'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

8 juni 2018
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
10de zondag door het jaar - B-jaar 2018.
"Vechten tegen de verleiding van het kwaad"
 
Gen.3,9-15  -  2 Kor. 4,13-5, 1  -  Mc. 3,20-25
"Als je mijn wil doet..."
Als je mijn wil doet
en als je aan mijn droom
van een nieuwe en betere wereld
een concreet gezicht geeft,
dan zal ik je heel graag ‘mijn kind’ noemen
– zegt God –
broer of zus van Jezus.
 
Daarom nodig Ik je uit zijn Boodschap
tot de jouwe te maken
en zijn vreugde te verankeren
in het diepste van je hart.
 
Durf je leven in mijn handen te leggen
en vertrouw erop
dat Ik een bron van geluk voor je ontsluit
en dat Ik in je binnenste
een vuurwerk van tederheid ontsteek.
Erwin Roosen
 
Gen. 3,9-15 "De slang heeft mij verleid"
De Heer God riep de mens en vroeg hem: `Waar ben je?’ Hij antwoordde: `Ik hoorde U in de tuin, en toen werd ik bang omdat ik naakt ben; daarom heb ik mij verborgen.’ Maar Hij zei: `Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom die Ik verboden heb?’ De mens antwoordde: `De vrouw die U mij als gezellin gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten.’ Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw: `Hoe heb je dat kunnen doen?’ De vrouw zei: `De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.’ De Heer God zei toen tegen de slang: ‘Omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt, onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten! Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, alle dagen van je leven! Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het hare. Het zal jouw kop bedreigen, en jij zijn hiel!’
2 Kor. 4,13-5, 1 — "Neen, wij geven de moed niet op"
Broeders en zusters,
Wij bezitten die geest van geloof waarover geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven en daarom spreken wij. Want wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus ten leven zal wekken en ons naar zich toe zal voeren, samen met u. Want alles gebeurt voor u, opdat de genade onder steeds meer mensen verbreid raakt en zij de dankbaarheid doet toenemen, tot eer van God. Nee, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, de innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. De lichte kwelling van het ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende volheid van eeuwige glorie. Wij houden het oog niet op het zichtbare maar op het onzichtbare gericht; want het zichtbare gaat voorbij maar het onzichtbare duurt eeuwig. Wij weten immers: als ons aardse huis, een tent, wordt afgebroken, heeft God voor ons een woning die niet door mensenhanden is gemaakt, een eeuwig huis in de hemel.
 
Mc. 3,20-25 — "Wie de wil doet van God..."
Jezus ging naar huis. En weer stroomde de menigte samen, zodat ze niet eens de gelegenheid kregen om brood te eten. Zijn familie, die over Hem gehoord had,  ging eropuit om Hem in bedwang te houden, want ze zeiden dat Hij zichzelf niet was. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, zeiden: `Hij is in de macht van Beëlzebul’ en `Het is door de opperdemon dat Hij de demonen uitdrijft.’ Hij riep hen bij zich en sprak hen toe met vergelijkingen: `Hoe kan de satan de satan uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld raakt, kan dat koninkrijk niet standhouden. Als een familie innerlijk verdeeld raakt, kan die familie niet standhouden. Als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld raakt, kan hij niet standhouden, maar is dat zijn einde. Bovendien kan niemand het huis van een sterke binnendringen en de inboedel weghalen, als hij niet eerst die sterke vastbindt; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alles zal de mensenkinderen vergeven worden, hun zonden en de lastertaal die ze gesproken hebben. Maar wie de heilige Geest lastert, krijgt in eeuwigheid geen vergeving, maar is schuldig aan een eeuwige zonde.’ Dit omdat ze zeiden: `Hij is in de macht van een onreine geest.’ Zijn moeder kwam met zijn broers. Ze bleven buiten staan en lieten Hem roepen. Om Hem heen zat een menigte, en ze zeiden tegen Hem: `Kijk, uw moeder en uw broers en uw zusters daarbuiten zoeken U.’ Hij antwoordde hun: `Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ Hij liet zijn blik langs de mensen gaan die in een kring om Hem heen zaten en zei: `Kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil doet van God, die is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder.’
"Vechten tegen de verleiding van het kwaad"
Er is ontzettend veel kwaad in de wereld, zo veel en zo machtig kwaad dat we het vaak moeilijk hebben te geloven in het evangelie, de blijde boodschap van de verlossing uit het kwaad. Het evangelie beschrijft hoe Jezus zelf niet werd geloofd, zelfs niet door zijn familie. Ze dachten dat hij het kwaad bestreed door onder één hoedje te spelen met de duivel. Maar kwaad kan niet bestreden worden door ander kwaad. Het moet bestreden worden door het goede. Dat is de overtuiging die het hart vormt van het christelijk geloof: uiteindelijk, ten langen laatste, zal het goede het halen op het kwaad.
 
Het verhaal van Eva, de verboden vrucht en de slang wordt door bijbelgeleerden op veel manieren uitgelegd. Maar één zaak is duidelijk: het is een antwoord op de eeuwige menselijke vraag: waar komt het kwaad vandaan? En dat antwoord is duidelijk: het komt voort uit de drang van de mens om zijn grenzen te buiten te gaan. Hij wil macht veroveren over alle goed en kwaad.' Kennis van goed en kwaad zul je verwerven als je eet van die verboden boom', zei de slang tegen Eva. En ze liet zich verleiden.
 
Geleerden zeggen dat het verhaal een kritiek is op de vruchtbaarheidscultus in de streek van Kanaän, waarin de slang als god werd aanbeden. Men begrijpt dan waarom het de vrouw was die door de slang werd verleid. Daarom prent het verhaal de slangenvereerders in: de slang is helemaal geen god, wel integendeel, ze heeft zelfs geen poten en sleept met haar buik in het stof der aarde. Ze kan wel bijten in de hiel van mensen, maar mensen kunnen met hun hiel de kop van de slang verpletteren.
 
Maar de slang is in de verbeelding blijven voortleven. Het mythische beest dat de belichaming is van de boze macht. Sluw en bedrieglijk, bekoorlijk en verleidelijk. De slang verbeeldt de bekoorlijke boosheid van de duivel, de anti-goddelijke macht die mensen onweerstaanbaar lijkt aan te trekken.
 
Duivels bestaan niet, hoor je nu vaak zeggen, het zijn mensen die zich als duivels gedragen. Maar het blijft dan toch een moeilijke vraag: hoe komen mensen daartoe? Zijn er mensen die zo boosaardig zijn dat ze er hun plezier in vinden duivels kwaad te doen? Onze dagelijkse ervaring leert iets anders. Het duivelse in mensen zit niet in hun macht en hun boosheid, maar in hun zwakheid. Dat ze geen weerstand kunnen bieden aan driften in hen en aan krachten buiten hen waardoor ze bezeten en gedreven worden.
 
Het blijft een onbegrijpelijk raadsel hoe mensen uit zichzelf in staat zijn tot de gruwelijke dingen die ons verbijsteren. Kinderen die verkracht en uitgehongerd en vermoord worden. De koele razernij van systematische menselijke slachtpartijen. De geldhonger die mensen over lijken doet gaan. Het is een lange en verschrikkelijke litanie. 'Duivel' is een woord dat we niet kunnen missen om uitdrukking te geven aan onze ervaring dat mensen onderhevig zijn aan machten buiten en boven hun wil, waardoor ze zich altijd weer laten meesleuren om dingen te doen die ze eigenlijk niet willen. 'Duivel' is het woord om uit te drukken dat we bloot staan aan de verleidingen en de schone schijn van het kwaad. 'Duivel' is het woord om uit te drukken dat we het al te dikwijls niet riskeren te geloven in de macht van het goede.
 
Jezus heeft bijzonder grote indruk gemaakt door zijn macht om mensen uit het kwade dat hen dreef los te maken. Mensen met een onverklaarbare ziekte, zonder aanwijsbaar lichamelijk letsel. Mensen die met zichzelf geen raad wisten. Mensen die een gesel waren voor hun medemensen. Hij bezat de macht om boze geesten uit te drijven. En van overal stroomde volk naar hem toe, om genezing en bevrijding te vinden.
 
Maar er waren er ook veel die Jezus niet betrouwden en hem niet geloofden. Vanuit Jeruzalem, de hoofdstad, wordt een onderzoekscommissie naar de provincie gestuurd. Voor die commissie van deskundigen leek het vast te staan: als Jezus macht over kwade geesten blijkt te hebben, moet hij dat kunnen omdat hij ergens een contract met de kwade machten heeft gesloten. Hij overwint de kwade machten door middel van machtiger kwade machten.
 
Maar Jezus weerlegde hun verdenkingen. Hij deed dat in gelijkenissen, zegt het evangelie. Zijn antwoord is duidelijk, maar moeilijk. Vandaag nog altijd hebben we het moeilijk erin te geloven. Het kwaad, zei Jezus, laat zich niet bestrijden door ander en nog erger kwaad. Wie dat probeert te doen, begaat eigenlijk het zwaarste kwaad: een zonde waarvoor geen vergiffenis mogelijk is. Hij noemde ze een zonde tegen de heilige Geest. Ze bestaat hierin, dat men niet gelooft in de goede macht van Gods Geest, dat men die macht miskent en negeert. Vergiffenis daarvoor is niet mogelijk omdat men zich afsluit voor het goede, omdat men eraan meewerkt dat het kwade voort blijft woekeren.
 
In het Lucasevangelie (11,20) benadrukt Jezus: als ik door de vinger, d.i. de Geest van God de kwade machten uitdrijf, dan is kennelijk het koninkrijk van God bij jullie gekomen.
 
Waar Gods heerschappij zich komt vestigen, wordt de macht van het kwade gebroken. Geloven in het koninkrijk van God betekent geloven dat mensen ertoe in staat worden gesteld het kwade te overwinnen door het goede. Dit geloof spreekt niet vanzelf. We moeten het altijd opnieuw afvechten op de verleiding van het kwaad, op de verleiding om terug te slaan als we geslagen worden, op de verleiding mensen van kwaad te verdenken en niet te durven rekenen op hun goedheid, op de vrees dat we de dupe zullen zijn van onze goede intenties.
 
Laten we daarom, goede vrienden, elkaar helpen, en er samen voor bidden, om niet toe te geven aan de bekoring van de zonde tegen Gods goede Geest.
@preekvdw
"God heeft jou hard nodig"
We hebben ze hard nodig:
mensen, die zich willen inzetten,
vrijwilligers en bondgenoten,
idealisten en doeners.
 
Het is voor hen niet gemakkelijk
omwille van de kritiek van buitenstaanders.
Ze hebben te lijden
van de beste stuurlui.
En dan toch doorgaan!
Meer luisteren naar de stem
van je hart en je geweten
dan naar het gekonkel aan de zijlijn.
 
Het gaat met hen zoals met Jezus.
Zijn eigen familie viel Hem af
als was Hij niet bij zijn verstand.
Schriftgeleerden beschuldigden Hem
van een duivelse bezetenheid.
Maar Hij bleef pal staan voor zijn ideaal.
Hij bleef zich verzetten
tegen een geesteloze chaos,
tegen het dodelijk eigenbelang.
 
We blijven ze nodig hebben:
geestverwanten van Jezus,
mensen met eenzelfde droom
van liefde en vrede,
van recht en leven.
Zonder hen houdt het leven op,
omdat er niet meer gedeeld wordt
van wat het leven biedt.
 
Daarom is er die blijvende oproep,
die voortdurende uitdaging
om verwant te blijven
aan die man van Nazareth.
Het is: een heilzame weg gaan,
maar niet zonder slag of stoot.

Wim Holterman
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je dus verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je hieronder alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
We zijn ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal
sturen we onze 'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Verantwoordelijke uitgever: Pater Marcel Braekers o.p. - Vicaris. E-mail: klik hier
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.