Kent, 3e Jaar
Beste ouders 
 
De vakgroepen Engels en geschiedenis organiseren samen een tweedaagse uitstap naar Dover en Canterbury.  De rijke geschiedenis van beide steden, met hoogtepunten in de 11de -15de eeuw, sluit bijzonder goed aan bij de lessen geschiedenis van het derde jaar (middeleeuwen). En hoe kunnen we beter Shakespeares taal leren dan door ons onder te dompelen in zijn geboorteland?
 
Deze tweedaagse uitstap is dit schooljaar voorzien op vijf verschillende data, tussen woensdag 22 en vrijdag 30 april 2020. We vertrekken ’s morgens op parking Bodart om 06.00 u en zijn rond 22.30 u de volgende avond terug.
 
Het programma voorziet in twee bestemmingen:
 
  • Canterbury (dag 1): een bezoek aan de prachtige gotische kathedraal en een boottochtje op de river Stour, dwars door het middeleeuwse stadje, met uitleg van een lokale gids. In de namiddag doen we een zoekspel waarbij de leerlingen in kleine groepjes alle kansen krijgen om zelf Engels te spreken en zo de antwoorden te vinden. Ten slotte voeren ze in de schaduw van Norman Castle een eigen versie van een Canterbury Tale op, die ze in de lessen Engels hebben voorbereid. 
  • Dover (dag 2): een bezoek aan het 11de-eeuwse kasteel met woontoren (The Keep) en aan het gangenstelsel onder het kasteel van waaruit Admiraal Ramsey Operation Dynamo coördineerde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als afsluiter maken we een wandeling op de krijtrotsen van ‘White Cliffs-country’.
 
Aangezien deze uitstap kadert in de lessen Engels en geschiedenis zal in deze lessen ruim aandacht worden besteed aan de voorbereiding ervan. We verwachten dat alle leerlingen meegaan op deze uitstap (*).
 
Praktisch
  • We reizen per bus (Van Mullem, www.van-mullem.be) en per boot (via Calais, P & O Ferries www.poferries.com). We overnachten in de jeugdherberg van Canterbury (www.yha.org.uk).
  • De leerlingen voorzien zelf een picknick voor de eerste dag.  Het avondmaal van de terugtocht is voorzien op de boot: hiervoor voorzie je ongeveer 7 à 10 euro, eventueel in Britse ponden.  (Er is een wisselbureau aan boord.)
  • Bus, boot, bezoeken, rondleidingen, overnachting en 3 maaltijden kosten samen € 120,00.  Een voorschot van € 70,00 zal in de onkostennota van december worden opgenomen. Het resterende saldo van € 50,00 zal net voor het vertrek worden opgevraagd per onkostennota.
  • Deze reis valt onder de algemene regels en afspraken die je in het schoolreglement kan nalezen. Daardoor is de schoolverzekering ook tijdens deze buitenschoolse reis van toepassing.  De bijzondere regels en afspraken die een goed verloop van deze excursie moeten garanderen, vindt u in bijlage.
  • Later bezorgen we u het gedetailleerde programma en een overzicht van de benodigdheden.
 
Uw zoon/dochter heeft in de klas een medische fiche ontvangen. Wij verzoeken u deze medische infofiche samen in te vullen en via de klassenleraar terug te bezorgen, ten laatste op vrijdag 29 november 2019
 
Met vriendelijke groeten
de klastitularissen van het derde jaar
de leerkrachten geschiedenis en Engels van het derde jaar,
de directie
 
(*) Hoewel wij geprobeerd hebben de prijs voor deze excursie zo goedkoop mogelijk te houden, beseffen we dat ongeveer € 120,00 (inclusief ponden) voor sommige gezinnen een zware financiële opgave inhoudt. De school is bereid vanuit het Sociaal Fonds bij te springen voor ouders die om deze reden hun kinderen niet zouden kunnen laten meegaan. U kan in dat geval in alle discretie contact opnemen met de directie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglement bij de reis naar Kent
 
Een reis met een grote groep leerlingen organiseren is geen eenvoudige zaak.  Daar gaat dan ook een hele voorbereiding aan vooraf waarbij heel wat mensen betrokken zijn, niet alleen hier, maar ook in Engeland.  Van de leerlingen verwachten we dan ook dat zij het nodige respect opbrengen voor de organisatie en het programma, dat een gevarieerde mix bevat met aandacht voor cultuur, taal en ontspanning.  We verwachten ook respect voor de andere deelnemers.
Het lijkt ons zinvol in enkele punten uw aandacht te vragen voor de regels waarvan we verwachten dat ze geen probleem mogen vormen, aangezien ze niet afwijken van het schoolreglement en de logica die bij zo’n uitstap hoort.
 
1.    Het schoolreglement is steeds van toepassing. Deze reis valt onder de schoolverzekering voor zover de leerlingen zich houden aan deze algemene afspraken en de bijzondere afspraken in functie van de verschillende programmaonderdelen.
 
2.    We rekenen erop dat de leerlingen zich ook verantwoordelijk gedragen tijdens vrije momenten. Leerlingen houden zich stipt aan de afgesproken uren en plaatsen.
 
3.    Roken is steeds en overal verboden.
 
4.    Er worden geen alcoholische dranken meegebracht, gekocht noch verbruikt.
 
5.    We maken gebruik van mooie, degelijke reisbussen en willen deze na gebruik ook in perfecte staat afleveren.  Op de bus wordt niet gegeten, noch gedronken. We verwachten dat de leerlingen beleefd en respectvol met de buschauffeur omgaan. Muziekboxen zijn niet toegestaan op de bus.
 
6.    Hou er rekening mee dat het gebruik van gsm’s in het buitenland (opbellen én opgebeld worden) voor de bezitter duur kan zijn. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk bij eventueel verlies of beschadiging.
 
7.    Gebruik van een mp3-speler e.d. is niet toegestaan tijdens de bezoeken of de uitleg die wordt gegeven door de begeleidende leerkrachten.  Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de nodige interesse en leergierigheid aan de dag leggen wanneer uitleg wordt gegeven.
 
8.    In de jeugdherberg wordt het reglement van de Britse YHA strikt gevolgd.  Op de kamers en de gangen wordt geen lawaai gemaakt, de maaltijden verlopen rustig en met respect voor het werk van de uitbaters.
 
9.    Vanaf 22.00 u BT zijn alle leerlingen op hun kamer en maken ze zich klaar om te slapen.  Vanaf 23.00 u BT is het licht uit op alle kamers en wordt de nachtrust van alle deelnemers gerespecteerd.  Alle leerlingen blijven op hun eigen kamer.
 
10.  Lakens, bedden en sleutels worden volgens de richtlijnen van de jeugdherberg terugbezorgd. Kamers worden achtergelaten in de toestand waarin ze zich bevonden.
 
We zijn ervan overtuigd dat het naleven van dit reglement voor onze leerlingen geen probleem kan zijn. Als een enkele leerling de maturiteit mist om in groep te reizen, neemt de verantwoordelijke of de directie contact op met de ouders.
 

Bezoek Dover – Canterbury tweedaagse tussen 22 en 30 april 2020
Verklaring ouders
Ik (wij)             ……………………………………………………………………………………
ouder(s) van    ……………………………………………………………………………………    Klas ………………………  nr.:  …
geef (geven) hierbij wel / geen toestemming(*) aan mijn (onze) zoon / dochter mee te gaan op tweedaagse excursie naar Dover en Canterbury.
 
ü  Mijn zoon / dochter beschikt over een geldige aansluiting bij Eurocross (zie uw ziekenfonds) of een andere bijstandsverzekering voor het buitenland:            
 
O  Ja, welke? …………………………………………………                                            O Neen
ü  Er zijn ernstige aanwijzingen van reisziekte:                     O          Ja         O          Neen
 
ü  Mijn zoon/ dochter heeft een allergie:                              
 
O    Ja, voor volgende producten:  ………………………………………………………………………………………
O    Neen
ü  Andere medische info (die noodzakelijk is):
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ü  Mijn zoon/dochter vraagt vegetarische maaltijden in de jeugdherberg:     O Ja     O Neen
 
ü  Wij verklaren ons akkoord met het bijgevoegde reglement.
 
(*) Bij niet-verlenen van toestemming dient een verklaring te worden overgemaakt aan de directie.
P.S. Hoewel wij geprobeerd hebben de prijs voor deze excursie zo goedkoop mogelijk te houden, beseffen we dat € 120,00 voor sommige gezinnen een zware financiële opgave inhoudt. De school is bereid vanuit het sociaal fonds bij te springen voor ouders die om deze reden hun kinderen niet kunnen laten meegaan. U kan in dat geval in alle discretie contact opnemen met de directie.
Ouders                                                                       Leerling
 
Datum,
 
……………………………………………………………                          ……………………………………………………………
Handtekening,
 
 
……………………………………………………………                          ……………………………………………………………
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be