PPO Post, 17 juli 2014
Vooraf
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De zomervakantie komt eraan. Er is enorm veel werk verzet en we zijn inmiddels helemaal klaar voor 1 augustus: de start van passend onderwijs.
Het vele werk dat is verzet komt ook terug in mijn nieuwste blog. Ik heb daarin de eerste 100 dagen beschreven die ik als directeur van PPO Rotterdam heb doorgebracht. Klik hier om meer te lezen.
 
Ik wil u allemaal danken voor de betrokkenheid de afgelopen maanden en wens u een heerlijke zomer toe!
 
Namens PPO Rotterdam,
Nicole Teeuwen, Directeur
Schoolondersteuningsprofielen
De scholen die meedoen aan de pilots in Hoogvliet en Delfshaven hebben onlangs een tweede bijeenkomst gehad om de schoolondersteuningsprofielen te bespreken en de ondersteuningsmogelijkheden in de wijken in kaart te brengen. De bijeenkomst was succesvol en de betrokkenheid vanuit de scholen is hoog. Daar zijn wij erg blij mee. Er is voor beide wijken een agenda opgesteld met onderwerpen die de komende twee jaar besproken moeten worden. Samen met de onderwijsarrangeerteams gaan de scholen in het nieuwe schooljaar met deze onderwerpen aan de slag. De overige wijken van PPO Rotterdam gaan na de vakantie eenzelfde traject volgen. U krijgt hier zo spoedig mogelijk bericht over.
Uitwerking ondersteuningsplan deel 3
Er zijn weer verschillende nieuwe beleidsdocumenten op onze website geplaatst. Hieronder kunt u deze direct downloaden:
Communicatie
In de nieuwsbrief van 27 juni jl. is al aangekondigd dat we druk bezig zijn met het (her)inrichten van onze communicatiekanalen. Het communicatieplan dat hiervoor is opgesteld is nu gereed. U kunt dit hier downloaden. Ook is onze vernieuwde website vandaag gelanceerd. Nieuw op de website zijn het professionalsteunpunt en het oudersteunpunt. Het professionalsteunpunt bevat informatie die specifiek bestemd is voor medewerkers uit het onderwijs. Het oudersteunpunt is bestemd voor ouders. De komende weken worden beide steunpunten en de website verder voorzien van relevante informatie. Na de zomer informeren wij u over de verdere ontwikkelingen.
Nieuw bestuur PPO Rotterdam
Het huidige projectbestuur van PPO Rotterdam is op 25-03-2013 benoemd tot uiterlijk 1 augustus 2014. Om die reden is in de algemene ledenvergadering van 10 juli jl. conform de statuten een nieuw bestuur PPO Rotterdam gekozen. Lees verder...
Huisvesting
In de bestuursvergadering van 7 juli jl. is besloten dat PPO Rotterdam op zoek zal gaan naar nieuwe huisvesting. Momenteel is PPO Rotterdam gevestigd op twee locaties. Dit is niet ideaal. Er is een grote voorkeur voor het op één locatie huisvesten van de staf en het bestuursbureau.
Op basis van bepaalde criteria wordt in het najaar gezocht naar passende huisvesting.
In deze nieuwsbrief:
Schoolondersteuningsprofielen
Uitwerking ondersteuningsplan
Communicatie
Nieuw bestuur PPO Rotterdam
Huisvesting
Teamdag
PPO Groot
Teamdag
Dinsdag 15 juli jl. werd het jaarlijkse teamuitje georganiseerd. Ditmaal met alle toekomstige medewerkers van PPO Rotterdam. Het was erg gezellig en iedereen deed mee met de activiteiten. De activiteiten waren voornamelijk gericht op samenwerking en zodoende hebben de nieuwe teams alvast op leuke manier met elkaar kunnen kennismaken.
PPO Groot
Tijdens de laatste vergadering van het orgaan PPO Groot is op voorstel van de leden besloten dat PPO Groot per volgend schooljaar toegevoegd zal worden aan het orgaan BAG Directeuren (beleidsadviesgroep waarin schooldirecteuren zitting hebben). Hierdoor hopen we de advies- en beslislijnen kort te kunnen houden en tevens voldoende inspraak vanuit het werkveld te hebben.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl