BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF
Wetgeving 1 - 16 mei 2013 
     
  
   Debatavond ‘SLOW JUSTICE’
   VJV, Brussel  21 mei 2013, 17.30u.
   Informatie
   Inschrijving
   Recht en cultuur
   Monoloog 'Cicero' Daniël Gybels
   VJV, Tweede editie van JuristEnCultuur
   Vrijdagavond 7 juni om 20 u
   Tinnenpottheater, Tinnenpotstraat 21, Gent
   Programma

- Vreemdelingen – Vastlegging lijst van veilige landen van herkomst
 
- Interlandelijke adoptie
 
- Vereniging van mede-eigenaars – vaststelling minimum genormaliseerd rekeningenstelsel
 
- Sociaal Strafwetboek – uitvoeringsbesluiten – data van inwerkingtreding

- Model aangifte formulieren aanslagjaar 2013 – vennootschappen - rechtspersonen
PUBLIEK RECHT

Vreemdelingen – Vastlegging lijst van veilige landen van herkomst

7 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst, BS 15/05/2013, bl. 27568


BURGERLIJK RECHT

Interlandelijke adoptie
22 MAART 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, BS 03/05/2013, bl. 26417

Vereniging van mede-eigenaars – vaststelling minimum genormaliseerd rekeningenstelsel
18 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars, BS 03/05/2013, bl. 26409


FISCAAL RECHT

Model aangifteformulier vennootschapsbelasting aanslagjaar 2013
30 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2013, BS 07/05/2013, bl. 26540

Model aangifteformulier  rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2013
30 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013, BS 07/05/2013, bl. 26562

Modelaangifteformulier belasting van niet-inwoner aanslagjaar 2013
30 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2013, BS 07/05/2013, bl. 26576

Verzaking inning roerende voorheffing op de dividenden m.b.t. beleggingsvennootschappen
30 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot aanpassing van artikel 106, § 7, eerste lid, van het KB/WIB 92 inzake de bedoelde beleggingsvennootschappen, BS 08/05/2013, bl. 26761

BTW
30 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, BS 08/05/2013, bl. 26764

Fiscale bemiddeling – uitbreiding tot verzoeken tot ambtshalve ontheffing (art.376quinquies)
29 APRIL 2013. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de fiscale bemiddeling uit te breiden tot verzoeken tot ambtshalve ontheffing, BS 10/05/2013, bl. 26996


Erratum BS 15/05/2013

Wettelijk pensioen
23 APRIL 2013. - Wet tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, BS 07/05/2013, bl. 26537

Sociaal Strafwetboek
18 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, BS 08/05/2013, bl. 26820.

Loon werknemer - beslag
23 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1986 houdende nadere regelen betreffende de uitbetaling van het loon in giraal geld en de overdracht van of het beslag op het tegoed van de bank- of de postcheckrekening waarop het loon van de werknemer wordt overgeschreven, BS 14/05/2013, bl. 27452

Arbeidsrelatie tussen een bewakingsagent en zijn medecontractant
29 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2, § 3, van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelatie tussen een bewakingsagent bedoeld bij de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en zijn medecontractant, bl. 27453.

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Externe beveiliging kernmateriaal
15 JULI 2008. - Wet houdende instemming met de Wijziging van het Verdrag inzake de externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag,  BS 03/05/2013, bl. 26341


SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
Arbeidsongevallen – geen schending

Arrestnummer: 62/2013
Arrestdatum: 8/05/2013
Rolnummer(s): 5407
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector (art. 19)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Arbeidsongeschiktheid - Vaststelling van het percentage van arbeidsongeschiktheid - Beroep - 1. Ambtenaar die het slachtoffer is van een arbeidsongeval - 2. Openbare werkgever. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht op toegang tot de rechter.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-062n.pdf

Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven woningen – gedeeltelijke vernietiging – verwerping van de beroepen
Arrestnummer: 63/2013
Arrestdatum: 08/05/2013
Rolnummer(s): 5437 • 5442 • 5444
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 41, A, 4°, en 51)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de beroepen
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Belastingvermindering - 1. Energiebesparende uitgaven voor woningen - 2. Afschaffing - Overgangsregeling - a. Woningen waarvoor het conformiteitscertificaat is uitgereikt - b. Woningen waarvoor een verkoop- of aannemingsovereenkomst is gesloten - Uitsluiting - c. Rechtszekerheid - d. Gewekt vertrouwen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-063n.pdf

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – rechtspleging – onbevoegdheid van het Hof
Arrestnummer: 64/2013
Arrestdatum: 08/05/2013
Rolnummer(s): 5470 • 5471
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 39/57, § 1, eerste lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Onbevoegdheid van het Hof
Trefwoorden: Prejudiciële vraag - Onbevoegdheid van het Hof - Getoetste norm - Koninklijk besluit. # Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Rechtspleging - Beroep tegen beslissingen van de Commissaris-generaal - Beroepstermijn.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-064n.pdf

Onderwijs – sociale voordelen – financiële last gemeenten – geen schending
Arrestnummer: 65/2013
Arrestdatum: 8/05/2013
Rolnummer(s): 5476
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Decreet van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen (art. 3)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Publiek recht - Onderwijs - Sociale voordelen - Financiële last die de gemeenten moeten dragen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-065n.pdf

RECHTERLIJK ORDE

BS 02/05/2013

Diverse rechtbanken van koophandel – arbeidsrechtbank Brussel
Griffies, errata BS 26/04/2013

BS 03/05/2013
Benoemingen, pensioneringen, ontslagnemingen diverse magistraten (pensionering de heer B. Franck, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen)
Hoven en rechtbanken. Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdsecretaris (klasse A3) van het parket van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde
Hoven en rechtbanken. Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdsecretaris (klasse A3) van het parket van de arbeidsauditeur te Halle-Vilvoorde

BS 06/05/2013
Diverse benoemingen magistraten
Benoemingen/pensioneringen griffiers en parketsecretarissen
Arbeidshof te Antwerpen
Benoemingen ondervoorzitters en plaatsvervangende rechters

BS 07/05/2013
24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het tweede examen inzake beroepsbekwaamheid voor het gerechtelijk jaar 2012-2013. Errata (taalfouten!)
Arbeidsrechtbank van Tongeren
Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout - Rechtbank van koophandel te Hasselt  

BS 08/05/2013
Benoemingen/pensioneringen griffies en parketsecretariaten
Rechtbank van koophandel te Gent – vernietiging voorlopige benoeming griffier
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen. Erratum

BS 10/05/2013
Benoeming substituten rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – benoeming rechters in de politierechtbank te Brussel

BS 14/05/2013
Benoeming eerste advocaat-generaal en advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen - advocaat-generaal  Hof van beroep te Gent – benoeming vrederechter van het eerste kanton Brugge

BS 15/05/2013
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen. Belangrijke mededeling
Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen. Oproep tot kandidaten voor de functie van « Seconded national expert » bij het Belgisch lid van Eurojust

BS 16/05/2013
Arbeidshof te Brussel
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen