WETGEVING 30 juni - 3 augustus 2017
Potpourri V: Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Verbinden van eenzelfde griffie aan meerdere vredegerechten

OVB - Reglement wijziging Codex Deontologie voor Advocaten inzake onafhankelijkheid en advocaat-gerechtelijke mandataris

OVB - Reglement wijziging Codex Deontologie voor Advocaten inzake permanente vorming


Omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in art. 745sexies, § 3, BW

Transgenders – aanpassing registratie geslacht akten burgerlijke stand


Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 2e semester 2017: 8 %

Dierenwelzijn – toegelaten methodes slachten – inwerkingtreding 1 januari 2019.

Online betalen van verkeersboetes vanaf 1 juli 2017: www.verkeersboeten.be
 
 
 
GwH 6 juli 2017, nr. 87/2017
Rolnummer(s): 6439 • 6519
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 495)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Rechterlijke organisatie - Balie - Orde van Vlaamse balies en «Ordre des barreaux francophones et germanophone» - Bevoegdheden - Vordering voor de gewone rechtscolleges die ertoe strekt het collectieve belang te behartigen van de rechtzoekenden wanneer de Orde met name een schending aanvoert van de fundamentele vrijheden
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-087n.pdf

GwH 26 juli 2017, nr. 102/2017
Rolnummer(s): 6663
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (art. 25, § 2, b), in samenhang gelezen met de art. 25, 56, tweede lid, en 80 van het Strafwetboek en met art. 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending
Trefwoorden: Strafrecht - Misdrijven - Herhaling - 1. Persoon die door de correctionele rechtbank wordt veroordeeld wegens een met opsluiting van vijftien tot twintig jaar strafbare misdaad die is gecorrectionaliseerd - Mogelijkheid voor een voorwaardelijke invrijheidstelling nadat twee derden van de straf is ondergaan - 2. Verwijzing naar het hof van assisen wegens dezelfde misdaad die in dezelfde omstandigheden is gepleegd en veroordeling tot een criminele straf - Mogelijkheid van een voorwaardelijke invrijheidstelling nadat één derde van de straf is ondergaan
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-102n.pdf 
 
 
PUBLIEK RECHT

Omzendbrief. - Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten
10 JULI 2017. - Omzendbrief. - Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, BS 17/07/2017 bl. 73217

Dierenwelzijn – toegelaten methodes slachten – inwerkingtreding 1 januari 2019.
7 JULI 2017. - Decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft, BS 18/07/2017, bl. 73317

Wapenhandeldecreet
30 JUNI 2017. - Decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012, BS 03/08/2017, bl. 77624

BINNENLANDSE ZAKEN

Goedkeuring  Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) ‘Terrorisme’ van de Gouverneur van de provincie Antwerpen
19 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Antwerpen, bl. 69495

Goedkeuring  Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Luchthaven van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
26 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Luchthaven van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, BS 10/07/2017, bl. 71470

Verwerking  passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen
18 JULI 2017. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van de passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen, BS 28/07/2017, bl. 75934

Rijksregister – bepaling contactgegevens
22 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals van de modaliteiten van de mededeling en de registratie ervan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, BS 01/08/2017, bl. 76429

OMGEVINGSRECHT 

Aanpassing aantal formulieren wat betreft omgevingsvergunning
7 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot aanpassing van een aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, BS 04/07/2017, bl. 70094

Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw
30 JUNI 2017. - Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, BS 07/07/2017, bl. 71080
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 23 september 1931 op de aanwerving van het personeel der zeevisscherij
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de Pachtwet van 4 november 1969
HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen
HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de instelling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer
HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij
HOOFDSTUK 10. - Wijzigingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990
HOOFDSTUK 11. - Wijziging van het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht
HOOFDSTUK 12. - Wijzigingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
HOOFDSTUK 13. - Wijzigingen van het decreet van 21 oktober 1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
HOOFDSTUK 14. - Wijzigingen van het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen
HOOFDSTUK 15. - Wijzigingen van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden, en het decreet van 29 maart 2002 houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse Regering op 18 maart 2002 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden
HOOFDSTUK 16. - Wijzigingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
HOOFDSTUK 17. - Wijziging van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
HOOFDSTUK 18. - Wijzigingen van het decreet van 19 mei 2006 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie
HOOFDSTUK 19. - Wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij
HOOFDSTUK 20. - Wijziging van het decreet van 30 juni 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006
HOOFDSTUK 21. - Wijzigingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006
HOOFDSTUK 22. - Wijzigingen van het Mestdecreet van 22 december 2006
HOOFDSTUK 23. - Wijzigingen van het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid
HOOFDSTUK 24. - Wijzigingen van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond
HOOFDSTUK 25. - Wijzigingen van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
HOOFDSTUK 26. - Wijzigingen van het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest
HOOFDSTUK 27. - Wijzigingen van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid
HOOFDSTUK 28. - Wijzigingen van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting
HOOFDSTUK 29. - Wijzigingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
HOOFDSTUK 30. - Wijzigingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten
HOOFDSTUK 31. - Wijzigingen van het decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie
HOOFDSTUK 32. - Bekrachtiging van de gewijzigde verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren
HOOFDSTUK 33. - Wijziging van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid
HOOFDSTUK 34. - Wijziging van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017
HOOFDSTUK 35. - Slotbepalingen


Archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem

7 JULI 2017. - Decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat het archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem betreft, BS 18/07/2017, bl. 73313

Milieubescherming en regulering activiteiten op Antarctica onder rechtsbevoegdheid van België
21 JULI 2017. - Wet betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België, BS 28/07/2017, bl. 75923


AMBTENARENRECHT


Toelagen en vergoedingen personeelsleden federaal openbaar ambt
13 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, BS 19/07/2017, bl. 73530


VREEMDELINGENRECHT


Omzendbrief - vreemdelingen – maatschappelijke dienstverlening
13 JULI 2017. - Omzendbrief betreffende arrest nr. 61/2017 van het Grondwettelijk Hof van 18 mei 2017 betreffende artikel 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, BS 19/07/2017, bl. 74016

GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Potpourri V
6 JULI 2017. - Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24/07/2017, bl. 75168
TITEL 1. - Algemene bepaling
TITEL 2. - Wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek, in het bijzonder met het oog op de invoering van een voorafgaand geschiktheidsvonnis in de procedure voor binnenlandse adoptie
TITEL 3. - Wijziging van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verjaring van schuldvorderingen wegens levering van goederen en diensten via distributienetten voor water, gas of elektriciteit of de levering van elektronische communicatiediensten of omroeptransmissie- en omroepdiensten via elektronische communicatienetwerken
TITEL 4. - Wijzigingen van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht
TITEL 5. - Diverse wijzigingen op het gebied van het familierecht en met betrekking tot de familierechtbank
TITEL 6. – Legaten
TITEL 7. - Verzoeken betreffende de grensoverschrijdende maatregelen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid en de bescherming van kinderen
TITEL 8. - Wijzigingen met betrekkingen tot de verklaring tot aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en verwerping van een nalatenschap en invoering van een centraal erfrechtregister
TITEL 9. – Notariaat
TITEL 10. - Diverse procedurele bepalingen
TITEL 11. - Wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt en van diverse wetten met het oog op de modernisering en de werklastvermindering van justitie
TITEL 12. - Wijziging van het Wetboek van strafvordering
TITEL 13. - Wijziging van artikel 33 en opheffing van artikel 84, tweede lid, van het Strafwetboek
TITEL 14. - Omzetting van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 12 augustus 2013 over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad
TITEL 15. - Wijziging van de uitleveringswet van 15 maart 1874
TITEL 16. - Wijziging van de wet van 9 december 2004 betreffende de internationale politiële verstrekking van gegevens van persoonlijke aard en informatie met gerechtelijke finaliteit, de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering
TITEL 17. - Rechterlijke organisatie
TITEL 18. - Wijzigingen van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering
TITEL 19. - Wijzigingen van het Strafwetboek inzake het meedelen van geheimen
TITEL 20. - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek
TITEL 21. - Wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat het bevel tot betalen betreft
TITEL 22. - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
TITEL 23. - Wijzigingen van de wet van 25 december 2016 houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen
TITEL 24. - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht

Verbinden van eenzelfde griffie aan meerdere vredegerechten

18 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 25/07/2017, bl. 75456.
Verschillende inwerkingtredingsdata:
Antwerpen: 1 september 2017
Hasselt, Brussel kantons 1-4en Bergen:  1 oktober 2017
De andere vredegerechten op 1 januari 2018 of door de Koning te bepalen datum

Bescherming van de  persoonlijke levenssfeer - politie geen voorafgaande machtiging nodig van het sectorale comité

14 JUNI 2017. - Wet tot wijziging van artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, BS 28/07/2017,  bl. 75932

Openingsuren griffies
18 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 28/07/2017, bl. 75933

OVB - Reglement wijziging Codex Deontologie voor Advocaten inzake onafhankelijkheid en advocaat-gerechtelijke mandataris
Reglement tot wijziging van Hoofdstuk I.2 Onafhankelijkheid en van Hoofdstuk IV.1 Advocaat-gerechtelijke mandataris van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 31/07/2017, bl. 76394

OVB - Reglement wijziging Codex Deontologie voor Advocaten inzake permanente vorming

Reglement tot wijziging van Hoofdstuk II.3 Permanente vorming van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 31/07/2017, bl. 76394

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Vaststelling inbreuken WER – bevoegdheden ambtenaren
22 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inbreuken op het Wetboek van economisch recht en zijn uitvoeringsbesluiten waarvoor de in artikel XV.2 bedoelde ambtenaren de bevoegdheid hebben de onderneming te benaderen door zich voor te doen als cliënten of potentiële cliënten, BS 05/07/2017, bl. 70401

Haven Antwerpen – Afvaartregeling schepen marginale diepgang of lengte
Gezamenlijke Bekendmaking nr. 03-2017. - Op- en afvaartregeling naar/van Antwerpen Op- en afvaartregeling voor schepen met een marginale diepgang of lengte naar en van Antwerpen, BS 10/07/2017, bl. 71580

Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties 2e semester 2017: 8 %
Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 13/07/2017, bl. 72678

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 28/07/2017, bl. 76104
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 28/07/2017, bl. 76104

Sociale maximumprijzen levering elektriciteit en aardgas vanaf 1 augustus 2017
Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2017 tot en met 31 januari 2018 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 31/07/2017, bl. 76403
Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2017 tot en met 31 januari 2018 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, BS 31/07/2017, bl. 76403

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2017
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2017, BS 31/07/2017, bl. 76404

Hervorming van de wettelijke controle van de jaarrekeningen
7 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, BS 01/08/2017, bl. 76441

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 02/08/2017, bl. 76914

FINANCIEEL RECHT

Aanvulling lijst inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme

3 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maat-regelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, BS 07/07/2017, bl. 71038
21 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maat-regelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme, BS 27/07/2017, bl. 75827

Bevriezing tegoeden inzake uitvoering besluiten Veiligheidsraad betreffende ISIS en Al-Qaida
7 JULI 2017. - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen, BS 11/07/2017, bl. 71690
25 JULI 2017. - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten, BS 27/07/2017, bl. 75829

Benoeming  gouverneur van de Nationale Bank van België

2 JULI 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de gouverneur van de Nationale Bank van België, BS 10/07/2017, bl. 71523
21 JULI 2017. - Koninklijk besluit houdende verlenging van het mandaat van de gouverneur van de Nationale Bank van België, BS 27/07/2017, bl. 75839

Verslag over de werking van de Centrale voor kredieten aan particulieren – Jaar 2016
Verslag over de werking van de Centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2016, BS 10/07/2017, bl. 71577

Hypothecaire kredieten - rentevoeten

Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel VII.128 van boek VII « Betalings-en krediet-diensten » van het wetboek van economisch recht. - Bericht, BS 14/07/2017, bl. 72929

Decreet instemming Multilateraal Akkoord automatische uitwisseling inlichtingen inzake financiële rekeningen
7 JULI 2017. - Decreet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014, bl. 73319

Goedkeuring Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

10 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de statistische informatie die bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dienen over te leggen, BS 19/07/2017, bl. 73578

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/07/2017, bl. 74056


Minnelijke invordering – overdracht hypothecaire kredieten met een roerende bestemming
13 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen bedoeld in de artikelen VII.102 en VII.147/17 van het Wetboek van economisch recht, BS 26/07/2017, bl. 75646

STRAFRECHT

Strijd tegen terrorisme – inlichtingen mogelijk bij instellingen sociale zekerheid
17 MEI 2017. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen, BS 03/07/2017, bl. 69494

Benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht
10 JULI 2017. - Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht, BS 24/07/2017, bl. 75315

VERKEERSRECHT


Online betalen van verkeersboetes vanaf 1 juli 2017
1 JULI 2017. - Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer wat de betaling met bank- of kredietkaart op het internet betreft, bs 13:07:2017? bl. 72420
www.verkeersboeten.be
(Leuke wetenswaardigheid, waarom voor url-naam ‘verkeersboeten’ is gekozen:
https://nieuws.vtm.be/binnenland/verkeersboetenbe-bedoelde-u-verkeersboetesbe

Inschrijving van voertuigen
21 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 02/08/2017, bl. 76628

 
FISCAAL RECHT

Invordering van douane- en accijnsschulden en penale boeten
8 JUNI 2017. - Wet tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van de programmawet van 25 december 2016, BS 30/06/2017, bl. 69311.

Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen
27 MAART 2017. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de richt-lijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en in het kader van de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen tussen het Koninkrijk België en een andere Staat of andere Staten die voorzien in een administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, BS 30/06/2017, bl. 69313

Verkeersfiscaliteit
16 JUNI 2017. - Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vergroening van de verkeersfiscaliteit voor lichte vracht en oldtimers, BS 04/07/2017, bl. 70088

Aanpassing  tarief kilometerheffing en bijbehorende administratieve boete vanaf 1 juli 2017

Bericht over de aanpassing van het tarief van de kilometerheffing en de bijhorende administratieve boete ingevolge artikel 2.4.4.0.2, derde lid en 3.18.0.0.1, § 4, vijfde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2017, bl. 70591

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – verschillende ordonnanties betreffende instemming diverse akkoorden inzake vermijden dubbele belastingen, voorkomen van het ontduiken van belasting en uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden
BS 06/07/2017, p.. 70872-70889

Berekening van het belastingkrediet voor kinderen ten laste

30 JUNI 2017. - Wet tot wijziging van artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de berekening van het belastingkrediet voor kinderen ten laste, BS 07/07/2017, bl. 71033

Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude
30 JUNI 2017. - Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude, BS 07/07/2017, bl. 71034

Verrekening van de vervroegde inning van de taks op het lange termijnsparen
30 JUNI 2017. - Wet tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het lange termijnsparen, BS 07/07/2017, bl. 71037

Wijziging opcentiemen op de onroerende voorheffing

30 JUNI 2017. - Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft, BS 12/07/2017, bl. 72118

Uitsluiten  bepaalde categorieën van belastingplichtigen van  vrijstelling aangifteplicht

10 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het uitsluiten van bepaalde categorieën van belastingplichtigen van de vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting, BS 17/07/2017, bl. 72970

Samenwerkingsakkoorden gewesten regularisatie niet uitsplitsbare bedragen (EBA)
30 JUNI 2017. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen, BS 18/07/2017, bl. 73277
20 FEBRUARI 2017. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen, BS 18/07/2017, bl. 73277
9 MEI 2017. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen, BS 18/07/2017, bl. 73283
16 JUNI 2017. - Decreet houdende instemming met het samen-werkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen, BS 18/07/2017, bl. 73311
18 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken bedoeld in de artikelen 6, § 1 en 7, tweede lid van het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen, BS 31/07/2017, bl. 76209
21 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 1, 4°, 5° en 6° van het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen, BS 31/07/2017, bl. 76223

Wet tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst
10 JULI 2017. - Wet tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst, BS 20/07/2017, bl. 74108

Akkoord uitwisseling inlichtingen belastingen België en Staten van Guernsey
7 JULI 2017. - Decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 24 april 2014 en te Saint Peter Port op 7 mei 2014, BS 01/08/2017, bl. 76450

Onderwerping aan de belasting van bepaalde door Belgische zendingen lokaal aangeworven werknemers in landen waarmee België geen overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft gesloten
21 JULI 2017. - Wet inzake de onderwerping aan de belasting van bepaalde door Belgische zendingen lokaal aangeworven werknemers in landen waarmee België geen overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft gesloten, BS 03/08/2017, bl. 76961

SOCIAAL RECHT

Onderbrekingsuitkering
14 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018, BS 30/06/2017, bl. 69327

Samenwerkingsakkoord
kinderbijslagregelgeving
2 JUNI 2017. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen, BS 03/07/2017, bl. 69569

Samenwerkingsakkoord gezinsbijslagwetgeving
2 JUNI 2017. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, BS 03/07/2017, bl. 69570

Toekenningsvoorwaarden adoptie-uitkering ten gunste van zelfstandigen
18 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van zelfstandigen met het oog op wijziging van de aanvraagprocedure voor een adoptieuitkering, BS 04/07/2017, bl. 70066

Tijdelijke werkloosheid bij staking of lock-out
14 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 118, 133 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, met het oog op de regeling van de procedure in geval van tijdelijke werkloosheid bij staking of lock-out, BS 05/07/2017, bl. 70397
14 JUNI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 87 en 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, met het oog op de regeling van de procedure in geval van tijdelijke werkloosheid bij staking of lock-out, BS 05/07/2017, bl. 70399

Werkbaar  werk – loopbaansparen - uitstel inwerkingtreding met 6 maanden
25 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 39 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 05/07/2017, bl. 70399

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
30 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 23ter van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 12/07/2017, bl. 72106
11 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de administratieve sancties, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 24/07/2017, bl. 75230
21 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 31/07/2017, bl. 76286

Studentenarbeid
10 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten, BS 19/07/2017, bl. 73590

Verhoging bedragen leefloon
30 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 19/07/2017,bl. 73591

 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2017-102


26-07-2017

Prejudiciële vraag
Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (art. 25, § 2, b), in samenhang gelezen met de art. 25, 56, tweede lid, en 80 van het Strafwetboek en met art. 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden)

Schending

Rolnummer(s): 6663
Strafrecht - Misdrijven - Herhaling - 1. Persoon die door de correctionele rechtbank wordt veroordeeld wegens een met opsluiting van vijftien tot twintig jaar strafbare misdaad die is gecorrectionaliseerd - Mogelijkheid voor een voorwaardelijke invrijheidstelling nadat twee derden van de straf is ondergaan - 2. Verwijzing naar het hof van assisen wegens dezelfde misdaad die in dezelfde omstandigheden is gepleegd en veroordeling tot een criminele straf - Mogelijkheid van een voorwaardelijke invrijheidstelling nadat één derde van de straf is ondergaan
2017-101


26-07-2017

Beroep tot vernietiging
Wet van 3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen inzake spoorwegen (art. 12, dat een art. 114/1 invoegt in de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen)

Vernietiging (art. 114/1, eerste lid, 3° et 4°, van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, zoals ingevoegd bij art. 12 van de wet van 3 augustus 2016 houdende diverse bepalingen inzake spoorwegen)

Rolnummer(s): 6558
NMBS - Vakbondsprerogatieven - Inbreuk op de prerogatieven van de aangenomen syndicale organisaties
2017-100


19-07-2017

Vordering tot schorsing
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 december 2016 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties (art. 9, 18 en 27)

Verwerping van de vordering tot schorsing

Rolnummer(s): 6652
Radio-omroep en televisie - Vlaamse Gemeenschap - Radiodiensten - Lokale radio-omroeporganisaties - Beperking van samenwerking inzake organisatie en programmatie - Verval van hun erkenning en zendvergunning
2017-099


19-07-2017

Prejudiciële vragen
Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 juli 1992 betreffende de onroerende voorheffing (art. 2bis)

Geen schending

Rolnummer(s): 6487
Fiscaal recht - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Onroerende voorheffing - Kwijtschelding of proportionele vermindering - Voorwaarden - Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Onproductieve gebouwen die bestemd zijn om afgebroken te worden met het oog op de oprichting van gebouwen die het recht op behoorlijke huisvesting moeten waarborgen
2017-098


19-07-2017

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 1792 en 2270)

Geen schending

Rolnummer(s): 6477
Burgerlijk recht - Verschillende wijzen van eigendomsverkrijging - Huur - Huur van werk en van diensten - Bestekken en aannemingen - Oprichting van een gebouw tegen vaste prijs - Aansprakelijkheid van architect en aannemer - Tienjarige aansprakelijkheid - Verjaringstermijn - Afwijking van de gemeenrechtelijke verjaringsregel
2017-097


19-07-2017

Beroep tot vernietiging
Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (art. 139 tot 141 en 149)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6460
Fiscaliteit - Inkomstenbelastingen - Wijziging van de berekening van de forfaitaire beroepskosten (verhoging van het kostenforfait) - Verlaging van de belastingvermindering op pensioenen
2017-096


19-07-2017

Prejudiciële vragen
Fiscaal decreet van het Waalse Gewest van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen (art. 35 en 38)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie (eerste prejudiciële vraag) - Geen schending (tweede prejudiciële vraag)

Rolnummer(s): 6432
Fiscaal recht - Waals Gewest - Afvalpreventie en -valorisatie - Belasting op afvalbezit - 1. Belasting van de eigenaar van een terrein waar het afval is achtergelaten door een geïdentificeerde derde - 2. Bedrag van de belasting
2017-095


13-07-2017

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 343, § 1, b), en 353 en volgende, in samenhang gelezen met de art. 162 en 164)

Schending

Rolnummer(s): 6641
Burgerlijk recht - Adoptie - Gewone adoptie - Gevolgen - Gewone adoptie van de kinderen van een feitelijk samenwonende persoon door de andere persoon met wie hij op duurzame wijze samenwoont - Onmogelijkheid van gewone adoptie van kinderen van de ene door de andere bij absoluut huwelijksbeletsel tussen beiden
2017-094


13-07-2017

Prejudiciële vraag
Wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden (art. 21, § 3, vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 december 2005)

Geen schending

Rolnummer(s): 6548
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Personeel van de private sector - Rust- en overlevingspensioen - Ten onrechte aan een rechthebbende verleende prestaties - Terugvordering van het onverschuldigde bedrag - Verjaringstermijn van vijf jaar
2017-093


13-07-2017

Prejudiciële vraag
Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (art. 134)

Schending (handhaving van de gevolgen totdat de wetgever nieuwe bepalingen aanneemt en uiterlijk tot 31 december 2018)

Rolnummer(s): 6537
Telecommunicatie - Elektronische communicatie - Verplichtingen en sancties van personen die betalende diensten via elektronische communicatienetwerken aanbieden
2017-092


13-07-2017

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 219, zoals vervangen bij art. 30 van de programmawet van 19 december 2014)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6469
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - Berekening van de belasting - Afzonderlijke aanslag - Geheime commissielonen - Overgangsrecht
2017-091


06-07-2017

Prejudiciële vraag
Strafwetboek (art. 12, zoals hersteld bij art. 19 van de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie)

Geen schending

Rolnummer(s): 6628
Strafrecht - Criminele straffen - Levenslange opsluiting en hechtenis - Persoon die op het tijdstip van de misdaad de volle leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt - Toepassing in de tijd - Minderjarige persoon die was veroordeeld vóór de inwerkingtreding van de wet die minderjarigen uitsluit van deze straf
2017-090


06-07-2017

Prejudiciële vraag
Wet van 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag (art. 10, § 3)

Schending

Rolnummer(s): 6560
Sociale zekerheid - Gewaarborgde gezinsbijslag - Kind dat ten laste van een openbare overheid geplaatst is - Forfaitaire bijzondere bijslag - Voorwaarden
2017-089


06-07-2017

Prejudiciële vraag
Strafwetboek (art. 462)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 6502
Strafrecht - Algemeen strafrecht - Diefstallen - Verschoningsgrond - Diefstallen gepleegd door een gehuwde ten nadele van zijn echtgenoot - Wettelijk samenwonenden - Ontstentenis van verschoningsgrond
2017-088


06-07-2017

Prejudiciële vraag
Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (art. 19bis-13, § 3)

Geen schending

Rolnummer(s): 6484
Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Verkeersongeval veroorzaakt door een niet-geïdentificeerd voertuig - Tegemoetkoming van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Beperking van de tegemoetkoming tot enkel de lichamelijke schade - Vergoeding van de secundaire schadelijder
2017-087


06-07-2017

Prejudiciële vragen
Gerechtelijk Wetboek (art. 495)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6439 • 6519
Gerechtelijk recht - Rechterlijke organisatie - Balie - Orde van Vlaamse balies en «Ordre des barreaux francophones et germanophone» - Bevoegdheden - Vordering voor de gewone rechtscolleges die ertoe strekt het collectieve belang te behartigen van de rechtzoekenden wanneer de Orde met name een schending aanvoert van de fundamentele vrijheden
2017-086


06-07-2017

Prejudiciële vragen
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (art. 32, 3°, en 37, § 1)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6409
Ambtenarenzaken - Personeel in dienst genomen bij arbeidsovereenkomst - Verplichting voor de overheid om de werknemer te horen vóór zijn ontslag
2017-085


06-07-2017

Beroep tot vernietiging
Decreet van de Franse Gemeenschap van 25 juni 2015 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het hoger onderwijs (art. 43)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6314
Onderwijs - Franse Gemeenschap - Hoger onderwijs - Verplichting de inschrijving te weigeren van een student die, tijdens een van de vijf academiejaren die voorafgaan aan zijn aanvraag om inschrijving, uit een andere instelling voor hoger onderwijs werd uitgesloten wegens fraude bij de inschrijving of fraude bij evaluaties
RECHTERLIJKE ORDE   

BS 30/06/2017
Griffies – parketsecretariaten – federaal parket/ benoemingen-pensioneringen

BS 03/07/2017
Pensioneringen/benoemingen diverse magistraten

BS 04/07/2017
Verlening hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings aan ambtenaren FOD Economie
Pensionering adjunct-auditeur-generaal bij de Raad van State

BS 06/07/2017
Benoemingen diverse magistraten
Arbeidshof te Brussel
Arbeidshof te Antwerpen
Arbeidsrechtbank Leuven
Rechtbank van koophandel Antwerpen, Leuven, Gent plaatsvervangende rechters

BS 07/07/2017
Benoemingen Gent stagiairs  in de graad van griffier arbeidsrechtbanken en arbeidshoven en stagiair in de graad van secretaris arbeidsauditoraat

BS 10/07/2017
Raad van State – machtiging auditeur tot uitoefening mandaat universiteit Gent

BS 11/07/2017
Arbeidsrechtbank van Antwerpen - openstaande plaats werkend rechter in sociale zaken, als werkgever

BS 13/07/2017
Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Benoemingen griffies en parketsecretariaten en Gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en bij het college van het openbaar ministerie

BS 14/07/2017
Vredegerecht van het kanton Landen-Zoutleeuw

BS 17/07/2017
Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen  - Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel  - rechtbank van koophandel te Leuven
Hof van beroep te Brussel
Vacante betrekkingen magistratuur

BS 20/07/2017
Politierechtbank Halle - arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde
Pensionering vrederechter van het negende kanton Antwerpen – aanwijzing eerste substituut-procureur des Konings parket te Leuven – hernieuwing mandaten voorzitter en lid van de Cel voor financiële informatieverwerking

BS 24/07/2017
Hernieuwing benoemingen plaatsvervangend assessoren in strafuitvoeringszaken en interneringszaken gespecialiseerd in sociale re-integratie voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen
Benoemingen/pensioneringen griffie en parketsecretariaten

BS 25/07/2017
Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen - benoeming
Arbeidshof van Gent - ontslag
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen - ontslag
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen  - openstaande plaats  
Arbeidshof van Gent  - openstaande plaats
Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpen - plaatsvervangend magistraat
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg - plaatsvervangend magistraat  

BS 03/08/2017
Pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Ontslagverleningen refendarissen-griffier-parketjurist-parketsecretaris
 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
 
Studiedienst - Bibliotheek - Orde van Advocaten Antwerpen