'PREEK VAN DE WEEK'
Uw vitamientje voor de geest

26 juli 2019
 
Voor onze website: KLIK HIER
Stuur ons een e-mail: KLIK HIER
17de zondag door het jaar - C-jaar 2019.
"Over bidden gesproken"
 
Gen. 18,20-32  -  Kol. 2,12-14  -  Lc. 11,1-13
Laat ons bidden...
Vader in de hemel, God van mensen,
zo ver en toch zo nabij,
geef mij het vertrouwen van een kind,
het idealisme van een dromer
en de liefde van een heilige,
opdat uw naam in mij en door mij
waar mag worden
en uw koninkrijk komen:
een nieuwe wereld met hemelse kleuren.
Laat mij een icoon zijn van uw vriendschap
en aan het hart van de wereld uw hartenklop geven.
 
Erwin Roosen
 
Gen. 18,20-32 — "Ik zal de stad niet verwoesten..."
 
In die dagen zei de Heer: “Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde! Ik ga naar beneden om te zien of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep, die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.” Toen gingen de mannen op weg in de richting van Sodom. De Heer bleef echter nog bij Abraham staan. Abraham trad op Hem toe en zei: “Wilt Ge werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen? Zult Gij de stad geen vergiffenis schenken omwille van de vijftig rechtvaardigen, die er wonen? Zoiets kunt Ge toch niet doen: de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven! Dan zou het de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners; dat kunt Ge toch niet doen! Zal Hij die de hele aarde oordeelt, geen recht laten geschieden?” En de Heer zei: “Als Ik in de stad Sodom vijftig rechtvaardigen vind, zal Ik omwille van hen de hele stad vergiffenis schenken.” Abraham begon weer en zei: “Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben? Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf; zult Gij dan toch om die vijf de hele stad verwoesten?” En Hij zei: “Ik zal haar niet verwoesten, als Ik er vijfenveertig vind.” Opnieuw sprak Abraham tot Hem: “Misschien zijn er maar veertig te vinden.” En de Heer zei: “Dan zal Ik het omwille van die veertig niet doen.” Nu zei Abraham: “Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik nog eens aandring: misschien zijn er maar dertig te vinden.” En de Heer zei: “Ik zal het niet doen, als Ik er dertig vind.” Abraham zei opnieuw: “Ik ben wel vrijpostig als ik bij mijn Heer blijf aandringen; maar misschien worden er maar twintig gevonden.” En de Heer zei: “Ook omwille van die twintig zal Ik de stad niet verwoesten.” Abraham zei nogmaals: “Laat mijn Heer niet kwaad worden, als ik nog één keer spreek, misschien zijn er maar tien te vinden.” En de Heer zei: “Ik zal de stad niet verwoesten, zelfs al zijn er maar tien.”
Kol. 2,12-14 — "Hij heeft ons al onze zonden vergeven"
Broeders en zusters,
in de doop zijt gij met Christus begraven, maar ook met Hem verrezen door uw geloof in de kracht van God, die Hem uit de dood deed opstaan. Ook u die dood waart ten gevolge van uw zonden en door uw morele onbehouwenheid heeft God weer levend gemaakt met Hem. Hij heeft ons al onze zonden vergeven. Hij heeft de oorkonde verscheurd, die met haar bezwarende bepalingen tegen ons getuigde. Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld.
 
Lc. 11,1-13 — "Vader, uw Naam worde geheiligd..."
Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij ophield zei een van zijn leerlingen tot Hem: “Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.” Hij sprak tot hen: “Wanneer ge bidt, zegt dan: Vader, uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome. Geef ons iedere dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in bekoring.” Hij vervolgde: “Stel iemand van u heeft een vriend. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: Vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou die ander van binnen uit dan antwoorden: Val me niet lastig; de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed; ik kan niet opstaan om het u te geven? Ik zeg u, als hij niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft, om zijn onbescheiden aandringen. Tot u zeg Ik hetzelfde: Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt verkrijgt; wie zoekt vindt; en voor wie klopt doet men open. Is er soms onder u een vader, die aan zijn zoon een steen zal geven als deze hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen geven? Als gij dus, - ofschoon ge slecht zijt - goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.”
"Over bidden gesproken"
De eerste lezing die u hebt beluisterd is het prachtig verhaal over het gebed van Abraham. Je kunt er jaloers op zijn dat hij zo vertrouwelijk omgaat met God. Maar schaamteloos met God marchanderen tot hij het onderste uit de kan heeft gehaald, dat is toch iets heel anders dan bidden, zeker zoals wij het gewend zijn. Toch valt er wat uit te leren.
 
Abraham vroeg niets voor zichzelf. Hij nam het op voor de onschuldige inwoners van het verloederde Sodom die samen met de booswichten de dood ingejaagd zouden worden. Hij speelde handig in op Gods rechtsgevoel. Want, Hij die de rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen. En stap voor stap haalde hij zijn slag thuis. God liet zich vermurwen. De hele stad zou gespaard kunnen worden omwille van tien onschuldigen.
Het is een bemoedigend verhaal. Je kunt het leven van mensen redden, als je maar bij God blijft aandringen.
 
Ook Jezus bad blijkbaar anders dan zijn leerlingen gewend waren. Een van hem vroeg hem dat hij hen zou leren bidden zoals ze het hem hadden zien doen. En hij leerde hen de woorden van het onzevader. Bij Lucas zijn ze korter dan de tekst bij Matteüs die we gewend zijn te bidden. We kunnen ze omzetten in aanwijzingen voor het bidden dat Jezus heeft aangeleerd.
 
Je mag God aanspreken als vader, niet alleen de jouwe, maar die van ons allemaal. Vraag niets voor jezelf, vraag het voor ons allemaal.
 
Maar begin met te vragen om wat God zelf aanbelangt.
Vraag hem dat zijn naam wordt geheiligd. Dat hij er dus zou voor zorgen dat wij zijn naam heiligen: ieder van ons, hoe we ook geloven of niet geloven, en wij allen samen. Dat doen we door hem met eerbied te noemen bij zijn naam: 'Jahwe', dat is 'ik zal er zijn voor jullie'. Waar dit gebeurt, wordt de wereld anders.
 
Vraag ook aan God dat hij zijn koninkrijk laat komen. Dan wordt de wereld anders. Dan komen gerechtigheid en vrede waarop mensen hopen.
 
En vraag daarna wat het belangrijkste is voor jezelf en ons allemaal, voor het heden, voor het verleden en voor de toekomst.
Voor het heden moet je alleen vragen om wat iedereen nodig heeft om behoorlijk te kunnen leven. Bedenk hierbij dat die vraag van jouw kant een belofte insluit: dat je er zoveel je kunt zult voor zorgen dat allen die tekort lijden, krijgen wat ze broodnodig hebben.
 
Vraag voor het verleden dat God ons allen bevrijdt van de schuldenlast die weegt op ons geweten. Anders blijft onze toekomst erin gevangen zitten. Vergeet daarbij van jouw kant niet dat ook te doen met hen die bij jou in de schuld staan.
 
En om in de toekomst goed te kunnen leven moet je vragen dat je weerstand kunt bieden aan de zuigkracht van het kwaad.
 
Bij de verdere aanwijzingen die Jezus gaf zullen de leerlingen misschien wel gedacht hebben aan het voorbeeld van Abraham. Als hun vragen bij God geen gehoor lijken te vinden, mogen ze het toch niet opgeven. Ze moeten blijven aandringen, op het onbeschaamde af. Hij zal hun hoe dan ook alles geven wat ze nodig hebben.
 
Hier vernemen we waarom we niet ontmoedigd mogen raken. Elke dag weer moet je herbeginnen met vragen en bidden. Niet noodzakelijk met de woorden van het onzevader. Het kan ook woordeloos, in stilte verwijlen bij je gedachten over mensen en dingen die je bekommeren. Luisteren naar je diepste wensen en verzuchtingen. Je stelt je open voor de heilige Geest, de geest die God geeft aan wie erom vraagt. Hij is de levensadem die je van God krijgt, de gezindheid waarin je omgaat met mensen en dingen. De gezindheid waarin je God aanspreekt als Vader en hem met aandrang vraagt wat Jezus geleerd heeft te vragen.

De geleerde Albert Einstein zei eens dat je door te bidden de wereld niet verandert. Je verandert jezelf, en zo verander je een stuk van de wereld. Daarom mag ons geen moeite te veel zijn om het bidden en vragen vol te houden.
 
@preekvdw
"Bidden maakt nieuw"
Bidden is geen modewoord.
Het lijkt iets van vroeger,
iets uit vervlogen tijden.
We denken dan aan langdradige,
afgesleten en onbegrijpelijke formules.
We hebben ons ervan bevrijd.
 
En toch mogen we blijven geloven
in de geweldige kracht van het bidden.
Want biddend boren we
onze diepste bronnen aan.
Daarmee krijgen we nieuw zicht
op ons leven, onze toekomst.
Het geeft vaste grond onder de voeten.
We komen erdoor in contact
met onze Schepper,
ons Begin en ons Einddoel.
 
Bidden opent ook onze ogen
voor wat rechtvaardig is.
Het doet ons inzien
of ons handelen overeenkomt
met Gods bedoelingen.
 
Bidden heeft steeds iets puurs.
We hoeven niets te verbloemen.
We mogen ons daarbij gedragen
zoals we in werkelijkheid zijn.
Het kan ook een sterke aanzet zijn
om ons te verzetten
tegen onrecht dat gebeurt.
 
Bidden heeft zo’n kracht,
dat het van ons nieuwe mensen maakt,
mensen, die oog en oor hebben
voor Gods Rijk hier en nu.

Wim Holterman
 
Download deze preek en de lezingen als word-bestand
Wil je verder aan de slag met de lezingen en de 'Preek van de week'...
Dan kan je alles downloaden als word-bestand.
 
 ! KLIK HIER ! 
Onze abonnees...
Dubbel ontvangen...
Misschien ontvangt u deze 'Nieuwsbrief' op twee e-mailadressen. Mogen we u dan vragen één van deze adressen uit te schrijven. Iedere verzending kost ons trouwens centjes.
 
Een nieuw e-mailadres...
Wenst u uw 'Nieuwsbrief' in de toekomst op een andere of nieuw e-mailadres te ontvangen, dan kan u onderaan deze 'Nieuwsbrief' die wijziging zelf doorvoeren.
Volg ons ook via...
Facebook...
Vanaf nu zijn we ook te vinden op 'Facebook'.
Ook via dat kanaal sturen we onze
'Preek van de week' de wereld in.

Klik op het logo... en neem een kijkje.
 
 
Twitter...
Heb je een account op 'Twitter',
volg ons dan en je krijgt een melding
telkens er een 'Preek van de week' verschijnt. 

Klik op het logo... en volg ons.

 
'PREEK VAN DE WEEK'
Vicariaat van de Vlaamse Dominicanen - Ravenstraat 98 - 3000 Leuven.
Redactie - webmaster: Peter Gijsbrechts o.p. - E-mail: klik hier
Website: klik hier.