'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

3 januari 2020
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
Openbaring van de Heer - Driekoningen - A-jaar 2020.
"Zijn als goud, wierook en mirre"
 
Jes. 60,1-6  -  Ef. 3,2-3a.5-6  -  Mt. 2,1-12
"Wie zijn de wijzen?"
Zij die naar boven kijken,
naar de hemel en zijn tekens,
die thuis zijn in de nacht en de geheimen,
die waken en uitzien naar de ster.

Maar wijzen hebben ook oog
voor wat beneden ligt,
voor de aarde en haar wegen,
voor de dag en het licht.

Wijzen durven omwegen maken.
Want wie lijnrecht naar zijn doel wil,
doet de wereld en de mensen geweld aan.

Want de goede weg is gehoorzaam aan de aarde,
voegt zich naar haar hoogten en laagten
en volgt de kronkellijn van de rivieren.
En wie de wijsheid van de weg heeft geleerd,
weet dat we worden geleid door vreemde paden.
Want niet wij maken de weg.
De weg maakt ons.

Wijzen zijn zij
die altijd op weg willen gaan,
altijd opnieuw willen beginnen.
Want wat in één keer wordt gevonden
is voorbarig en onbetrouwbaar.

Wijzen zijn zij
die terugkeren naar huis,
verdwijnen in stilte,
terug naar hun werk,
en naar hun plaats onder de mensen.
Want daar wacht het leven.

Frans Cromphout
 
Jes. 60,1-6 — "Sta op, laat het licht u beschijnen"
 
Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer.
Ef. 3,2-3a.5-6 — "Door openbaring aan mij meegedeeld"
Broeders en zusters,
gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt, die mij met het oog op u gegeven is; door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: dat heidenen in Christus Jezus medeërfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie.
 
Mt. 2,1-12 — "Wijzen uit het Oosten"
Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: “Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: “Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.” Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: “Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.” Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.
"Zijn als goud, wierook en mirre"
Het verhaal over de wijzen uit het Oosten zit vol symboliek. De ster, de zoektocht, de geschenken van de wijzen en natuurlijk de wijzen zelf hebben de religieuze fantasie gevoed en zijn op talloze manieren uitgelegd en uitgebeeld in de christelijke iconografie en de folklore van de driekoningenzangers.

Van de wijzen heeft de verbeelding koningen gemaakt. Misschien gebeurde dit onder inspiratie van de profetie van Jesaja die spreekt over koningen die afkomen op het licht van de dageraad over Jeruzalem. Dit laatste roept dan weer het symbool van de ster op. Maar de wijzen kunnen moeilijk koningen geweest zijn, want je kunt je niet voorstellen dat koningen op de knieën gaan voor de koning van een vreemd volk. Koningen knielen trouwens niet. Het waren eigenlijk wijzen die op knieën vielen.

Men heeft de ‘koningen’ ook elk een andere huidskleur gegeven: blank, geel en zwart. Hiermee symboliseren ze Europa, Azië en Afrika. Hiervoor kon men steunen op de brief aan de  Efeziërs waarin we lezen dat ook alle heidenen mede-erfgenamen zijn en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door middel van het evangelie.

Hiermee raakt men een van de sterkste punten van het verhaal. Het waren vreemdelingen, heidenen, die aan de joodse notabelen bekend hebben gemaakt dat de beloofde Messias, hun redder, geboren was. Dit symbool geeft christenen vandaag nog altijd te denken.

Maar laten we het dit keer vooral hebben over de symboliek van de geschenken van de wijzen. Onze geschenken onder de kerstboom zijn uitgepakt, de kerstboom kan opgeruimd worden, de nieuwjaarscadeaus zijn uitgewisseld. Maar het is nooit te laat om mensen een teken te geven waarin we uitdrukken wat ze ons waard zijn.

De wijzen zullen uit hun schatten wel het kostbaarste te voorschijn gehaald hebben om het aan het kind Jezus en zijn ouders aan te bieden. Kerkvaders zeggen: ze hebben het kind geëerd als koning, als God en als mens. Er zijn nuchtere middeleeuwers geweest die zeiden: de wijzen gaven goud omdat Jozef en Maria arme mensen waren, wierook om de kwalijke geur in de stal te verdrijven, mirre voor de gezondheid van het kind.

Mirre is inderdaad een welriekend gomhars dat onder meer gebruikt werd als remedie tegen veel infectieziekten. Mirre aan iemand aanbieden betekent zoveel als zeggen: moge je leven bewaard blijven voor pijn, ziekte en lijden. Als je iemand wierook cadeau doet, zeg je: dat je leven als een lieflijke geur mag zijn, een vreugde voor allen die met jou te maken krijgen. Met goud zeg je: dat je je eigen waarde mag ontdekken, je kostbaarheid en je rijkdom.

Zou dat niet het kostbaarste zijn dat we elkaar met nieuwjaar kunnen schenken? Dan zijn we voor elkaar als mirre en spannen we ons in om elkaars pijn te verzachten, elkaars lijden mee te dragen, elkaars ziekte mee op te vangen. We zijn voor elkaar als wierook, we delen elkaar vreugde mee, we zoeken in elkaar Gods aangezicht en leren in het licht daarvan te leven. We zijn voor elkaar als goud, we zien elkaar zoals God een mens ziet, we zien dat er in ons leven iets is waardoor we tot een koning worden gemaakt.

En als de kinderen die we verkleed als de Driekoningen op pad laten gaan nu eens in plaats van te zingen om wat snoepgoed of een zakcentje, van deur tot deur hun geschenken zouden aanbieden: enkele snippers verguld papier, een paar korrels wierook en wat geurige mirre? Ze zouden er een wens aan toe kunnen voegen. Dat iedereen die voor hen de deur opent de geschenken zou doorgeven, als symbool van wat hij of zij voor huisgenoten en alle medemensen wil betekenen. Dat zou pas de wijzen uit het Oosten voluit recht doen.
 
 @preekvdw
"Blijf volhouden"
Ik wil mijn ster voor je uitzenden
– zegt God –
tot ze blijft stilstaanboven de plaats
waar je Mij kunt ontmoeten.
 
Ik hoop dat je hart ‘wijs’ genoeg is
om die ster te durven volgen,
want het is geen gemakkelijke weg.
Veel mensen zullen je niet begrijpen
omdat je andere waarden
belangrijker vindt dan zij.
 
Blijf toch maar volhouden en weet
dat elke plaats waar mensen
het ‘brood van het leven’,
van pijn en vreugde delen,
Bethlehem wordt genoemd.
Je zult er vrede ervaren
en je kunnen verwarmen
aan het vuur van mijn liefde en tederheid.
 
Erwin Roosen
 
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
Vanaf nu zijn we ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal sturen we onze
'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.