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  8. Twitter
 
 
DGF heffingen 2018 en 2019
Door de uitbraken van HPAI sinds november 2014 zijn er tekorten ontstaan. De DGF reserves van de pluimveesector waren niet toereikend. Alle tekorten tot 2017 worden in de heffing 2018 in één keer verrekend, zodat nog zoveel mogelijk actieve pluimveehouders meebetalen aan kosten die al langere tijd terug zijn gemaakt. 
De DGF-heffing (tarieven) konden niet eerder dan dit jaar worden aangepast, waardoor er zo'n achterstand is opgebouwd. Inmiddels is de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) aangepast en kunnen jaarlijks tarieven worden aangepast (o.b.v. werkelijke kosten en/of om de verplichte aan te houden reserve aan te vullen). 
Deze reserve wordt door de pluimveesector in 2019 en 2020 aangevuld tot het verplichte niveau (tijdens het lopende convenant is dat € 7,5 miljoen).
In 2018 wordt ook nog een rekenfout gecorrigeerd. Bij scharrelhennenhouders is de afgelopen jaren een te laag tarief voor salmonella vaccins in rekening gebracht. 
De heffingssystematiek is per 2018 per opgezet dier, zoals gebruikelijk in de PPE-tijd. In de afgelopen jaren hanteerde RVO een rekenformule om de gemiddeld aanwezige dieren te bepalen. In de nieuwe systematiek wordt wel rekening gehouden met het feit dat sommige pluimveehouders een jaar "overslaan" met het opzetten van nieuwe hennen. Er geldt voor hen een overgangssituatie. 
In de aanloop naar het nieuwe DGF-convenant, dat in 2020 ingaat, zal de NVP een kritische rol vervullen bij het bepalen van het maximale plafondbedrag, de aan te houden reserve, maar vooral op de begrote kostenposten (zoals waakvlamcontracten, tarieven voor ruimingsactiviteiten en uitvoeringskosten). Ook wordt gekeken naar de verdeelsleutel die tot op heden wordt gehanteerd. Veel vragen waar we de komende maanden in AVINED-verband mee aan de slag gaan.
 
 
Onderzoek naar ziekteverwekkers vleeskuikenhouderij
Afgelopen maand kregen 200 vleeskuikenhouders in Nederland een brief met brochure van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) over een onderzoek naar ziekteverwekkers vanuit de vleeskuikenhouderij. De EU-zoönose richtlijn stelt dat lidstaten hierover moeten rapporteren aan 'Brussel'. Het onderzoek is door RIVM en NVWA breder opgezet, dan strikt genomen wordt vereist op basis van de EU-richtlijn. Daarom heeft de NVP schriftelijk verzocht om informatie en overleg. De NVP is van mening dat vleeskuikenhouders niet klakkeloos een vragenlijst moeten invullen, zeker niet bij een onderzoek dat 'uit de lucht komt vallen' en diverse vragen oproept. De vakbond heeft vleeskuikenhouders geadviseerd bezwaar aan te tekenen en heeft daarvoor een voorbeeldbrief ter beschikking gesteld. Inmiddels is contact geweest met zowel de NVWA als de RIVM. Een afspraak is toegezegd. De NVP kijkt uit naar een constructief en verhelderend overleg. Leden (vleeskuikenhouders) worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
 

Overleg met NVWA over Integrale Risicoanalyse pluimveevleesketen
Op 28 maart is het rapport Integrale Risicoanalyse pluimveevleesketen (IRA) door Minister Schouten aangeboden aan de Tweede Kamer. De NVWA heeft de taak risicobeoordelingen van sectoren/voedselketens te maken, zo ook voor de pluimveevleesketen. Het rapport is echter op veel onderdelen suggestief, gebaseerd op verouderde gegevens of incompleet. Gelukkig presteert de sector op veel onderdelen beter dan het rapport wil laten geloven. Veel stappen zijn al gezet en de insteek blijft steeds: We doen ons best om nog beter te worden. De sector heeft daarom de NVWA geïnformeerd over de prestaties op diverse dossiers en deze in context geplaatst, door ze te vergelijken met  Nationale normen en de scores van omringende landen. De sector is met de NVWA in overleg getreden en na de eerste verkennende gesprekken blijkt, dat er vergelijkbare ambities zijn voor verdere verbetering van voedselveiligheid, diergezondheid en –welzijn. De komende tijd wordt gesproken over de wijze waarop en tijd waarbinnen (een deel van) deze ambities behaald kunnen worden. De NVP vervult ook hier een kritisch opbouwende rol met een simpel uitgangspunt, namelijk de FEITEN die tellen. We accepteren niet dat onjuiste inschattingen en discutabele overtuigingen de veehouderij onterecht beschadigt.
 
 
Vernieuwing stelsel omgevingsrecht
De nieuwe omgevingswet is bedoeld om over 2 jaar geïntroduceerd te worden. Qua regelgeving is het oude wijn in nieuwe zakken ofwel bestaande regels en normen die op een nieuwe manier worden gerubriceerd en onder elkaar worden gezet. In  overheidstermen: staand beleid wordt beleidsneutraal omgezet. Het is de bedoeling dat regels en normen daardoor straks wat eenvoudiger te vinden zijn. Medio april heeft Wim Hoeve Advies namens de NVP een botsproeven dag van het Ministerie bijgewoond als vingeroefening, om a.d.h.v. enkele cases na te gaan of het nieuwe stelsel goed is ontworpen. Daarbij kwamen nog wel enkele onvolkomenheden aan het licht die aangepakt worden.
Beleidsmatig zijn een aantal zaken van belang voor bestuurlijk overleg:
1. Het nieuwe stelsel biedt mogelijk ruimte voor regionale en lokale overheden om eigen strenger beleid te gaan voeren, hetgeen veelal gepaard gaat met allerlei (onderzoek)verplichtingen van de veehouder. Daarmee komt beleidsneutraliteit op de tocht te staan. De NVP pleit er voor dat in het nieuwe stelsel instructieregels worden opgenomen die toezien op een beleid neutrale overgang.
2. De overheid is (nog steeds) niet voornemens om Bijlage 2 en 3 Rav te implementeren in de toepassing voor milieuaanvragen. Dat zijn de operationele of managementmaatregelen die leiden tot een lagere ammoniak- of fijnstofuitstoot. Dat is een tekortkoming. Mede omdat te voorzien is dat steeds meer managementmaatregelen bedacht worden en toepasbaar zijn (snijmais-silage als bodemstrooisel, maar denk ook aan dagontmesting bij mestbanden). De NVP ziet graag dat alle maatregelen die bijdragen aan emissiereductie worden gehonoreerd. Het zou goed zijn als het nieuwe stelsel ruimte biedt voor directe toepassing van innovatieve technieken.
 
 
Fipronilmest
Helaas is nog steeds geen oplossing voor de voorraden fipronilmest die nog op gedupeerde pluimveebedrijven liggen. Homogeniseren op het eigen erf mag sinds enige tijd, maar is slechts een enkeling gelukt. Voorwaarde is namelijk aanwezigheid van ‘schone’ mest en de ruimte om meststromen in de goede verhouding op te vermengen. De NVP is samen met sectorgenoten aanhoudend actief om een oplossing voor de resterende knelpunten goedgekeurd te krijgen. Hierin is goed en intensief samengewerkt  met het Meldpunt fipronil en burgemeester van Dijk (van Barneveld). Hopelijk volgt snel groen licht van de overheid voor een goede en verantwoorde oplossing, waarbij de mest centraal wordt voorbewerkt voor verdere verwerking. Dit is noodzakelijk omdat deze mest ofwel te oud en/of te nat is om te kunnen verbranden bij BMC (als daar na het groot onderhoud weer fipronilmest ingenomen kan worden).
 
 
Informatieavond ‘schadeclaims & risico management’ in de pluimveehouderij
Naar aanleiding van de fipronilaffaire zijn diverse pluimveehouders geconfronteerd met schadeclaims. Onderwijl buigen diverse werkgroepen zich over de vraag "Hoe kunnen we een soortgelijke crisis voorkomen?'. Ook binnen IKB wordt gewerkt aan versteviging van het systeem om risico's nog verder in te perken. Pluimveehouders hechten zeer aan het produceren van veilig voedsel. De kans dat het mis kan gaan, moet zo klein mogelijk worden gemaakt. Hoe de sector zich kan wapenen tegen frauderende leveranciers, blijft een lastig vraagstuk. Als voedselproducent heeft u nu en in de toekomst te maken met reële risico's op schadeclaims, zo leert ook de fipronilaffaire. Door de toenemende bedrijfsomvang gaat het al gauw om substantiële bedragen, die de continuïteit van uw bedrijf in gevaar kunnen brengen. Daarom overweegt de NVP om samen met Kneppelhout Korthals Advocaten e.a. een informatieavond te organiseren voor haar (aspirant) leden, mits er voldoende animo is. 
Heeft u belangstelling voor een dergelijke informatieavond? Laat het ons dan weten en klik hier.
 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere vereniging – groot én klein – voldoen aan strenge privacyregels, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo ook de NVP.
U heeft zich in het verleden aangemeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven. Via het sluiten van een lidmaatschap bij de NVP heeft u tevens ingestemd met het ontvangen van ledenberichten. Mocht u deze berichten niet meer willen ontvangen dan kunt u dit te allen tijde opzeggen, via de link onderaan elk van deze berichten. Wij zijn selectief in wat wij u toezenden en gebruiken uw gegevens alleen voor dit doeleinde.
 
 
Twitter
 


Meer dan 700 volgers op twitter! Volgt u ons ook al via @NVPnieuws? Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.
 
 
 
Doorsturen?
 
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
 
 
Wijzigen?
 
Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
                      Afbeeldingsresultaat voor volg ons op twitter en facebook
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
Postbus 800, 7600 AV Almelo
  
 
De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
 
 
De NVP missie is een vitale en duurzame
toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
 


De NVP kan haar werk doen dankzij
de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
 
Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl  
 
 
  
 
Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven:
 
 Broederijen:
 Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
Pluimveeslachterijen:
V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Remkes te Epe
Levend & geslacht pluimvee:
Ven Poultry BV te Lierop
Eierhandel:
Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
Pluimveehandel:
Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - Coppens diervoeding te Helmond
Voeding overig:
Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos Diervoeding te Ederveen -
P. Bos te Ederveen -
For Farmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
Huisvesting:
Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld
Diversen:
Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks  te Heerde - PRECIA Molen te Breda
Agraplan-Animal Health Products te Hardenberg