juni 2020  
 
Beste leden en geïnteresseerden van onze Ondernemersvereniging,
 
 
ALV donderdag 28 mei
 
Op donderdag 28 mei vond een bijzondere ALV plaats. Door Covid-19 werd dit de aller-, allereerste online versie ooit.
Dat ging niet geheel zonder vallen en opstaan, maar we gaan er op basis van onze ervaringen vanuit dat de volgende digitale versie in 2030 vlekkeloos verloopt!
 
 
Wij bedanken de kascommissie Jos Rigter en Chris den Boef voor de controle op financieel beheer.
 
We namen afscheid van onze voorzitter René Hoven. René heeft de voorzittershamer overgegeven aan Bas Brüll.
René heeft de afgelopen jaren ontzettend veel voor de vereniging betekend, waarvoor wij hem bijzonder erkentelijk zijn. Bas van harte welkom als nieuwe voorzitter en we wensen je een mooie en vruchtbare tijd toe!
De introductie van onze  nieuwe bestuursleden kun je vinden op onze website.
 
Er is meer verandering in het bestuur: naast Bas verwelkomen we Angelika Pelsink als secretaris en vicevoorzitter.
Eric van der Vegt versterkt het team als algemeen bestuurslid.
 
Gerrit Mol, Thijs Ottenhoff, Minke van Thiel nemen afscheid van het bestuur. Thijs blijft voorzitter van de commissie marketing en communicatie (Marcom). Minke blijft doorgaan met haar werk voor het secretariaat.
Gerrit heeft als bestuurslid veel voor de Vereniging gedaan waar wij hem zeer erkentelijk voor zijn!  Gerrit is aangesteld als Parkmanager voor het gebied Hilversum Zuid West voor onze Ondernemersvereniging, een functie die zich niet met een plaats in het bestuur laat verenigen.
 
Wij gaan er in goed vertrouwen vanuit dat we in september deze wisselingen en nog talrijke andere positieve ontwikkelingen op een feestelijke manier met iedereen gaan delen bij BOS elektro b.v.
 
 
 
 
Hilversum Sleutelgebied. Hoe sta je hier als ondernemer in?
 
Het is een ingewikkeld verhaal, maar wie het nieuws over Hilversum volgt, weet dat er wellicht 10.000 huizen bijkomen. Dat zijn nogal wat huizen en dat moet, samen met nodige voorzieningen (denk aan bijvoorbeeld scholen), allemaal binnen de contouren van Hilversum gepropt. Dat vraagt om visie op hoe Hilversum zich de komende 20 jaar zal ontwikkelen.
Visie op Hilversum als “sleutelgebied” in de MRA (Metropool Regio Amsterdam).
 
Bewonersverenigingen, 24 stuks, hebben zich gebundeld en een brief geschreven naar de Raad over het sleutelgebied. Belangrijkste is dat ze bang zijn dat ze straks voor een voldongen feit staan en dat er geen mogelijkheden zijn tot inspraak. Er is weinig vertrouwen in college en raad op dat punt. Dat komt niet uit de lucht vallen: er is niet met inwoners gesproken en alle andere participatietrajecten met betrekking tot  omgevingsvisie/mobiliteitsplan etc. zijn gestopt tijdens corona, dan wel niet geïntegreerd in dit nieuwe plan dat Hilversum moet opstomen in de vaart der volken.
De besluitvorming gaat gewoon veel te snel en er zijn te weinig feitelijke gegevens. Dat heeft te maken met het feit dat Hilversum eind 2019 op de laatste wagon van een al jaren rijdende MRA trein is gesprongen en zich aanmeldde als sleutelgebied want dat biedt financieel/economische mogelijkheden.
 
Bewoners zien het beeld van 10.000 huizen opdoemen: waar en voor wie? Voor (economisch gebonden) Hilversummers moet er voldoende huisvesting zijn, daar is iedereen het over eens. Maar uit welke cijfers blijkt hoeveel huizen dat moeten zijn? en is er de garantie dat het betaalbare huizen zijn? Hoe tast dat het aanzien (Zichtlijnen/Dudok/Tuinstad) en de leefbaarheid aan?
 
Wij begrijpen de zorg van de inwoners, maar hoe staan wij als ondernemers hier in? Wat hebben wij nodig in de toekomst voor zover we kunnen overzien? Blijft er ruimte genoeg voor de bedrijven? Wat betekend het voor duurzaamheid of mobiliteit?
 
We horen graag je mening: info@ovhilversumzuidwest.nl
 
 
 
Korte weetjes
- Corona ideeën op de website.
Op onze website is een speciaal item voor ondernemers over het thema corona.
 
Active Finance, Compatible solutions, Kantin, Meester electronics, Rabobank, Scuba Support,
van Haren Sport & Welness, Xibeo gingen je voor, wie volgt?!
 
Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Welke producten en diensten kunnen we delen.
 
- Mutaties.
Heb je een mutatie door te geven mail het naar het secretariaat dan passen wij het op de website aan!
Zo blijft het punctueel en functioneel.
 
- Commissies van start.
De commissie duurzaamheid BE+ gaat weer van start.
 
 
Van de Parkmanagement Organisatie
23 mei is er avond nachtschouw geweest in het kader van “samen duurzaam schoon, heel en veilig”.
De bijzonderheden zoals 15 x defecte verlichting, 4x schade aan zaken in de openbare ruimte, 7x onveilige situatie,
8x handhaving (2x dumping vuil), overlast zwerfvuil en overige bijzonderheden zijn direct via MOR (Melding Openbare Ruimte) aan de Gemeente doorgegeven.
Tijdens de covid19 periode wordt er nauw samengewerkt met Politie en handhaving dit loopt. 5 zaken die een lagere prioriteit hebben worden wel gemeld maar later af cq behandeld. Er is 5x gevraagd camera beelden vast te leggen om later af te handelen. Tevens zijn er vervolg gesprekken met McDonalds over het beperken van zwerfafval op diverse plekken op het bedrijventerrein.
Heeft u ook overlast meld dit dan bij het Parmanagement van OVHZW. Verder zijn er wederom meerdere er meldingen van te hardrijders cq straatraces (geluidsoverlast) op de bedrijventerreinen e.o. deze zijn in behandeling bij de gemeente.
Ook het lang parkeren van vrachtwagens langs de nieuwe havenweg heeft de aandacht van de gemeente.
De inventarisatie van de bewegwijzering via de ReVis loopt ook, we houden u uiteraard op de hoogte.
 
Verder blijft, heeft u zelf problemen in de openbare ruimte, losse stoeptegels, zwerfafval, kapotte lantaarnpaal,
openbaar riool, verkeersknelpunten?
Dan kan je dit ook zelf direct online melden:www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Openbare_ruimte_en_Milieu/Melding_doen  of anders via het telefoonnummer 14035 gemeente Hilversum. Het Park Management vindt het altijd fijn om ook op de hoogte te zijn, dus schroom niet om contact met ons op te nemen via parkmanagement@ovhilversumzuidwest.nl.
 
 
Agenda
Woensdag 8 juli vanaf 17.00 uur  zomerevenement bij van Haren Sport en Wellness, uitnodiging volgt.
Partners en introducees zijn van harte welkom!
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BewarenBewaren
BewarenBewaren