PPO Post, 6 februari 2015
Een lerende organisatie
Als PPO Rotterdam zijn we samen bezig het passend onderwijs in Rotterdam uit te vinden. Dat is voor iedereen wennen. Want waar vroeger voor iedere ondersteuningsbehoefte een kant-en-klare oplossing was, willen we nu naar de specifieke omstandigheden van het kind kijken en maatwerk bieden. Ieder kind is immers anders en kant-en-klare oplossingen blijken vaak niet goed te werken. Het passend onderwijs is op 1 augustus ingevoerd en toen stond ook onze nieuwe organisatie er. Maar passend onderwijs is bij uitstek mensenwerk en dat betekent dat alle medewerkers ook mentaal de omschakeling naar de nieuwe manier van werken moeten maken. We zijn dus met recht een lerende organisatie en het doet me deugd dat dat steeds beter gaat.
 
Ook BOOR, RVKO en Kind en Onderwijs vragen professionaliseringsgeld aan
Naast PCBO hebben nu ook BOOR, RVKO en Kind en Onderwijs een aanvraag voor professionaliseringsgeld gedaan. De gelden zijn bedoeld voor het versterken van de basisondersteuning van de scholen en het verbreden en verdiepen van het aanbod in de schoolondersteuningsprofielen. Dit wordt bereikt door een gerichte scholing van leerkrachten.
 
Aanvragen professionaliseringsgelden
Vanuit het onderwijsveld bereikten PPO Rotterdam diverse vragen over de voorwaarden om professionaliseringsgelden aan te kunnen vragen. Op de website van PPO Rotterdam is daarom een nadere toelichting geplaatst. Ook de formats voor het aanvragen van professionaliseringsgelden ten behoeve van de basisondersteuning en een dekkend ondersteuningsnetwerk zijn daar terug te vinden.
 
Gecomprimeerd SOP binnenkort beschikbaar
Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel (SOP) en een invulwijzer voor scholen zijn binnenkort beschikbaar. Het wordt ingevuld in samenwerking met de schoolcontactpersoon vanuit PPO Rotterdam.
 
Het gecomprimeerd SOP is bedoeld als aanvulling op en praktische uitwerking van het SOP dat op school- en bestuursniveau is vastgesteld. Het dient als rode draad bij gesprekken tussen scholen in de wijken in het kader van de realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk en maakt een vergelijking tussen scholen - en daarmee een analyse op wijkniveau - mogelijk.
Tussenvoorzieningen houden op te bestaan
Aan het einde van het schooljaar zullen de projecten BOS en HEI van PPO Rotterdam ophouden te bestaan. De groepen gaan dicht omdat we meer richting thuisnabij onderwijs willen gaan voor alle Rotterdamse leerlingen. De specifieke leerlingen om wie het gaat, zullen dus binnen de eigen wijk in een dekkend netwerk aan ondersteuningsmogelijkheden opgevangen gaan worden.
 
Procedure aanvragen arrangement
Schooldirecteuren kunnen alleen via de schoolcontactpersoon een arrangement aanvragen bij het onderwijsarrangeerteam. Het e-mailadres aanmelden@pporotterdam.nl kan alleen nog gebruikt worden voor leerlingen van buiten het samenwerkingsverband.
 
Postadres 
PPO Rotterdam viel voor de oprichting onder de rechtspersoon PCBO. In die periode maakte PPO Rotterdam gebruik van het postadres van de PCBO. Helaas is dit postadres ook na de oprichting van PPO Rotterdam in omloop gebleven en is het in veel schoolgidsen en op websites van scholen terechtgekomen.
 
Wij vragen de scholen dit te controleren en waar mogelijk aan te passen.
Het juiste postadres van PPO Rotterdam is: postbus 52250, 3007 LG Rotterdam.
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 52250, 3007 LG Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl