NVP Nieuwsbrief 148  
Oktober 2018  
 
Beste NVP nieuwsbrief lezers,
 
In deze nieuwsbrief:
 1. Meststoffenwet
 2. Standpunt NVP m.b.t. pluimveerechten
 3. IKB 2.0; haalbaar en betaalbaar
 4. DGF ontwikkelingen
 5. Fijnstof; geen generieke emissiereductie
 6. Meest recente internationale kennis en inzichten over voorkomen HPAI
 7. Destructie
 8. Drielandentreffen
        
       Meststoffenwet
       De NVP was uiterst onaangenaam verrast met de passage in de concepttekst van de Meststoffenwet over generiek korten op pluimveerechten bij overschrijding van het sectorale fosfaatproductieplafond. Dit is een uiterst onwenselijke en onterechte wijziging ten opzichte van de huidige Meststoffenwet. Van de in Nederland geproduceerde pluimveemest komt nog maar circa 7% op Nederlandse bodem en daarom vindt de NVP dat de pluimveesector niet moet bloeden voor de derogatie die de melkveehouderij en varkenshouderij zo hard nodig hebben. Aan de oproep van de NVP om massaal een zienswijze in te dienen op de internetconsultatie is massaal opgevolgd. De pluimveesector heeft een duidelijk signaal afgegeven dat deze versie van de Meststoffenwet niet ongewijzigd mag worden ingevoerd. 
        
       Standpunt NVP m.b.t. pluimveerechten
       De NVP voert gesprekken op het Ministerie van Landbouw over aanpassing van het huidige stelsel van pluimveerechten. De Nederlandse overheid blijft vasthouden aan een reguleringssysteem op dieraantallen, ook voor de pluimveehouderij om daarmee te voldoen aan Brusselse eisen. Het huidige systeem heeft echter een aantal nadelen, waar de NVP van vindt dat daar eindelijk een keer een oplossing voor moet komen. Speculatie met en onbeperkt verleasen van pluimveerechten staat bedrijfsontwikkeling in de weg voor (jonge) boeren. Onnodig geld vloeit de sector uit doordat de prijs hierdoor wordt opgedreven. De kostprijs voor Nederlandse pluimveehouders ligt hoger dan in andere EU-landen door het pluimveerechtenstelsel. Als de Nederlandse overheid praat over een gelijk speelveld dan zou men daar wat aan moeten doen.
        
       IKB 2.0; haalbaar en betaalbaar
       IKB EI en IKB KIP (alsook IKB PSB) worden verbeterd. Dat gebeurde jaarlijks altijd al waar het kon, maar nooit zo drastisch als na de fipronil crisis. De IKB certificatiesystemen zijn nog eens heel goed onder de loep genomen en verzwaard op basis van de aanbevelingen die de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen (WVZE) en de Commissie Sorgdrager hebben gedaan. Het is geen kwestie van willen, maar moeten; het voedsel wat binnen deze productketens wordt geproduceerd moet veilig zijn en daar dient een goed borgingssysteem op toe te zien. De NVP realiseert zich dat een dergelijke verzwaring noodzakelijk is en geld kost, maar maakt zich wel zorgen over de hogere kosten die dit voor pluimveehouders (maar ook broederijen, eierhandelaren, pakstations en slachterijen) met zich mee brengt. Vooralsnog willen de leden van CBL en FNLI niet meer betalen voor IKB-producten waarvan de kwaliteit en voedselveiligheid beter geborgd zijn dan ooit te voren. Minister Schouten heeft via haar departement met name CBL daarop aangesproken. De opdracht aan CBL is om te kijken hoe, binnen de randvoorwaarden van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), wel een meerprijs gaat worden betaald als producten ook een meerwaarde hebben. 
        
       DGF ontwikkelingen
       De DGF heffingen zijn inmiddels bij vrijwel elke pluimveehouder al op de mat gevallen. Een deel heeft alleen een heffing ontvangen voor de overgangsregeling, omdat in 2015 t/m 2017 de heffing werd berekend o.b.v. gemiddeld aantal aanwezige dieren per jaar en vanaf 2018 weer terug wordt gegaan naar de heffingssystematiek uit de Productschapstijd: opzet per dier. Hiervoor is gekozen omdat er veel discussie was over het gemiddeld aantal aanwezige dieren, waardoor een voorlopige heffing en definitieve heffing moesten worden opgelegd. Dat leverde veel extra uitvoeringskosten op (die aan de pluimveehouders werden doorbelast). Verandering van systeem betekent een overgang en die verloopt helaas verre van vlekkeloos. De NVP heeft steeds gehamerd op een goede communicatie vanuit de overheid (LNV en RVO) naar de pluimveehouders. Immers het is niet AVINED of NVP die deze heffingen opleggen en zouden daarom ook niet de uitleg daarbij hoeven te geven. RVO heeft beterschap beloofd over duidelijkheid in de heffingsbrieven en uitleg op de website. Tot 1 juli was RVO bezig met een inhaalslag en vanaf 1 juli worden per 2 maanden heffingen verzonden. Pluimveehouders krijgen dan een heffing over het aantal dieren wat zij in de afgelopen 2 maanden hebben opgezet. De NVP is nauw betrokken bij een oplossing voor het dreigende gevaar dat leghennenhouders en vermeerderaars (omdat zij koppels veel langer aanhouden dan opfokkers en vleeskuikenhouders) onevenredig veel moeten betalen van het tekort wat sinds 2014 was ontstaan door bestrijding van HPAI-uitbraken. Hoe dan ook blijven het extreem hoge heffingen in 2018. In 2019 zullen de heffingen hoger zijn dan in 2017, maar veel lager zijn dan in 2018. Er hoeven dan geen tekorten meer te worden geïnd, maar er moet nog wel 50% van de verplichte crisisreserve worden opgebracht.
        
       Fijnstof; geen generieke emissiereductie
       Het 3e rapport Veehouderij en Gezondheid omwonenden laat geen statistisch verband meer zien tussen de aanwezigheid van pluimveebedrijven en een verhoogde kans op longontsteking bij omwonenden. Dat is goed nieuws en verbaast de NVP niet echt, omdat wij het geschetste verband altijd bedenkelijk vonden. Het was ons een doorn in het oog dat het VGO onderzoek door enkelingen werd misbruikt om de pluimveehouderij in diskrediet te brengen, inclusief pogingen om de sector op te zadelen met draconische disproportionele maatregelen, zich verschuilend achter het 'voorzorgprincipe'. Hoe dan ook is fijnstof een thema waar de pluimveehouderij voor de gezondheid van de dieren, de pluimveehouder, het personeel, het gezin en de omwonenden bij emissiereductie van kunnen profiteren. In de ogen van de NVP moet dat bedrijfsspecifiek en integraal worden bekeken: haalbaar en betaalbaar! Dus hoe dan ook geen generieke maatregelen voor alle pluimveehouders in Nederland. De staatssecretarissen van Dam en Dijksma kwamen in 2016 met dat onzalige plan. De NVP hoopt en verwacht dat Minister Schouten op basis van feiten zal kiezen voor maatregelen die echt bijdragen aan een schonere lucht en hogere levensverwachting, waar de veehouderij een rol in kan spelen, maar wel proportioneel want vooral ook bij transport (incl. vliegverkeer), houtstook en industrie zijn verbeteringen te behalen. De vele lopende onderzoeken en pilots die de pluimveehouderij laat uitvoeren zullen in het komende jaar al veel perspectief gaan bieden. Nu er geen duidelijk verband kan worden gelegd tussen pluimveehouderijen en longontstekingen, vindt de NVP dat de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen worden afgewacht en daarna besloten kan worden wat haalbaar, betaalbaar en effectief is binnen een integrale en evenwichtige verduurzamingsagenda die rust en duidelijkheid geeft voor de komende jaren.
        
       Meest recente internationale kennis en inzichten over voorkomen HPAI
       In het voorjaar 2018 is een werkgroep gestart vanuit de sector (waaronder de NVP), LNV en Dierenbescherming om met deskundigen te sparren over mogelijkheden om de insleep van vogelgriep verder te verkleinen. De sessies die zijn gehouden hebben veel kennis samengebracht en nieuwe inzichten opgeleverd. Op korte termijn wordt een rapport van deze werkgroep aangeboden aan de Minister. Brede communicatie volgt daarna.
        
       Destructie
       Bij Rendac worden de huiden van runderen gebruikt om te verwaarden. Een goede opbrengst van huiden heeft een drukkend effect op de tarieven. Op het moment van een uitbraak van hoog pathogene vogelgriep wordt het onthuiden gestopt om de gezondheid van de Rendac-medewerkers niet in gevaar te brengen. De wegvallende inkomsten worden verhaald op de pluimveesector via het DGF-Fonds. De NVP heeft in de werkgroep Destructie aangedrongen op nader onderzoek naar (het nut en de noodzaak van) het stilleggen van de onthuidingslijn. De steeds gehanteerde wachtperiode van 30 dagen is inmiddels gehalveerd, maar wellicht kan men met technische aanpassingen ook tijdens AI-periodes gewoon blijven onthuiden zonder nadelige gezondheidsrisico's. We hebben bij Rendac aangedrongen op transparantie in gederfde inkomsten en investeringskeuzes, maar dat blijft vooralsnog achterwege. In de komende periode worden de tarieven voor 2019 voorgelegd aan de werkgroep destructie en wij nemen dit punt zeker mee.
        
       Drielandentreffen
       Op 18 en 19 oktober nam het bestuur deel aan het Drielandentreffen met onze collega's uit Duitsland en België. We wisselen onderling veel informatie uit en trekken samen op waar mogelijk. We hebben een bezoek gebracht aan Kipster, Schippers Bladel, BMC Moerdijk en pluimveehouder Van den Hurk. Thema's als biosecurity, vogelgriep, fijnstof, importen uit Oekraïne en mestverwerking zijn hier aan bod gekomen. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u uitgebreider verslag doen van deze kennisuitwisseling. 
        
        
       Doorsturen?
        
       Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn?
       Stuur hem dan door (waarvoor onze dank). U kunt een (gratis) abonnement nemen via deze link: Stuur deze e-mail door naar een vriend
        
        
       Wijzigen?

       Opzeggen voor dit e-bulletin kan vanzelfsprekend altijd!
       NIET door de NVP te mailen, maar via de link onderaan.
       E-mailadres veranderd? Wijzig hem onderaan. Krijgt u hem dubbel? Zeg één van tweeën op, via deze link: Uitschrijven / Gegevens wijzigen 
                             Afbeeldingsresultaat voor volg ons op twitter en facebook
       Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP)
       Postbus 800, 7600 AV Almelo
         
        
       De NVP is dé onafhankelijke belangenbehartiger voor alle pluimveehouders in Nederland.
        
        
       De NVP missie is een vitale en duurzame
       toekomst voor de Nederlandse pluimveehouderij.
        


       De NVP kan haar werk doen dankzij
       de contributies van de NVP-leden, donaties en advertentiegelden. 
        
       Wilt u ook lid of donateur worden? dan kunt u het inschrijfformulier invullen op onze website www.NVPluimveehouders.nl 
        

         

       Wij danken een ieder voor zijn of haar financiële bijdrage, waaronder de volgende bedrijven:

        Broederijen:
        Cobb Europe te Boxmeer - Opfokorganisatie Pluimvee Maatman te Oldeholtpade - Probroed & Sloot te Groenlo - Tanghe te Harderwijk
       Pluimveeslachterijen:
       V.d. Bor te Nijkerkerveen - Esbro te Doetinchem - GPS te Nunspeet - Remkes te Epe
       Levend & geslacht pluimvee:
       Ven Poultry BV te Lierop
       Eierhandel:
       Ei producten Wulro te Weert - E.W.N. Eierencentrale te Barneveld
       Pluimveehandel:
       Haanstra te Zuidwolde - Van Hunnik te Veenendaal- Tijs de Koning te Lunteren Voeding met VoederWaarde.nl:
       ABZ Diervoeding te Nijkerk en Eindhoven - Coppens diervoeding te Helmond
       Voeding overig:
       Agrifirm Feed te Apeldoorn - E.J. Bos Diervoeding te Ederveen -
       P. Bos te Ederveen -
       For Farmers te Lochem - Gebr. Fuite te Genemuiden - De Heus Voeders te Ede - Voergroep Zuid te Deurne - Maatman Veevoeders te Wolvega - Coöperatie "De Valk Wekerom" te Lunteren
       Huisvesting:
       Big Dutchman te Oirlo en Gorredijk - Van Gent Legnesten te Renswoude - Jansen Poultry Equipment te Barneveld
       Diversen:
       Demetris DierGezondheid te Duiven/Dalfsen - Van Eck Bedrijfshygiëne te Eindhoven - Freriks  te Heerde - PRECIA Molen te Breda
       Agraplan-Animal Health Products te Hardenberg