Workshop Lezen begroting 27 november '18
 
 
 
 
 
 
Veel cliëntenraden vinden het lezen en interpreteren van een begroting en jaarrekening lastig, omdat het niet hun dagelijkse werk is. Waar moet je 
nu eigenlijk op letten? En hoe kun je zien wat de relatie is tussen de getallen en de plannen van de zorgaanbieder?
Worden die plannen eigenlijk wel duidelijk? En wat zijn de gevolgen voor de cliënt als deze begroting wordt vastgesteld?
 
In deze workshop:
 
• Bekijken we een voorbeeld van een begroting
• Kijken we naar de relatie tussen de cijfers en de gevolgen voor de zorg
• Nemen we de belangrijkste financiële begrippen door 
 
 
Aan het einde van deze workshop heeft u inzicht in hoe u de begroting kunt lezen vanuit het cliëntenperspectief:
 
• U weet hoe u een begroting moet lezen en beoordelen
• U weet hoe het vanuit het cliëntenperspectief naar de begroting moet kijken
• U kunt uw taak als cliëntenraad nog beter uitvoeren
• Een concreet plan om in de komende maanden de achterban te betrekken
 
 
Voor wie is deze workshop bedoeld?
 
Deze workshop is bedoeld voor (Beginnende) (Centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere medezeggenschapsorganen in de zorg.
Ambtelijk secretarissen of cliëntenraad ondersteunders, klachtenfunactionarissen, managers, bestuurders in de zorg en andere belangstellenden. 
 
 
Trainer:
 
Uw trainer tijdens deze workshop is Hans van Dinteren. Hans is trainer en adviseur op het gebied van medezeggenschap, 
organisatie en governance. Een van zijn specialisaties is het verbeteren van de kwaliteit van de medezeggschap. Hans heeft veel ervaring in het 
begeleiden van medezeggenschapsorganen bij reorganisaties, fusies en verandertrajecten. Hans verzorgt ook trainingen voor ambtelijk
secretarissen en hij werkt als coach voor leidinggevenden. 
 
 
Wat zijn de kosten?
 
U betaald voor deze workshop Lezen Begroting € 80 euro voor BASIS lidmaatschap en voor niet-leden
Cliëntenraden met een PLUS lidmaatschap ontvangen 10 % korting
Cliëntenraden met een MAXI lidmaatschap ontvangen 20 % korting
 
 
Plaats en data:
 
Deze workshop wordt gehouden op 27 november aanstaande van 13.00 - 15.00 uur bij 't Veerhuis te Nieuwengein.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symposium Van Inspraak naar Invloed 08-11-18 Soest
 
 
 

 
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, trends en nieuwe en aangepaste regels en wetten die in het voordeel zijn van cliënten en cliëntenraden.
Met als bedoeling de rol en stem van ‘de cliënt’ te versterken bij het zorgproces. 

Trefwoorden zijn participatie, inspraak, zeggenschap en medezeggenschap. Beleidsmakers, zorgverleners en toeleveranciers van de zorg zijn er maar druk mee. Adviseurs, coaches, digitale toepassingen of nieuwe plannen. Een klachtwet die voorziet in een laagdrempelige gang naar een geschillencommissie. Een wet
die inzage in het eigen patiëntendossier toelaat, een wet die de privacy beschermt. Daarnaast een conceptwet die clientenraden instemming moet geven
en een ambtelijk concept voor een nieuwe zorgverzekeringswet die cliënten invloed moet geven op hun zorgverzekering.
 
Dat klinkt goed, zou je zeggen.. Maar weten cliënten dit ook? Behalve de verdwaalde cliënt op Twitter of de cliënt die toevallig een familielid heeft die
in de materie thuis is? Het antwoord is ‘nee.’ Cliënten weten niet of nauwelijks wat hun rechten zijn. Maar zitten cliënten daar eigenlijk wel op
te wachten?
Willen zij niet gewoon een goede (vertrouwens)relatie en een professionele behandeling door hun arts en ‘that’s it?’
 
Cliëntenraden zijn de schakel tussen zorgorganisatie en cliënt. Zij hebben de plicht hun achterban, de cliënten, te informeren over wat er speelt, welke
rechten cliënten hebben en waar zij naartoe kunnen met klachten. Ook hebben zij de plicht hun achterban te betrekken bij adviezen aan de organisatie
en dus goed te weten wat er bij de achterban leeft en speelt.
 
Dit symposium onder leiding van dagvoorzitter Frank van Wijck gaat deels over wettelijke kaders die de rechten van cliënten en cliëntenraden moeten versterken.
En deels over de  praktijk van alledag van cliënten en cliëntenraden. Er is een programma samengesteld met theoretische presentaties en met
verhalen uit de praktijk.
 
Er is voldoende ruimte voor discussie en om vragen te stellen. Na afloop is er een drankje en een hapje en gelegenheid om te netwerken met andere clientenraden.
 
Het voorlopige programma is als volgt:
 
Dagvoorzitter: Frank van Wijck, medisch journalist voor o.a. Arts en Auto
 
9.30 – 10.00 uur: inloop met een kopje koffie/thee
 
10.00 uur: Yvonne Nijhuis, Advocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving. Zal een presentatie houden over de wettelijke kaders die de rechten van
cliënten versterken. Rechters doen uitspraken op verzoek van cliënten, waar rekening mee dient te worden gehouden i.v.m. belangrijke wetten die de mede-zeggenschap positie en invloed geven. Trefwoorden zijn maatwerk en vernieuwende mede-zeggenschap door directe participatie van de cliënt. Het gaat zoal om:
 
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (WGBO)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wet Medezeggenschap Cliëntenrechten Zorg (WMCZ) (concept)
Ambtelijk concept Zorgverzekeringswet (verzekerdeninvloed)
 
11.00 uur: Dr Lineke Verkooijen, gezondheidswetenschapper en lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Windesheim Flevoland in Almere.
(Dr Verkooijen is gepromoveerd op het proefschrift ‘Eigen Regievoering en Vraaggestuurde Zorg) zal de presentatie Van Inspraak naar echte Invloed,
houden; over de rol van cliëntenraden bij het bewerkstelligen van patiënten participatie.
 
12.00 – 13.00 lunch
 
13.00 – 13.45 uur: Fred Stortelers, voorzitter centrale cliëntenraad Stg. Marga Klompé Zorg zal een presentatie houden met als titel “De houdbaarheidsdatum
van de medezeggenschap in de zorg”
 
13.45 – 14.30 uur: Désirée Hairwassers (the case of Dees) zal over haar eigen ervaringen met klachten in de zorg vertellen. Haar presentatie luidt “Een
klacht is een kans” (en alles wat niet leidt tot een echte klachtenprocedure is in het belang van cliënt, familie en organisatie)
 
14.30 – 15.30 uur: Marika Biacsics, netwerkvoorzitter Netwerk Cliëntenraden Zorg, geeft achtergrondinformatie en de highlights van de nieuwe Wmcz en
vertelt over de kansen die de Wkkgz biedt voor cliënten en cliëntenraden.
 
15.30 – 16.30 uur: Gelegenheid tot napraten met een drankje en een hapje.
 
Wijzigingen op het programma zijn voorbehouden, tijden zijn indicatief en een meer nauwkeurige invulling volgt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl