Wordt deze nieuwsbrief niet juist weergegven, klik dan hier

In deze nieuwsbrief

 
Facturatie en uitbetaling gastoudervergoedingen worden vervroegd
Vorig jaar hebben wij onder al onze gastouders een enquête gehouden. Een van de punten die hieruit naar voren kwam is het moment van uitbetalen van de gastoudervergoeding.

De afgelopen jaren betaalden wij op de 15e van de maand de vergoedingen door die wij van de ouders ontvangen. Uit de enquête is gebleken dat er mogelijk behoefte was aan aanpassing van deze regel. Na overleg met onze oudercommissie hebben wij besloten tot een proef onder 12 gastouders en 58 ouders om te kijken naar een manier die voor iedereen zo goed mogelijk passend is. De proef heeft geleid tot het besluit de facturatie en uitbetaling van de vergoedingen te vervroegen.

De stappen zijn als volgt:
 • Voor de (gast)ouders die werken met maandstaten geldt dat de gastouder de uren z.s.m. na afloop van de maand invoert. Ouders die de uren zelf accorderen vragen wij om de uren uiterlijk de 3e van de maand te accorderen. Niet geaccordeerde uren worden door ons akkoord gegeven op het moment dat we de facturen gaan versturen, dat is uiterlijk de 4e van de maand. Uren altijd automatisch laten verwerken is ook een mogelijkheid. De uren worden automatisch verwerkt na invoer door de gastouder. De uren zijn altijd terug te vinden in het portaal en kunnen gecorrigeerd worden als blijkt dat niet de juiste uren zijn gefactureerd.
 • Bij betalen via automatische incasso: na het versturen van de facturen, wordt direct de incassobatch naar de bank gestuurd. Het factuurbedrag wordt dan binnen twee werkdagen van de rekening afgeschreven.
 • Bij zelf overmaken van het factuurbedrag: de factuur wordt verstuurd met een betaallink. Deze graag voor de 10e van de maand betalen. Of met de link of door een eigen overboeking.
 • 10e van de maand: doorbetaling gastoudervergoeding (als factuurbedrag van ouder ontvangen is)
 • Ter informatie: Kinderopvangtoeslag wordt door de belastingdienst overgemaakt op de 20e voorafgaande aan de maand van opvang. Wij factureren altijd na afloop van de maand. Dat betekent dat de toeslag gereserveerd moet worden voor de factuur die gaat komen.
Overzicht 2020:

Factureren en incassobestand naar bank Uitbetalen gastouders
Dinsdag 4 februari 2020 Maandag 10 februari 2020
Woensdag 4 maart 2020 Dinsdag 10 maart 2020
Vrijdag 3 april 2020 Vrijdag 10 april 2020
Maandag 4 mei 2020 Maandag 11 mei 2020
Donderdag 4 juni 2020 Woensdag 10 juni 2020
Vrijdag 3 juli 2020 Vrijdag 10 juli 2020
Maandag 3 augustus 2020 Maandag 10 augustus 2020
Donderdag 3 september 2020 Donderdag 10 september 2020
Maandag 5 oktober 2020 Vrijdag 9 oktober 2020
Woensdag 4 november 2020 Dinsdag 10 november 2020
Donderdag 3 december 2020 Donderdag 10 december 2020


Als er vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag. Hiervoor is Esther Schreiber of Karin Meijer van maandag t/m donderdag te bereiken.
 
Voorstel aan GGD en gemeenten voor inzet extra middelen toezicht gastouderopvang 2020
Het ministerie van SZW, GGD-GHOR Nederland en VNG willen graag een intensivering van toezicht en handhaving gastouderopvang. Hiervoor heeft het ministerie van SZW 1,4 miljoen beschikbaar gesteld in 2020.

GGD-GHOR Nederland en VNG hebben voor gemeenten en GGD’en een advies opgesteld hoe het toezicht en handhaving op gastouderopvang anders ingezet zou kunnen worden.

In de eerste plaats vinden deze partijen het belangrijk om toezicht en handhaving efficiënt in te zetten. Ten tweede willen zij beter zicht krijgen op de kwaliteit van de gastouderopvang. En ten derde hebben zij als doel aan gastouderbureaus en gastouders een impuls te geven om de kwaliteitseisen beter na te leven.

Het gezamenlijk advies is op deze uitgangspunten gebaseerd. Voorbeelden van mogelijkheden voor de intensivering van het toezicht door gemeenten en GGD:
 • Het verbeteren en verhogen van ‘de steekproef’; het aantal te inspecteren voorzieningen voor gastouderopvang (VGO). Gemiddeld genomen wordt 10% van de voorzieningen jaarlijks geïnspecteerd. Soms gebeurt dit risico-gestuurd. Het verhogen van de steekproef kan op diverse manieren:
  • Het brengen van een kort bezoek van 15-30 minuten aan gastouders om een eerste indruk te krijgen en op grond daarvan te beslissen of een uitgebreid onderzoek noodzakelijk is.
  • Meer focussen op gastouders die mogelijk niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Signalering kan hiervoor de aanleiding zijn. En door bijvoorbeeld meer gastouders te bezoeken die zijn aangesloten bij gastouderbureaus die matig presteren, of gastouders die bij veel verschillende gastouderbureaus zijn aangesloten.
  • Afspraken maken met gemeenten om binnen een bepaalde periode alle gastouders te bezoeken.
Overigens betekent dit advies niet dat gemeenten en GGD’en toezicht en handhaving precies zoals hierboven gaan inzetten. Zij bespreken welke middelen in hun regio beschikbaar zijn en hoe die het beste kunnen worden besteed aan het toezicht op en handhaving van o.a. de gastouderopvang. Zorg er gewoon voor dat je op ieder moment voldoet. Een steekproef mag onaangekondigd zijn en is dat ook regelmatig in onze regio. Bij de hand is blij met deze impuls hierdoor wordt onze branche nog meer voor vol aangezien en dat is erg belangrijk.
 
Training pedagogische kwaliteitsboom
De training pedagogische kwaliteitsboom is een tool voor jou als gastouder om je pedagogische visie inzichtelijk te maken voor jezelf en de ouders. Tevens krijg je meer inzicht in je pedagogisch handelen en kan je jezelf beter beoordelen en waar nodig verbeteren.

Deze training bestaat uit twee avonden die gepland zijn op dinsdag 3 maart en dinsdag 17 maart. De locatie is De Groene Hoven, Koninginnelaan 280 in Apeldoorn. We starten om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Loes Schoutens heeft via Kiki de cursus ‘Train de trainer’ gevolgd in 2018. Hierbij hoort een jaarlijkse terugkomdag die zij in het najaar heeft bezocht. Zij mag hierdoor de training De pedagogische Kwaliteitsboom overdragen aan onze gastouders namens Kiki. Ingrid Brinkman heeft de training Kwaliteitsmonitor gevolgd en zal ook aanwezig zijn om samen met Loes de avonden tot een succes te maken.

Als je twee avonden met goed gevolg aflegt ontvang je een, door KIKI uitgegeven, certificaat samen met een poster van de Pedagogische Kwaliteitsboom. De kosten bedragen 50 euro (wij hebben de prijs kunnen verlagen omdat wij een voordeligere locatie hebben gevonden die dat mogelijk maakt).

Wij verzorgen deze training onder de vlag van Kiki training en opleiding https://www.kiki-s.nl/kiki-training-en-coaching/depedagogischekwaliteitsboom/

Graag ontvangen we je aanmelding per mail uiterlijk 14 februari.
 
Save the date: Bij de hand gastouderdag 2020
Zaterdag 18 april zal de 5e editie van de Bij de hand Gastouderdag plaatsvinden in Epe. Deze dag is bedoeld voor onze gastouders om hun deskundigheid te bevorderen en elkaar te ontmoeten tijdens de uitgebreide lunch. De uitnodiging met details van de verschillende workshops volgt in de loop van de maand februari.
 
Kinderopvangtoeslag 2020
Heb je de wijzigingen voor 2020 doorgegeven aan de Belastingdienst toeslagen? Denk eventueel aan uren/uurprijs (let op: inclusief bureaukosten doorgeven) maar ook is een inschatting van je verzamelinkomen 2020 erg belangrijk. Heb je hulp nodig neem dan contact op met Esther Schreiber. Zij is op maandag t/m donderdag voor het grootste deel aanwezig. Bij de hand is Hulp en Informatie Punt voor de Belastingdienst toeslagen en heeft de kennis om je goed te kunnen begeleiden bij vragen rondom de Kinderopvangtoeslag.
 
 Korte Veenteweg 4     8160 AA Epe     0578 - 611 555     www.bijdehand.nu