Voorwoord
 
Begin deze week vond de themabijeenkomst ‘Expeditie Onderzoek’ plaats. Alle aanwezigen gingen in gesprek over de vraag: 'Wat is nodig om elke leerling in de regio passend onderwijs te bieden?'. Het was fijn om elkaar te ontmoeten. We hebben met elkaar meer zicht gekregen op de richting die we op kunnen gaan. Volgende week volgt een nieuwsitem op de website van het samenwerkingsverband met daarin een terugblik op de themabijeenkomst.
 
In deze nieuwsbrief is een inspirerend en beeldend interview opgenomen over de succesvolle samenwerking tussen het team van het Expertise Centrum Arbeid (ECA) en twee werkgevers. Daarnaast vindt een toelichting plaats op een aantal wetswijzigingen, die gevolgen hebben voor de scholen.
 
Daarbij is in de afgelopen periode hard gewerkt aan een thuiszitterspact tussen het voortgezet (speciaal) onderwijs en het primair onderwijs en de 5 gemeenten binnen de regio Noord-Kennemerland. Woensdag 10 mei a.s. wordt het pact ondertekend. Hiermee zetten we een volgende stap in de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. Dit met als doel dat elke jongere in onze regio passend onderwijs, passende opvoeding en passende zorg krijgt.
 
Ik wens u allen alvast een fijne meivakantie toe.
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt,
Algemeen Directeur
 
Interview: het Expertise Centrum Arbeid begeleidt jongeren naar werk of dagbesteding
Iedere maand publiceren we een interview met partners uit het samenwerkingsverband. Deze maand krijgt u een kijkje in de werkdag van Letty Dekker (coordinator Expertise Centrum Arbeid) en Marion Strik (arbeidsmarktspecialist) in samenwerking met Marc van Heijster (adj. directeur De Boomladder). 
 
Ook ziet u een voorbeeld van het resultaat van de samenwerking tussen het ECA en stichting Alkcare.
 

Wetsvoorstel regelt betere bescherming privacy leerlingen

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de privacy van leerlingen beter te beschermen. Door de invoering van een pseudoniem hoeven voortaan minder persoonsgegevens uitgewisseld te worden tussen een school en een aanbieder van digitale leermiddelen.

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
 
Wetswijziging: ouders per 1 augustus 2017 instemmingsrecht op handelingsdeel ontwikkelingsperspectief
Op 7 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat regelt dat het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief pas kan worden vastgesteld nadat overeenstemming met de ouders is bereikt. De wetswijziging gaat in per 1 augustus 2017.
 
 
Aanvullende toetsing schooljaar 2017-2018
We hechten veel waarde aan een goed onderbouwde overdracht voor leerlingen bij de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o). Het schooladvies is hierbij leidend. In voorkomende gevallen kan aanvullende toetsing onderdeel uitmaken van een goed onderbouwd (voorlopig) schooladvies.
 
Ook in 2017 kunnen basisscholen leerlingen aanmelden voor aanvullende toetsing.
 
 
Landelijke Actieweek Thuiszitters
Van 8 t/m 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. Een week vol activiteiten met de focus op de preventie van thuiszitten. 

Het landelijke steunpunt organiseert deze week en werkt hierin samen met de PO-raad, de MBO-raad, VNG, de ministeries OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & onderwijs, Iederln, LAKS, het NCJ, de RvdK, Lansbrekers, Bureau Onderwijsconsulenten en de Inspectie van Onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5 1823 DL Alkmaar, 072-79 20 100