STEM-onderzoek kernenergie, 5WEWIe1
Geachte ouder
 
Binnenkort zullen de leerlingen van 5WEWIE1 – in het kader van de lessen wetenschappelijke vorming – participeren aan een STEM-onderzoeksproject rond kernenergie.
 
Prof. Griet Ceulemans van de KU Leuven coördineert en begeleidt dit project.

In onderstaande brief duidt ze het opzet én de uitwerking. Aangezien de opstart van het project er snel aankomt én de procedure vereist dat u als ouder toestemming verleent tot deelname, vragen we om de brief aandachtig te lezen.

Wij zijn er alvast van overtuigd dat het traject dat we met de leerlingen zullen doorlopen boeiend én zeer verrijkend zal zijn. We geven ook al even mee dat er in het kader van dit project én tevens aansluitend bij het lespakket fysica eind januari een bezoek aan Isotopolis is gepland.
 
Vriendelijke groeten
Lieve Stoffels en Valère De Vos                                 Frank Baeyens
Leraars wetenschappelijke vorming                       Directeur
 
Onderzoeksproject STEM  -  kernenergie
 
Geachte ouders,
 
Binnenkort start in de klas van uw zoon/dochter een didactisch onderzoeksproject. Dit loopt met onderbrekingen van half december 2019 tot uiterlijk half mei 2020.
 
Het project onderzoekt hoe we binnen STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering & Mathematics) de maatschappelijk relevante controverse rond nucleaire energie op een voor leerlingen waardevolle manier aan bod kunnen laten komen. Het uiteindelijke doel van het project op lange termijn is bijdragen aan een duurzame samenleving via de uitdieping van complexe technologische kwesties die van groot belang zijn voor de maatschappij, in concrete ‘open’ opgezette leermodules.
 
De leerlingen van de klas zullen gedurende een 8-tal weken 2 uur per week leren over de kernenergietechnologie en over ethische beleidsvoering voor kwesties met technologische onzekerheid en morele onenigheid. Daarnaast is er een voor- en nameting van hun houding, kennis en inzicht rondom kernenergie. Dit gebeurt via een vragenlijst vooraf en nadien. Daarbij aansluitend zullen er klasobservaties en audio-opnames gebeuren tijdens de projectgebonden leermomenten. Tot slot wordt er enkele weken na afloop ook nog een groepsgesprek georganiseerd.
 
Uiteraard wordt bij deze bevragingen, observaties, audio-opnames en het groepsgesprek de privacy van de leerlingen gegarandeerd. De gegevens worden enkel door de begeleiders die aan dit project werken gebruikt en geanonimiseerd verwerkt.
 
Indien u het goed vindt dat uw zoon/dochter deelneemt aan het onderzoek, en uw zoon/dochter zelf ook akkoord gaat om deel te nemen, dan dient u én uw zoon/dochter dit expliciet te bevestigen via een in te vullen strookje. Uw zoon/dochter ontvangt hieromtrent een eigen brief met de bedoelde strookjes. De ingevulde strookjes worden op donderdag 12 december bezorgd aan Mevr. Stoffels.
 
Voor inhoudelijke vragen betreffende dit onderzoek kan u ons contacteren via mail - Griet.Ceulemans@kuleuven.be .
 
Met vriendelijke groeten
Prof. Dr. Griet Ceulemans
Vakdidactiek chemie
EMA Wetenschappen en Technologie – KU Leuven
Celestijnenlaan 200C lokaal 00.34 – bus 2406 - B-3001 Heverlee
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer
valere.devos@hdc.ksleuven.be
lieve.stoffels@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be