ADDYSG CYMRU

EDUCATION WALES

Newyddion FyCGA
 
Newid addysg: newid Cymru – Siarad yn Broffesiynol 2017
 
Diolch i bawb a fynychodd ein digwyddiad, Siarad yn Broffesiynol a gobeithio y gwnaethoch fwynhau'r noson. Gallwch wylio fideo o'r digwyddiad ar ein tudalen Siarad yn Broffesiynol.
 
Sesiwn friffio polisi cyntaf
 
Fe gynhaliom ein sesiwn friffio polisi cyntaf ar 18 Mai. Roedd y sesiwn yn ffocysu ar faterion cyfoes o ran recriwtio a chadw athrawon. Mae'n amlwg bod llawer o ddiddordeb yn y meysydd hyn ar ôl i 70 fynychu'r digwyddiad. Hoffwn ddiolch i Llyr Gruffydd AC am noddi'r digwyddiad. Mae'r sleidiau o'r cyflwyniad ar gael o'n gwefan.
 
DYDDIAD AR GYFER Y DYDDIADUR: Bydd ein sesiwn friffio polisi nesaf ar arweinyddiaeth a phenaethiaid, ac fe'i gynhelir ar Ddydd Iau, 14 Rhagfyr. Bydd rhagor o fanylion ar ein gwefan yn fuan.
 
Roeddwn hefyd yn bresennol ar faes Eisteddfod yr Urdd gyda'n chwaer sefydliadau Estyn a Chymwysterau Cymru. Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i siarad â ni ar ein stondin i ofyn am fwy o wybodaeth am y PDP ac i fwcio cyflwyniadau.
 
Ar ein gwefan
 
Daw ein blog diweddaraf o Grant Poiner, Swyddog Datblygiad Cenedlaethol ar gyfer Clybiau Bechgyn a Merched Cymru, sy'n edrych ar werth profiadau rhyngwladol i bobl ifanc Cymru. Gallwch ddarllen ei flog yma.
EWC News
 
Changing education: changing Wales - Professionally Speaking 2017.
 
Thanks to everyone who attended our Professionally Speaking event, we hope you enjoyed it as much as we did. You can view a video of the event on our Professionally Speaking page.
 
Inaugural policy briefing
 
We also held our first policy briefing event on 18 May. The briefing focused on emerging issues in teacher recruitment and retention. There's clearly a lot of interest in these areas as over 70 people attended. We'd like to thank Llyr Gruffydd, AM, for sponsoring the event for us. The slides from the presentation are available on our website.
 
DATE FOR YOUR DIARY: Our next policy briefing on leadership and headteachers will be on Thursday 14 December. More details on our website soon.
 
We were also at the Urdd National Eisteddfod alongside our sister organisations Estyn and Qualifications Wales. Many thanks to all who called by our stall to request more information on the PLP and to book presentations.
 
New on our website
 
Our latest blog comes from Grant Poiner, National Development Officer for Boys' and Girls' Clubs of Wales, who looks at the value of international experiences for Wales' young people. You can read Grant's piece here.
 
Cofrestru
 
Canllaw newydd i gyflogwyr
 
Bellach, mae'r gofyniad i gofrestru wedi ei ymestyn i gynnwys ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith a'r sector gwaith ieuenctid, ac o'r oherwydd mae canllaw i gyflogwyr newydd ar gael ar-lein.  
 
Os ydych chi'n gyflogwr, yn ddarparwr neu'n gweithio ym maes gwaith ieuencitd neu ddysgu seiliedig ar waith a bod gennych ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 029 2046 0099 neu cofrestru@cga.cymru
Registration
 
New employer guidance
 
Now that registration has been extended to include work-based learning practitioners and the youth work sector, revised employer guidance is available online.
 
If you are an employer, provider or work in youth work or work-based learning and have any queries, please contact us 029 2046 0099 registration@ewc.wales
Achredu AGA
 
Rydym wrthi'n recriwtio ar gyfer y Bwrdd achredu AGA. Rydym yn chwilio am aelodau pwyllgor talentog a chydwybodol i ymuno â'r Bwrdd a gadeirir gan yr Athro John Furlong OBE.
 
Bydd y Bwrdd yn gyfrifol am sicrhau derbynioldeb proffesiynol holl raglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) sy'n arwain at Safon Athro Cymwys (SAC). Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn, ffoniwch 029 2046 0099 i ofyn am becyn cais cyn y dyddiad cau sef 3 Gorffennaf 2017, neu ewch i wefan CGA.
ITT accreditation
 
Recruitment to the ITE accreditation Board is now underway. We are looking for talented and conscientious committee members to join the Board, chaired by Professor John Furlong OBE.
 
The Board will be responsible for ascertaining the professional acceptability of all programmes of Initial Teacher Education (ITE), leading to Qualified Teacher Status, in Wales.  If you are interested in exploring this opportunity, please call 029 2046 0099 to request an application pack prior to the submission deadline of 3 July 2017, or visit the EWC website.
Datblygiad Proffesiynol a Chyllid
 
Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)
 
Bellach, mae gan y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) fwy na 8,000 o ddefnyddwyr. I sefydlu cyfrif neu am fwy o wybodaeth am y PDP, ewch i dudalen y PDP ar wefan CGA.
 
EBSCO
 
A wyddoch chi bod gan ein holl gofrestreion fynediad am ddim i becyn Ffynhonnell Addysg EBSCO drwy eu Pasbort Dysgu Proffesiynol? Mae EBSCO yn rhoi mynediad i waith ymchwil a chyhoeddiadau all gael eu defnyddio i wella a hysbysu dysgu ac ymarfer proffesiynol.
 
Gwybodaeth PDP a sesiynau cefnogi
 
Rydym eisoes wedi cynnal 80 o sesiynau hyfforddi i helpu cofrestreion i ddeall a defnyddio'r Pasbort. Os hoffech drefnu sesiwn ar gyfer eich sefydliad, e-bostiwch PDP@cga.cymru.
Professional Development and Funding
 
Professional Learning Passport (PLP)
 
The Professional Learning Passport (PLP) now has more than 8,000 users. To set up an account or for more information about the PLP visit the EWC's PLP webpage.
 
EBSCO
 
Did you know that all our registrants have free access to the EBSCO Education Source package via their Professional Learning Passport EBSCO provides access to research and publications which can be used to enhance and inform professional learning and practice.
 
PLP information and support sessions
 
We've already delivered over 80 support sessions helping registrants understand and use the Passport. If your organisation would like a session, please e-mail PLP@ewc.wales to make arrangements.
Priodoldeb i Ymarfer
 
Rydym newydd gyhoeddi ein hail Ganllaw Arfer Da ar brofi, asesu, arholiadau, a goruchwyliaeth.
 
Cyn bo hir, byddwn yn hysbysebu ar gyfer cofrestreion fyddai'n dymuno bod yn aelodau ar banel priodoldeb i ymarfer. Dilynwch ni ar Twitter am ddiweddariadau neu ffoniwch 029 2046 0099 os hoffech fwy o wybodaeth.
 
Cliciwch yma am ddyddiadau o wrandawiadau priodoldeb i ymarfer sydd ar y gweill a chanlyniadau gwrandawiadau sydd wedi dod i ben.
Fitness to Practise
 
We've just published our second Good Practice Guide all about testing, assessment, exams, and invigilation.
 
We’ll soon be advertising for registrants who would like to become fitness to practise panel members. Follow us on Twitter for updates or call 029 2046 0099 if you would like more information.
 
Click here for dates of upcoming fitness to practise hearings and outcomes of concluded hearings.
Ymchwil ac ystadegau
 
Rydym wrthi'n adeiladu adnoddau ar gyfer cofrestreion sydd â diddordeb mewn ymchwil, ac wedi creu tudalen gyda chysylltiadau i adnoddau rhad ac am ddim.
 
Byddwn yn lansio cynllun bwrsari ymchwil ar gyfer cofrestreion o fis Medi 2017. Bydd rhagor o fanylion ar ein gwefan cyn bo hir.
 
Os oes gennych chi neu gydweithiwr ddiddordeb mewn gwaith ymchwil, rydym yn awyddus i glywed wrthych. E-bostiwch ymchwil@cga.cymru
 
Ffeithiau a ffigyrau
 
Ar 26 Mehefin 2017, roedd ein niferoedd cofrestredig fel a ganlyn:
 
Athrawon ysgol = 33,383
Athrawon AB = 5,206
Gweithwyr cymorth dysgu ysgol = 28,418
Gweithwyr Cymorth dysgu AB  = 2,266
Ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith = 1,768
Gweithwyr cymorth ieuenctid = 444
Gweithwyr ieuenctid = 207
 
Holl gofrestreion = 71,692
Research and statistics
 
We are starting to build some resources for registrants who are interested in research, we've just created a page to direct you to free resources.
 
We'll be launching a registrant research bursary scheme from September 2017. More details on our website soon.
 
If you or a colleague are interested or involved  in research we'd love to hear from you, email research@ewc.wales
 
Facts and figures
 
As at 22 June 2017 our registrant numbers were:
 
School teachers = 33,383
FE Teachers =  5,206
School learning support workers =  28,418
FE learning support workers  = 2,266
Work based learning practitioners = 1,768
Youth support workers = 444
Youth workers = 207
 
All registrants = 71,692
CGA yn eich cefnogi chi
 
Rydym yn cynnig cyflwyniadau sy'n cwmpasu pynciau megis data am y gweithlu, priodoldeb i ymarfer, y PDP, Cod CGA, defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol, ynghyd â chyflwyniadau pwrpasol.
 
Ar hyn o bryd, rydym yn derbyn ceisiadau am gyflwyniadau yn ystod tymor yr hydref. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyniad, cysylltwch â'r tîm cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru
EWC supporting you
 
We offer presentations covering topics, such as, workforce data, fitness to practise, the PLP, the EWC Code, responsible use of social media and more, as well as bespoke presentations.
 
We are currently taking bookings for presentations for the autumn term. If you are interested in a presentation, please contact the Communications team on 029 2046 0099 or e-mail media@ewc.wales
Ydych chi'n ein dilyn ar twitter? @ewc_cga
 Do you follow us on twitter? @ewc_cga