ADDYSG CYMRU

EDUCATION WALES

Newyddion CGA

'Siarad yn Broffesiynol gyda'r Athro Graham Donaldson a'r Athro John Furlong', i'w gyflwyno gan y ddarlledwraig Bethan Rhys-Roberts o BBC Cymru Wales.

6 Mehefin 2016 yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd.

Bydd CGA yn cynnal ei ddigwyddiad eleni mewn partneriaeth â'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Dyma'ch cyfle chi i glywed gan ddau o'r bobl fwyaf dylanwadol ym myd addysg Cymru. Gallwch fwcio'ch lle yma a dilyn #siaradproff16 am y newyddion diweddaraf.

Sôn

Darllenwch y diweddaraf o'n blog, Sôn. Mae Mel Ainscow, hyrwyddwr cynllun Her Ysgolion Cymru Llywodraeth Cymru yn trafod gwelliant mewn ysgolion.

Os oes gennych unrhyw adborth am y blog neu unrhyw sylwadau ar gyfer pynciau neu awduron, cysylltwch â ni ar cyfryngau@cga.cymru

Newyddion ar gyfer gweithwyr cymorth dysgu

Bydd staff cymorth dysgu ysgol a cholegau addysg bellach yn cofrestru â CGA yn Ebrill 2016. Mae yna dudalen benodol ar gyfer staff cymorth dysgu ar wefan CGA yma i'ch diweddaru â'r hyn sy'n digwydd.

Rydym hefyd wedi diweddaru ein tudalen Cwestiynau Cyffredin ar gyfer staff cymorth dysgu ysgol ac AB.

Ymchwil

Rydym newydd ddechrau ar brosiect i ganfod mwy am gyfleoedd dysgu proffesiynol lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer athrawon Gwyddoniaeth, Ffiseg, Bioleg, Cemeg, Mathemateg, Cyfrifiadureg a TGCh.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth yr hoffech rannu neu os hoffech wybod mwy, e-bostiwch datblygiadproffesiynol@cga.cymru  

Tanysgrifiwch am y diweddaraf wrthym.

Beth sy'n newydd ar ein gwefan?

STEM, hedfan i'r entrychion – i nodi wythnos STEM, rydym yn dilyn taith gan grŵp o ysgolion cynradd Cymreig i NASA.

Rydym hefyd wedi lansio tudalennau newydd ar gyfer Gweithwyr Ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith, dau grŵp newydd fydd yn cofrestru â ni o Ebrill 2017.

Datganiadau i'r Wasg

Mae ein datganiad i'r wasg diweddaraf yn nodi diwrnod Diogelwch ar y We 2016, ac yn amlygu ein canllawiau cyntaf i gofrestreion ar ddefnydd cyfrifol o gyfryngau cymdeithasol. 


EWC News

'Professionally Speaking with Professors Graham Donaldson and John Furlong', hosted by BBC personality Bethan Rhys-Roberts.

6 June 2016 at the National Museum, Cardiff.

EWC will be holding its 2016 event in partnership with The Open University in Wales.

This is your chance to hear from two of the most influential people in Welsh education.  You can book your place here and follow #profspeak16 for all the latest news.

 Sôn

Read the latest from Sôn, our blog. Mel Ainsow, the Welsh Government's Champion for Schools Challenge Cymru, writes about school improvement.

If you've got any feedback about the Blog or any suggestions for future topics or authors, please get in touch, email media@ewc.wales,

News for learning support staff

Support staff in schools and further education colleges will be registering with the EWC in April 2016. There's a page specifically for support staff on the EWC website here to keep you up to date with what's happening.

We've also updated our FAQs especially for school and FE learning support staff.

Research

We've just started a research project to find out about local, national and international professional learning opportunities available for teachers of Science, Physics, Biology, Chemistry, Mathematics, Computing and ICT.

If you have any information you'd like to share, or you'd like to know more, please email professionaldevelopment@ewc.wales

Stay subscribed for updates on what we've found out.

What's new on our website?

STEM, the final frontier – to celebrate STEM week, our 'Staff Room' feature follows a group visit by Welsh primary schools to NASA.

We've also launched new pages for Youth Workers and work based learning practitioners, two new groups who will be registering with us in April 2017.

Press releases

Our latest press release, marking safer Internet Day 2016, is highlighting our first guidance for registrants and responsible use of social media. 


Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)

Cynlluniwch, cofnodwch a myfyriwch ar eich dysgu proffesiynol drwy greu eich PDP. Logiwch i mewn i FyCGA a chwiliwch am y botwm PDP.

Os ydych wedi defnyddio neu'n defnyddio'r proffil sefydlu ar-lein yn ystod eich cyfnod sefydlu, gallwch nawr gyrchu'ch proffil sefydlu drwy eich PDP.

Newyddion PDP

Ar ôl ymgysylltu ag ymarferwyr, mae'r PDP wedi cychwyn ar y cyfnod nesaf o'i ddatblygiad. Ewch yma i ganfod mwy am y pwyntiau allweddol ddaeth o'r cyfnod ymgynghori a beth fydd y camau nesaf. 

Professional Learning Passport (PLP)

Plan, record and reflect upon your professional learning by creating your PLP, log into MyEWC and look for the PLP button.

If you have used or are using the online induction profile during your induction you will now find your induction profile via your PLP.

PLP news

Following wide ranging engagement with practitioners, the PLP has entered its next phase of development.  Visit here to find out about the key points that came out of engagement and what the next steps will be.

Cofrestru

Mae mwy na 50,000 o bobl wedi cyrchu'r gofrestr o ymarferwyr addysg ar-lein hyd yma eleni. Mae'r gofrestr ar gael i gofrestreion, cyflogwyr a'r cyhoedd. Cliciwch yma i weld y lefel o fynediad sydd ar gael.

Mae aelodau o'r tîm cofrestru wedi dechrau ar eu hymweliadau blynyddol i Sefydliadau Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon a Cholegau AB i siarad â myfyrwyr sydd ar fin cwblhau eu cyrsiau ymarfer dysgu yn ystod y flwyddyn academaidd hon. I ddarganfod pryd fyddwn yn eich ardal chi, cliciwch yma.

Gweithwyr cymorth dysgu

Rydym wedi derbyn manylion y gweithwyr cymorth dysgu ysgol ac AB fydd angen eu cofrestru o 1 Ebrill. Bydd pob aelod staff cymorth dysgu cymwys yn cael llythyr wrthym tua diwedd mis Chwefror i gadarnhau'r trefniadau cofrestru. Cliciwch yma i ddarllen y manylion diweddaraf.

Ffeithiau a ffigyrau

Ar 31 Ionawr, roedd gennym 42,881 o bobl ar y gofrestr (36, 587 athro ysgol, 5,934 athro AB, 360 wedi eu cofrestru yn y ddau gategori.)

Registration

More than 50,000 people have made use of online access to the register of education practitioners so far this year. The register is available to registrants, employers and the general public, click here to see the level of access available.

Members of the registration team have started their annual visits of Initial Teacher Training Institutions and FE Colleges to speak to students who are due to complete the teacher training courses this academic year. Have a look here and see when we are near you.

Learning support staff

We've received details of those school and FE learning support staff who need to be registered from 1 April.   All eligible learning support staff will receive a letter from us towards the end of February confirming registration arrangements.  Click here to see the latest news.

Facts and figures

As at 31 January 2016 our registration numbers were: 42,881 (36,587 school teachers, 5,934 FE teachers, 360 registered in both categories)

Priodoldeb i Ymarfer

Mae CGA yn amddiffyn y cyhoedd drwy reoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru. Golyga hyd bod y Cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod ymarferwyr yn briodol i ymarfer; rydym hefyd yn ystyried ymddygiad neu allu cofrestreion yn ôl yr angen.

Dim ond canran fechan iawn o'n cofrestreion sy'n methu â chyrraedd y safonau sydd i'w disgwyl gan y cyhoedd – tua 0.5%.

Cliciwch yma ar gyfer dyddiadau gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer sydd i ddod a chanlyniadau gwrandawiadau sydd wedi dod i ben.

Cyflwyno ein canllawiau Arfer Da

Yn dilyn cynnydd cyson yn nifer yr achosion a gyfeirir atom sy'n ymwneud â chyfryngau cymdeithasol, rydym wedi cyhoeddi'r cyntaf mewn cyfres o ganllawiau ar gyfer cofrestreion. Gallwch ddarllen a lawrlwytho'r canllaw yma. Dylid darllen y canllaw ynghyd â'r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol gan fod y cod yn nodi prif egwyddorion ymddygiad ac ymarfer da ar gyfer cofrestreion.

Rydym hefyd yn cynnig cyflwyniadau am ein gwaith Priodoldeb i Ymarfer a'r peryglon cyffredin wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Os hoffech fwcio cyflwyniad neu gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Cyfathrebu ar cyfryngau@cga.cymru

Fitness to Practise

EWC protects the public by regulating education practitioners in Wales. This means the Council is responsible for ensuring practitioners are suitable to practise; we also consider the conduct or ability of registrants when necessary.

Only a very small number of our registrants fail to meet the high standards expected by the public - approximately 0.5%.

Click here for dates of upcoming Fitness to Practise hearings and outcomes of concluded hearings.

Introducing our Good practice guides

In response to a steady rise in cases referred to us relating to social media misuse, we have produced the first in a series of guides for registrants. You can read or download the guide here. The guide should be read in conjunction with the Code of Professional Conduct and Practice as the code sets out the key principles of good conduct and practice for registrants. 

We also offer presentations about our Fitness to Practise work and the common pitfalls when using social media. If you would like a presentation or to find out more, please contact the Communications team on 029 2046 0099 or email media@ewc.wales

Datblygu Proffesiynol a Chyllid

Prosiectau Ymchwil Gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MEP) ar gael ar wefan CGA

Rydym yn gweithio gyda Phrifysgolion Caerdydd, Aberystwyth a Bangor ynghyd â'r IOE i wneud detholiad o brosiectau traethaodau hir ar gael ar-lein, a gobeithiwn y byddant yn ddefnyddiol i bob ymarferwr. 

Professional Development and Funding

Masters in Educational Practice (MEP) Inquiry projects available on the EWC website

We are working with Cardiff, Aberystwyth and Bangor universities, and the IOE, to make a selection of high quality MEP dissertation projects available online later this year.  Projects are based on school teachers' practice and we hope they'll be useful resources for all practitioners.  

Digwyddiadau CGA

Bu tymor yr hydref yn brysur iawn wrth inni gyflwyno mewn ysgolion, colegau, cyfarfodydd cangen undebau a mwy. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn sydd gennym ar y gweill ar dudalen 'Digwyddiadau i ddod' ein gwefan.

Rydym yn cynnig cyflwyniadau sy'n cwmpasu nifer o bynciau, megis:

 • Gwybodaeth am CGA, ei rôl a'i gylch gwaith
 • Sut a pham rydym yn cofrestru a rheoleiddio athrawon ysgol ac AB
 • Sut fyddwn yn cofrestru a rheoleiddio staff cymorth dysgu ysgol ac AB
 • Sut fyddwn yn cofrestru gweithwyr ieuenctid ac ymarferwyr addysg seiliedig ar waith.
 • Y Cod Ymddygiad ac Arfer Proffesiynol a'n gwaith Priodoldeb i Ymarfer – e.e. ffocws ar beryglon cyffredin yn ymwneud â chyfryngau cymdeithasol, asesu dysgwyr a diogelwch.
 • Data ar y gweithlu

Os hoffech drefnu cyflwyniad neu siaradwr i drafod yr uchod neu os hoffech gyflwyniad wedi ei baratoi o flaen llaw, cysylltwch â'r tîm Cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu e-bostiwch cyfryngau@cga.cymru
EWC events

We have had a busy autumn term; presenting at schools, colleges, union branch meetings and more. You can find out what we have got coming up on the 'Forthcoming Events 'page of our website.

We offer presentations covering a range of topics, such as:

 • Information about the EWC, its role and remit
 • How and why we register  and regulate school and FE teachers
 • How we will register and regulate school and FE learning support staff
 • How we will register youth workers and work based learning practitioners
 • The Code of Professional Conduct and Practice and our Fitness to Practise work – eg. with a focus on common pitfalls with social media,  learner assessment and safeguarding
 • Workforce data

If you are interested in a presentation or speaker to talk about any of the above, or if you'd like a bespoke presentation,  please contact the Communications team on 029 2046 0099 or email media@ewc.wales
Ein gwasanaethau iaith Gymraeg

 A wyddoch chi y gallech:

 • Ddefnyddio'r Gymraeg wrth gysylltu â ni'n bersonol, drwy e-bost, drwy lythyr ac ar y ffôn?
 • Defnyddio'r Gymraeg i gyrchu'ch cofnod ar y Gofrestr Ymarferwyr a'i diweddaru?
 • Canfod ystadegau ac adroddiadau ystadegol am y gweithlu addysg yng Nghymru yn Gymraeg?

Am ragor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Cynllun Iaith Gymraeg statudol yma

Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth ar ein darpariaeth iaith Gymraeg. Rhowch wybod i ni drwy ddefnyddio'r ffurflen hon. 

Our Welsh language services

Did you know that you can:

 • Use Welsh when contacting us in person, by email, by letter and by telephone?
 • Use Welsh to access and update your record on the Register of Practitioners?
 • Find statistics and statistical reports about the education workforce in Wales available in Welsh?

For more information you can read our statutory Welsh Language Scheme here

We'd appreciate any comments, suggestions and feedback on our Welsh Language provision, let us know, using this form.

Ydych chi'n ein dilyn ar twitter? @ewc_cga
 Do you follow us on twitter? @ewc_cga